Oulun Osuuspankilla erittäin onnistunut vuosi 2019

Oulun Osuuspankin korkokate oli 34,4 miljoonaa euroa ja liikevoitto oli 28,3 miljoonaa euroa. Oulun Osuuspankin asiakasliiketoiminnan volyymi oli 6 604,6 miljoonaa euroa eli 8,3% edellisvuotta suurempi.

Rahoitustoiminta, joka sisältää pankin omassa taseessa olevien luottojen lisäksi välitetyt luotot, kasvoi 5,9 %. Asiakasvarat, jotka muodostuvat yleisötalletuksista, vakuutussäästöistä sekä asiakkaiden sijoituksista rahastoihin ja Tuotto-osuuksiin, kasvoivat 10,8 %. Vakavaraisuussuhde oli 27,2 % ja se laski edellisvuodesta 2,4 %-yksikköä. Tilikaudella kirjattiin vertailukautta enemmän odotettavissa olevia luottotappioita luotoista ja muista sitoumuksista. Kirjauksista huolimatta odotettavissa olevien luottotappioiden (arvonalentumisten) määrä suhteutettuna luotto- ja takauskantaan pysyi alhaisella tasolla.

Oulun Osuuspankkiin liittyi ennätysmäärä uusia omistaja-asiakkaita (5 852 kpl). Omistaja-asiakkaiden määrä oli tilikauden lopussa 81 631. Oulun Osuuspankin omistaja-asiakkaille maksettiin tilikauden aikana bonuksia kaikkiaan 10,4 miljoonan euron arvosta.

Toimintaympäristö

Maailmantalouden kasvu hidastui vähitellen vuoden 2019 aikana ja jäi keskimäärin hitaimmaksi sitten vuosikymmenen alun. Erityisesti teollisuuden ja maailmankaupan kehitys oli heikkoa. Vaisun talouskehityksen myötä inflaatio pysyi verkkaisena.

Euroopan keskuspankki laski syyskuussa talletuskoron -0,5 prosenttiin -0,4 prosentista. Lisäksi EKP aloitti marraskuun alussa jälleen ostaa arvopapereita markkinoilta 20 miljardilla eurolla kuukaudessa.

Lyhyet markkinakorot laskivat vuoden 2019 aikana hieman. Pidemmät korot laskivat selvemmin, jos kohta vuoden lopulla korot toipuivat loppukesän pessimistisistä tunnelmista. Osakemarkkinoilla kurssit nousivat loppuvuonna, kun suurimpien riskien nähtiin helpottaneen. Vuoden aikana osakemarkkinat vahvistuivat selvästi.

Suomen talouskasvu hidastui ennakkotietojen mukaan hieman edellisestä vuodesta. Talouskasvua kannattelivat kulutus ja palveluiden vienti. Tavaravienti kärsi vientimarkkinoiden kangertelusta. Rakentamisen kasvu hidastui, ja investoinnit kokonaisuutena kehittyivät heikosti. Asuntomarkkinat piristyivät vuoden loppua kohti. Kysyntä kohdistui yhä pienempiin kerrostaloasuntoihin, ja hinnat nousivat keskimäärin vain hieman.

Oulun Osuuspankin toimialueen asukasluku kasvoi edelleen. Työllisyystilanne on parantunut ja avoinna olevien työpaikkojen määrä on kasvanut.

Oulun Osuuspankin toimialueelle on rakennettu väestön kasvusta johtuen useampana vuonna ennätysmäärä uusia asuntoja. Asuntomarkkinoilla oli Oulun seudulla vuoden 2019 aikana vilkasta. Kysyntä kohdistui erityisesti vanhoihin asuntoihin. Asuntojen hinnat pysyivät edellisen vuoden tasolla.

Sijoitusmarkkinoilla kysyntä kasvoi ja erityisesti osakekurssit kehittyivät hyvin kuluneen vuoden aikana. Myös talletuskanta jatkoi vahvaa kasvuaan.

Yritysten tilanne säilyi suhdanteen taittumisesta huolimatta edelleen hyvänä ja uusia investointeja tehdään yhä edelleen. 

Olennaiset tapahtumat tilikaudella

Oulun Osuuspankki avasi maaliskuussa Tuotto-osuus-annin, jonka merkintäaika on 1.3.2019 - 31.12.2020. Annin suuruus on 25,0 miljoonaa euroa. Tuotto-osuuksia myytiin vuoden 2019 aikana 13,3 miljoonalla eurolla. Tuotto-osuus on omistaja-asiakkaan vapaaehtoinen sijoitus osuuspankin omaan pääomaan. Tuotto-osuudet voidaan lukea pankin ydinvakavaraisuuteen. Tuotto-osuuden tuottotavoite vuodelle 2019 on 3,25 prosenttia. OP Ryhmän hallintoneuvosto on vahvistanut myös vuodelle 2020 tuottotavoitteeksi 3,25 prosenttia. Oulun Osuuspankki on sijoittanut osan Tuotto-osuuksista saamastaan pääomasta OP Osuuskunnan osuuspääomaan.

Oulun Osuuspankki on laatimansa toimipaikkastrategian mukaisesti pyrkinyt siirtymään toimipaikkojen osalta vuokratiloihin. Tätä muutostyötä on tehty vuodesta 2014 alkaen. Muhoksen toimipaikka muutti uusiin vuokratoimitiloihin helmikuussa 2019 ja Iin toimipaikka toukokuussa 2019. Näiden muuttojen jälkeen pankin pääkonttorin ulkopuoliset toimipaikat sijaitsevat vuokratiloissa. Lisäksi Kempeleen toimipiste siirtyi kauppakeskus Zeppelinin yhteyteen kesäkuussa 2019.

Oulun Osuuspankki on arvioinut uudelleen kiinteistöjensä arvoja. Kiinteistöjen arvot on saatettu vastaamaan tilojen arvoa OP Ryhmän strategian mukaiselle liiketoiminnalle.

Oulun Osuuspankilla ei ollut muita olennaisia tapahtumia tilikaudella.

Olennaiset tapahtumat tilikauden päättymisen jälkeen

Oulun Osuuspankin uudeksi toimitusjohtajaksi valittiin 1.1.2020 alkaen Keijo Posio. Hän seuraa tehtävässään toimitusjohtaja Timo Levoa, joka siirtyi eläkkeelle 31.12.2019.

Syyskuun 2019 lopussa OP Ryhmän hallintoneuvosto teki periaatepäätöksen osuuspankkien vahinkovakuutusmyynnin siirtämisestä Pohjola Vakuutukseen. Oulun Osuuspankin hallitus on tehnyt periaatepäätöksen mukaisesti päätöksen pankin osalta vahinkovakuutusmyynnin siirtämisestä Pohjola Vakuutus Oy:lle 1.4.2020.

Oulun Osuuspankin Kiimingin toimipaikka siirtyy uusiin vuokratoimitiloihin Ruskoon, K-Citymarketin yhteyteen, helmikuun lopussa 2020.

Oulun Osuuspankilla ei ole ollut muita olennaisia tapahtumia tilikauden päättymisen jälkeen.

Liikevoitto 28,3 miljoonaa euroa

Oulun Osuuspankin liikevoitto oli 28,3 miljoonaa euroa (28,2). Tuotot kasvoivat 6,4 % ja kulut 6,1 % vertailukaudesta. Korkokate oli 34,4 miljoonaa euroa (32,5) ja se kasvoi 5,9 % edellisvuodesta luottokannan kasvun sekä keskuspankkirahoituksen kustannusten laskun ansiosta.

Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista 14,8 miljoonaa euroa (14,9) pienenivät hieman edellisvuodesta.

Palkkiotuotot kasvoivat vertailuvuodesta 6,1 % ja niitä kertyi 18,7 miljoonaa euroa (17,7). Kasvua oli arvopapereiden välityksen, maksuliikkeen, omaisuudenhoidon ja lainopillisten tehtävien sekä vakuutusten välityksen tuotoissa. Myös muut palkkiotuotot kasvoivat johdannaistuotteiden myynnin hyvän kehityksen sekä OP-Korttiyhtiön palkkioiden ja pankkikorttipalkkioiden kasvun ansiosta. Sen sijaan luotonannon palkkiotuottoja kertyi hieman edellisvuotta vähemmän, koska välitetyistä luotoista saatavat tuotot laskivat OP-Asuntoluottopankin taseessa olevan lainakannan pienentyessä. Palkkiotuottoihin sisältyy vähennyksenä omistajajäsenille myönnetyt OP-bonukset. Päättyneen tilikauden aikana OP-bonuksia kertyi Oulun Osuuspankin omistaja-asiakkaille yhteensä 10,4 miljoonaa euroa (9,4).

Sijoituskiinteistöjen nettotuotot olivat 1,5 miljoonaa euroa (-0,1). Sijoituskiinteistöjen nettotuotot kasvoivat edellisvuodesta myyntivoittojen johdosta. Myyntivoitoilla ja -tappioilla sekä arvonalentumisilla oikaistut sijoituskiinteistöjen nettotuotot olivat hieman vertailukautta pienemmät. Tilikauden lopussa pankin sijoituskiinteistöjen käyttöaste oli 62,3 prosenttia.

Liiketoiminnan muut tuotot 1,1 miljoonaa euroa olivat edellisvuoden tasolla.

Kulut olivat yhteensä 37,4 miljoonaa euroa (35,2). Henkilöstökulut olivat 11,8 miljoonaa euroa (10,4). Vertailukaudella OP Ryhmän henkilöstön lakisääteistä työeläketurvaa hoitavan OP-Eläkekassan edustajisto päätti noin 1,1 miljardin euron eläkevastuun siirtämisestä Keskinäinen Eläkevakuutus-yhtiö Ilmarisen hoidettavaksi. Siirto toteutui vuoden 2018 lopussa ja siirrosta tuloutui vuonna 2018 Oulun Osuuspankille ylimääräisen vakavaraisuuspääoman palautusta 1,1 miljoonaa euroa. Lisäksi vuonna 2019 siirrosta tuloutui 0,6 miljoonaa euroa ylimääräistä vakavaraisuuden palautusta. Ylimääräisen vakavaraisuuspääoman palautukset esitetään tuloslaskelman henkilöstökulujen eläkekuluissa. Muutoin henkilöstökulut kasvoivat vertailukaudesta

Muut hallintokulut kasvoivat 5,7 % 18,6 miljoonaan euroon (17,6) ICT-kulujen ja OP Ryhmän palvelulaskutuksen kasvun vuoksi. Liiketoiminnan muut kulut 6,5 miljoonaa euroa laskivat edellisvuodesta (6,6). Tämä johtui rahoitusvakausviraston vakausmaksun ja oman käytön kiinteistöjen hoitokulujen laskusta.

Odotettavissa olevat luottotappiot (arvonalentumiset) saamisista olivat 2,8 miljoonaa euroa ja kasvoivat vertailukaudesta, mutta pysyivät matalalla tasolla suhteutettuna luotto- ja takauskantaan.

Tase 3 882 miljoonaa euroa

Oulun Osuuspankin tase oli vuoden lopussa 3 881,7 miljoonaa euroa (3 818,3) eli 1,7 % suurempi kuin vuotta aikaisemmin. Uusia luottoja nostettiin vuoden aikana 735,7 miljoonaa euroa (851,2), josta asuntoluottojen osuus oli 373,1 miljoonaa euroa (367,0). Luottokannan kasvu oli hyvällä tasolla, mutta jäi jonkin verran edellisvuodesta yritysluottokannan kasvuvauhdin hidastuessa. Asuntoluottokannan kasvuvauhti jatkui erinomaisella tasolla. Talletuskanta kasvoi 9,6 % ja oli vuoden lopussa 2 200,2 miljoonaa euroa (2 007,1).

Vakavaraisuus 27,2 %

Oulun Osuuspankin omat varat, jotka muodostuvat kokonaan ydinpääomasta (CET1), olivat tilikauden päättyessä 436,1 miljoonaa euroa. Kokonaisriskin määrä oli 1 601,3 miljoonaa euroa. Oulun Osuuspankin vakavaraisuussuhde oli vuoden 2019 lopussa 27,2 prosenttia (29,6 %). Vakavaraisuus laski edellisvuodesta 2,4 %-yksikköä.

Tulevaisuuden näkymät

Talouden kehitys jatkuu vaimeana Suomen päävientialueilla. Euroopan keskuspankki on linjannut, että ohjauskorot säilyvät ennallaan tai matalammalla, kunnes inflaationäkymä vastaa tavoitetta. Suomen talouden kasvu jää hitaaksi, kun viennin kehitys vaimenee ja rakentaminen vähenee. Kotitalouksien kysyntää tukee silti suotuisa reaalipalkkojen kehitys, ja verrattain vahvana säilyvä työmarkkina. Myös asuntomarkkinoiden näkymät säilyvät yhä vakaan myönteisinä.

Yritysten investoinnit ja rakentaminen ovat yleisen talouden hidastumisen myötä rauhoittumassa myös Oulun seudulla. Työllisyystilanteen odotamme säilyvän edelleen hyvänä, sillä Pohjois-Pohjanmaalla on runsaasti työpaikkoja avoimena. Suurimpana huolena talouden kehittymisessä voidaan pitää yleisen taloustilanteen kehittymistä mahdollisesti huonompaan suuntaan. Asuntojen kysyntätilanne säilyy hyvänä työllisyyden kehittymisen myötä.

Hallituksen ehdotus ylijäämän käyttämisestä

Oulun Osuuspankin voitonjakokelpoiset varat (jakokelpoinen ylijäämä) olivat 181 909 924,25 euroa, josta tilikauden voitto (ylijäämä) oli 16 658 246,74 euroa.

Tilikauden voitto (taseen osoittama ylijäämä) ehdotetaan käytettäväksi siten, että Tuotto-osuudelle maksetaan korkoa 3,25 prosenttia, eli yhteensä 5 559 981,30 euroa. Tilikauden voitosta (ylijäämästä) jää 11 098 265,44 euroa edellisten tilikausien voittovarojen tilille.

Oulun Osuuspankin taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Pankin maksukyky on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan pankin maksukykyä.

 

Tämä ei ole jäljennös pankin virallisesta tilinpäätöksestä, vaan sitä suppeampi ja vapaamuotoisempi kuvaus tilikaudesta 2019. Suluissa on vertailuluku vuodelta 2018.