” ”

Miksi yrittäjän kannattaa ottaa henkivakuutus?

Henkivakuutuksen avulla huolehdit siitä, että perheesi selviää taloudellisesti, jos ikävin tapahtuu.

Yrittäjänä vaikutat monen ihmisen elämään. Yrittäjän kuolema voi aiheuttaa lähiomaisille surun lisäksi hankalia taloudellisia ongelmia. Kuoleman varalle otettu yrityksen henkivakuutus turvaa läheistesi elämää, jos ikävin tapahtuu. 

Yrityksen yksilöllinen henkivakuutus on vapaaehtoinen henkilövakuutus, jolla vakuutetaan Suomessa vakituisesti asuvia 18–68-vuotiaita yrittäjiä, yrityksen työntekijöitä tai avainhenkilöitä.

– Yrityksen yksilöllisen henkivakuutuksen voi ottaa joko yksilö- tai pariturvana. Siihen on mahdollista valita joko kiinteä tai aleneva vakuutusturva. Vakuutuksesta maksetaan sovittu korvausmäärä edunsaajille, jos vakuutettu kuolee vakuutuksen voimassaoloaikana, kertoo vakuutuspäällikkö Sirkku Hiekkamäki.

Henkivakuutus voidaan ottaa myös ryhmävakuutuksena. Tällöin vakuutusturvan piiriin liitetään koko henkilöstö tai henkilöstöryhmä. Vakuutettuja on tällöin vähintään viisi.

Miksi yrittäjän henkivakuutus tuntuu kaukaiselta?

Henkivakuutuksen puuttuminen voi johtua useista eri syistä. Yksi yleisimmistä syistä henkivakuutuksen puuttumiseen on se, ettei yrittäjä pidä vakuutusta ajankohtaisena.

Osa yrittäjistä kertoo, ettei ole tullut ajatelleeksi omaa kuolemaansa tai sen vaikutuksia perheeseen tai yritykseen. Joissakin tapauksissa yrittäjä ei tiedä, mitä henkivakuutus ylipäätään tarkoittaa.

Vaikka yrittäjä ajattelisi perhettään, hän saattaa unohtaa yrityksensä. Henkivakuutus on hyvä huomioida osakassopimuksissa, jolloin yrityksen tulevaisuus on turvattu, vaikka jotakin ikävää tapahtuisi osakkaalle.

Tiedätkö, mitä yrityksessäsi tapahtuu, jos yksi osakas kuolee? Tällainen mahdollisuus on hyvä käydä läpi etukäteen, kun osakassopimusta laaditaan. Yksi vaihtoehto on turvata henkivakuutuksella se, että yritys kykenee lunastamaan menehtyneen osakkaan osuuden yrityksestä.

Miten vakuutuksen hinta määräytyy?

Yrittäjän henkivakuutuksen hintaan vaikuttavat vakuutetun ikä, sukupuoli, syntymävuosi ja valittu korvausmäärä. Lisäksi hintaan vaikuttaa se, otetaanko yksilöllinen vai ryhmähenkivakuutus ja yksilöturva vai pariturva. Hintaan vaikuttaa myös se, onko korvausmäärä kiinteä vai aleneva.

Yrityksen ottamien henki- ja työkyvyttömyysvakuutusten vakuutusmaksut ovat yritykselle yleensä vähennyskelpoisia menoja.

– Jos kuitenkin henkivakuutuksen edunsaajana on yritys, maksut ovat ainoastaan osakeyhtiömuotoiselle yritykselle verovähennyskelpoisia menoja.

Edunsaajan valintaan vaikuttaa elämäntilanne

Yksi yleisimmistä henkivakuutukseen liittyvistä kysymyksistä koskee edunsaajaa.

– Henkivakuutuksesta maksetaan vakuutetun kuollessa voimassa oleva korvausmäärä vakuutuksenottajan määräämille edunsaajille, jos vakuutettu kuolee vakuutuksen voimassaoloaikana. Korvaus maksetaan riippumatta siitä, aiheutuuko kuolema sairaudesta vai tapaturmasta.

Vakuutuksenottaja määrää vakuutuskorvausten edunsaajan, mutta tämä oikeus voidaan antaa myös vakuutetuille. Edunsaajaksi merkitään usein vakuutetun toivomia henkilöitä, kuten omaisia, mutta edunsaajaksi voidaan merkitä myös yritys.

Lähiomaiset maksavat summasta perintöveron. Muille kuin lähiomaisille maksettu korvaus on koko määrältään pääomatuloa. Yrityksille maksettu korvaus on verotettavaa elinkeinotuloa.

 

7 kysymystä yrityshenkivakuutuksesta 

OP-Henkivakuutuksen senioriasiantuntija Pietari Kauste vastaa henkivakuutukseen liittyviin yleisiin kysymyksiin. 

Kukaan meistä ei halua ajatella, että juuri oma matka loppuu kesken. Tämän takia moni ajattelee, ettei henkivakuutus kosketa minua, mutta joskus voi käydä huonosti. Henkivakuutuksella turvataan lähiomaisten tulevaisuutta ja elämää, jos jotakin yllättävää tapahtuu.

Yrittäjä voi turvata myös yrityksen omistajapohjaa, jos käy niin, että yritys on yhteisomistuksessa, eikä yritystoiminnan jatkaminen kuulu muiden perheenjäsenten suunnitelmiin.

Yrittäjälle se tarjoaa mahdollisuuden velanmaksun turvaamiseen. Henkivakuutuksella voidaan lisäksi varautua yrityksen avainhenkilön kuolemaan, joka voi aiheuttaa toiminnan keskeytyksen ja tulovirran pienenemisen.

Jos henkivakuutus on työsuhde-etuna ja edunsaajina ovat vakuutetun omaiset, se usein lisää sitoutumista ja motivaatiota. 

Etenkään nuoret yrittäjät eivät ajattele kuolemaa. Silti esimerkiksi liikenneonnettomuuksia tapahtuu valitettavan paljon. Yrittäjän pitäisi uskaltaa keskustella siitä, mitä tapahtuu ja keneen asia vaikuttaa, jos käy huonosti.

On hyvä muistaa, että yleensä velkasaldo on sitä suurempi, mitä nuorempi yrittäjä on kyseessä.

Ihmisiä kuolee työstä tai toimialasta riippumatta. Erityisesti avainhenkilöiden kohdalla on hyvä miettiä sitä, mitä liiketoiminnalle tapahtuu, jos pahin toteutuu.
​Se on aika lailla väärä käsitys. Yleensä lakisääteinen ja yhteiskunnan takaama turva on tarpeeseen nähden liian pieni. Suomeen on kehittynyt turvallisuuden tunne, että asiat hoituvat tapahtui mitä tahansa. Yrittäjän kuoleman kaikkia seurauksia ei tunneta kovin tarkasti.

Se on hyvin samankaltainen prosessi. Tällöin edunsaajina ovat työntekijöiden perheet. Henkivakuutuksen hankkimisessa työntekijöille on alakohtaisia eroja.

Merkittävin henkivakuutusturvan hankkimiseen vaikuttava tekijä on se, kuinka hyvin yritys hahmottaa erilaisten työsuhde-etujen merkityksen työntekijöille.

Impulssi tulee usein lähipiirissä tapahtuvasta ikävästä tapahtumasta tai siitä, että vakuutusyhtiön myyjä nostaa asian esiin. Muuten asian merkitys jää valitettavan usein vähälle huomiolle.
Henkivakuutus yritykselle kuva
Aloittavan yrittäjän etu -50 %
Henkivakuutus yrittäjälle ja henkilöstölle
Turvaa yritystoiminnan jatkuvuuden ja läheistesi taloudellisen tilanteen, jos pahin sattuu.
Vakuutuksen myöntää OP-Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola Vakuutus toimivat.