OP Keski-Suomi tulos Q4 2018: omistaja-asiakasmäärä kasvoi ennätysvauhtia ja liikevoitto laski ennakoidusti

  • Omistaja-asiakasmäärämme kasvoi jälleen ennätyksellisesti. Pankilla oli joulukuun lopussa 73 699 omistaja-asiakasta, jossa kasvua edelliseen vuoteen peräti 6,8 prosenttia. Jatkossa tulemme panostamaan nykyistä enemmän erityisesti omistaja-asiakkaidemme aikavarauksilla tapahtuvaan yksilölliseen palveluun.
  • OP Keski-Suomi maksoi maakuntaan tammi-joulukuun tuloksestaan omistaja-asiakkailleen noin 8,7 milj. euroa OP-bonuksia. Lisäksi OP Keski-Suomi on yksi maakunnan suurimmista yhteisöveron maksajista.
  • Pankin kokonaisliikevoitto laski ennakoidusti edellisvuodesta, mutta pysyi edelleen hyvällä tasolla ollen 18,7 milj. euroa (21,4 milj. euroa). Kasvaneista asiakasliiketoiminnan tuotoista huolimatta tulosta rasittivat lisääntyneet ATK-kulut, sääntelyn aiheuttama vakausrahastomaksu, kiinteistöjen alaskirjaukset sekä kasvaneet arvonalentumiset. Arvonalentumisten määrä ei ole täysin vertailukelpoinen edellisvuoteen, koska kirjaustavan muutos IFRS-standardin mukaiseksi kasvatti arvonalentumisia. Tilikaudelle kirjautui myös viime vuotta enemmän luottotappioita.
  • Vahvasta luottokannan kasvusta huolimatta, liiketoiminnan tulos vahvisti pankin vakavaraisuutta. Basel III-säännöstön mukainen CET 1 -vakavaraisuus kasvoi 41,0 prosenttiin.
  • Kevään 2019 aikana toteutettavan toiminnallisen muutoksen lähtökohtana on luoda rakenteellisilla uudelleenjärjestelyillä, resurssien siirroilla ja osaamisen uudistamisilla aktiiviseen, laadukkaaseen ja digitaalisten palveluiden tukemaan asiakkuudenhoitoon keskittyvä toiminto. Yksikön hoitoon tavoitellaan jo alkuvaiheessa yli puolta pankin pääasiallista omistaja-asiakkaista. Toimintamallia on pilotoitu noin kahden vuoden ajan ja palautteet sekä asiakkailta että toimihenkilöiltä ovat olleet rohkaisevia toiminnan laajentamiseksi.

Asuntorahoituksen kasvu taittui loppuvuodesta

Vuoden 2018 alussa asiakkaat nostivat asuntolainoja 20-25 prosenttia edellistä vuotta enemmän. Kasvu taittui loppuvuodesta ja lopulta koko vuoden nostot kasvoivat edelliseen vuoteen nähden hieman yli 5 prosenttia. Erityisesti sijoitusasuntorahoituksen kysyntä väheni loppuvuodesta. Asuntolainakantamme kasvoi kaksinkertaista vauhtia valtakunnalliseen asuntolainakannan kasvuun nähden. Joka kolmas asuntolaina korkosuojattiin ja asiakkaat turvasivat vakuutuksella joka neljännen asuntolainan takaisinmaksua. Vilkas asuntorahoittaminen siivitti omistaja-asiakasmäärän kasvua korkealle tasolle.

Nuoria kiinnostaa edelleen omistusasuminen. ASP-säästäminen kasvoi edelleen yli 20 prosentin vauhtia. Säästöissämme on nyt noin 2500 asunnon ostopotentiaali lähivuosille.

Jyvässeudun asuntomarkkina hienoisessa laskussa

Jyvässeudun käytettyjen asuntojen markkina notkahti vuonna 2018 -6,3 prosenttia. Pudotus oli suunnilleen samansuuruinen kaikissa asuntotyypeissä. Uudistuotannon kauppa paikkasi kokonaiskauppamäärän pudotusta hienoisesti. Keski-Suomen OP-Kiinteistökeskus vahvisti markkinaosuuttaan hieman, ollen edelleen Jyvässeudun asuntokaupan markkinajohtaja 27 prosentin osuudella. Ääneseudulla yrityksen markkinaosuus on 41 prosenttia. 

Kesämökkikaupassa tapahtui vahvaa nousua, kun Keski-Suomen OP-Kiinteistökeskuksen kauppamäärä kasvoi peräti 48 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna.

Varallisuudenhoidossa kasvua OP Private liiketoiminnasta

Vuosi 2018 oli sijoittajan kannalta kaksijakoinen. Osakekurssit nousivat hiljalleen loppuvuoteen asti maailmantalouden ja yritysten tulosnäkymien vahvistuessa.  Vuoden lopun voimakas korjausliike painoi osakeindeksien vuosituotot kuitenkin miinukselle. Korjausliikkeen aiheutti pelko USA:n ja Kiinan kauppasodan laajentumisesta, sekä erittäin vaikeaksi ajautuneet Brexit neuvottelut. Myös Italian epävarma taloudellinen ja poliittinen tilanne aiheutti epävarmuutta Euroopan markkinoilla.  Markkinoiden epävarmuus aiheutti voimakkaan myyntiaallon riskillisissä omaisuuslajeissa, joka näkyi vuoden lopun rahasto- ja sijoitusvakuutuskannan kehityksessä. 

OP Keski-Suomessa rahastojen ja sijoitussidonnaisten vakuutusten kysyntä säilyi hyvänä. Rahasto- ja sijoitusvakuutuskantaa painoi kuitenkin loppuvuoden voimakas korjausliike.  Rahastokanta supistui markkinaliikkeen seurauksena vuoden aikana -10,3 prosenttia ja sijoitusvakuutuskanta -3,6 prosenttia. OP-Privaten asiakasmäärä kasvoi vuoden aikana 10 prosenttia ja hoidossa olevan varallisuuden määrä kasvoi vastaavana aikana 7,8 prosenttia, ollen vuoden lopussa 584 milj. euroa.

Yritysliiketoiminnassa vakaata kasvua 

Yritysten rahoitus- ja talletusvolyymien kasvu jatkui tasaisesti. Yritysrahoituksen osalta kovin kasvuvauhti taittui kuitenkin vuoden loppua kohti. Yritysten investointihalukkuus on ollut normaalia tasoa ja kovin kasvuvauhti lienee takanapäin. OP Keski-Suomen yritysrahoitus kasvoi vuoden alusta 2,8 prosenttia ollen 491 milj.euroa. Luotonanto painottui edellisvuosien tapaan rakentamisen ja asuntoyhtei-söjen rahoittamiseen. Yritysten talletukset ovat kasvaneet edelleen, kasvun ollessa 4,9 prosenttia.

Yritysten luottosopimusten korkosuojauksien kysyntä jatkuu voimakkaana ja noin kolmannes koko OP Keski-Suomen yritysluottokannasta sisältää korkosuojauksen. Lähes puoleen kuluvan vuoden aikana nostetuista yrityslainoista on otettu korkosuojaus. Vuoden aikana myös taloyhtiöt alkoivat varautua mahdolliseen korkojen nousuun ja kiinnostus korkosuojauksen osalta on selvästi lisääntynyt.  

Panostamme erityisesti kasvavan omistaja-asiakasjoukkomme yksilölliseen palveluun uudistamalla toimintamalliamme

– Toimintamme uudistaminen alkoi jo viime vuonna pankin ylimmän johdon organisoitumisella. Nyt siirrymme uudistamisohjelmamme toiseen vaiheeseen, jonka keskeisenä tekijänä on luoda rakenteellisilla uudelleenjärjestelyillä, resurssien siirroilla ja osaamisen uudistamisilla toiminto, joka keskittyy aktiiviseen, laadukkaaseen ja digitaalisten palveluiden tukemaan asiakkuudenhoitoon. Yksikön hoitoon tavoitellaan jo alkuvaiheessa yli puolta pankin pääasiallista omistaja-asiakkaista. Toimintamallia on pilotoitu noin kahden vuoden ajan ja palautteet sekä asiakkailta että toimihenkilöiltä ovat olleet rohkaisevia toiminnan laajentamiseksi, kertoo toimitusjohtaja Pasi Sorri. 

– Muutoksella vahvistamme aikavarauksilla tapahtuvaa henkilökohtaista palvelua. Samalla karsimme päätöksentekotasoja, tehostamme toimintaprosessejamme ja mahdollistamme parempaa itseohjautuvuutta. Tilojemme kokonaiskäyttöä ja toimipisteidemme määrää tarkastellaan Jyväskylän alueella, täsmentää Sorri.

Sorrin mukaan toiminnan uudistamisen seurauksena nykyisiä tehtäviä lakkaa tai muuttuu oleellisesti. Samaan aikaan avautuu uusia ja uutta osaamista edellyttäviä tehtäviä. Merkittävään uudistamishankkeeseen liittyen henkilöstön kanssa käydään yhteistoimintalain mukaiset neuvottelut, joiden aikana suunnitelmat tarkentuvat. Neuvotteluesitys annettiin luottamushenkilöille maanantaina 4.2. Suunnitelmien ensisijaiset tavoitteet liittyvät toiminnallisiin muutoksiin, mutta arvion mukaan tehtävien kokonaismäärä voi vähentyä, jolloin myöskään irtisanomisia ei voida poissulkea.  

Volyymit ja avainluvut