Viidennes tuloksesta takaisin asiakkaille

Kuluva vuosi on ollut Oulun Osuuspankissa voimakkaan kasvun vuosi. Pankkitoiminta kasvoi alkuvuonna 9,5 %, mikä ylittää markkinakasvun sekä OP Ryhmän kasvun selvästi. Alkuvuoden liikevoitto nousi 23,6 miljoonaan euroon, josta pankki palautti omistaja-asiakkailleen lähes viidenneksen OP-bonuksina.

Oulun seudun talous on vahvassa kasvussa ja asukkaiden luottamus omaan talouteen korkealla tasolla.

–Pankin asiakkaat haluavat tehdä isoja hankintoja, jotka edellyttävät rahoitusta. Toisaalta myös monen sijoitusvarallisuus kasvaa. Tämä näkyy myös pankin hyvässä tuloksessa, Oulun Osuuspankin toimitusjohtaja Timo Levo kertoo.

Asiakasomisteisena yrityksenä Oulun Osuuspankki hahmottaa toimintaansa kaksoisroolin kautta: liiketoimintaroolissa luodaan taloudellista hyvää, jota hyödynnetään yhteisöllisessä roolissa. OP-bonukset ovat pankin omistaja-asiakkaille rahanarvoinen etu ja samalla pankin tapa palauttaa osa hyvästä tuloksesta omistaja-asiakkailleen. Niitä kertyy omistaja-asiakkaille kaikesta bonuksiin oikeuttavasta asioinnista, esimerkiksi lainoista, säästöistä, sijoituksista ja vakuutusmaksuista.

Pankki palautti omistaja-asiakkailleen alkuvuonna yhteensä 4,6 miljoonaa euroa OP-bonuksina. Bonustilille kertyneitä OP-bonuksia käytetään esimerkiksi pankkipalveluihin, vakuutusmaksuihin sekä OP-Kiinteistökeskuksen ja lakipalveluiden palkkioihin.

Vahvan vakavaraisuutensa ja tuloksellisen toimintansa avulla Oulun Osuuspankin tehtävänä on luoda kestävää taloudellista menestystä, turvallisuutta ja hyvinvointia omistaja-asiakkailleen ja toimintaympäristölleen.

–Yhtenä kesäisenä esimerkkinä mainittakoon vuodesta 2013 lähtien pyörinyt ”Kesäduuni OPn piikkiin” -hanke. Sen avulla olemme tukeneet kolmannen sektorin toimintaedellytyksiä ja tarjonneet vuosien aikana 400 paikalliselle nuorelle mahdollisuuden saada tuntumaa työntekoon kesätyön kautta, Levo kertoo.

–Mutta jotta pankki pystyy täyttämään yhteisöllisen roolinsa, sen on ensin tehtävä hyvää liiketoimintaroolissaan, hän muistuttaa.

Oulun Osuuspankin tammi-kesäkuun tuloskatsaus 2018

  • Liikevoitto oli tammi-kesäkuussa 23,6 miljoonaa euroa (24,6)1.
  • Asiakasliiketoiminnan kehitys jatkui erittäin hyvällä tasolla volyymin ollessa kesäkuun lopussa 5 988 miljoonaa euroa eli 394 miljoonaa euroa suurempi kuin vuoden vaihteessa.
  • Uusia luottoja nostettiin alkuvuonna 441 miljoonaa euroa eli 44,1 % vertailukautta enemmän. Pankin taseesta myönnettyjen luottojen kanta kasvoi vuoden alusta 7,3 % ja oli 2 577 miljoonaa euroa.
  • Tase oli kesäkuun lopussa 3 580 miljoonaa euroa eli 9,7 % suurempi kuin vuo­den vaihteessa (3 264).
  • Talletuskanta kasvoi 9,4 % ja oli kesäkuun lopussa 1 967 miljoonaa euroa. Myös varallisuudenhoidossa oli hyvää kasvua ja asiakasvarat kasvoivatkin yhteensä 9,3 % vuoden alusta ja olivat 2 948 miljoo­naa euroa.
  • Pankkiin liittyi alkuvuonna uusia omistaja-asiakkaita 1 798. Kaikkiaan omistaja-asiakkaita oli kesäkuun lopussa 75 131. Pankki maksoi omis­taja-asiak­kaille OP-bonuksia tammi-kesäkuussa yhteensä 4,6 miljoonaa euroa.
  • Viime vuonna aloitettu Tuotto-osuus-anti on edelleen käynnissä. Tuotto-osuuksia mer­kittiin alkuvuoden aikana 7,9 miljoonalla eurolla. Oulun Osuuspankin osuuspääomassa oli kesäkuun lopussa Tuotto-osuuksia yhteensä 166 miljoonaa euroa. Vahva ja vakavarainen pankki pys­tyy tarjoamaan Tuotto-osuudelle erinomaista tuottoa nykyisessä matalien korkojen taloustilantees­sakin. Vuodelta 2017 Oulun Osuuspankki maksoi Tuotto-osuudelle korkoa 3,25 %.
  • Vakavaraisuussuhde oli kesäkuun lopussa 28,8 % (28,2).

Alkuvuoden liikevoitto 23,6 miljoonaa euroa

Oulun Osuuspankin liikevoitto oli tammi-kesäkuussa 23,6 miljoonaa euroa eli 4,0 % vähemmän kuin edellisen vuoden vastaavana aikana (24,6)1. Alkuvuoden korkokate oli 15,8 miljoonaa euroa (14,6) kasvaen 7,8 % edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Muut nettotuotot olivat 24,0 miljoonaa euroa (26,7).

Osinkotuottoja kertyi edellisen vuoden tasoisesti eli 14,9 miljoonaa euroa (14,9). Korko- ja osinkotuottoja kertyi pääosin OP Osuuskunnan osuuspääomasijoituksista. Palkkiotuottojen netto­määrä laski edellisvuodesta 7,2 % ja oli 8,4 miljoonaa euroa (9,1). Edellisvuoteen verrattuna palkkiotuotoista kasvoivat eniten tuotot johdannaistuotteiden myynnistä ja laskivat tuotot luotonannosta. Luotonannon tuotot olivat 0,1 miljoonaa euroa (1,3). Luotonannon tuottojen lasku johtuu luottojen toimitusmaksujen jaksotuksesta, jota ei edellisvuonna vastaavaan aikaan tehty. Vertailukelpoinen tuottokertymä alkuvuonna 2018 ilman jaksotusta oli 1,4 miljoonaa euroa. Sijoituskiin­teistöjen nettotuotot olivat 0,2 mil­joonaa euroa (0,1). Liiketoiminnan muita tuottoja kertyi 0,5 miljoonaa euroa (1,1). Lasku johtui pääasiassa edellisvuonna kirjatuista kertaluonteisista arvonlisäverojen palautuksista.

Kulut yhteensä olivat tammi-kesäkuussa 18,5 miljoonaa euroa (16,5) eli 11,7 % vertailukautta suuremmat. Hallintokuluista henkilöstökulut laskivat edellisvuodesta ja olivat 6,1 miljoonaa eu­roa (6,3). Vakinai­sen henkilöstön määrä oli kesäkuun lopussa 194, kun se vuotta aikaisemmin oli 192. Muut hallintokulut kasvoivat 21,5 % 8,7 miljoonaan eu­roon (7,1) ICT-kulujen ja palvelulaskutuksen kasvun vuoksi. Suunnitelman mukaiset pois­tot 0,3 miljoonaa euroa olivat edellisvuoden tasolla (0,3). Liiketoiminnan muut kulut kasvoivat edellisvuodesta 25,3 % ja olivat yhteensä 3,4 mil­joonaa euroa (2,7). Kulujen kasvu johtui Rahoitusvakausviraston vakausmaksusta sekä tähän kuluryhmään kirjatuista toteutuneista luottotappioista, jotka edellisvuonna kirjattiin Arvonalentumiset luotoista ja muista sitoumuksista -ryhmään.

IFRS9-standardin voimaantulon myötä alkuvuonna 2018 kirjattiin odotettavissa olevien luottotappioiden peruutuksia -2,2 miljoonaa euroa. Vuonna 2017 voimassa olleen kirjaustavan mukaiset arvonalentumistappiokirjaukset olivat vertailukautena 0,3 miljoonaa euroa.

Tase 3 580 miljoonaa euroa

Oulun Osuuspankin tase oli kesäkuun lopussa 3 580 miljoonaa euroa eli 9,7 % suurempi kuin vuo­den vaihteessa (3 264).

Luottokanta kasvoi vuoden vaihteesta 7,3 % yltäen kesäkuun lopussa 2 577 miljoonaan euroon (2 402). Uusia luottoja nostettiin alkuvuoden aikana 441 miljoonaa euroa (306), joista asuntolainojen osuus oli 180 miljoonaa euroa (141). Oulun Osuuspankki on välittänyt asiakkaille myös OP Ryhmän kiinnitysluottopankin, OP-Asuntoluotto­pankki Oyj:n (OPA) myöntämiä luottoja. Kesäkuun lopussa OPAn taseessa olevien asiakasluottojen määrä oli 376 miljoonaa euroa (421).

Saamiset luottolaitoksilta, jotka muodostuvat saamisista OP Yrityspankki Oyj:ltä, kasvoivat vuoden alusta 29,0 % yhteensä 617 miljoonaan euroon (478). Osakkeiden ja osuuksien määrä oli kesäkuun lopussa 332 miljoonaa euroa eli samalla tasolla kuin vuoden vaihteessa (332).

Kiinteistöihin sitoutunut pääoma oli 48 miljoonaa euroa, josta sijoituskiinteistöihin sitoutunut pääoma 28 miljoonaa euroa. Sijoituskiinteistöjen vuokrausaste oli kesäkuussa 67 % ja nettotuotto 5,3 %.

Asiakkaiden talletukset kasvoivat tammi-kesäkuun aikana 9,4 % ja olivat 1 967 miljoonaa euroa (1 797). Velat luottolaitoksille, jotka muodostuvat pääasiassa veloista OP Yrityspankki Oyj:lle ja ns. väliluotoista OP-Asuntoluottopankki Oyj:lle, kasvoivat 13,1 % ollen 1 131 miljoonaa euroa (1 000).

Koko oman pääoman määrä kasvoi 3,9 % ja oli 365 miljoonaa eu­roa (351). Osuuspääoma pieneni alkuvuonna 1,4 % 174 miljoonaan euroon (176). Varsinaisten osuusmaksujen määrä oli 7,7 miljoonaa euroa kasvaen hieman vuodenvaihteen tasosta (7,6). Omista­ja-asiak­kaiden merkitsemien Tuotto-osuussijoitusten määrä pieneni 166 miljoo­naan euroon (169).

Pankkitakausten ja muiden taseen ulkopuolisten sitoumusten määrä kasvoi 10,6 % 364 miljoo­naan euroon (329).

Vakavaraisuussuhde 28,8 %

Omien varojen määrä oli kesäkuun lopussa 406 miljoonaa euroa kasvaen 20 miljoonaa euroa al­kuvuoden aikana (386).  Riskipainotetut erät kasvoivat 1 408 miljoonaan euroon (1 368). Vakavaraisuussuhde oli kesäkuun lopussa 28,8 % (28,2).

1) Suluissa on vertailuluku vuodelta 2017. Tuloslaskelma- ja muiden kertymätyyppisten lukujen osalta vertailutietona on tammi-kesäkuun 2017 luku. Tase- ja muiden poikkileikkaustyyppisten lukujen osalta vertailutietona on edellisen tilinpäätösajankohdan luku (31.12.2017).