Palkkailmoitusohje

Palkkailmoituksen tekeminen

Jatkuvien työtapaturma- ja ammattitautivakuutusten lopulliset palkat ilmoitetaan vuosittain tammikuun loppuun mennessä. Määräaikaisten vakuutusten palkat ilmoitetaan viimeistään kuukauden kuluttua vakuutuksen päättymisestä. Tältä sivulta löydät vastaukset yleisimpiin kysymyksiin.

Kuka voi tehdä palkkailmoituksen?

Palkkailmoituksen voi tehdä käyttäjä, jolle on op.fi-verkkopalvelussa annettu käyttöoikeudet lakisääteisiin henkilövakuutuksiin ja Terveysturva-vakuutukseen sekä palkkatietojen käsittelyyn.

Palkkailmoituksen voi tehdä myös tilitoimisto, jolle on tilitoimistovaltuutuksella annettu tarvittavat oikeudet verkkopalveluun.

Missä ja miten teen palkkailmoituksen?

Palkkailmoituksen voit tehdä op.fi-verkkopalvelussa. Sähköinen palkkailmoituslomake löytyy Vakuutukset ja vahingot-sivulta. Klikkaamalla Ilmoita palkat -linkkiä, avautuu Vakuutusten verkkopalvelu yrityksille, missä pääset ilmoittamaan palkat. Toistaiseksi op.fi-verkkopalvelun rinnalla toimii vanha palvelu, Vakuutusten verkkopalvelu yrityksille.

Jos yritykselläsi ei vielä ole OPn verkkopalvelua käytössä, yrityksen nimenkirjoitusoikeuden haltija voi tehdä verkkopalvelusopimuksen sähköisellä lomakkeella.

Verkkopalvelun käyttö on yritykselle maksutonta.

Paperisen palkkailmoituslomakkeen voit tarvittaessa pyytää numerosta 010 253 1120.

Koska palkkailmoitus pitää tehdä?

Voit tehdä jatkuvan työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen palkkailmoituksen verkkopalvelussa vuosittain 1.12. alkaen. Palkat tulee ilmoittaa viimeistään 31.1.

Palkkailmoitukseen ilmoitetaan työntekijöiden palkkojen sekä yrityksessä työskentelevien työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen piiriin kuuluvien osakkaiden palkkojen yhteissumma. Työpalkat ilmoitetaan riippumatta työsuhteen kestosta, työn tilapäisyydestä tai työntekijän iästä.

Työansioina (palkkoina) ilmoitetaan mm.

 • palkka, palkanlisät ja korotukset
 • luontaisetujen verotusarvot (verohallituksen ohjeet)
 • vuosilomapalkka ja lomakorvaukset
 • muut palkkaerät
  • ns. pekkasvapaat, varallaolokorvaukset
  • veronalaiset päivärahat
  • palvelurahat
  • provisiot, bonukset, tuotantopalkkiot ym.
  • lakisääteinen irtisanomisajan palkka
  • lomautus- ja ennakkoilmoitusajan palkka
  • palkkaturvana saatu palkka
  • muut työtoimintaan liittyvät korvaukset.

Palkkailmoituksessa ei ilmoiteta

 • työsuhteen päättyessä maksettavia vahingonkorvausluontoisia suorituksia (mm. odotusajan palkka ja korvaus lainvastaisesta irtisanomisesta)
 • sairauskassaetuuksia (lisäpäiväraha, sairausraha)
 • erilaisten kustannusten korvauksia
 • henkilökuntaetuuksia (lainan korkoetu, henkilökunta-alennukset), esinelahjoja, rojalteja, tekijänoikeuskorvauksia, työsuhdekeksintöjä
 • optio-oikeuksia.

Oikean ammattinimikkeen ilmoittaminen on tärkeää, koska työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen vakuutusmaksu lasketaan ammattinimikkeen vastuuluokan mukaisen kertoimen avulla.

Palkkailmoituksessa käytettävät ammattiluokat ja -nimikkeet perustuvat Tilastokeskuksen ammattiluokitukseen. Ammattinimike on kuvaus ammattiluokan mukaisesta työstä ja sillä tarkoitetaan työntekijän riskialtteinta työtä. Esimerkiksi jos työntekijä tekee autonkuljettajan ja toimistotyön tehtäviä, ilmoitetaan palkkailmoituksessa työntekijän koko palkkasumma autonkuljettajan nimikkeellä.

Tarkista palkkailmoituksen esitäytetyt ammattinimikkeet ja tee muutokset suoraan lomakkeelle.

Ulkomailla lähetettyinä työntekijöinä työskentelevien osalta ilmoitetaan sovittu vakuutuspalkka.

Peruskoulun yläasteen, ammattioppilaitoksen ja lukion oppilaista sekä yliopisto-opiskelijoista ilmoitetaan opiskelijoiden lukumäärä.

Työvoimakoulutukseen osallistuvista ilmoitetaan oppilaiden lukumäärä ja kurssin pituus päivinä.

Omaishoitajista ilmoitetaan keskimääräinen henkilölukumäärä.

Kuntouttavaan tai vammaisten työtoimintaan osallistuneiden sekä hoitolaitoshoidokkien ja vankien osalta ilmoitetaan työpäivien yhteenlaskettu summa kullekin henkilöryhmälle erikseen. Jos työskentely perustuu työsuhteeseen, palkat ilmoitetaan kuten työntekijöiden osalta ammattinimikkeittäin eriteltyinä.

Tarkemmat ohjeet löytyvät Tapaturmavakuutuskeskuksen ylläpitämästä Vakuutuskäsikirjasta.

Lähetetty palkkailmoitus löytyy verkkopalvelun tapahtumahistoria-sivulta.

Jos lähetetyssä palkkailmoituksessa on virhe, voit lähettää uuden palkkailmoituksen saman vuorokauden aikana. Viimeisin lähettämäsi palkkailmoitus käsitellään. Myöhemmin huomatuista virheistä voit lähettää korjauspyynnön verkkoviestinä. Verkkoviestin voit lähettää Asiakaspalvelu-osion Viestit-kohdasta.

Kun palkkailmoitus on käsitelty, tasauslaskut lähtevät joko postitse tai verkkolaskuina valitun laskutustavan mukaisesti. Tasauslaskennan dokumentit löytyvät palkkailmoituksen käsittelyn jälkeen myös verkkopalvelusta Työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen asiapapereista.

Palkkailmoitus pitää tehdä, vaikka yrityksessä ei ole ollut työntekijöitä. Palkkasummaksi merkitään tällöin 0 euroa.

Yrityksen nimenkirjoitusoikeudellinen henkilö voi irtisanoa työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen verkkopalvelussa lähettämällä irtisanomisesta tiedon verkkoviestinä Asiakaspalvelu-osion Viestit-kohdasta.

Vakuutusta päätettäessä on mainittava päättymisen syy (esimerkiksi yrityksessä ei ole enää työntekijöitä tai yrityksen toiminta on lakannut) ja viimeisen työsuhteen päättymispäivä.

Jos ennakkomaksun perusteena käytetty palkkasumma eroaa yli 20 %:ia omasta arviostasi, ilmoita uusi ennakkopalkka. Valitse op.fi-verkkopalvelun Vakuutukset-sivulta Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus, jonka erittelystä löydät Ilmoita ennakkopalkat -painikkeen.

Ilmoita yritystoiminnassa tapaturmavakuuttamiseen vaikuttavista muutoksista verkkoviestinä. Voit lähettää verkkoviestin Asiakaspalvelu-osion Viestit-kohdasta.

Kuva_säiliö_mies
Lakisääteinen työtapaturmavakuutus
Turvaa työssä tai työmatkalla sattuvien tapaturmien ja työssä aiheutuvien ammattitautien varalle.
Yrittäjän_tapaturmavakuutus_kuva_mies_leipomossa
Yrittäjän tapaturmavakuutus
Tapaturman tai ammattitaudin sattuessa saat nopeasti laadukasta hoitoa ja voit keskittyä paranemiseen ilman huolta lääkärikuluista.