Ilmoitus Satapirkan Osuuspankin jäsenille

Satapirkan Osuuspankin jäsenille ilmoitetaan, että varsinainen edustajiston kokous pidetään 10.6.2020 klo 18.00 Satapirkan Osuuspankin kokoustiloissa, osoitteessa Keskuskatu 8, 39700 Parkano. Edustajiston kokouksessa käsitellään sääntöjen mukaan varsinaiselle edustajiston kokoukselle kuuluvien asioiden lisäksi Satapirkan Osuuspankin hallituksen ehdotusta sääntöjen muuttamisesta.

Satapirkan Osuuspankin hallitus on 23.4.2020 kokouksessaan asettanut määräpäivän 5.6.2020, johon mennessä edustajiston jäsenen on viimeistään ilmoitettava, onko hän osallistumassa kokoukseen kokouspaikalla, tietoliikenneyhteyden avulla vai valtakirjalla toisen edustajiston jäsenen edustamana. Ennakkoilmoittautuminen on edellytys kokoukseen osallistumiselle.

Hallitus on päättänyt, että edustajiston jäsenen on mahdollista osallistua kokouksen myös tietoliikenneyhteyden avulla tai valtakirjalla siten, että yksi edustajiston jäsen voi edustaa valtakirjalla enintään kolmea ( 3 ) muuta edustajiston jäsentä. Kokouksessa mahdollisesti järjestettävässä äänestyksessä saman asiamiehen edustamien edustajiston jäsenten yhteenlaskettu äänimäärä voi olla enintään kymmenesosa (1/10) kokouksessa edustettujen edustajiston jäsenten yhteenlasketusta äänimäärästä.

Hallituksen päätökset perustuvat väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, asuntoosakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista Covid-19 -epidemian leviämisen rajoittamiseksi annettuun lakiin.

Hallituksen esittämän sääntömuutoksen pääasiallinen sisältö:

  • muutetaan edustajiston kokoukseen osallistumista koskevaa sääntömääräystä niin, että kokoukseen on tietyin edellytyksin mahdollista osallistua tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla ja äänestää postitse. Tieto osallistumismahdollisuudesta tulee käydä ilmi kokouskutsusta
  • lisätään kesken kautta pois jääneen hallintoneuvoston jäsenen tilalle valittavan jäsenen valintaa koskeva kohta

Sääntöihin sisältyvän vaalijärjestyksen osalta

  • täsmennetään vaalikelpoisuutta
  • täsmennetään vaalilautakunnan jäsenen kelpoisuutta
  • muutetaan edustajiston vaaleissa ehdokkaaksi asettumisen edellytyksiä kannatusvaatimuksen osalta siten, että päästäkseen ehdokkaaksi omistaja-asiakkaalla tulee olla vain yhden (1) omistaja-asiakkaan kannatus. Omistaja-asiakas voi toimia kannattajana enintään viidelle (5) ehdokkaalle.
  • täsmennetään äänestysohjeiden toimittamisajankohtaa ja tapaa
  • lisätään vaalien tuloksen julkistamista koskeva sääntömääräys
  • poistetaan kirjaus siitä, että pankilla voi olla yksi tai useampi vaalipiiri sekä vaalipiireihin liittyvät kirjaukset

Lisäksi sääntöihin tehdään joitain teknisluonteisia muutoksia.

Kokousasiakirjat

Tilinpäätöstä koskevat asiakirjat sekä hallituksen ehdotus sääntöjen ja sääntöihin sisältyvän vaalijärjestyksen muutoksiksi ovat jäsenten nähtävänä 8.5.2020 alkaen pankin pääkonttorissa osoitteessa Keskuskatu 8, Parkano. Lisäksi asiakirjat ovat jäsenten nähtävinä pankin Internet-verkkosivuilla www.op.fi/satapirkka.

Parkanossa, 23 päivänä huhtikuuta 2020

SATAPIRKAN OSUUSPANKKI
Hallitus