Etelä-Karjalan Osuuspankin tuloskatsaus 1.1.-31.12.2022

Maailmantalouden kasvu hidastui selvästi vuonna 2022. Alkuvuoden talouden hyvän vireen jälkeen euroalueen kasvu lähes pysähtyi vuoden jälkipuoliskolla. Inflaation kiihtyminen korkeimmilleen sitten 1980-luvun varjosti talouksien kehitystä yleisesti. Osakekurssit laskivat ympäri maailmaa huomattavasti vuoden aikana.

Korot nousivat rahoitusmarkkinoilla voimakkaasti, kun keskuspankit alkoivat kiristää politiikkaansa. Euroopan keskuspankki (EKP) aloitti rahapolitiikkansa tiukentamisen kesällä ja nosti joulukuussa talletuskoron kahteen prosenttiin. Suomessa käytetyin asuntolainan viitekorko, 12 kuukauden euribor, nousi vuoden aikana 3,8 prosenttiyksikköä 3,3 prosenttiin.

Alkuvuodesta nopeasti nousseet raaka-aineiden hinnat kääntyivät laskuun vuoden puolivälin jälkeen. Venäjän hyökkäyssodan seurauksena eurooppalaiset energiamarkkinat olivat myös loppuvuonna epävakaat.

Suomen hyvä talouskasvu hiipui vuonna 2022. Hidastumisesta huolimatta työllisyystilanne parani ja yritysten kannattavuus pysyi hyvänä. Kulutus väheni vuoden aikana kiihtyneen inflaation heikentäessä ostovoimaa. Korkojen jyrkkä nousu painoi asuntomarkkinoilla hinnat laskuun hyvän alkuvuoden jälkeen ja loppuvuoden aikana asuntokauppa väheni. Etelä-Karjalassa sopeuduttiin venäläisten ostosmatkailijoiden poistumiseen, mikä näkyi paikallisten yritysten tilanteessa.

Pankin liikevoitto kasvoi viime vuodesta

Pankin liikevoitto oli 15,8 miljoonaa euroa. Korkokate jatkoi vahvistumistaan ja ylitti 25 miljoonaa euroa. Viitekorkojen voimakas nousu lisäsi korkotuottoja ja rahoituskustannuksia. Nettopalkkiotuotot kasvoivat voimakkaasti viime vuoteen verrattuna. Markkinakorkojen nopea nousu siivitti korkosuojauksien kysyntää, mikä näkyi palkkiotuottokertymässä. Myös varallisuudenhoidon palkkiotuotot kehittyivät vuoden aikana hyvin, mikä johtui asiakkaidemme aktiivisuudesta säästämisessä ja sijoittamisessa. Kuluja kasvattivat konttoriremontit ja sääntelykustannusten lisääntyminen.

Hyvästä tuloksesta maksoimme yhteisöveroa yli 1,5 miljoonaa euroa.

OP-bonuksia omistaja-asiakkaillemme 4,8 miljoonaa euroa

Etelä-Karjalan Osuuspankki jakoi omistaja-asiakkailleen vuoden 2022 aikana 4,8 miljoonaa euroa OP-bonuksia. OP-bonukset ansaitaan asioinnin perusteella ja niitä voidaan käyttää pankki- ja vakuutuspalveluiden maksamiseen.

Vuonna 2023 palkitsemme omistaja-asiakkaitamme ylimääräisillä OP-bonuksilla. OP-bonuksia korotetaan 30 prosentilla. Tämä tarkoittaa yli 1,4 miljoonan euron arvosta ylimääräisiä bonuksia. Haluamme käyttää osan parantuneesta kannattavuudestamme helpottamaan omistaja-asiakkaittemme arkea näinä taloudellisesti haastavina aikoina.  

Vakavaraisuus säilyi vahvana

Pankin ydinvakavaraisuus oli vuoden lopussa 37,9 prosenttia. Pankin vahva vakavaraisuus tuo turvaa asiakkaillemme ja mahdollistaa toimialueemme merkittävienkin hankkeiden rahoittamisen. Omat varat kasvoivat 353,5 miljoonaan euroon.

Asiakasvarat jatkoivat kasvuaan huolimatta osakemarkkinoiden alavireestä

Asiakasvarat kasvoivat tilikauden aikana. Kasvua kertyi varsinkin talletuksista. Sijoitustuotteisiin lisättiin varoja nettomääräisesti lähes 42 miljoonaa euroa, vaikka osakemarkkinoiden alavire näkyikin rahasto- ja vakuutussijoitusten kannan kehityksessä. Varsinkin strukturoidut tuotteet kiinnostivat sijoitusasiakkaitamme.

Sijoittamisen vastuullisuus on tärkeää asiakkaillemme. Suurin osa sijoitusrahastomerkinnöistä kohdistuikin vastuullista sijoitusohjelmaa noudattaviin rahastoihin. Vastuulliset rahastot kattavat OP Ryhmän tasolla jo 45,6 % kaikista OP:n rahastoista.

Uudet luotot ja luottokannan kasvu

Uusia henkilö- ja yritysluottoja myönnettiin vuoden aikana 258,3 miljoonaa euroa, joista uusien yritysluottojen osuus oli 104,3 miljoonaa euroa. Korkojen nousu ja sodan aiheuttama epävarma maailmantilanne vaikuttivat asiakkaiden asuntokauppoihin ja luottokysyntään. Korkotason nousu lisäsi korkosuojauksen kysyntää ja yhä useampi asiakkaamme suojasi luottonsa korkotason nousua vastaan.

Pankin asuntoluottokanta laski 1,1 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Vuoden 2022 luottokanta sisältää suojauslaskennassa olevien luottojen negatiivisen käyvän arvon muutoksen 23 miljoonaa euroa. Ilman tätä erää olisi luottokanta kasvanut.

Luottokanta vuoden lopussa oli 1 510,7 miljoonaa euroa.

Heikentyneen taloustilanteen takia pankki kirjasi edellisvuotta enemmän odotettuja luottotappioita (ECL). Toteutuneiden luottotappioiden määrä jäi kuitenkin vähäiseksi (0,4 miljoonaa euroa). Huolimatta taloustilanteen heikkenemisestä sekä henkilö- että yritysasiakkaiden lainanhoitokyky säilyi vuonna 2022 hyvänä.

Omistaja-asiakkaat toivovat meiltä paikallisia vastuullisuustekoja

Lokakuussa 2022 toteutettiin toista kertaa Kaikkien aikojen tekoja -kysely, jolla pyysimme omistaja-asiakkaitamme kertomaan, mitä paikallisia vastuullisuustekoja he pankilta toivovat. Kyselyssä olevat teemat on johdettu OP:n vastuullisuusohjelmasta. Vastauksia saatiin yhteensä 1 362 kpl ja avoimia vastauksia 215. Vastauksia hyödynnetään, kun tehdään päätöksiä tulevista vastuullisuusteoista.

OP Etelä-Karjalan osalta eniten kannatusta vastuullisuusteemoista saivat nuorten työllistymisen ja koulutuksen tukeminen, lasten ja nuorten harrastustoiminnan tukeminen sekä luonnon monimuotoisuuden tukeminen. Hyvä kannattavuutemme mahdollistaa konkreettiset vastuullisuustekomme Etelä-Karjalassa.

Mitä olemme tehneet vuoden 2022 aikana?

 • Mahdollistimme 160:lle 15–17-vuotiaalle nuorelle kesätyön paikallisissa yhdistyksissä ja yrityksissä.
 • Olemme tukeneet lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksia 40 000 eurolla.
 • Olemme mukana tukemassa Parikkalassa Simpelejärven kunnostamishanketta 100 000 eurolla.
 • Olemme tukeneet Simpeleen Hiitolanjoen ennallistamishanketta tuen noustessa nyt 200 000 euroon.
 • Annoimme tukea Simpele Konkalammen Ski -laskettelukeskukselle toimintaedellytysten parantamiseksi
 • Järjestimme taloustaito-opetuksia kouluissa ja olimme mukana maaliskuussa toteuttamassa 9. luokkalaisille Taloustaitokilpailua, jonka pääyhteistyökumppani on OP Ryhmä.
 • Järjestimme Varmuutta verkkoon -digiopastuksia kirjastoissa ja konttoreissamme.
 • Vahvistamme paikallisen matkailun elinvoimaisuutta tukemalla Lakeland Experiences hanketta.
 • Energia- ja ympäristöalan verkoston, Greenreality Networkin, jäsenenä olemme mukana luomassa alueelle kasvua ja uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja tarjoamassa rahoitusta alueella kehitetyille vihreille ratkaisuille.
 • Ilahdutimme lapsiperheitä kesällä järjestämällä Hippo-kisoja Lappeenrannassa, Joutsenossa, Imatralla ja Simpeleellä.
 • Reppu joka selkään -keräyksellä kerättiin yhdessä asiakkaittemme kanssa 100 reppua ja penaalia, jotka jaettiin Hope ry:n avulla vähävaraisten perheiden koulunsa aloittaville lapsille koko toimialueellamme Etelä-Karjalassa.
 • Paikallisena pankkina maksamme verot Etelä-Karjalaan

Lisätiedot:         

Petri Krohns
toimitusjohtaja
OP Etelä-Karjala
Puh. 040 761 2512
petri.krohns@op.fi