Sateenvarjo ja kaupunki

Rahoitus- ja likviditeettiriskit

Tehokkaalla likviditeetin hallinnalla varmistat yrityksesi maksuvelvoitteet kaikissa tilanteissa.

Miten rahoituksen ja likviditeetin riskejä hallitaan?

Yrityksesi tulee varmistaa rahoituksen riittävyys, tasapainoisuus ja toimivuus kaikissa olosuhteissa. Keskeisimmät riskit, joilta tulee suojautua, ovat lyhyen aikavälin maksuvalmiusriskit ja lainojen jälleenrahoitusriskit. Yrityksesi voi vähentää riskejä riittävillä rahoitusreserveillä, esimerkiksi pitkäaikaisilla sitovilla luottolimiiteillä ja tasapainoisella velkojen takaisinmaksuohjelmalla.

Mikäli yrityksesi käytettävissä olevat varat ja rahoitusmahdollisuudet eivät kaikissa tilanteissa riitä kattamaan lähteviä rahavirtoja, se muodostaa likviditeetti- eli maksuvalmiusriskin. Riskit voivat olla pidemmän aikavälin rakenteellisia rahoitusriskejä tai lyhyemmän aikavälin maksuvalmiusriskejä. Likviditeettivaikeuksiin ajautuneen yrityksen toiminta saattaa vaikeutua suuresti tai jopa päättyä maksuvalmiuden puutteesta aiheutuvaan maksukyvyttömyyteen.

Tehokkaalla likviditeetin hallinnalla pyritään varmistamaan, että yrityksesi kykenee aina täyttämään maksuvelvoitteensa ulkoisista tekijöistä riippumatta. Yritykselläsi tulee olla riittävästi rahaa tai muuta varallisuutta konsernin eri osissa, tarvittavissa valuutoissa ja lyhyellä sekä pitkällä aikavälillä käytettäväksi. Likviditeettiriskiaseman hallinnassa keskeistä ovat seuranta, suunnittelu, tiivis yhteydenpito rahoittajiin ja ennakointi.

Likviditeetti- ja rahoitusriskien hallinta liittyy keskeisesti kaikkien yritysten toimintaan; jos rahoitusta ei ole, toiminnan jatkuvuudelle ei ole edellytyksiä.

Ota yhteyttä omaan tai lähimpään osuuspankkiin, suunnitellaan yhdessä riittävän maksuvalmiuden ylläpitämiseksi yrityksellesi sopivat rahoitusratkaisut rahoitus- ja likviditeettiriskien tehokkaaseen hallintaan.

Yrityksen likviditeettiriskiä voidaan hallita eri keinoin

 • Kassavirtaennustaminen:
  Ennustetaan yrityksen tulevia rahavarojen ulos- ja sisäänvirtoja. Sen avulla hahmotetaan likvidien varojen jatkuva tarve kassavirran vaihteluiden ja piikkien pohjalta.
 • Tehokkaat likviditeetinhallintavälineet:
  Erilaiset tili- ja maksuliikejärjestelyt, joiden kautta saadaan näkymä yrityksesi maksuvalmiustilanteeseen, ja joiden kautta rahavarat ovat tehokkaasti käytettävissä, esimerkiksi rahojen kotiuttaminen yrityksesi ulkomaisilta tileiltä nopeasti.
 • Likviditeettireservit:
  Näitä ovat tyypillisesti kassavarat, lyhytaikaiset sijoitukset, sitovat rahoituslimiitit ja pidemmällä aikavälillä myytävissä olevat omaisuuserät. Reservejä tulisi arvioida käytettävyyden näkökulmasta: millä asteella ja millä aikavälillä eri reservit ovat otettavissa käyttöön?

 

Myös rahoitusriskejä voidaan hallita

 • Pääoman hallinta:
  Yrityksesi pyrkii varmistamaan vakavaraisuutensa riittävällä oman pääoman rahoituksella.
 • Rahoituspolitiikka:
  Yrityksesi pyrkii vähentämään riskiä pitkän tähtäimen suunnitelmallisuudella ja ennakoinnilla.
  • Rahoituksen saatavuus ja riittävyys:
   Yritykselläsi on laajat ja monipuoliset rahoituslähteet kuten vakavaraiset pankit, erityisrahoituslaitokset (esim. Finnvera, EIB), velkapääomamarkkinat (esim. yritystodistukset, joukkovelkakirjalainat) ja TyEL-takaisinlainaus (takaisinlainoja työeläkeyhtiöiltä).
  • Tasapainoinen velkojen takaisinmaksuohjelma:
   Yrityksesi lainat erääntyvät tasaisesti eri vuosina, lyhytaikaista velkaa ei ole liikaa suhteessa pitkäaikaiseen velkaan, velkojen korkosidonnaisuus (kiinteä/vaihtuva) vastaa markkinakorkorakennetta ja velkojen valuuttajakauma vastaa yrityksesi liiketoiminnan rahavirtojen ja taseen omaisuuserien valuuttajakaumaa.

Monipuolinen palvelukokonaisuus käyttöpääoman ja luottoriskien hallintaan:

Luotollinen yritystili

Lyhytaikaiset luotot ja limiitit

Factoring

Turvaa yrityksesi toiminnan jatkuvuus järjestelmällisellä riskien kartoituksella ja varautumisella.