Asiakaskäyttäymisen muutos näkyy palvelukysynnän muutoksena

Vain kymmenen vuotta sitten julkistettiin älypuhelinten ensimmäinen sukupolvi. Näiden myötä kuluttajien käyttäytyminen on muuttunut nopeasti myös finanssialalla.

Ajantasainen tieto ja sähköinen palvelutarjonta ovat tulleet jokaisen kuluttajan käyttöön. Muutos on avannut asiakkaille mobiililaitteisiin aiempaa monipuolisemmat finanssipalvelut, joiden käytettävyys on erinomaista ja toimintavarmuus huippuluokkaa.

–Oulun Osuuspankin asiakkaat ovat ottaneet aktiivisesti vastaan esimerkiksi OP-mobiilin. Osoituksena tästä on se, että asiointi OP-mobiilin kautta ylitti kuluneena kesänä op.fi -palveluiden käytön. Henkilöasiakkaistamme jo yli 86 000 käyttää aktiivisesti sähköisiä palveluja, ja useimmille se on pääasiallinen asiointitapa, Oulun Osuuspankin toimitusjohtaja Timo Levo toteaa.

Viimeisin uudistus Oulun Osuuspankissa otettiin käyttöön 1.11.2017. Sen myötä jokaisella asiakkaallamme on mahdollisuus saada pankista oma vastuuhenkilö, joka toimii hänen finanssipalveluidensa asiantuntijana.

–Maksuliikenteen, sijoittamiseen liittyvät kaupat ja muut toistuvat pankkiasiat asiakas voi hoitaa nopeimmin OP-mobiililla. Kun asia vaatii keskustelua asiantuntijan kanssa, asiakas on yhteydessä tuttuun pankkineuvojaansa puhelimitse, verkkoneuvottelun kautta, sähköpostilla tai varaamalla ajan henkilökohtaiseen neuvotteluun, Levo täsmentää.

Työn muuttuminen finanssialalla vaikuttaa myös toimihenkilöiden osaamisvaatimukseen. Rutiinityöt keskittyvät ja automatisoituvat koneiden suorittamaksi työksi. Niitä ei myöskään enää tehdä osuuspankin toimipaikoissa.

–Osuuspankissa tehtävä työ on jatkossa keskeisesti asiakastyötä, jossa toimihenkilö toimii finanssialan palvelujen ammattilaisena, henkilökohtaisena pankkineuvojana. Hän kartoittaa, keskustee ja ratkoo asiakkaiden palvelutarpeita. Tämä edellyttää työntekijöiltä monialaista finanssialan tuntemusta ja joustavuutta työaikojen suhteen, Levo sanoo.

OULUN OSUUSPANKIN TAMMI-SYYSKUUN TULOSKATSAUS 2017

Oulun Osuuspankin pankkitoiminnan kehitys jatkui edelleen hyvällä tasolla volyymin ollessa kesäkuun lopussa 5 478 miljoonaa euroa eli 217 miljoonaa euroa suurempi kuin vuoden vaihteessa. Uusia luottoja nostettiin alkuvuonna 488 miljoonaa euroa eli 10,8 % vertailukautta enemmän. Pankin taseesta myönnettyjen luottojen kanta kasvoi vuoden alusta 8,9 % ja oli 2 356 miljoonaa euroa. Talletuskanta kasvoi 2,2 % ja oli syyskuun lopussa 1 802 miljoonaa euroa. Myös varallisuudenhoidossa oli hyvää kasvua ja asiakasvarat kasvoivatkin 2,7 % vuoden alusta, ollen yhteensä 2 694 miljoonaa euroa.

Pankkiin liittyi alkuvuonna uusia omistaja-asiakkaita 3 859. Kaikkiaan omistaja-asiakkaita oli kesäkuun lopussa 73 368. Pankki maksoi omistaja-asiakkaille OP-bonuksia tammi-syyskuussa kaikkiaan 6,6 miljoonaa euroa.

Oulun Osuuspankki käynnisti uuden Tuotto-osuus-annin helmikuussa 2017. Tuotto-osuuksia mer-kittiin alkuvuoden aikana 11,2 miljoonalla eurolla. Oulun Osuuspankin osuuspääomassa oli syyskuun lopussa Tuotto-osuuksia yhteensä 168 miljoonaa euroa. Vahva ja vakavarainen pankki pystyy tarjoamaan Tuotto-osuudelle erinomaista tuottoa nykyisessä matalien korkojen taloustilanteessakin. Vuodelta 2016 Oulun Osuuspankki maksoi Tuotto-osuudelle korkoa 3,25 %.

Vakinaisen henkilöstön määrä oli syyskuun lopussa 196, kun se vuoden vaihteessa oli 234. Oulun Osuuspankki keskitti pankin taustatoiminnot sekä kiinteistöjen hoitoon ja hallintoon liittyvät tehtävät OP Ryhmään 1.3.2017. Liikkeenluovutuksessa siirtyi 40 vakinaista ja 1 määräaikainen henkilö keskusyhteisön palvelukseen.


Alkuvuoden liikevoitto 29,3 miljoonaa euroa

Oulun Osuuspankin liikevoitto oli tammi-syyskuussa 29,3 miljoonaa euroa eli 22,6 % suurempi kuin edellisen vuoden vastaavana aikana (23,9)1. Alkuvuoden korkokate oli 22,1 miljoonaa euroa (21,0) kasvaen 5,3 % edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Muut nettotuotot olivat 31,5 miljoonaa euroa (28,4).

Osinkotuottoja kertyi 15,0 miljoonaa euroa eli 15,5 % enemmän kuin vuosi sitten (13,0). Korko- ja osinkotuottoja kertyi pääosin OP Osuuskunnan osuuspääomasijoituksista. Palkkiotuottojen nettomäärä kasvoi alkuvuonna 4,0 % ja oli 13,4 miljoonaa euroa (12,8). Palkkiotuotoista kasvoivat maksuliikennetuotot, arvopaperivälitystuotot, lainopillisten tehtävien tuotot, vakuutustoiminnan tuotot, johdannaiskaupan tuotot sekä muut palkkiotuotot viime vuoteen verrattuna. Myytävissä olevien rahoitusvarojen nettotuotot olivat 1,4 miljoonaa euroa (0,0), joka kertyi pörssiosakkeiden myyntivoitoista. Sijoituskiinteistöjen nettotuotot olivat 0,2 miljoonaa euroa (2,0). Liiketoiminnan muita tuottoja kertyi 1,4 miljoonaa euroa (0,6). Kasvu johtui pääasiassa kertaluonteisista arvonlisäverojen palautuksista aikaisemmilta vuosilta.

Kulut yhteensä olivat tammi-syyskuussa edellisen vuoden tasolla eli 23,9 miljoonaa euroa (23,8). Hallintokuluista henkilöstökulut laskivat edellisvuodesta ja olivat 9,0 miljoonaa euroa (10,4). Vakinaisen henkilöstön määrä oli syyskuun lopussa 196, kun se vuotta aikaisemmin oli 237. Muut hallintokulut kasvoivat 19,4 % 10,6 miljoonaan euroon (8,9) ICT-kulujen ja palvelulaskutuksen kasvun vuoksi. Suunnitelman mukaiset poistot olivat 0,5 miljoonaa euroa eli pysyivät samalla tasolla kuin edellisenä vuonna (0,5). Liiketoiminnan muut kulut laskivat edellisvuoden tasosta 6,3% ja olivat yhteensä 3,8 miljoonaa euroa (4,1).

Luottojen arvonalentumistappiot pienenivät merkittävästi alkuvuonna verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan ja olivat 0,4 miljoonaa euroa (1,7).


Tase 3 269 miljoonaa euroa

Oulun Osuuspankin tase oli syyskuun lopussa 3 269 miljoonaa euroa eli 6,3 % suurempi kuin vuoden vaihteessa (3 074).

Luottokanta kasvoi vuoden vaihteesta 8,9 % yltäen syyskuun lopussa 2 356 miljoonaan euroon (2 163). Uusia luottoja nostettiin alkuvuoden aikana 488 miljoonaa euroa (440), joista asuntolainojen osuus oli 230 miljoonaa euroa (224). Oulun Osuuspankki välittää asiakkaille myös OP Ryhmän kiinnitysluottopankin, OP-Asuntoluottopankki Oyj:n (OPA) myöntämiä luottoja. Alkuvuoden aikana asiakkaiden asuntolainoja siirrettiin pankin taseesta OPAan 20 miljoonaa euroa. Edellisvuoden vastaavana aikana OPA-siirtoja oli tehty myös 20 miljoonaa euroa. Syyskuun lopussa Oulun Osuuspankin asiakkaiden lainoja oli OPAssa yhteensä 387 miljoonaa euroa (437).

Saamiset luottolaitoksilta, jotka muodostuvat saamisista OP Yrityspankki Oyj:ltä, kasvoivat vuoden alusta 16,4 % yhteensä 527 miljoonaan euroon (452). Osakkeiden ja osuuksien määrä oli syyskuun lopussa 332 miljoonaa euroa eli 1,2 % vähemmän kuin vuoden vaihteessa (336).

Kiinteistöihin sitoutunut pääoma oli 50 miljoonaa euroa, josta sijoituskiinteistöihin sitoutunut pääoma 29 miljoonaa euroa. Sijoituskiinteistöjen vuokrausaste oli syyskuussa 67 % ja nettotuotto 5,2 %.

Asiakkaiden talletukset kasvoivat tammi-syyskuun aikana 2,2 % ja olivat 1 802 miljoonaa euroa (1 764). Velat luottolaitoksille, jotka muodostuvat pääasiassa veloista OP Yrityspankki Oyj:lle ja ns. väliluotosta OP-Asuntoluottopankki Oyj:lle, kasvoivat 16,4 % ollen 1 004 miljoonaa euroa (863).

Osuuspääoma kasvoi alkuvuonna 0,9 % 176 miljoonaan euroon (174). Varsinaisten osuusmaksujen määrä oli 7 miljoonaa euroa ja pysyi vuodenvaihteen tasolla (7), kun taas omista-ja-asiakkaiden merkitsemien Tuotto-osuus-sijoitusten määrä kasvoi 168 miljoonaan euroon (167). Koko oman pääoman määrä kasvoi 5,6 % ollen 358 miljoonaa euroa (339). Pankkitakausten ja muiden taseen ulkopuolisten sitoumusten määrä kasvoi 19,6 % 318 miljoonaan euroon (266).

 

Vakavaraisuussuhde 29,3 %

Omien varojen määrä oli syyskuun lopussa 387 miljoonaa euroa ja kasvoi alkuvuoden aikana tilikauden hyvän tuloksen vaikutuksesta (368).  Rahoitustoiminnan kasvusta johtuen myös riskipainotetut erät kasvoivat 1 320 miljoonaan euroon (1 241). Vakavaraisuussuhde oli syyskuun lopussa 29,3 % (29,6).
    

1) Suluissa on vertailuluku vuodelta 2016. Tuloslaskelma- ja muiden kertymätyyppisten lukujen osalta vertailutietona on tammi-syyskuun 2016 luku. Tase- ja muiden poikkileikkaustyyppisten lukujen osalta vertailutietona on edellisen tilinpäätösajankohdan luku (31.12.2016).