Toiveikkaampi tulevaisuus

OP Uusimaa tukee lasten- ja nuorten lääketieteen tutkimustyötä ja luonnon ennallistamishanketta Uudellamaalla.

OP Uusimaa aloittaa kaksi merkittävää, pitkäaikaista yhteistyöhanketta, joiden tavoitteena on tukea pankin omistaja-asiakkaille tärkeitä teemoja: luonnon monimuotoisuuden varmistamista, ilmastonmuutoksen vaikutusten ehkäisyä sekä lasten ja nuoren terveyden ja hyvinvoinnin tukemista. Yhteistyökumppaneina toimivat Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ry ja Lastenklinikoiden Kummit ry.


Uudet yhteistyöhankkeet on valikoitu OP Uusimaan omistaja-asiakkaille toteutetun kyselyn perusteella. Omistaja-asiakkaitten kyselytuloksen perusteella pankki tukee kumpaakin hanketta 100 000 euron alkupanoksella, siis yhteensä 200 000 eurolla. Tämän lisäksi jokaista OP Uusimaan uutta omistaja-asiakasta kohden pankki maksaa 25 euroa jompaankumpaan hankkeeseen. Omistaja-asiakas saa itse valita, kumpaa kohdetta tukee. Kun huomioidaan omistaja-asiakkaiden määrä, OP Uusimaan tuki näille hankkeille odotetaan olevan yli puoli miljoonaa euroa ensimmäisen vuoden aikana.

- Valituissa hankkeissa näkyy vahvasti omistaja-asiakkaamme ääni: Sekä syksyllä 2021 että syksyllä 2022 toteutetussa kyselyssä he nostivat tärkeimmiksi vastuullisuustekojen kohteiksi ilmastonmuutoksen hillitsemisen ja luonnon monimuotoisuuden tukemisen, sekä lapsiin ja nuoriin liittyvät teemat, kertoo OP Uusimaan Viestintä- ja markkinointijohtaja Hanna Korhonen

OP Uusimaa mukaan Lastenklinikoiden Kummien lääke- ja laitetutkimuksen kiihdyttämishankkeeseen

OP Uusimaa aloittaa mittavan ja vaikuttavan yhteistyön Lastenklinikoiden Kummien kanssa lasten ja nuorten parhaan mahdollisen hoidon hyväksi. Yhteistyön kohteena on Kummien lääke- ja laitetutkimuksen kiihdyttämishanke Uudessa lastensairaalassa. - Tällä hetkellä jopa yli 500 erilaista lasten sairautta odottaa tutkimusta. Nyt käynnistyvällä, OP Uusimaan tukemalla ja HUSin huippuammattilaisten toteuttamalla kiihdyttämishankkeellamme tehostetaan lasten kliinistä tutkimusta. Hankkeen vaikutukset tukevat lapsen yksilöllistä hoitoa sekä yhteiskunnallista perustaa, jolle tulevaisuuden lasten terveyttä rakennetaan, kertoo Kummien toiminnanjohtaja Anu Rapeli.

Luonnon ennallistamishanke Uudellamaalla luontokadon ehkäisemiseksi 

OP Uusimaa käynnistää yhteistyön Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piirin kanssa Ketosirkka-ennallistamishankkeessa, jonka tavoitteena on luontokadon ehkäisy. Uhanalaistuneita perinnemaisema- ja muita arvokohteita hoidetaan eri puolilla OP Uusimaan toiminta-aluetta. - Kaikki perinnebiotoopit, kuten niityt, kedot ja hakamaat, ovat uhanalaisia ja niiden lajisto on köyhtynyt. Luonnonhoito näissä kohteissa on käsityövaltaista ja nyt saatavan tuen avulla voidaan työtä laajentaa kohteille, jotka tarvitsevat välitöntä hoitoa, iloitsee Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piirin toiminnanjohtaja Ursula Immonen

OP Uusimaan vastuullisuustyön painopisteenä nuoret

- Molemmat hankkeet sopivat hienosti myös perustehtäväämme; haluamme kantaa vastuuta toimintaympäristömme ja ihmisten hyvinvoinnista nyt ja tulevaisuudessa. Uskomme, että molemmilla hankkeilla on kauaskantoisia vaikutuksia tulevien sukupolviemme elinympäristöön ja hyvinvointiin, Hanna Korhonen painottaa.

Uusien hankkeiden lisäksi OP Uusimaalla on yli 70 erilaista yhteistyöyhdistystä eri puolilla Uuttamaata. Tuemme lasten ja nuorten harrastustoimintaa, lisäämme talous- ja digiosaamista, tuemme yrittäjyyttä ja edistämme nuorten työllisyyttä ja opiskelumahdollisuuksia.