Kädet yhdessä

Vastuullisuudesta positiivista muutosvoimaa

OP Turun Seutu on sitoutunut toimimaan toiminta-alueensa talouskehityksen ja yhteiskunnan hyvinvoinnin puolesta. Tämä näkyy konkreettisina tekoina toimintaympäristön ja sen asukkaiden hyväksi.

Vastuullisuusohjelma, Vastuullisuudesta positiivista muutosvoimaa, kiteytyy neljään teemaan: edistämme kestävää taloutta, tuemme alueellista elinvoimaisuutta, toimimme ihmisläheisesti ja osallistaen ja edistämme terveyttä, turvallisuutta ja hyvinvointia.

Yksi arvoistamme on yhdessä menestyminen. Haluamme edustaa positiivista muutosvoimaa yhteisöissämme. Sen mukaisesti olemme aktiivisesti mukana kehittämässä paikallista ja alueellista elinvoimaisuutta.

OP Turun Seudulla on merkittäviä välittömiä ja välillisiä vaikutuksia paikallisen ja alueellisen talouden elinvoimaisuuteen. Toimintamme perustuu osuustoiminnallisiin arvoihin, vahvaan vakavaraisuuteen, osaavaan riskienhallintaan ja asiakkaiden kunnioittamiseen.

Osuustoiminnallisuuden ansiosta liiketoiminnan tuloksesta merkittävä osa palautuu omistaja-asiakkaillemme OP-bonuksina ja erilaisina etuina ja alennuksina. Vuonna 2018 OP Turun Seudun omistaja-asiakkaille kertyi bonuksia 9,9 miljoonan euron arvosta.

Eettisesti kestävään suhteeseen pankin ja asiakkaan välillä vaaditaan, että pankki tuntee asiakkaansa ja hänen taloudellisen tilanteensa asiakassuhteen edellyttämässä laajuudessa. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä että jokainen toimihenkilö kerää asiakaskohtaamisissa tietoja asiakkaan taloudellisesta tilanteesta tarvekartoitukseen, sijoittajakuvan kartoitukseen ja tuntemistietosovellukseen.

Asiakassuhde perustuu kaikilta osin molemminpuoliseen luottamukseen ja rehellisyyteen. Tarjotessaan asiakkaalle palveluitaan, pankki ottaa huomioon asiakkaan edun. Pankin tehtävänä on antaa tietoja asiakkaalle soveltuvista palveluvaihtoehdoista asiakkaan päätöksentekoa varten. Asiakkaalla on kuitenkin aina valinnan vapaus palveluita valitessaan.

Pankin hallussa olevat asiakasta koskevat tiedot ovat pankkisalaisuuden alaista tietoa. Pankki voi hankkia ja käyttää niitä vain asiakassuhteen vaatimassa laajuudessa ja vain ne toimihenkilöt, jotka asiakasta palvelevat, voivat käsitellä asiakasta koskevia tietoja.

Pankin tulee palveluita markkinoidessaan antaa totuudenmukainen ja oikea kuva tarjoamistaan palveluista. Pankki noudattaa Finanssivalvonnan finanssipalveluiden ja tuotteiden markkinointia ja menettelytapoja koskevia määräyksiä sekä kuluttajansuojalain mukaista hyvää markkinointitapaa.

Pankilla on käytössään asiakaspalautejärjestelmä. Asiakkaan saatavilla on verkossa ja toimipaikoissa ohjeet asiakaspalautteen antamista varten. Asiakas voi myös antaa palautteen henkilökohtaisesti asiakaskohtaamisessa. Pankki vastaa kohtuullisessa ajassa saamaansa palautteeseen joko suullisesti tai kirjallisesti.

OP toimii esimerkillisenä ja eettisesti vastuullisena yrityksenä. Toimialan säätely luo tiukat vaatimukset liiketoiminnallemme. Vahva ammattitaitomme on tae laadulle ja luotettavuudelle. OPn yhteiset arvot, osuustoiminnan periaatteet ja sisäiset ohjeet ohjaavat meitä toimimaan lakien, normien ja säädösten mukaisesti sekä noudattamaan rehellisen ja reilun toiminnan periaatteita kaikkialla.

Hyvän liiketavan periaatteet OP Ryhmässä antavat eettisen perustan, jonka mukaan kaikkien OP Ryhmässä työskentelevien ja hallinnossa vaikuttavien tulee toimia roolista, asemasta tai toimipaikasta riippumatta.

Edustajisto on pankin ylin päättävä elin ja sen jäseninä toimivat omistaja-asiakkaat. Edustajistoon voi asettua ehdolle ja vaikuttaa sen kautta pankin toimintaan. Jokaisella omistaja-asiakkaalla on mahdollisuus äänestää omistamansa pankin edustajiston vaaleissa. Vaalit järjestetään neljän vuoden välein. Edellisen kerran omistaja-asiakkaamme valitsivat pankille Edustajiston syksyllä 2017.

OP Turun Seutu noudattaa OP Ryhmän hyvän hallinnoinnin (Corporate Governance) periaatteita. Hallinnon rooli yhteiskuntavastuussa on keskeinen, sillä merkittävimmät taloudellisia panostuksia edellyttävät yhteiskuntavastuupäätökset tehdään pankin hallituksessa.

OP Turun Seudun hallinnon (hallitus ja hallintoneuvosto) jäsenet edustavat kattavasti yhteiskunnan ja liike-elämän eri osa-alueita. Hallinnolla on tärkeä rooli valvoa pankin perustehtävän toteutumista; Vahvan vakavaraisuutemme ja tehokkuutemme avulla luomme kestävää taloudellista menestystä, turvallisuutta ja hyvinvointia omistaja-asiakkaillemme ja toimintaympäristöllemme.

Hallinto ottaa päätöksenteossaan huomioon pankin toiminnan vaikutukset seutukunnan kehitykseen ja huolehtii alueen kestävästä taloudellisesta menestyksestä. Hallinnolla on myös tärkeä rooli pankin arvojen toteuttajana sekä ihmisläheisen ja vastuullisen identiteetin vahvistajana.

Osallistumme aktiivisesti toimialueemme elinvoimaisuuden kehittämiseen sekä asukkaiden hyvinvoinnin tukemiseen. Toimimme Turun lisäksi Kaarinassa, Liedossa, Paraisilla, Naantalissa, Raisiossa, Ruskolla ja Vehmaalla. Valtakunnallisiin hankkeisiin osallistumme osana OP Ryhmää.

Tuemme monipuolisesti lasten ja nuorten liikuntaa sekä alueen asukkaiden hyvinvointia ja talouden hallintaa tukevia hankkeita.

Odotamme yhteistyökumppaneiltamme arvomaailmaa, jossa ihmisläheisyys, vastuullisuus ja yhteisöllisyys kohtaavat. Mieleisiä hankkeita meille ovat erityisesti ne, joiden myötä voimme tarjota etuja omistaja-asiakkaillemme. Emme tee joukkue- tai yksilötason sopimuksia, vaan yhteistyöstä sovitaan aina yhdistys- ja seuratasolla.

Mikäli yhteistyö kanssamme kiinnostaa, lähetä meille ehdotus yhteistyöstä sähköpostilla turun.seudun.markkinointi@op.fi

OP Turun Seutu käyttää ainoastaan ns. vihreää sähköä, joka on tuotettu uusiutuvilla energiantuotantotavoilla.

OPn digikehityshankkeiden ansiosta paperisia sopimuksia tehdään yhä vähemmän ja arkistointi tapahtuu yhä enemmän sähköisessä muodossa.

Toimistopaperi silputaan ja toimitetaan Paperinkeräys Oy:lle lukituissa säiliöissä, mistä paperijäte toimitetaan uusiokäyttöön. Sanomalehdet ja muu ei-luottamuksellinen paperimateriaali kerätään kiinteistön paperinkeräyssäiliöihin ja edelleen uusiokäyttöön.

Huolehdimme myös muiden jätteiden, kuten lasin, metallin, pahvin sekä eloperäisen ja ongelmajätteen lajittelusta ja kierrätyksestä.

OP Turun Seudulla on käytössään ympäristöystävällinen hybridiauto, jota henkilökunta voi tarvittaessa käyttää toimialueella tapahtuviin työmatka-ajoihin.

Joululahjoitus

OP Turun Seudun Omistaja-asiakasyhteisöön (op.fi/yhteiso) liittyneet omistaja-asiakkaat valitsivat vuoden 2017 joululahjoituskohteen. Omistaja-asiakkaat äänestivät joululahjoituksen kohdetta viidestä eri vaihtoehdosta. Vaihtoehto, vähävaraiset lapsiperheet, sai lähes puolet (46,1 %) annetuista 330 äänestä. Muita vaihtoehtoja lahjoituksen kohteiksi olivat vanhustyö (18,5 %), syrjäytymisvaarassa olevat nuoret (18,1 %), mielenterveystyö (10,3 %) sekä luonnonsuojelu (7 %).

Lahjoitus kohdistettiin Turun NMKY:n vähävaraisille perheille suunnattuun leiritoimintaan kesällä 2018.

Kesäduuni OPn piikkiin

Pankin tuella on jo neljänä kesänä (2015-2018) työllistetty 15-17-vuotiaita nuoria kahdeksi viikoksi kesätöihin toimialueemme yhdistyksiin. Tänäkin kesänä 50 nuorta sai kesätyöpaikan, jonka palkan (500 euroa/nuori) pankki maksaa yhdistykselle.

Kesätyökampanjalla lisäämme nuorten työelämätuntemusta sekä taitoa hoitaa omia raha-asioita. Samalla tuemme tätäkin kautta Turun seudulla toimivien yleishyödyllisten yhdistysten toimintaa.

Yrityskylä Varsinais-Suomi

Olemme olleet Yrityskylä Varsinais-Suomen pankki sen alkuajoista lähtien. Yhteistyö laajeni uuden kolmivuotisen sopimuskauden (2017-2019) myötä myös uuteen Yrityskylän yläkoulumalliin.

Yrityskylä-oppimisympäristö on koululaisten oma yhteiskunta, pienoiskaupunki, jossa oppilas työskentelee omassa ammatissaan saaden palkkaa tekemästään työstä. Lisäksi oppilas toimii kuluttajana ja kansalaisena osana suomalaista yhteiskuntaa.

Uuteen opetussuunnitelmaan perustuvassa Yrityskylä Yläkoulussa nuoret oppivat taloudesta, työelämästä ja näitä läpileikkaavista teemoista globaalissa maailmassa. Oppimisympäristö on nuorten johtama maailma, jossa yhdeksäsluokkalaiset johtavat tiimeinä yritystä maailmantalouden pyörteissä.

Turun AMK:n Osaamisanti

Turun AMK:n varainhankinnassa saaduilla lahjoituksilla tuetaan ammattikorkeakoulun toimintaa ja tavoitteita. OP Turun Seutu osallistui Osaamisantiin 50 000 euron lahjoituksella keväällä 2018.
Turun ammattikorkeakoulu on 10 000 osaajan yhteisö, joka luo hyvinvointia, innovaatioita ja vahvistaa alueen kilpailukykyä.

Hiiop Suomi100 -hanke

OP avasi 100-vuotiaan Suomen kunniaksi kaikille avoimen vapaaehtoistoiminnan kohtaamispaikan, Hiiop.fi:n, jonka avulla kannustimme OPn henkilökunnan, hallinnon ja kaikki muutkin suomalaiset mukaan vapaaehtoistyöhön 100 henkilötyövuoden edestä. Juhlavuoden aikana OPn työntekijät ja hallinto tekivät ympäri Suomen yhdessä kumppaneiden ja suomalaisten kanssa yli 274 vuotta vapaaehtoistyötä muun muassa vähävaraisten perheiden avuksi, ikäihmisten yksinäisyyden ehkäisemiseksi, nuorten taloustaitojen edistämiseksi sekä luontoarvojen hyväksi. OP jatkaa Hiiop100.fi-sivuston ylläpitoa myös juhlavuoden jälkeen.

Nuorten Taloustaitokilpailu

Olemme edistäneet nuorten taloustaitoja em. Yrityskylän lisäksi mm. opettamalla oman taloudenhallinnan taitoja syrjäytymisvaarassa oleville nuorille ja tarjoamalla pankkitunteja kouluille. Vuonna 2018 osana nuorten taloustaitojen edistämistä OPsta tuli myös valtakunnallisen nuorten Taloustaitokilpailun pääyhteistyökumppani.

Taloustaitokilpailu on peruskoulun yhdeksäsluokkalaisille suunnattu kaksiosainen kilpailu, jonka ensimmäinen vaihe toteutettiin peruskouluissa ympäri Suomen huhtikuussa 2018, ja OP isännöi valtakunnallista loppukilpailua Vallilassa 25.5.2018.

Suomen Historian ja yhteiskuntaopin opettajien liiton (HYOL) toteuttamaa kilpailua on järjestetty "Taloustietokilpailun" nimellä yhdeksäsluokkalaisille nuorille vuodesta 1966 lähtien.

SPR Varsinais-Suomen piirin ensiapukoulutus 7. luokkalaisille

Olimme tukemassa lukuvuonna 2017-2018 Ensiaputaitoja nuorille -hankkeen toteuttamista toimialueemme yläkoulujen 7. luokkalaisille. Pilottihankkeen avulla Punainen Risti kävi kouluissa opettamassa nuorille ensiaputaitoja. Lähes kaikki nuorista kokivat koulutukseen osallistumisen itselleen hyödylliseksi.

Sähköiset palvelut tutuksi senioreille

Osallistumme monin eri tavoin senioreiden digitaitojen edistämiseen. Tuemme TSL Turku ry:n sähköisen asioinnin koulutuksia ja tarjoamme verkkopankkikoulutusta yhdistyksen Internet tutuksi -kursseilla.

Olemme mukana useiden paikallisten toimijoiden tapahtumissa opastamassa digilaitteiden käyttöä ja sähköistä asiointia niin pankki- kuin julkisen sektorinkin palveluissa, mm. Vanhustyön Keskusliiton SeniorSurf-tapahtumissa, Turun kaupungin Auta-hankkeessa, Turun Seudun Vanhustuki ry:n Digimessuilla, Superseniorit-viikon minimessuilla, Yhteispalvelu Monitorin opastuspäivissä sekä Ruusukorttelin teemapäivissä.  Opastuksen tueksi ja senioreiden arjen helpottamiseksi olemme koostaneet myös ohjeen helppoon ja turvalliseen asiointiin.

Hope – Yhdessä ja yhteisesti ry:n reppukeräys

OP aloitti reppukeräyksen yhteistyössä HOPE ry:n kanssa vuonna 2017. Tuolloin 19 paikkakunnalla kerättiin yhteensä yli 1500 reppua. Reppu joka selkään -kampanjan tavoitteena oli, että jokaisella koululaisella olisi kerran elämässään koulun alkaessa uusi reppu. OP Turun Seudun palvelupisteet toimivat keräyspaikkoina. Kesällä 2018 Reppukeräys toteutettiin jo 55 paikkakunnalla.