OP-Obligaatio Prima

Vakavaraisten valtioiden turvaa

Miten käy salkkusi arvon, kun kurssikäyrät kääntyvät kaakkoon? OP-Obligaatio Prima sijoittaa maailman vakavaraisimpien valtioiden lainoihin. Ne tarjoavat tuottoa osakemarkkinoiden laskiessa. Valtionlainoihin sijoittava korkorahasto onkin tehokas keino laskea salkun kokonaisriskiä.

  • Kohdemarkkinana Euroopan talousalueen lisäksi erityisesti Yhdysvallat, Kanada, Australia, Uusi-Seelanti ja Sveitsi
  • Sijoituskohteena korkoinstrumentit, joissa liikkeeseenlaskijana tai takaajana on erittäin korkean luokituksen omaava valtio.

Parhaan luottoluokituksen valtiot toimivat turvasatamana vaikeissa markkinatilanteissa. Sijoittajien kiinnostus niiden valtionlainoja kohtaan onkin kasvanut maailmantalouden vaisujen näkymien ja markkinoilla koettujen ongelmien, kuten finanssisektorin ja Euroopan velkakriisin myötä. OP-Obligaatio Prima on helppo tapa osallistua hajautetusti näille markkinoille.

Valtionlainoihin keskittyvät korkorahastot soveltuvat sijoittajille, jotka haluavat hyödyntää korkosijoituksia laskeakseen salkun kokonaisriskiä. OP Varainhoidon tarjoamasta kolmesta erilaisesta valtionlainoihin sijoittavasta korkorahastosta OP-Obligaatio Prima on riskitasoltaan turvallisin. Sen toimintamekanismi on yrityslainoista tuttu, mutta riskitaso huomattavasti maltillisempi. Rahaston korkoriski vastaa pitkää joukkolainasijoitusta, joten korkojen nousu on merkittävin rahastoon kohdistuva riski. OP-Obligaatio Priman tuotto on yleensä parhaimmillaan heikossa markkinatilanteessa ja rahaston luottoriski on vähäinen, joten hajautushyöty osakesijoituksiin nähden muodostuu erinomaiseksi. OP-Obligaatio Primaa suositellaan ensisijaisesti sijoittajalle, joka aikoo lunastaa osuutensa aikaisintaan kahden vuoden kuluttua.

OP-Obligaatio Priman marraskuun tuotto oli 1,2 %

AAA-valtionlainamarkkinoiden korot olivat marraskuussa laskussa pitkien korkojen johdolla. Rahapolitiikan näkymien kiristymiseen liittyvät huolet, ja lyhyiden korkojen nousu, hellitti hieman marraskuussa. Pitkien korkojen laskua kiihdytti kuun loppupuolella koronavirukseen liittyvät huolet. OP-Obligaatio Priman kuukausituotto nousi pitkien korkojen laskiessa 1,2 %:iin.

Rahasto jatkaa korkoriskin alipainottamista joulukuuhun lähdettäessä. Yksittäisissä valtioista Norja on ylipainossa. Kanada ja Yhdysvallat ovat puolestaan alipainossa.

Marraskuun aikana raportoidut inflaatioluvut tulivat odotuksia selkeästi korkeampina sekä euroalueella että Yhdysvalloissa. Sama trendi, odotuksia kiivaampi inflaatiokehitys, on jatkunut lähes koko vuoden 2021 ajan. Inflaatioriskit ovat edelleen koholla, sillä lähikuukausien ja -vuosien inflaatiokehitykseen liittyy merkittävää epävarmuutta. Suurelta osin toimitusketjujen ongelmista ja energian hinnan noususta seurannut inflaatio pitää yllä pelkoja talouden ajautumisesta stagflaatioon eli korkean inflaation ja matalan kasvun aikaan. Stagflaatiopelot ovat laskeneet pitkiä korkoja, ja korkokäyrä on litistynyt.

Pandemia palasi jälleen merkittäväksi teemaksi korkomarkkinalle. Koronaviruksen delta-variantti leviää vauhdilla Euroopassa, mikä on johtanut uusiin rajoitustoimenpiteisiin useissa maissa. Myös Yhdysvalloissa pelätään uutta tautiaaltoa flunssakauden alkaessa. Koronavirukseen liittyvä epävarmuus lisääntyi entisestään, kun marraskuun lopulla mediassa levisi tieto uuden, mahdollisesti jopa deltaa herkemmin leviävän, virusvariantin löytymisestä. Omikroniksi nimettyyn varianttiin liittyvä uutisvirta tulee heiluttamaan korkomarkkinaa ainakin joulukuun alkupuolen ajan. Koronavirukseen liittyvien riskien kasvu lisäsi entisestään stagflaatiopelkoja ja toi AAA-valtionlainoihin turvasatamakysyntää.

Yhdysvalloissa keskuspankki Fed päätti marraskuussa aloittaa arvopaperiostojen tahdin hidastamisen. Netto-ostot oli marraskuun alussa tehdyn päätöksen perusteella tarkoitus ajaa nollille ensi kesään mennessä, mutta inflaation jatkuminen odotuksia kiivaampana yhdistettynä kuumana käyvään talouteen voi nopeuttaa ostojen alasajoa. Euroalueella EKP:n pandemiaosto-ohjelman puitteissa tehtävien netto-ostojen loppuminen maaliskuuhun on todennäköistä. Muuten tulevaan rahapolitiikkaan liittyy useita epävarmuustekijöitä, joihin odotetaan vastausta keskuspankin joulukuisesta kokouksesta.

Lauri Laaksonen
salkunhoitaja

OP-Obligaatio Prima on pitkän koron rahasto, joka sijoittaa varansa pääosin korkoinstrumentteihin, joissa liikkeeseenlaskijana tai takaajana on erittäin korkean luokituksen omaava Euroopan talousalueeseen tai OECD-alueeseen kuuluva valtio. Tällaiseksi luokitukseksi katsotaan AAA tai vastaava. Näiden sijoitusten osuus Rahaston arvosta voi vaihdella välillä 75–100 %. Rahaston merkittävimpiä sijoituskohteita ovat Euroopan talousalueeseen kuuluvien valtioiden liikkeeseen laskemien lainojen lisäksi erityisesti Yhdysvaltain, Kanadan, Australian, Uuden Seelannin ja Sveitsin liikkeeseen laskemat valtionlainat.

Rahaston muut kuin euromääräiset sijoitukset suojataan valuuttakurssiriskiltä mahdollisimman täysimääräisesti. Rahaston korkoherkkyyttä mittaava modifioitu duraatio on tyypillisesti välillä 6–10, joka tarkoittaa rahaston negatiivista arvon muutosta prosentteina, jos korkotaso nousee yhden prosenttiyksikön. Korkotason laskiessa rahaston arvo nousee vastaavasti.

Rahaston sijoitukset toteutetaan pääasiassa suorien korkosijoitusten avulla. Rahasto voi käyttää sijoitustoiminnassaan johdannaisinstrumentteja suojautuakseen markkinoiden muutoksilta, korvatakseen suoria sijoituksia sekä edistääkseen muutoin tehokasta salkunhoitoa.

Rahaston vertailuindeksi koostuu usean indeksin yhdistelmästä. Vertailuindeksin koostumus on saatavilla rahastoesitteestä. Rahasto pyrkii aktiivisella sijoittamisella saavuttamaan vertailuindeksiään paremman tuoton pitkällä aikavälillä. Rahasto ottaa pääsääntöisesti huomattavaa aktiiviriskiä ja voi poiketa merkittävästi vertailuindeksin koostumuksesta, painotuksista ja riskitasosta.

Rahasto noudattaa OP Varainhoidon Vastuullisen sijoittamisen periaatteita soveltuvin osin.

OP:n rahastojen ajankohtaisista vastuullisuusaiheista löytyy lisätietoja kaksi kertaa vuodessa julkaistavassa vastuullisen sijoittamisen katsauksessa. Tuorein vastuullisen sijoittamisen katsaus löytyy vastuullisen sijoittamisen sivulta.

Lisätiedot Perustiedot, tuotto- ja tunnusluvut

Perustiedot

Salkunhoitaja
Lauri Laaksonen
Vertailuindeksi
Yhdistelmäindeksi, katso tarkemmat tiedot Rahastoesitteestä.
Perustamispäivä
01.11.1999
ISIN
FI0008805213
Vuosittainen hallinnointipalkkio
0,40%
Osuussarja
Kasvuosuus
Rahaston koko
657 Meur
Osuuden arvo (18.01.)
194,27 EUR
Kuukausikatsaus
Lataa
Säännöt
Lataa
Avaintiedot
Lataa

Kumulatiivinen tuotto

1kk 3kk 6kk 1 v 3 v p.a. 5 v p.a.
OP-Obligaatio Prima A −2,01 % −1,12 % −2,65 % −4,41 % +0,44 % +0,41 %
Vertailuindeksi - - - - - -

Vuosittainen tuotto

2017 2018 2019 2020 2021 Vuoden alusta
OP-Obligaatio Prima A +0,25 % +0,67 % +2,82 % +3,57 % −3,84 % −1,37 %
Vertailuindeksi - - - - - -

Tunnuslukuja

Volatiliteetti 12 kk vola 12kk Sharpe 12 kk Duraatio
OP-Obligaatio Prima A 2,94 % -1,31 6,7
Vertailuindeksi - - -