Vakuutusedut ammattiliiton jäsenille

Agronomförbundets försäkringsförmåner

Som medlem av Agronomförbundet får du utöver ett automatiskt försäkringsskydd dessutom dina försäkringar till ett medlemspris
1

Förbundets automatiska försäkringsskydd

Då du blir medlem av Agronomförbundet, skyddas du automatiskt med de försäkringar som förbundet valt. Läs mer om de här försäkringarna nertill på sidan.

2

Dina försäkringar till medlemspris

Begär offert på de försäkringar som du vill ha och utnyttja förmånerna genom att meddela att du är medlem i Agronomförbundet och ditt medlemsnummer.

3

Förmåner för ägarkunder

Som ägarkund får du rabatt på dina försäkringar och OP-bonus.

Agronomförbundet får upp till 20 % rabatt på försäkringar för vardagen

Som medlem av Agronomförbundet får du nu dina försäkringar för hemmet och familjen till förmånspris i upp till tre år. Också dina familjemedlemmar kan omfattas av försäkringarna. Som försäkringar för hemmet och familjen anses hemförsäkring, rättsskyddsförsäkring, ansvarsförsäkring, hälsoförsäkring, utkomstförsäkring, fortlöpande reseförsäkring, försäkring för värdeföremål och småbåtsförsäkring.
1:a året: -20 %; 2:a året -15 %; 3:e året -5 %
Pohjola Skadehjälpen 24/7

Kasko för ett år med 20 % rabatt

Kasko är en frivillig bilförsäkring. Med den kan du gardera dig mot olika plåt- och glasskador som drabbar din bil och du kan säkerställa att ifall det sker en skada får du snabbt hjälp.

Som medlem av Agronomförbundet får du 20 % rabatt på kaskoförsäkringen för din bil för det första årets premier. Rabatten gäller nya Super- och Lättkasko för personbilar och skåpbilar i privat bruk, samt nya Helkasko för husbilar eller husvagnar. Efter rabattåret fortsätter försäkringen till normalt pris.

Avgiftsfri förhöjning av livförsäkringen med 56 %

Vi erbjuder både medlemmar av Agronomförbundet och make/sambo som bor i samma hushåll en avgiftsfri förhöjning på 56 % av ersättningsbeloppet i livförsäkringen. Ersättningsbeloppet i försäkringen ska vara mellan 10 000 euro och 50 000 euro. Storleken på den kostnadsfria förhöjningen fastställs årligen och denna höjning på 56 % gäller under 2019.

Tjänster och förmåner för företagare

Vi erbjuder företagare tjänster, som gör den jäktiga vardagen smidigare och som stödjer företagets verksamhet. Sådana är bl.a. OP-företagsmobilen som alltid finns till hands och tjänster i anslutning till företagets riskhantering. Närmare information om våra tjänster för företagare finns nertill på sidan.

Som företagare får du också motsvarande förmåner på försäkringar för hemmet och familjen, på livförsäkringen och bilförsäkringen. På motsvarande sätt kan du som företagare dra nytta av våra unika förmåner för ägarkunder.

Nainen nauraa terveysvakuutuksen turvin
FÖR DIG
Hälsoförsäkring för vuxen

Yrkesinriktad gruppansvars- och rättsskyddsförsäkring

Vad ersätter försäkringen?

Försäkrade är förbundets ordinarie medlemmar då de verkar i sin tjänst, befattning eller sitt yrke. Försäkringen täcker inte sådant yrkesidkande, som sker med registrerad firma eller i bolagsform. De medlemmar som under försäkringsperioden anslutit sig till förbundet är försäkrade från det att medlemskapet har börjat.

Ansvarsförsäkringen ersätter i enlighet med försäkringsvillkoren person- och sakskador som i den försäkrade verksamheten inom försäkringens giltighetsområde förorsakas en annan person. Rättsskyddsförsäkringen ersätter åter i enlighet med försäkringsvillkoren nödvändiga och skäliga advokat- och rättegångskostnader som förorsakas av att juridisk hjälp anlitas i tvistemål och brottmål samt i ansökningsärenden. Ansvars- och rättsskyddsförsäkringen gäller i Norden.

Försäkringsbelopp och självrisk

Försäkringsbeloppet i ansvarsförsäkringen är vid person- och sakskador 100 000 euro per skada. Självrisken vid varje skadefall är 100 euro. I rättsskyddsförsäkringen är försäkringsbeloppet 10 000 euro per skada. Självrisken är 15 % av kostnaderna, dock minst 150 euro för varje skadefall.

Gör så här vid skadesituationer

Kontakta alltid först Agronomförbundets förhandlingschef Minna Hälikkä, om du drabbas av en skada som omfattas av ansvars- och rättsskyddsförsäkringen.

Minna Hälikkä, förnamn.efternamn@agronomiliitto.fi, tel. (09) 2511 1644

Organisationsförsäkring

Vad ersätter försäkringen?

I organisationsförsäkringen är försäkrade Agronomförbundets, dess medlemsorganisationer samt ovan nämnda medlemmar och tjänstemän när de deltar i organisationsuppgifter och -evenemang. I försäkringsskyddet för medlemmar ingår resenärs- och resgodsförsäkring samt sekundär kasko.

Gör så här vid skadesituationer

Då det sker en skada kontakta alltid arrangören av evenemanget.

 

Patientförsäkringen är en lagstadgad försäkring som ger skydd vid personskador som förorsakas patienter. En försäkring krävs av samtliga företag, anstalter och privata näringsidkare i Finland som verkar inom hälso- och sjukvården.

Som medlem av Agronomförbundet får du rabatter på dina försäkringar för hemmet och familjen enligt följande:

1:a året: -20 %
2:a året: -15 %
3:e året: -5 %

Hemförsäkring

Med vår Hemförsäkring skyddar du ditt hem och lösöre smidigt med en och samma försäkring. Hemförsäkringen tryggar ditt hem, din fritidsbostad och dina saker i händelse av bl.a. inbrott, eldsvåda och plötslig läckageskada. Försäkringen fyller också en hyresgästs behov av att skydda sin hyresbostad.

Hälsoförsäkring

Med vår hälsoförsäkring säkerställer du att du vid behov får bästa möjliga vård. Hälsoförsäkringen kan anpassas för just ditt behov, och du kan också till den välja flera olika slags skydd med olika omfattningar i händelse av sjukdom och olycksfall. Med försäkringen säkerställer du att du får en så snabb rehabilitering som möjligt och du kan också förebygga redan existerande sjukdomar så att de inte förvärras. Dessutom gör hälsoförsäkringen det möjligt att utnyttja olika terapier som en läkare ordinerat.

Reseförsäkring

Vår reseförsäkring består av en resenärförsäkring och en resgodsförsäkring. Med en resenärförsäkring skyddar du dig mot olycksfall som inträffar under en resa och sjukdomar som bryter ut under en resa. Resgodsförsäkringen ersätter åter ditt resgods överallt i världen. Det är bra att veta att försäkringen ersätter bl.a. vid avbeställd och avbruten resa, vid försening från resa och för väntetid vid resa.

Värdeföremålsförsäkring

En värdeföremålsförsäkring ger skydd åt de värdeföremål som du har med dig utanför hemmet. Sådana värdeföremål är bl.a. olika slags dyra musikinstrument, kameror, objektiv, armbandsur och smycken. Försäkringen för värdeföremål gäller överallt i världen, och tryggar således din värdefulla egendom var du än är.

Småbåtsförsäkring

Med en båtförsäkring får du för din båt ett omfattande skydd mot olyckor som inträffar både i hamn och till sjöss. Försäkringen skyddar båten mot skador som inträffat vid kollisioner, till följd av storm och skadegörelse och försäkringen ersätter även skador som uppstår vid transport och dockning. I båtförsäkringen ingår alltid även en ansvars- och rättsskyddsförsäkring, i vilka de försäkrade är båtens ägare, innehavare och förare.

Utkomstförsäkring

Utkomstförsäkringen ger dig och dina anhöriga ekonomiskt skydd, om du skadas eller dör till följd av ett olycksfall. Försäkringen gäller också då du reser eller idrottar.

Rättsskydds- och ansvarsförsäkring

Någon gång kan det hända att du orsakar en annan person en skada som du är skyldig att ersätta. Du kan även ofrivilligt hamna i en situation där du behöver rättslig hjälp för att försvara dina rättigheter. Försäkringen gäller också alla dina närstående, som bor med dig under samma tak.

Vi erbjuder företag och företagare tjänster som gör den jäktiga vardagen smidigare och som stödjer företagets verksamhet. Vi rekommenderar för företagaren följande tjänster:

Tjänster för riskhantering

I företagsverksamhet ingår alltid risker. Ju bättre du är medveten om eventuella risker i verksamheten i ditt företag, desto bättre kan du hantera dem och skydda dig mot risker på förhand genom att vidta rätt slags åtgärder.

Då vi identifierar riskerna i ditt företag, kan vi hjälpa ditt företag både att minimera de skadliga effekterna och att utnyttja möjligheterna att ta rätt slags risker.

OP-företagsmobilen

Företagets försäkrings- och bankärenden sköter du smidigt på nätet. Dessutom kan du sköta ditt företags ärenden oberoende av tid och plats med en mobilapparat, då du laddar ner OP-företagsmobilen. OP-företagsmobilen innehåller bastjänster som du kan använda för att enkelt sköta företagets dagliga ärenden. Dessutom får du tillgång till en mobil faktureringstjänst som stöd för kund- och produktadministrationen. Med den kan du enkelt följa upp ditt företags faktureringsuppgifter och sända fakturor till kunderna på det sätt som du vill.

Servicenummer för företagare

Som företagare får du hjälp i alla försäkringsfrågor som gäller ditt företag på numret 010 253 0022. Via numret får du hjälp i frågor om Ilmarinens arbetspensioner. I försäkringsärenden kan du också ta kontakt via e-post: yrityspalvelut@op.fi.

Om du har frågor i anslutning till dina bankärenden eller dina besparingar eller placeringar, betjänar dig utöver din lokala andelsbank också rådgivningen för företag på numret 0100 05151 (vardagar kl. 8–18).

Pohjola Skadehjälpen och Pohjola Sjukhus

Hjälpen är nära om olyckan är framme. Genom Pohjola Skadehjälpen får du omfattande anvisningar i händelse av skadesituationer. Genom att mata in i tjänsten den skada som inträffat får du instruktioner med vilka du får hjälp så snabbt som möjligt. Om du insjuknar eller skadar dig, kan du dra nytta av Pohjola Sjukhus tjänster för att få snabb och yrkeskunnig hjälp. Pohjola Sjukhus vårdar med hela hjärtat och säkerställer att du återställs till vardagens normala rytm så snabbt som möjligt.

När en skada inträffar är det viktigt att du får hjälp så snabbt som möjligt. Därigenom säkerställer du att du kan återgå till normal vardag så snabbt som möjligt.

På Pohjola Skadehjälpen får du enkla anvisningar för olika skadesituationer och hittar den samarbetspartner som finns närmast dig, oavsett om det är fråga om en sjukdom, en trasig mobil eller en kollision. Som kund hos OP kan du dessutom göra skadeanmälan med hjälp av applikationen OP-mobilen direkt då skadan har inträffat. Pohjola Skadehjälpens snabba anvisningar och en omedelbar skadeanmälan ger en bra grund för att klara av otrevliga och överraskande skadesituationer.

Livförsäkringen beviljas av OP-Livförsäkrings Ab. De övriga försäkringarna beviljas av Pohjola Försäkring Ab.