OP Helsingfors Juridiska tjänster

Om du är OP Helsingfors Private- eller Ägarkund Plus-kund erbjuder vi dig experttjänster i juridiska frågor som gäller din förmögenhet och andra aktuella frågor. Du kan anlita våra erfarna experter i allt från att testamentera din förmögenhet till skatteärenden i anslutning till dina placeringar.

Våra jurister hjälper dig till exempel med följande:

Övergripande kapitalförvaltningsplaner 

Arvsplanering är långsiktig verksamhet. Det bästa resultatet nås genom att börja planera så tidigt som möjligt.  
Vi gör upp planen på basis av förmögenhetens struktur och hur den ändamålsenligt kan överföras till arvingar,  
andra närstående eller till exempel till allmännyttiga organisationer såsom stiftelser.

Intressebevakningsfullmakt

Med en intressebevakningsfullmakt kan du förbereda dig till exempel på bestående handlingsoförmåga till följd  
av sjukdom. Ur fullmakten framgår vilka ärenden den gäller samt vem som befullmäktigas.

Skatteärenden

Beskattningen är starkt närvarande i allt som gäller förmögenhet. Våra jurister kan redogöra för olika skattepåföljder 
som gäller till exempel överföring av egendom.

Bouppteckning, arvskifte och avvittring

Vi hjälper dig i livets kriser i juridiska frågor till exempel då en närstående avlider eller vid skilsmässor.  
Vi sköter sakkunnigt bouppteckningar efter en avliden person samt ostridiga arvskiften och avvittringar.

Juridisk rådgivning för företagare

Företagarnas behov av juridisk rådgivning ansluter sig oftast till förändringar, såsom överlåtelse av företaget till 
exempel genom generationsväxling. Det lönar sig särskilt för ägarföretagare att reda ut skattefrågorna. Företagaren 
kan då få betydande fördelar. Det är också bra att ägaren är medveten om företagets risker och bereder sig på dem 
med ändamålsenliga bestämmelser i bolagsordningen eller med aktieägaravtal.

Blev du intresserad?

Om du vill veta mer om våra juridiska tjänster eller boka tid till vår jurist ska du kontakta din kapitalförvaltare.  
För rådgivning och upprättande av dokument debiterar vi i regel timbaserat så att rabatten i enlighet  
med ditt Private-avtal beaktas. Observera att OP-bonus används för betalningen av arvoden för juridiska tjänster.