Mies ja nainen istuvat rappusilla kahvikupit kädessä

Koronavirus ja yrityksen vakuutukset

Koronaviruspandemia aiheuttaa ymmärrettävästi meissä kaikissa paljon huolta omasta, läheisten ja työntekijöiden terveydestä sekä vaikutuksista yritysten toimintaan.

Yrityksen liiketoimintaan voi tulla vaikutuksia tai se voi pahimmillaan keskeytyä koronaviruksen aiheuttamien sairastumisten tai rajoitusten vuoksi. Lisäksi monet ovat siirtyneet tekemään etätöitä kotona, ja siihen liittyen on herännyt kysymyksiä lakisääteisestä työtapaturmavakuutuksesta.

Tästä näet, millaisia koronaviruksen aiheuttamia vahinkoja eri yritysvakuutuksista korvataan ja mitä ei korvata. Tarkat tiedot korvattavuuden ehdoista näet kunkin vakuutuksen vakuutusehdoista ja yrityksesi vakuutuskirjasta ja vakuutussopimuksesta, jotka löydät kirjautumalla op.fi-palveluun.

Päivitämme ohjeita tilanteiden muuttuessa. Löydät kaikki ohjeemme koronavirukseen ja vakuutuksiin liittyen täältä. Matkavakuutuksiin liittyvään ohjeeseen pääset tästä.

Katso myös vastaukset usein kysyttyihin kysymyksiin op.fi:ssä.

1. Omaisuuden ja toiminnan vakuutukset

Koronaviruksen aiheuttamia yritystoiminnan keskeytymisiä voidaan korvata yleensä vain epidemiakeskeytysturvista.

Pohjola Vakuutuksen yleisimmät vakuutukset, joissa voi olla epidemiakeskeytysturva ovat:

 • Yritysykkönen (YH15)
 • Laaja Keskeytysvakuutus ja Keskeytysvakuutus (KE03 ja KE07)

Yritysykkönen (YH15) ja Laaja Keskeytysvakuutus (KE03 ja KE07) sisältävät epidemiakeskeytysturvan automaattisesti. Keskeytysvakuutuksessa (KE03) epidemiakeskeytysturva on valinnainen lisäturva.

Edellytykset epidemian aiheuttaman vahingon korvattavuudelle

Epidemiakeskeytysturvien osalta korvattavuuden edellytyksenä on, että vahingot ovat:

 1. suoranainen seuraus Suomen viranomaisen vakuutuskaudella antamasta,
 2. tartuntatauti-, eläintauti- tai elintarvikelakiin perustuvasta ennalta arvaamattomasta syystä annettavasta velvoittavasta määräyksestä tartunta- tai eläintautien leviämisen estämiseksi,
 3. jjolla rajoitetaan vakuutuksenottajan liiketoimintaa vakuutuskirjassa mainitussa kiinteässä vakuutuspaikassa vakuutuskauden aikana,
 4. määräyksen perusteena oleva tartunta- tai eläintauti tulee olla todettu vakuutuskirjassa mainitussa kiinteässä vakuutuspaikassa ja
 5. määräyksen tulee lisäksi kohdistua välittömästi vakuutettuun liiketoimintaan ja olla osoitettu nimetysti vakuutetulle.

Kaikkien yllä mainittujen edellytysten tulee täyttyä samanaikaisesti.

Liiketoiminnan rajoittamisella tarkoitetaan toimitilojen tai niissä sijaitsevan liiketoiminnassa käytettävän omaisuuden osittaista tai täydellistä käyttökieltoa siltä ajalta, kunnes toimitilat ja omaisuus on saatu normaalista puhtaanapidosta poikkeavilla ja tehostetuilla toimilla puhdistettua niin, että liiketoimintaa voidaan jatkaa. Tämä tarkoittaa siis tilanteita, joissa tartuntatauti edellyttää, että tilat puhdistetaan ja desinfioidaan. Vakuutuksesta korvataan tällöin ylimääräiset tilojen desinfiointikustannukset. Lisäksi liiketoiminnan rajoittamisella tarkoitetaan tilanteita, joissa viranomainen määrää saastuneiksi todetut tuotteet hävitettäväksi. Tällöin vakuutuksesta korvataan hävittämisestä aiheutuvat kustannukset ja tilalle hankitun vaihto- ja käyttöomaisuuden hankintakustannukset.

Voit tarkistaa viranomaisen antamasta määräyksestä minkä lain perusteella se on annettu. Kaikissa viranomaisen antamissa kirjallisissa määräyksissä on kerrottu lainsäännös, minkä perusteella määräys on annettu. Määräyksen antava Suomen viranomainen voi olla esimerkiksi Aluehallintovirasto.

Korvattavien vahinkojen kohdalla vahinkoajaksi lasketaan määräyksen voimassaoloajan lisäksi toiminnan käynnistämisen vaatima aika enintään kahdelta viikolta. Tilanteissa, joissa vakuutuskirjaan on merkitty erillinen euromääräinen korvauskatto, ei edellä mainittua kahden viikon rajoitusta sovelleta, vaan tällöin sovelletaan vakuutuskirjaan merkittyä korvauskattoa. Korvausta maksetaan edellä mainituissa tilanteissa vain siltä osin, kun korvausta ei makseta valtion, kunnan tai muista julkisista varoista.

Edellä mainitut edellytykset ovat voimassa, kun yrityksesi vakuutussopimuksen kausi vaihtuu tai alkaa vuoden 2021 aikana.

Vakuutuksesta ei korvata esimerkiksi liiketoimintojen estymistä tilanteissa, joissa liiketila suljetaan sosiaalisten kontaktien välttämiseksi varotoimenpiteenä tartuntataudin leviämisen estämiseksi.

Olemme päivittäneet epidemiakeskeytysturvien vakuutusehtoja 1.1.2021 alkaen. Uudet vakuutusehdot astuvat voimaan joko vuoden 2021 alusta tai yrityksesi vakuutussopimuksen kauden vaihtuessa vuoden 2021 aikana tai uuden vakuutussopimuksen alkaessa.

Katso uusien vakuutusehtojen mukaiset korvattavuuden edellytykset yllä kohdasta 1. Voit tarkistaa vakuutuskauden vakuutuskirjasta tai kirjautumalla op.fi-palveluun yrityksesi vakuutustiedoista.

Vakuutuskauden vaihtumiseen saakka vakuutusehtojen mukaiset edellytykset epidemiakeskeytysturvasta korvattavalle vahingolle on, että se on:

 1. suoranainen seuraus
 2. Suomen viranomaisen tartunta- tai eläintautien vastustamiseksi vakuutuskaudella antamasta velvoittavasta määräyksestä,
 3. joka perustuu tartuntatauti-, eläintauti- tai elintarvikelakiin, ja että
 4. määräyksestä aiheutuvat toimenpiteet liittyvät välittömästi vakuutettuun liiketoimintaan.

Kaikkien yllä mainittujen edellytysten tulee täyttyä samanaikaisesti.

Rajoituksien aiheuttamien vahinkojen korvattavuus perustuu epidemiakeskeytysvakuutusten vakuutusehtoihin.

Olemme muuttaneet epidemiakeskeytysvakuutusten ehtoja 1.1.2021 alkaen. Ennen 1.1.2021 alkaneisiin vakuutussopimuksiin ehtomuutokset tulevat voimaan vakuutuskauden vaihtuessa. Mikäli yrityksesi vakuutussopimus on alkanut tai vakuutuskausi on vaihtunut vuoden 2021 aikana ja yrityksesi liiketoimintaa koskeva viranomaismääräys on annettu sen jälkeen, katso lisätietoa korvattavuudesta tämän sivun kohdasta 1.

Vakuutuskirjasta voit tarkistaa milloin yrityksesi vakuutussopimus on alkanut ja vakuutuskausi vaihtuu.

Vakuutussopimus tai -kausi alkanut 2020

Mikäli yrityksesi vakuutussopimus- tai kausi on alkanut vuonna 2020 ja vakuutuskausi ei ole vaihtunut ennen yrityksesi liiketoimintaa koskevan viranomaismääräyksen antamista, koskevat alla annetut korvausohjeet yrityksesi vakuutusta.

Korvausohje

22.2.2021 alkaen Tartuntatautilailla (58 g §) on annettu kunnan tartuntatautien torjunnasta vastaavalle toimielimelle ja aluehallintovirastolle toimivalta antaa huvi- ja virkistystoimintaa harjoittaville yrityksille tai mainittujen tilojen hallinnasta vastaaville toimijoille velvoittava määräys, jolla asiakas- tai osallistujapiirin oleskeluun tarkoitetut asiakas-, osallistuja- ja odotustilat on suljettava asiakkailta ja osallistujilta.

Määräyksen kohteena voivat olla seuraavat toiminnot:

 1. joukkueurheiluun, ryhmäliikuntaan, kontaktilajien harrastamiseen ja muuhun vastaavaan urheiluun tai liikuntaan käytettävät sisätilat sekä kuntosalit ja muut vastaavat sisäliikuntatilat;
 2. yleiset saunat ja uimahallien, maauimaloiden, kylpylöiden allastilat sekä niiden välittömässä yhteydessä olevat pukuhuonetilat;
 3. tanssipaikat ja kuorolaulutoimintaan, harrastajateatteriin sekä muuhun vastaavaan ryhmä-harrastustoimintaan käytettävät tilat;
 4. huvi- ja teemapuistot, tivolit sekä eläintarhojen sisätilat;
 5. sisäleikkipuistot ja sisäleikkipaikat.

Jos kunnan tartuntatautien torjunnasta vastaava toimielin tai aluehallintovirasto on antanut yllä mainitun määräyksen sulkea yrityksesi toimitiloja ja määräys koskee yrityksesi liiketoimintaa, voi kyseessä olla vakuutusehdoissa tarkoitettu tartuntatautilain perusteella annettu velvoittava viranomaismääräys. Näissä tilanteissa sinun kannattaa tehdä vahinkoilmoitus, jolloin selvitämme, onko yrityksesi oikeutettu vakuutuskorvaukseen.

Vakuutuksesta voidaan korvata liiketoiminnan keskeytymisestä aiheutuvia vahinkoja. Korvattavuuden ratkaisemiseksi, vahingonmäärän selvittämiseksi ja korvauskäsittelyn jouduttamiseksi pyydämme liittämään vahinkoilmoitukseen ainakin seuraavat selvitykset:

 1. Kopio tai ote viranomaisen (esim. AVI) määräyksestä johon yrityksesi toimitilan sulkeminen ja korvaushakemus perustuu.
 2. Laskelma aiheutuneesta vahingon määrästä (liikevaihdon menetys) ja selvitys mistä liikevaihdon menetys on muodostunut. Esim. saamatta jääneet, palautetut tai hyvitetyt asiakasmaksut mainitun viranomaismääräyksen ajalta.
 3. Edellisen tilinpäätöksen tuloslaskelma.
 4. Selvitys mahdollisesti säästyneistä kuluista mainitun viranomaismääräyksen ajalta (esim. siivous- ja palkkakulut).
 5. Julkisen tahon tuki- tai korvaushakemukseen annettu päätös tai muu selvitys.*

Jos kaikkia tarvittavia selvityksiä ei ole liitetty korvaushakemukseen tai tarvitsemme muita lisäselvityksiä, pyydämme niitä erikseen, jotta voimme jatkaa korvaushakemuksen käsittelyä.

*Vakuutusehtojen mukaan vakuutetulla on velvollisuus rajoittaa vahinkoa. Tämä tarkoittaa mm. sitä, että vakuutetun yrityksen on haettava korvausta aiheutuvista menetyksistä valtiolta. Jos tukea tai korvausta ei ole valtiolta haettu, tarvitsemme selvityksen siitä, miksi tukea tai korvausta ei ole haettu. Siltä osin kuin yritykselläsi on oikeus saada tukea, korvausta tai muuta avustusta julkisista varoista, vakuutuksesta ei voida suorittaa korvausta.

Tartuntatautilailla on säädetty väliaikaisia rajoituksia mm. ravintoloiden asiakaspaikkojen määriin sekä aukiolo- ja anniskeluoikeuksiin. Samassa ravintoloille on asetettu erityisiä hygieniavaatimuksia koronaviruksen leviämisen estämiseksi.

Ravintoloita nyt koskevat rajoitukset on säädetty voimaan tartuntatautilain väliaikaisella muutoksella.

Normaalissakin tilanteessa ravintoloille on lailla asetettu erilaisia velvoitteita ja rajoituksia esimerkiksi aukioloon ja anniskeluun. Nyt säädetyt väliaikaiset rajoitukset ovat samaan tapaan lainsäädännöllä liiketoiminnalle asetettuja vaatimuksia.

Vakuutuskorvauksen edellytykset

Epidemiakeskeytysvakuutuksien ehtojen mukaan korvattavan keskeytysvahingon edellytys on muun muassa se, että kyse on Suomen viranomaisen tartuntatautilakiin perustuva velvoittava määräys.

Velvoittava määräys tarkoittaa tartuntatautilain perusteella toimivaltaisen viranomaisen antamaa hallintopäätöstä. Tämänhetkisellä tartuntatautilain muutoksella asetettujen rajoitusten aiheuttamat kustannukset tai vahingot eivät näin ollen ole keskeytysvakuutuksista korvattavia.

Majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annetun lain väliaikaisella muutoksella ja sen perusteella annetulla asetuksella on säädetty ravintolat pidettäväksi suljettuina asiakkailta 4.4.-31.5.2020. Lain esitöiden mukaan rajoitukset on annettu COVID-19-viruksen (koronavirus) leviämisen hidastamiseksi.

Yritysykkösen (YH15), Laajan Keskeytysvakuutuksen ja Keskeytysvakuutuksen (KE03 ja KE07) epidemiaturvien korvattavuuden edellytyksenä on, että kyseessä on tartuntatauti-, eläintauti-, tai elintarvikelakiin perustuva viranomaismääräys. Nyt tapahtunut ravintoloiden sulkeminen ei siten aiheuta vakuutuksesta korvattavaa keskeytysvahinkoa.

Yritysykkösen viranomaismääräystä koskevan ehtokohdan (4.1.4) osalta korvattavuuden edellytys on, että viranomainen on antanut liiketilan sulkemis- tai eristämismääräyksen äkillisen ja ennalta arvaamattoman uhkauksen tai vaaratilanteen vuoksi.

Majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annetun lain väliaikainen muutos ravintoloiden sulkemisesta on annettu koronaviruksen leviämisen hidastamiseksi. Viruksen leviämisen hidastaminen ei ole ehtokohdassa tarkoitettu äkillinen vaaratilanne. Äkillisellä vaaratilanteella tarkoitetaan sellaista käsillä olevaa vaaratilannetta (esim. tulipaloa, kaasuvuotoa tms.), joka välittömästi uhkaa liikkeessä oleskelevien terveyttä. Viruksen leviämisen hidastamiseksi tehtävät rajoitustoimenpiteet eivät ole mainitun kaltainen vaaratilanne, joten sen perusteella ei voida korvausta suorittaa.

Jos yrityksesi järjestää yleisötilaisuuksia tai yleisiä kokouksia, voit saada korvauksia tilaisuuden peruuntumisesta aiheutuvasta katemenetyksestä tai tilaisuuden siirtymisestä aiheutuvista kuluista, jos

 • yrityksellesi on annettu viranomaisen taholta velvoittava kielto olla järjestämästä tällaista tilaisuutta tai
 • jos yritystäsi koskee Aluehallintoviraston antama määräys, joka kieltää yleisötilaisuuksien järjestämisen.

Korvausta voidaan maksaa Yritysykkösen Keskeytysvakuutuksen Epidemiaturvasta tai Keskeytysvakuutuksen Epidemiaturvasta ehtojen mukaisesti, jos edellä mainittu kielto tai määräys on annettu tartuntatautilain perusteella.

Tautitilanteesta johtuen Aluehallintovirasto on antanut erisisältöisiä määräyksiä, joten huomioithan toiminnassasi Aluehallintoviraston määräysten sisällön.

Huomioithan myös, että korvausta voidaan maksaa ainoastaan yleisötilaisuuden järjestäjälle, koska kieltomääräykset rajoittava vain tilaisuuden järjestäjän liiketoimintaa. Jos yrityksesi esimerkiksi vuokraa tiloja tai tuottaa muita palveluja alihankintana yleisötilaisuuden järjestäjälle, ei yrityksesi ole tilaisuuden järjestäjä. Annetut määräykset eivät kiellä tai rajoita tilojen vuokrausta tai muita alihankintapalvelujen tuottamista. Kiellon vaikutus tällaisia palveluja tuottavan yrityksen liiketoimintaan on tällöin välillinen, eikä vakuutuksesta silloin makseta korvausta.

Esimerkki:

Korvattava vahinkotapaus voi olla kyseessä, jos hotellin tai ravintolan järjestämä yleisötilaisuus joudutaan peruuttamaan Aluehallintoviraston määräyksen vuoksi. Korvausta maksetaan ainoastaan kyseisen tilaisuuden aiheuttamasta katemenetyksestä tai siirtymisen kuluista, ei muulle liiketoiminnalle aiheutuvasta haitasta, joka voi johtua ihmisten ostokäyttäytymisen muuttumisesta. Aluehallintovirastojen määräykset eivät sen sijaan koske yksityistilaisuuksia, joten niiden peruuntumista vakuutus ei korvaa.

Ihmiset ovat omatoimisesti tai viranomaisten suosituksesta rajoittaneet liikkumistaan julkisilla paikoilla koronaviruksen leviämisenestämiseksi, eivätkä he käytä yritysten palveluja siinä määrin kuin aiemmin.

Ihmisten omatoimisen liikkumisen rajoittamisen vuoksi aiheutuvat taloudelliset menetykset eivät ole keskeytysvakuutuksesta korvattavia vahinkotapahtumia.

Viranomaisen suositus ei ole vakuutusehdon tarkoittama viranomaisen antama velvoittava määräys, vaan suosituksen noudattaminen perustuu vapaaehtoisuuteen. Kyseessä ei näin ollen ole keskeytysvakuutuksesta korvattavasta vahingosta.

Viranomainen on antanut suosituksia mm. lakkauttaa ryhmien harrastustoiminta kokonaan ja sulkea tiloja, joissa yleensä kokoontuu suuria määriä ihmisiä. Esimerkiksi liikuntapalveluita tuottavien yrityksien tilat ja liikuntahallit sekä uimahallit ovat tällaisia.

Viranomainen on toistaiseksi suosittanut sulkemaan em. tiloja, mutta ei ole antanut sulkemisesta velvoittavaa määräystä. Suositukseen perustuva tilojen sulkeminen tai palveluiden väliaikainen lakkauttaminen ei ole keskeytysvakuutuksesta korvattavasta vahingosta.

Suomen viranomainen on voinut antaa tartuntatautilakiin perustuvan velvoittavan määräyksen. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että jokin ravintola on täytynyt sulkea tai yleisötilaisuus on täytynyt peruuttaa. Tästä voi aiheutua se, että ravintolaan elintarvikkeita toimittavan tukkuliikkeen tai yleisötilaisuuden järjestäjälle palveluita tuottavan yrityksen myynti vähenee.

Epidemiakeskeytysvakuutuksen vakuutusehtojen mukaan viranomaisen velvoittavan määräyksen aiheuttamien toimenpiteiden tulee liittyä välittömästi vakuutettuun liiketoimintaan. Esimerkin mukainen, ravintolan sulkeva tai yleisötilaisuuden peruuttava määräys ei välittömästi liity tukkuliikkeen tai muita palveluita tuottavan yrityksen harjoittamaan liiketoimintaan. Määräyksen vaikutus näiden yritysten liiketoimintaan on välillinen. Näin ollen alihankkijoille aiheutuneista vahingoista ei voida suorittaa korvausta alihankkijoiden keskeytysvakuutuksesta.

Jos yrityksesi liiketoiminta keskeytyy tai vähenee vakuutuksessa mainittujen henkilöiden sairastumisen tai kuoleman vuoksi ja siitä aiheutuu taloudellista vahinkoa, voit hakea korvausta:

 • Henkilökeskeytysvakuutuksesta tai
 • Työkyvyttömyyskeskeytysvakuutuksesta.

Henkilö- ja työkyvyttömyyskeskeytysvakuutuksissa on sairaudesta johtuvien tilanteiden osalta 14 vuorokauden omavastuuaika.

Sairauden aiheuttamasta työkyvyttömyydestä tulee olla Suomessa toimivan lääkärin antama työkyvyttömyystodistus.

Karanteenin aiheuttama keskeytys varotoimena tai sairastumisen jälkeen ei ole korvattavaa.

Henkilöön kohdistuva karanteenimääräys annetaan henkilölle itselleen, jolloin sen kohteena oleva henkilö määrätään olemaan eristyksissä.

Jos esimerkiksi yrityksessäsi työskentelevä henkilö on määrätty korona-altistumisen vuoksi karanteeniin, ei tästä aiheutuvia menetyksiä korvata vakuutuksesta, koska annetun karanteenimääräyksen aiheuttama toimenpide (henkilön eristäminen) ei liity välittömästi vakuutettuun liiketoimintaan.

Yritysykkösestä voidaan tarvittaessa korvata myös tilojen desinfiointi- ja hävittämiskustannukset sekä vastaavan vaihto- ja käyttöomaisuuden hankinta hävitettäväksi määrätyn tilalle.

 

2. Työtapaturmavakuutus ja muut henkilövakuutukset

 

Kotona tehtävissä etätöissä lakisääteinen työtapaturmavakuutus korvaa välittömästi työskentelyn aikana sattuvat tapaturmat. Tällainen voi olla esimerkiksi, jos tietokone tipahtaa jalalle ja siitä aiheutuu isompi tai pienempi vamma.

Työtapaturmavakuutuksesta ei korvata esimerkiksi lounas- tai vessataukojen aikana sattuvia tapaturmia. Näitä voi olla esimerkiksi liukastumiset ja kompastumiset.

Yritykselläsi voi myös olla muu tapaturmia korvaava vakuutus, josta korvataan muita kuin välittömästi työn aikana sattuvia tapaturmia.

Muita tapaturmia korvaavia vakuutuksia ovat:

 • Ryhmätapaturmavakuutus
 • Etätyövakuutus
 • Vapaa-ajan tapaturmavakuutus (lakisääteisen työtapaturmavakuutuksen vapaaehtoinen laajennus vapaa-ajalle)
 • Terveysturva (tapaturmia voidaan korvata tästä, mikäli erillistä tapaturmavakuutusta ei ole)

Näistä voidaan korvata etätyössä sattuvia tapaturmia, jos tapaturma ei ole työtapaturmavakuutuksen korvauspiirissä.

Jos epäilet koronavirustartuntaa, toimi oman kuntasi antamien ohjeiden mukaisesti. Ole aina ensin yhteydessä puhelimitse paikkakunnan neuvontapalveluun. Jos saat ohjeeksi hakeutua hoitoon, mene koronavirustartuntoja hoitavaan sairaalaan tai terveyskeskukseen annettujen ohjeiden mukaan.

Koronaviruksen tutkimus ja hoito tapahtuu ensisijaisesti julkisessa terveydenhuollossa. Koronaviruksen tutkimus, hoito ja hoitoon määrätyt lääkkeet sekä eristäminen ovat sairastuneelle maksuttomia.

Etälääkärivastaanotot ja työterveyshuolto

Jotkin yksityiset lääkäriasemat järjestävät etälääkärin konsultaatioon perustuvia koronaviruksen näytteenottoja. Plus tai Super Terveysturvasta korvataan myös yksityisen sektorin lääkäriasemien tarjoamia tutkimus- ja hoitopalveluita ehtojen mukaan ml. etälääkäripalvelut. Yksityiselle lääkäriasemalle ei kuitenkaan tule mennä, jos epäilet koronavirustartuntaa.

Laaja ja Ekstra Terveysturva -vakuutuksien korvauspiiriin ei kuulu tartuntatautien tutkimukset ja hoidot, joten koronaviruksen tutkimus- tai hoitokuluja ei näistä korvata.

Koronaviruksen vasta-ainetestin avulla voidaan selvittää jälkikäteen, ketkä taudin ovat jo sairastaneet. Koronaviruksen vasta-ainetestejä ei korvata mistään Terveysturva-vakuutuksista.

Myös työterveyshuoltosi saattaa järjestää koronaviruksen näytteenottoja. Toimi työnantajasi ja työterveyshuollon antamien ohjeiden mukaan.

Voit pyytää viestillä laskulle lisää maksuaikaa, jos et voi maksaa laskua eräpäivänä. Viestin voit lähettää kirjautumalla op.fi-palveluun tai OP-mobiiliin. Ilmoita viestissäsi sopimustunnus, laskun summa ja eräpäivä sekä toivomasi maksupäivä.

 

Korvauksen hakeminen ja korvauspäätöksen saaminen

Ilmoita vahingosta ja hae korvausta op.fi-palvelussa.

Tarkista op.fi:ssä, että yritykselläsi on voimassa oleva vakuutus edellä mainittujen vahinkojen osalta. Vaikka et olisi varma yrityksesi vakuutuksista tai niiden korvattavuudesta, voit tehdä vahinkoilmoituksen. Korvauspäätöksessä saat tiedon, onko vahinko korvattava vai ei.

Kerro vahinkoilmoituksessa mahdollisimman hyvin kaikki pyydetyt tiedot. Vahinkoilmoitusten käsittelyssä saattaa olla epidemian vuoksi viiveitä. Toivomme, että odottelet rauhassa päätöstä, jotta voimme keskittää kaikki resurssimme vahinkoilmoitusten käsittelyyn ja palveluidemme varmistamiseen.

Mahdollisten taloudellisten vaikeuksien osalta kannattaa olla yhteydessä myös omaan pankkiin tai Finnveraan sekä muiden kulujen maksamisen osalta palveluntarjoajaan. Monet tahot ottavat huomioon vallitsevan tilanteen ja tarjoavat erilaisia apukeinoja selviytymiseen.

Katso Pohjola Vahinkoavun ohjeista lisätietoa vahinkotilanteeseen:

Näillä sivuilla on kuvattu menettelytapaohjeita vahinkotilanteissa ja vahinkojen korvattavuutta yleisellä tasolla. Jokainen vahinkotapaus arvioidaan kuitenkin erikseen ja yksittäistapauksessa vakuutusyhtiö voi antaa sivuston ohjeista poikkeavia ohjeita ja määräyksiä menettelytavoista. Vakuutuksenottajan sopimuksiin voi myös sisältyä vahinkojen korvattavuuden suhteen erityisehtoja tai muita sellaisia poikkeavia määräyksiä, joiden vuoksi korvattavuus voi poiketa näillä sivuilla esitetystä.