Faktoja Suur-Savon Osuuspankin ja Pohjois-Savon Osuuspankin suunnitellusta yhdistymisestä

Kahden osuuskunnan yhdistyminen tarkoittaa sitä, että taseet ja toiminta yhdistetään. Jos Suur-Savon Osuuspankin ja Pohjois-Savon Osuuspankin yhdistyminen toteutuu, kumpikaan pankki ei luovuta omia varojaan omistaja-asiakkaidensa ulottumattomiin. Uuden pankin omat varat hyödyttävät jatkossa kaikkia osuuskunnan omistaja-asiakkaita ja asiakkaita. Suur-Savon Osuuspankin omat varat olivat kesäkuun 2022 lopussa 421 miljoonaa euroa ja Pohjois-Savon Osuuspankin 488 miljoonaa euroa, eli uuden pankin omat varat olisivat yhteensä 909 miljoonaa euroa. Vahva omien varojen määrä varmistaa, että pankki pystyy hoitamaan sen tärkeimmän tehtävän eli asiakkaiden rahoituksesta huolehtimisen koko toimialueella. Se on etu niin Etelä-Savon kuin Pohjois-Savon maakunnalle.

Kahden osuuskunnan yhdistyessä uusi pankki ei muutu yhteisömuodoltaan liikepankiksi. Sen toiminta ei muutu liikepankkimaiseksi vaan jatkuu samalla tavalla kuin aiemmin. Pankin omistaja-asiakkaat tekevät päätökset noudattaen finanssitoimialan sääntelyä. Yhdistymisellä ei ole vaikutusta pankin konttoriverkostoon, vaan asiakaspalvelu jatkuu konttoreissa entiseen tapaan.

Talletuspankkilaki edellyttää, että pankki nimeää hallintokonttorin. Se ei kuitenkaan enää tarkoita sitä, että pankin johdon tulee istua siellä. Savon Osuuspankin keskeisiin johtotehtäviin nimetään johtajia niin Suur-Savon Osuuspankista kuin Pohjois-Savon Osuuspankistakin. He, kuten muu henkilöstö, voivat asua eripuolilla toimialuetta ja työskennellä sieltä käsin. Näin yhteys koko toimialueelle säilyy varmasti jatkossakin.

Hallintokonttorilla tai kotipaikalla ei ole myöskään vaikutusta pankin liiketoiminnallisiin päätöksiin tai yhteisöveron jakautumiseen. Sen sijaan alueellisen tasapuolisuuden periaate on yhdistymisasiakirjojen keskeinen ohjenuora: ”Savon Osuuspankki edistää koko toimialueensa elinvoimaisuutta ja toteuttaa yhteiskuntavastuuta ja yhteisöllistä rooliaan tasapuolisesti niin nykyisen Pohjois-Savon Osuuspankin kuin nykyisen Suur-Savon Osuuspankin toimialueella.”

Uuden pankin hallituksen puheenjohtajan tehtävään valitaan henkilö Suur-Savon Osuuspankin toimialueelta ja hallintoneuvoston puheenjohtajan tehtävään henkilö Pohjois-Savon Osuuspankin toimialueelta. Tämäkin varmistaa päätösvallan tasapuolisen jakautumisen. Uuden pankin sääntöihin on kirjattu pysyväismerkintä hallintotehtävien tasapuolisesta jakautumisesta.

Osuuspankin toimintaan kuuluu vahva yhteisöllisyys ja yhtenä sen muotona on kulttuurin, urheilun ja koulutuksen tukeminen. Molemmat yhdistymistä suunnittelevat pankit ovat toteuttaneet tätä hyvin samalla tavalla, ja se toteutuu jatkossakin koko pankin toimialueella.

Etelä-Savon vähenevä ja ikääntyvä väestö, siitä seuraava pankin liiketoimintavolyymien supistuminen ja jatkuvasti kasvavat ATK- ja sääntelykulut ovat vaikea yhtälö pankkitoiminnassa. Isompi pankki pystyy hallitsemaan tätä kokonaisuutta paremmin kuin kaksi erillistä toimijaa. Resursseja voidaan kohdistaa asiakaspalveluun, kun hallinnolliset tehtävät hoituvat pienemmällä henkilömäärällä.

Talouselämässä on tavanomaista, että tietyin aikavälein kohdataan kriisejä. Sellaista aikaa elämme jälleen. Pankin vahvat omat varat ovat turva asiakkaille taantuman ja kriisien aikana.

OP Ryhmän historian kirjoittanut Antti Kuusterä on todennut, että OP Ryhmän toiminnan punainen lanka on ollut sopeutuminen muutokseen. Se on edellyttänyt monia yhdistymispäätöksiä yli 100 vuoden historian aikana myös Etelä-Savossa. Aina on keskusteltu samoista teemoista vallan ja omien varojen menettämisen ympärillä. Toteutuneet yhdistymiset ovat kuitenkin osoittaneet, että niiden avulla on voitu sopeutua toiminta- ja kilpailuympäristön muutoksiin. Olemme entistä vahvemmin pystyneet rahoittamaan yrityksiä, maataloutta ja yksityishenkilöiden koteja – tällä tuemme parhaiten osaltamme maakunnan elinvoimaisuutta. Päätökset kannattaa tehdä siinä vaiheessa, kun ollaan vielä hyvissä neuvotteluasemissa. Tarvittavien päätösten lykkäämisestä osuuskuntien historiassa on monia huonoja esimerkkejä. Niitä on syytä välttää.

Osuuspankin hallituksen jatkuvana tehtävänä on analysoida, miten pankki pystyy parhaiten toteuttamaan perustehtäväänsä. Huolellisten analyysien ja keskustelujen jälkeen sekä Suur-Savon että Pohjois-Savon Osuuspankin hallitukset ovat arvioineet, että kahden vahvan savolaisen pankin voimien yhdistäminen loisi parhaat edellytykset omistaja-asiakkaiden palvelemiseen sekä toimialueen elinvoimaisuuden tukemiseen myös tulevina vuosina. Kummankin pankin hallintoneuvostot, joiden tehtävänä on valvoa hallituksen hoitamaa hallintoa, ovat antaneet hallitusten esityksille vahvan tuen. Lopullisen päätöksen asiasta tekevät pankkien edustajistot 18.8.2022 omistaja-asiakkaiden vaaleilla valittuina edustajina.

Päätöksenteon pitää pohjautua faktoihin eikä oletuksiin tai uskomuksiin. Edustajiston jäsenille on jaettu laajasti tietoa, ja heillä on paras kyky harkita oikea ratkaisu.

 

Toivo Loikkanen, Suur-Savon Osuuspankin hallintoneuvoston puheenjohtaja

Seppo Kietäväinen, Suur-Savon Osuuspankin hallituksen puheenjohtaja

Jari Himanen, Suur-Savon Osuuspankin toimitusjohtaja