European 24 Bidco Oy:s offentliga uppköpserbjudande på aktierna i Efecte Oyj 30.1.–5.3.2024

European 24 Bidco Oy erbjuder 15,00 euro i kontantvederlag per aktie i Efecte Oyj.

En eventuell ändring av kontantvederlaget eller en förlängning eller avbrytning av erbjudandetiden meddelas med ett börsmeddelande.

Gör så här om du godkänner uppköpserbjudandet

  1. Läs anvisningarna om uppköpserbjudandet på den här sidan.
  2. Godkänn uppköpserbjudandet elektroniskt. En länk till ordern finns i slutet av den här sidan.

Godkännandet av erbjudandet är ovillkorligt och avgiftsfritt

Du kan godkänna uppköpserbjudandet endast ovillkorligt för alla aktier på ditt värdeandelskonto. Om du har flera värdeandelskonton, ska du godkänna uppköpserbjudandet separat för varje värdeandelskonto. Om du har pantsatt aktier, behövs ett samtycke av panthavaren för att uppköpserbjudandet ska kunna godkännas.

Budgivaren ansvarar för betalningen av den överlåtelseskatt som eventuellt uppbärs på aktieaffären i Finland. Om du godkänner erbjudandet i enlighet med villkoren för uppköpserbjudandet, uppkommer inga kostnader för dig. När du har godkänt uppköpserbjudandet registreras en begränsning i rätten att överlåta de aktier som finns på ditt värdeandelskonto. 

Om du har köpt ytterligare aktier efter det att du har godkänt uppköpserbjudandet och överlåtelsebegränsningen har registrerats på ditt förvaringskonto, måste du godkänna uppköpserbjudandet för de här aktiernas del med en separat blankett. Kontakta i så fall din andelsbank.

Ångerrätt

Du kan återta godkännandet skriftligt på bankens kontor före erbjudandetidens slut. Om ett godkänt erbjudande återtas kan en serviceavgift tas ut för det.

Viktiga datum

30.1.2024 Erbjudandetiden för uppköpserbjudandet börjar 
5.3.2024 Erbjudandetiden för uppköpserbjudandet upphör
26.3.2024 Clearing av transaktioner som gjorts för att genomföra uppköpserbjudandet, uppskattningsvis

Villkoren för genomförandet av uppköpserbjudandet beskrivs i erbjudandehandlingen. Budgivaren har rätt att avstå från vilket som helst av villkoren för genomförandet eller godkännandet av uppköpserbjudandet. Budgivaren kan också återkalla uppköpserbjudandet i enlighet med villkoren för det. Du kan läsa villkoren för uppköpserbjudandet och erbjudandehandlingen på Efecte Oyj:s webbplats.

Också minderårigas vårdnadshavare och företrädare för andra företrädda kunder (fullmakts-, intressebevaknings-, och dödsbokunder) kan lämna en order via länken.