Ilmoitus Ruoveden Osuuspankin omistaja-asiakkaille

Ruoveden Osuuspankin omistaja-asiakkaille ilmoitetaan, että 24.9.2019 klo 18.00 pidettävässä pankin ylimääräisessä edustajiston kokouksessa käsitellään Virtain Osuuspankin ja Ruoveden Osuuspankin välillä tehtyä sulautumissuunnitelmaa.

Selvyyden vuoksi todetaan, että samaan aikaan Virtain ja Ruoveden Osuuspankkien välisen sulautumisen kanssa on pantu vireille Kihniön ja Virtain Osuuspankkien välinen sulautuminen, jossa Kihniön Osuuspankki on sulautuva osuuspankki ja Virtain Osuuspankki vastaanottava osuuspankki. Mikäli Kihniön ja Virtain Osuuspankit päättävät hyväksyä niiden välisen sulautumisen, pyydetään, että se pannaan täytäntöön ensiksi, ja että Virtain ja Ruoveden Osuuspankkien välinen sulautuminen pannaan täytäntöön tämän jälkeen.

Virtain ja Ruoveden Osuuspankkien välinen sulautuminen

Hallitus esittää, että edustajisto päättää hyväksyä Virtain Osuuspankin sulautumisen Ruoveden Osuuspankkiin sulautumissuunnitelman mukaisesti.

Sulautumissuunnitelman pääasiallinen sisältö

Sulautuva Osuuspankki: Virtain Osuuspankki

Vastaanottava Osuuspankki: Ruoveden Osuuspankki

Suunnitelman mukaan Virtain Osuuspankki sulautuu Ruoveden Osuuspankkiin siten, että Sulautuvan Osuuspankin varat ja velat siirtyvät selvitysmenettelyttä Vastaanottavalle Osuuspankille ja Sulautuva Osuuspankki purkautuu. Sulautuminen on osuuskuntalaissa tarkoitettu absorptiosulautuminen.

Sulautumisen tarkoituksena on turvata nyt samalla alueella toimivien pankkien kilpailukyky, kasvu ja tehokkuus, vahvistaa sekä varmistaa paikallisen pankkipalvelun monipuolisuus, joustavuus ja henkilökohtaisuus kustannustehokkaasti yhä vaativammaksi muuttuvassa kilpailu- ja markkinatilanteessa.

Vastaanottava Osuuspankki antaa sulautumisvastikkeena Sulautuvan Osuuspankin jäsenille kutakin sadan (100) euron suuruista jäsenosuutta vastaan Vastaanottavan Osuuspankin yhden uuden sadan (100) euron suuruisen jäsenosuuden ja kutakin Sulautuvan Osuuspankin sadan (100) euron suuruista Tuotto-osuutta vastaan Vastaanottava Osuuspankki antaa yhden uuden sadan (100) euron suuruisen Tuotto-osuuden. Sulautuvan Osuuspankin osuudenomistajille maksettava sulautumisvastike vastaa heidän Sulautuvaan Osuuspankkiin sijoittamaansa määrää.

Mikäli Sulautuvan Osuuspankin jäsen on jäsenenä molemmissa Sulautumiseen Osallistuvissa Osuuspankeissa, saa hän Vastaanottavan Osuuspankin jäsenosuusmaksun nimellisarvon ylittävältä osalta vastaavan määrän nimellisarvosta Vastaanottavan Osuuspankin Tuotto-osuuksia.

Muuta sulautumisvastiketta ei anneta.

Jos Sulautuvan Osuuspankin osuuden omistaja on irtisanonut jäsen- tai Tuotto-osuutensa ennen sulautumisen täytäntöönpanoa, osuusmaksujen palautus siirtyy Vastaanottavan Osuuspankin vastattavaksi Sulautuvan Osuuspankin sääntöjen mukaisella menettelyllä.

Sulautumisvastike annetaan ja Sulautuvan Osuuspankin jäsenistä tulee ilman erityistä hakemusta Vastaanottavan Osuuspankin jäseniä välittömästi sen jälkeen, kun sulautuminen on rekisteröity kaupparekisterissä.

Sulautuminen tulee voimaan sinä päivänä, jona sulautumisen täytäntöönpano merkitään kaupparekisteriin. Sulautumisen täytäntöönpanon suunniteltu rekisteröintiajankohta on 29.2.2020.

Vastaanottavan Osuuspankin sääntöjä muutetaan sulautumisen täytäntöönpanon yhteydessä.

1) Sulautumiseen liittyvän sääntömuutosehdotuksen pääasiallinen sisältö tilanteessa, jossa tämän sulautumisen kanssa samaan aikaan vireille pantu Kihniön Osuuspankin ja Virtain Osuuspankin välinen sulautuminen toteutuu:

  • Osuuspankin toiminimi muutetaan muotoon Ylä-Pirkanmaan Osuuspankki.
  • Tuotto-osuuksien enimmäismäärä korotetaan nykyisestä enintään 100 000 kappaleesta enintään 270 000 kappaleeseen.
  • Sääntöihin otetaan siirtymäsäännös, jota noudatetaan sulautumisen täytäntöönpanon rekisteröimisen jälkeen tehtävissä edustajiston, hallintoneuvoston ja hallituksen valinnoissa. Siirtymäkausi on voimassa 31.12.2021 asti. Siirtymäsäännöksellä varmistetaan, että niin Kihniön kuin Virtain Osuuspankista valitaan jäseniä Vastaanottavan Osuuspankin edustajistoon, hallintoneuvostoon ja hallitukseen siirtymäkauden ajaksi.

Yllä oleva sääntömuutosvertailu on tehty osuuspankin keväällä 2019 hyväksymiin sääntöihin, joiden rekisteröinti kaupparekisteriin on vireillä. Nämä sääntömuutokset tulevat voimaan vain, mikäli yhtäältä Kihniön Osuuspankki ja Virtain Osuuspankki sekä toisaalta Virtain Osuuspankki ja Ruoveden Osuuspankki hyväksyvät niiden keskinäiset sulautumiset sulautumissuunnitelmien mukaisesti.

2) Sulautumiseen liittyvän sääntömuutosehdotuksen pääasiallinen sisältö tilanteessa, jossa tämän sulautumisen kanssa samaan aikaan vireille pantu Kihniön Osuuspankin ja Virtain Osuuspankin välinen sulautuminen raukeaa:

  • Osuuspankin toiminimi muutetaan muotoon Ylä-Pirkanmaan Osuuspankki.
  • Tuotto-osuuksien enimmäismäärä korotetaan nykyisestä enintään 100 000 kappaleesta enintään 240 000 kappaleeseen.
  • Sääntöihin otetaan siirtymäsäännös, jota noudatetaan sulautumisen täytäntöönpanon rekisteröimisen jälkeen tehtävissä edustajiston, hallintoneuvoston ja hallituksen valinnoissa. Siirtymäkausi on voimassa 31.12.2021 asti. Siirtymäsäännöksellä varmistetaan, että Virtain Osuuspankista valitaan jäseniä Vastaanottavan Osuuspankin edustajistoon, hallintoneuvostoon ja hallitukseen siirtymäkauden ajaksi.

Yllä oleva sääntömuutosvertailu on tehty osuuspankin keväällä 2019 hyväksymiin sääntöihin, joiden rekisteröinti kaupparekisteriin on vireillä. Nämä sääntömuutokset tulevat voimaan vain, mikäli Kihniön Osuuspankin ja Virtain Osuuspankin välinen sulautuminen raukeaa, mutta Virtain Osuuspankki ja Ruoveden Osuuspankki hyväksyvät niiden keskinäisen sulautumisen sulautumissuunnitelman mukaisesti.

Jäsenten nähtävillä pidettävät asiakirjat Vuoden 2018 tilinpäätösasiakirjat, sulautumissuunnitelma liitteineen, mukaan lukien sulautumiseen liittyvät ehdotukset Ylä-Pirkanmaan Osuuspankin säännöiksi ja niihin sisältyväksi vaalijärjestykseksi (nähtäville asetetaan kahdet, yllä olevien kohtien 1) ja 2) mukaiset säännöt), sekä muut osuuskuntalain mukaan jä-senten nähtävillä pidettävät asiakirjat ovat saatavilla viimeistään kuukautta ennen kokousta Ruoveden Osuuspankin internetsivuilta www.op.fi/web/op-ruovesi.

Ruovedellä 23.08.2019

RUOVEDEN OSUUSPANKKI
Hallitus