Edustajiston kokouksen päätöksiä

Edustajisto vahvisti edellisen tilikauden tuloslaskelman ja taseen sekä päätti toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä antaa aihetta. Edustajisto hyväksyi hallituksen ehdotuksen ylijäämän käyttämisestä seuraavasti:

  • Oulun Osuuspankin jakokelpoinen ylijäämä oli 162 493 021,98 euroa, josta tilikauden ylijäämä oli 18 766 389,27 euroa.
  • Taseen osoittama ylijäämä ehdotetaan käytettäväksi siten, että Tuotto-osuudelle maksetaan korkoa 3,25 prosenttia, eli yhteensä 5 357 689,84 euroa. Koronmaksupäivä on 1.6.2018. Tilikauden ylijäämästä jää 13 408 699,43 euroa edellisten tilikausien voittovarojen tilille.
  • Oulun Osuuspankin taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Pankin maksukyky on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan pankin maksukykyä.

Edustajisto päätti vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle edelliseltä tilikaudelta. Se myös vahvisti hallintoneuvoston jäsenten valintaperusteet ja hallintoneuvoston jäsenten lukumäärän sekä valitsi tarvittavat jäsenet hallintoneuvostoon:

  • Pankin sääntöjen mukaan hallintoneuvostoon kuuluu vähintään 15 ja enintään 24 jäsentä. Hallintoneuvoston kokoonpanoksi vahvistettiin 19 jäsentä.
  • Kaudelle 2018 – 2021 hallintoneuvostoon valittiin
    • erovuoroisista jäsenistä uudelleen toimitusjohtaja Pasi Leipälä, vararehtori Saija Niemelä-Pentti ja kehitysjohtaja Tiina Rajala
    • uusina jäseninä valittiin diplomi-insinööri Jasmin Al Amir, lakimies Perttu Ervasti, toimitusjohtaja Toni Eskola ja yrittäjä, maanviljelijä Pekka Kemppainen
  • Pekka Kemppaisen tilalle Nimitysvaliokuntaan valittiin palveluesimies Pasi Jarva.