OP-Obligaatio Prima

Vakavaraisten valtioiden turvaa

Miten käy salkkusi arvon, kun kurssikäyrät kääntyvät kaakkoon? OP-Obligaatio Prima sijoittaa maailman vakavaraisimpien valtioiden lainoihin. Ne tarjoavat tuottoa osakemarkkinoiden laskiessa. Valtionlainoihin sijoittava korkorahasto onkin tehokas keino laskea salkun kokonaisriskiä.

  • Kohdemarkkinana Euroopan talousalueen lisäksi erityisesti Yhdysvallat, Kanada, Australia, Uusi-Seelanti ja Sveitsi
  • Sijoituskohteena korkoinstrumentit, joissa liikkeeseenlaskijana tai takaajana on erittäin korkean luokituksen omaava valtio.

Parhaan luottoluokituksen valtiot toimivat turvasatamana vaikeissa markkinatilanteissa. Sijoittajien kiinnostus niiden valtionlainoja kohtaan onkin kasvanut maailmantalouden vaisujen näkymien ja markkinoilla koettujen ongelmien, kuten finanssisektorin ja Euroopan velkakriisin myötä. OP-Obligaatio Prima on helppo tapa osallistua hajautetusti näille markkinoille.

Valtionlainoihin keskittyvät korkorahastot soveltuvat sijoittajille, jotka haluavat hyödyntää korkosijoituksia laskeakseen salkun kokonaisriskiä. OP Varainhoidon tarjoamasta kolmesta erilaisesta valtionlainoihin sijoittavasta korkorahastosta OP-Obligaatio Prima on riskitasoltaan turvallisin. Sen toimintamekanismi on yrityslainoista tuttu, mutta riskitaso huomattavasti maltillisempi. Rahaston korkoriski vastaa pitkää joukkolainasijoitusta, joten korkojen nousu on merkittävin rahastoon kohdistuva riski. OP-Obligaatio Priman tuotto on yleensä parhaimmillaan heikossa markkinatilanteessa ja rahaston luottoriski on vähäinen, joten hajautushyöty osakesijoituksiin nähden muodostuu erinomaiseksi. OP-Obligaatio Primaa suositellaan ensisijaisesti sijoittajalle, joka aikoo lunastaa osuutensa aikaisintaan kahden vuoden kuluttua.

OP-Obligaatio Priman elokuun tuotto oli 0,0 %

AAA-valtionlainamarkkinoiden elokuu oli kaksijakoinen. Heinäkuussa nähty korkojen nousu jatkui elokuun alkupuolella muun muassa Yhdysvaltain suurten valtionlainahuutokauppojen siivittämänä. Elokuun puolivälin jälkeen suunta vaihtui, ja korot kääntyivät laskuun, kun ostopäällikköindeksit indikoivat talouden tilan olevan oletettua heikompi erityisesti Euroopassa. OP-Obligaatio Priman kuukausituotto päätyi elokuun päätteeksi 0,0 %:iin.

Syyskuuhun lähdettäessä rahasto ylipainottaa korkoriskiä suhteessa vertailuindeksiin. Yksittäisistä valtioista Hollanti, Norja ja Sveitsi ovat ylipainossa. Saksan, Kanadan, Australian ja Ruotsin valtionlainat ovat puolestaan alipainossa.

Heinäkuun puolivälistä elokuun puoliväliin AAA-valtionlainamarkkinoilla hinnoiteltiin pitkiä korkoja korkeammille tasoille. Taustalla oli muun muassa Yhdysvaltain talouden yllättävän vahva kasvumomentti ja suuret valtionlainahuutokaupat sekä Japanin keskuspankin rahapolitiikka. Rahoitusmarkkinoilla virisi usko pehmeään laskuun eli skenaarioon, jossa keskuspankit onnistuvat säätämään rahapolitiikan siten, että inflaatio rauhoittuu ilman merkittävää taantumaa. Korot kääntyivät laskuun elokuun lopulla, kun ostopäällikköindeksit maalasivat talouden tilasta odotettua synkempää kuvaa. Euroalueella palvelusektorin ostopäällikköindeksit laskivat yllättäen supistuvalle tasolle alle 50:een. Teollisuuden ostopäällikköindeksi on euroalueella ollut supistavalla tasolla jo viime kesästä lähtien. Myös Kiinassa talouden tilaan liittyy huolia, mikä heijastuu myös muualle maailmaan, ja siten myös korkomarkkinoiden hinnoitteluun.

Rahapolitiikan saralla viime vuonna alkanut kiristyssykli lähestyy loppuaan. Oleellinen kysymys tällä hetkellä on se, kuinka pitkään keskuspankit joutuvat pitämään rahapolitiikkaa kiristävällä tasolla. Vastaus kysymykseen määräytyy pitkälti inflaation ja talouden suhdannekehityksen perusteella seuraavien 6-12 kuukauden aikana. Rahoitusmarkkinoilla tunnutaan uskovan pehmeään laskuun, mutta historiallisessa tarkastelussa kireän rahapolitiikan vaikutukset purevat viiveellä, ja taantuman näkökulmasta vaarallisimmat ajat ovat vasta edessä.

Lauri Laaksonen
salkunhoitaja

OP-Obligaatio Prima on pitkän koron rahasto, joka sijoittaa varansa pääosin korkoinstrumentteihin, joissa liikkeeseenlaskijana tai takaajana on erittäin korkean luokituksen omaava Euroopan talousalueeseen tai OECD-alueeseen kuuluva valtio. Tällaiseksi luokitukseksi katsotaan AAA tai vastaava. Näiden sijoitusten osuus Rahaston arvosta voi vaihdella välillä 75–100 %. Rahaston merkittävimpiä sijoituskohteita ovat Euroopan talousalueeseen kuuluvien valtioiden liikkeeseen laskemien lainojen lisäksi erityisesti Yhdysvaltain, Kanadan, Australian, Uuden Seelannin ja Sveitsin liikkeeseen laskemat valtionlainat.

Rahaston muut kuin euromääräiset sijoitukset suojataan valuuttakurssiriskiltä mahdollisimman täysimääräisesti. Rahaston korkoherkkyyttä mittaava modifioitu duraatio on tyypillisesti välillä 6–10, joka tarkoittaa rahaston negatiivista arvon muutosta prosentteina, jos korkotaso nousee yhden prosenttiyksikön. Korkotason laskiessa rahaston arvo nousee vastaavasti.

Rahaston sijoitukset toteutetaan pääasiassa suorien korkosijoitusten avulla. Rahasto voi käyttää sijoitustoiminnassaan johdannaisinstrumentteja suojautuakseen markkinoiden muutoksilta, korvatakseen suoria sijoituksia sekä edistääkseen muutoin tehokasta salkunhoitoa.

Rahaston vertailuindeksi koostuu usean indeksin yhdistelmästä. Vertailuindeksin koostumus on saatavilla rahastoesitteestä. Rahasto pyrkii aktiivisella sijoittamisella saavuttamaan vertailuindeksiään paremman tuoton pitkällä aikavälillä. Rahasto ottaa pääsääntöisesti huomattavaa aktiiviriskiä ja voi poiketa merkittävästi vertailuindeksin koostumuksesta, painotuksista ja riskitasosta.

Rahasto edistää ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia käyttäen tämän varmistamiseksi ympäristöä, yhteiskuntaa ja hyvää hallintotapaa (ESG) koskevaa analyysimenetelmää ja sulkien pois tiettyjä sijoituskohteita. 

Poissulkeminen: Rahasto poissulkee sijoituksistaan valtiot, joilla on merkittäviä haitallisia yhteiskunnallisia vaikutuksia. Rahasto ei tee sijoituksia poissuljettuihin valtioihin, ja rahaston sijoituskohteen mahdollisesti siirtyessä poissulkujen piiriin, sijoituksesta pyritään luopumaan kohtuullisen ajan kuluessa.

ESG-tiedon hyödyntäminen sijoituskohteiden analyysissa: Rahaston sijoitusten keskimääräisiä kestävyysindikaattoreiden arvoja seurataan säännöllisesti. Indikaattoreiden arvot huomioidaan sijoituspäätöksenteossa, ja salkun keskimääräisiä arvoja sekä niiden kehitystä suhteessa rahaston vertailuindeksiin seurataan.

Rahaston sijoitusprosessiin kuuluu sijoituskohteiden luottokelpoisuuden analyysi. Luottokelpoisuuden analyysissa tarkastellaan muiden tekijöiden ohella ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia sekä hyvää hallintotapaa.

Lisätiedot Perustiedot, tuotto- ja tunnusluvut

Perustiedot

Salkunhoitaja
Lauri Laaksonen
Vertailuindeksi
Yhdistelmäindeksi, katso tarkemmat tiedot Rahastoesitteestä.
Perustamispäivä
01.11.1999
ISIN
FI0008805213
Vuosittainen hallinnointipalkkio
0,40%
Osuussarja
Kasvuosuus
Rahaston koko
736 Meur
Osuuden arvo (25.09.)
165,77 EUR
Kuukausikatsaus
Lataa
Avaintiedot
Lataa
Säännöt
Lataa
Kestävyystiedot
Lataa

Kumulatiivinen tuotto

1kk 3kk 6kk 1 v 3 v p.a. 5 v p.a.
OP-Obligaatio Prima A −0,50 % −2,03 % −3,95 % −3,29 % −6,78 % −2,52 %
Vertailuindeksi −1,31 % −2,02 % −4,59 % −2,86 % −6,28 % −2,04 %

Vuosittainen tuotto

2018 2019 2020 2021 2022 Vuoden alusta
OP-Obligaatio Prima A +0,67 % +2,82 % +3,57 % −3,84 % −14,35 % −1,73 %
Vertailuindeksi +0,98 % +3,37 % +4,27 % −3,50 % −14,46 % −1,22 %

Tunnuslukuja

Volatiliteetti 12 kk vola 12kk Sharpe 12 kk Duraatio
OP-Obligaatio Prima A 6,53 % - 7,91
Vertailuindeksi 5,98 % - -