Edustajiston kokouksen päätökset 25.4.2018

OP Tornion edustajisto kokoontui varsinaiseen kokoukseen 25.4.2018.

Edustajisto vahvisti edellisen tilikauden tuloslaskelman ja taseen sekä päätti toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä antaa aihetta. Edustajisto hyväksyi hallituksen ehdotuksen ylijäämän käyttämisestä seuraavasti:

Tornion Osuuspankin jakokelpoinen ylijäämä oli 17 287 323,93 euroa, josta tilikauden ylijäämä oli 2 480 706,15 euroa. Taseen osoittama ylijäämä ehdotetaan käytettäväksi siten, että Tuotto-osuudelle maksetaan korkoa 3,25 prosenttia, eli yhteensä 582 397,59 euroa. Tilikauden ylijäämästä jää 1 898 308,56 euroa edellisten tilikausien voittovarojen tilille.

Osuuspankin taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Pankin maksukyky on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan pankin maksukykyä.

Edustajisto päätti vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle edelliseltä tilikaudelta. Se myös vahvisti hallintoneuvoston jäsenten valintaperusteet ja hallintoneuvoston jäsenten lukumäärän sekä valitsi tarvittavat jäsenet hallintoneuvostoon:

Pankin sääntöjen mukaan hallintoneuvostoon kuuluu vähintään 15 ja enintään 21 jäsentä. Hallintoneuvoston kokoonpanoksi vahvistettiin 17 jäsentä.

Kaudelle 2018 – 2021 hallintoneuvostoon valittiin erovuoroisista jäsenistä uudelleen:

  • Leinonen Risto, henkilöstöjohtaja, hallintoneuvoston jäsen 2015-
  • Lääkkö Erkki, sähköasentaja, hallintoneuvoston jäsen 2011-, paikallisjohtokunta 1999-2011, tarkastusvaliokunnan pj
  • Mäkitaavola Peter, maataloustyöntekijä, hallintoneuvoston jäsen 2002-, varapuheenjohtaja
  • Puoskari Jussi, urakoitsija, hallintoneuvoston jäsen 2012-
  • Untinen Tuula, logistiikkaesimies, FM, hallintoneuvoston jäsen 2012-, tarkastusvaliokunnan jäsen

sekä uutena jäsenenä:

  • Pelimanni Tiina, yrityskehittäjä, edustajistoon 2017

Nimitysvaliokuntaan valittiin Reijo Naalisvaara ja Tuija Palosaari.