Ilmoitus Raahen Seudun, Ruukin ja Vihannin Osuuspankkien (tulevan Raahentienoon Osuuspankin) jäsenille

Raahen Seudun Osuuspankin ja Ruukin sekä Vihannin Osuuspankkien ylimääräiset edustajiston kokoukset ovat 29.9.2020 hyväksyneet Vihannin Osuuspankin ja Ruukin Osuuspankin sulautumisen Raahen Seudun Osuuspankkiin sulautumissuunnitelmien mukaisesti. Sulautumisten täytäntöönpanon suunniteltu rekisteröintipäivä kaupparekisteriin on 31.3.2021. Sulautumisten täytäntöönpanon yhteydessä Raahen Seudun Osuuspankin toiminimi muuttuu Raahentienoon Osuuspankiksi, sulautuvien Ruukin Osuuspankin ja Vihannin Osuuspankin varat ja velat siirtyvät selvitysmenettelyttä Raahentienoon Osuuspankille ja Ruukin Osuuspankki ja Vihannin Osuuspankki purkautuvat. Ruukin Osuuspankin ja Vihannin Osuuspankin jäsenistä tulee ilman eri hakemusta Raahentienoon Osuuspankin jäseniä ja he säilyttävät heille kuuluvat oikeutensa.

Tulevan Raahentienoon Osuuspankin jäsenille ilmoitetaan, että varsinainen edustajiston kokous pidetään 8.4.2021 klo 18.00 Raahesalissa Kirkkokatu 28, 92100 Raahe tai Teams-yhteydellä. Edustajiston kokouksessa käsitellään sääntöjen mukaan varsinaiselle edustajiston kokoukselle kuuluvien asioiden lisäksi Raahen Seudun Osuuspankin hallituksen ehdotusta Raahentienoon Osuuspankin sääntöjen muuttamisesta.

Hallituksen seuraavat päätökset perustuvat väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista Covid-19 -epidemian leviämisen rajoittamiseksi annettuun lakiin (jäljempänä Poikkeuslaki).

Raahen Seudun Osuuspankin hallitus on 23.2.2021 kokouksessaan asettanut määräpäivän 1.4.2021, johon mennessä edustajiston jäsenen on viimeistään ilmoitettava, onko hän osallistumassa kokoukseen kokouspaikalla, tietoliikenneyhteyden avulla vai valtakirjalla toisen edustajiston jäsenen edustamana.  Ennakkoilmoittautuminen on edellytys kokoukseen osallistumiselle.
Hallitus on päättänyt, että edustajiston jäsenen on mahdollista osallistua kokouksen myös tietoliikenneyhteyden avulla tai valtakirjalla siten, että yksi edustajiston jäsen voi edustaa valtakirjalla enintään viittä ( 5 ) muuta edustajiston jäsentä. Kokouksessa mahdollisesti järjestettävässä äänestyksessä saman asiamiehen edustamien edustajiston jäsenten yhteenlaskettu äänimäärä voi olla enintään kymmenesosa (1/10) kokouksessa edustettujen edustajiston jäsenten yhteenlasketusta äänimäärästä.

Raahen Seudun Osuuspankin hallituksen esittämän sääntömuutoksen pääasiallinen sisältö:
Sääntöihin tehtävien muutosten keskeinen sisältö on seuraava;

 1. § Edustajiston kokoukset
 • poistetaan määräys siitä, että edustajiston kokous voidaan vain yksittäistapauksessa määrätä pidettäväksi muulla paikkakunnalla Suomessa kuin osuuspankin kotipaikassa ja tehdään lisäys siitä, että kokouspaikaksi määrättävän paikkakunnan tulee olla osuuspankin toimialueella
 • lisätään määräys hallituksen oikeudesta päättää ennakkoilmoittautumisvelvollisuudesta tiettyyn määräpäivään mennessä edellytyksenä kokoukseen osallistumiselle.
 • lisätään määräys siitä, että kokoukseen osallistuminen tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla edellyttää aina ennakkoilmoittautumista kokoukseen hallituksen asettamaan määräpäivään mennessä.
 • lisätään täsmennys siitä, että postiennakkoäänestyksessä äänioikeus on jokaisella edustajiston jäsenellä, joka on jäsen äänestyksen alkaessa ja kokouspäivänä edelleen jäsenenä.
 1. § Kokouskutsu ja ilmoitukset omistaja-asiakkaille
 • tehdään lisäyksiä kokouskutsussa mainittavista asioista
 1. § Hallintoneuvosto
 • poistetaan määräys siitä, että osuuspankin hallituksen jäsen ei saa toimia hallintoneuvoston jäsenenä tehtävänsä päättymisestä lukien seuraavan viiden vuoden aikana


Lisäksi sääntöihin tehdään joitain teknisluonteisia muutoksia.

Sääntöihin sisältyvään vaalijärjestykseen tehtävien muutoksen keskeinen sisältö:

4 § Vaalikelpoisuus

 • poistetaan määräys siitä, että hallintoneuvoston ja hallituksen jäsen ei ole vaalikelpoinen edustajistoon tehtävän päättymisestä lukien seuraavan viiden vuoden aikana.


13 § Vaalien tuloksen vahvistaminen ja julkistaminen

 • tehdään lisäys siitä, että vaalin tuloksena ilmoitetaan myös se, mistä vaalipiiristä edustajiston jäsen on tullut valituksi.


Lisäksi vaalijärjestyksen rakennetta muutetaan teknisluonteisilla muutoksilla kokonaisuudessaan niin, että samaa vaalijärjestystä voidaan käyttää sekä yhden että useamman vaalipiirin tilanteissa. 

Ruukin ja Vihannin Osuuspankkien hallitukset ovat käsitelleet sääntömuutosesityksen omissa kokouksissaan ja hyväksyneet esityksen


Kokousasiakirjat

Raahen Seudun Osuuspankin tilinpäätöstä 2020 koskevat asiakirjat sekä Raahen Seudun Osuuspankin hallituksen ehdotus sääntöjen ja sääntöihin sisältyvän vaalijärjestyksen muutoksiksi ovat jäsenten nähtävänä 25.2.2021 alkaen Raahen Seudun Osuuspankin Raahen konttorissa osoitteessa Kirkkokatu 34, 92100 Raahe

Raahessa, 23 päivänä helmikuuta 2021

Raahen Seudun Osuuspankki

Hallitus