Hippo-kisat Kaarinassa 05/2022

Tuemme paikallista elinvoimaa ja yhteisöllisyyttä

OP Turun Seutu
Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etlan keväällä 2021 julkaiseman tutkimuksen mukaan OP Ryhmä on eniten Suomen bruttokansantuotetta suoraan kasvattava yritys. (Etla: Suurimpien yritysten rooli Suomen kansantaloudessa 2021)

Tunnemme paikallisen toimintaympäristömme jo yli sadan vuoden ajalta. Tuemme paikallista elinvoimaa rahoittamalla yritystoimintaa toimialueellamme myös haastavina aikoina. Olemme vastuullinen veronmaksaja, työllistäjä ja yritysrahoituksen tarjoaja.

Liiketoimintamme tuloksesta merkittävä osa palautuu omistaja-asiakkaillemme OP-bonuksina ja erilaisina etuina ja alennuksina. 

Vuonna 2021 pankki tuki yritysten toimintaedellytyksiä tavallista joustavammilla lainojen lyhennysohjelmilla. Tervettä yritystoimintaa kannateltiin koronasta johtuvan poikkeusajan yli myös myöntämällä edellisvuotta enemmän yritysluottoja.

Myönsimme vuonna 2021 uusia yritysluottoja 380,6 miljoonaa euroa. Rahoitusta saaneet yritykset työllistivät 60 000 henkilötyövuotta toiminta-alueellamme. (Gaia Consulting Oy, OP Turun Seutu vaikutusten laskenta 2021, Yritysrahoitus)

Yrittäjien talousodotuksissa epävarmuutta Varsinais-Suomen Maakuntaennusteessa 2021

Koronapandemian tuoma epävarmuus heijastui voimakkaasti vuoden 2021 Varsinais-Suomen Maakuntaennusteen tuloksiin, kun yrittäjien talousodotuksia kuvaavat kasvun mittarit, liikevaihdon, kannattavuuden ja henkilöstön määrän kasvu sekä investointiaikeet, painuivat lähes alhaisimmalle tasolle Maakuntaennusteen historiassa. Siitä huolimatta talousodotukset olivat edelleen positiivisia investointiaikeita lukuun ottamatta. (Varsinais-Suomen Maakuntaennuste 2021)

Varsinais-Suomen Maakuntaennuste on Varsinais-Suomen Yrittäjien ja Osuuspankkien (OP Turun Seutu, OP Lounaismaa ja OP Lounaisrannikko) julkaisema pitkäaikaisin vuosittainen alueellinen talousennuste Suomessa.

Yhteistyöllä hyvinvointia ja turvallisuutta edistämässä

Taloustaitojen vahvistamisen ja digitaitojen opastamisen rinnalla meille on tärkeää lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen sekä kulttuurin tukeminen. Tuimme vuonna 2021 toimialueellamme yli sadan urheiluseuran, kulttuuritoimijan ja muun yleishyödyllisen yhdistyksen toimintaa. Kohdensimme kattavasti yhteistyösopimuksiin, sponsorointiin ja lahjoituksiin yhteensä 530 000 euroa.

Edistimme toimialueemme hyvinvointia mm. seuraavin toimenpitein:

 • Tuimme vapaaehtoista meripelastustyötä harjoittavan Turun Meripelastusyhdistys ry:n toimintaa. Hengenpelastuksen lisäksi yhdistyksen toimintaan kuuluu merellä liikkujien kaikenlainen avustaminen vaara- ja ongelmatilanteissa. Yhdistyksen kaksi pelastusalusta ovat valmiudessa toukokuusta marraskuuhun.
 • Yhteistyössä SPR Varsinais-Suomen piirin kanssa olimme mahdollistamassa InAction Ensiaputaitoja nuorille –koulutuksia toimialueemme yläkoululaisille.
 • Tarjosimme omistaja-asiakkaillemme SPR Varsinais-Suomen piirin valmennuksen, Kun elämä satuttaa - henkisen tuen perusteita ja tietoa kriisistä selviytymiseen. 
 • Mahdollistimme Fingerroosin säätiön toteuttaman lasten luontokerhon Pansion Me-talolla. Luontokerho on osa Green Care –toimintaa, jossa lapsia opetetaan luontolähtöiseen kulttuuriin erilaisten työpajojen, retkien ym. kautta.
 • Henkilöstöllä oli mahdollisuus käyttää yksi palkallinen työpäivä vapaaehtoistyöhön vuonna 2021 OP Ryhmän taloustaitotyön ja OP Turun Seudun vastuullisuusohjelman mukaisissa kohteissa.
 • Varsinais-Suomen mielenterveysomaiset - FinFami ry toteutti pankin vuoden 2020 joululahjoituksella useita hyviä hetkiä lapsille ja perheille, joiden elämää mielenterveysongelmat varjostavat. Kahteen keväällä 2021 järjestettyyn ”Iloa eläimistä ja luonnosta” -tapahtumaan osallistui yhteensä 12 eri-ikäistä lasta. Palaute oli pelkästään positiivista ja ryhmän toiminta on saanut jatkoa myös tänä vuonna. Tuellamme järjestettiin myös Halloween perhepäivä, johon osallistui 40 lasta ja aikuista.
 • OP:n ja Hope – Yhdessä & Yhteisesti ry:n Reppu joka selkään -kampanjassa keräsimme yhdessä asiakkaidemme kanssa viidettä kertaa koulureppuja koulutiensä aloittaville lapsille. Turun alueella reppuja lahjoitettiin lähes 500 lapselle.
 • Tarjosimme omistaja-asiakkaillemme maksuttoman passikuvauksen Vehmaan palvelupisteessämme. Henkkarit helposti –päivässä paikalla oli myös poliisin lupaviranomaiset, jotta asiakas pystyi samalla kertaa jättämään passi- tai henkilökorttihakemuksensa.
 • Teemme monipuolista yhteistyötä alueen yrittäjäyhdistysten, kauppakamarin ja nuorkauppakamarien kanssa järjestämällä pankki- ja talousaiheisia tilaisuuksia ja tarjoamalla koulutusta.
 • Monttu Ventures Oy:n yrityskumppanina olemme tukemassa yritystoiminnan aloittamisessa aikaisen vaiheen startupeja, joiden perustajilla tai tiimin jäsenillä on taustaa Turun korkeakouluista.
 • Tukeamme saivat myös mm. Turun Sotaveteraanit, Pidä Saaristo Siistinä ry, TSL Turku ry, Lounais-Suomen Partiopiiri sekä Team Rynkeby – God Morgon –kampanja vakavasti sairaiden lasten hyväksi.

Omistaja-asiakkaiden ääni  kuului edustajiston vaaleissa

Edustajiston vaaleihin 4.-17.11.2021 asettui ehdokkaaksi 193 OP Turun Seudun omistaja-asiakasta. Heidän joukostaan pankin omistaja-asiakkaat valitsivat 60 edustajiston jäsentä uudelle nelivuotiskaudelle.

Uuden edustajiston jäsenistä 35 on naisia ja 25 miehiä. Tavoitteena on, että edustajisto kuvastaa mahdollisimman hyvin pankin monipuolista omistaja-asiakaskuntaa. Uudessa edustajistossa on mukana niin palkansaajia, yrittäjiä, nuoria kuin eläkeläisiäkin. Edustajistoon valittiin 27 uutta jäsentä ja 33 jäsentä tuli valituksi uudelleen.

Osuuspankissa ylintä päätösvaltaa sille kuuluvissa asioissa käyttää omistaja-asiakkaiden keskuudestaan valitsema edustajisto. Edustajisto hyväksyy muun muassa osuuspankin tilinpäätöksen ja tekee merkittävimmät pankin toimintaa koskevat päätökset. Jokaisella omistaja-asiakkaalla on käytettävissään yksi ääni, jolla he pääsevät vaikuttamaan oman pankkinsa edustajiston muodostumiseen.

Edistämme suunnitelmallisesti henkilöstömme hyvinvointia

Henkilöstön hyvinvointia seurataan säännöllisillä henkilöstökyselyillä, joiden perusteella kohdennetaan räätälöityjä toimia tukemaan henkilöstön ja esihenkilöiden työhyvinvointia ja jaksamista. 

Syksyllä 2021 toteutetussa Pulssi-kyselyssä (vastaus-% 78,8) seurattiin työntekijäkokemuksen tärkeimpien mittarien ja teemojen kehitystä. Pulssissa kysyttiin työnantajasuosittelun (eNPS), OP Draivin, esihenkilötyön sekä itseohjautuvan tiimin tuloksia (asteikko 1-5).

 • Draivi-indeksin mukaan oma työ koetaan merkitykselliseksi (4,03). 
 • Itseohjautuva tiimi –indeksin mukaan keskeisimpien asioiden priorisointi työssä (3,89) ja erilaisten vahvuuksien hyvä hyödyntäminen (3,83) saivat vertailuryhmää paremmat arviot.
 • Esihenkilötyössä arvostimme vertailuryhmää korkeammalle ”Saan esimieheltäni tukea tavoitteiden saavuttamisessa” (3,94) ja ”Esimieheni varmistaa, että saamme tuloksia aikaan” (4,11).

Mielenterveyden tuki työpaikalla -hanke

OP Turun Seutu on mukana Työterveyslaitoksen ja Mieli Ry:n Mielenterveyden tuki työpaikalla -pilotointihankkeessa, jonka tavoitteena on vahvistaa mielenterveyttä työssä sekä rakentaa ennaltaehkäisevää toimintamallia mielen hyvinvoinnin ongelmiin.

OP Turun Seudun pilottiprojekti keskittyy työn kuormitukseen, erityisesti ylisuorittamiseen, ja sen tavoitteena on antaa välineitä tunnistaa, ennaltaehkäistä sekä tukea ylisuorittamisesta ja täydellisyyden tavoittelusta aiheutuvia työssä jaksamisen haasteita.