OP Premium 75

OP Premium 75 -sijoituskorin tavoitteena on saavuttaa positiivista arvonnousua sijoittamalla maailmanlaajuisesti osake- ja korkomarkkinoille. Sijoituskori voi sijoittaa sekä kehittyneille, että kehittyville markkinoille. Sijoitukset toteutetaan pääosin sijoitusrahastojen kautta. Sijoituskori voi sijoittaa myös esimerkiksi ETP- tuotteisiin ja suoriin arvopapereihin. Sijoituskorin varoista on perustilanteessa 75 % sijoitettuna osakemarkkinoille. Osakesijoitukset voivat vaihdella 50 %–100 % välillä ja korkosijoitukset voivat vaihdella 0 %– 50 % välillä. Sijoituskorin varoista voidaan sijoittaa myös vaihtoehtoisiin sijoitusstrategioihin 0 %–30 %. Tällaisia strategioita voivat olla esimerkiksi reaaliomaisuus-, hedge- ja erilaiset pääomasijoitusstrategiat.

Sijoituskori edistää ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia integroimalla kestävyystekijöiden analyysin ja seurannan sijoitusprosessiin niin sijoituskorin - kuin myös rahasto-omistusten läpivalaisutasolla. Sijoituskori ei painota tai priorisoi yksittäistä teemaa tai kestävyystekijää, vaan huomioi kestävyystekijöitä laajasti välttämällä sijoituksia kiistanalaisiin ja ympäristölle tai yhteiskunnalle haitallisiin liiketoimiin ja painottamalla rahastoja, jotka edistävät ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia tai joiden tavoitteena on tehdä kestäviä sijoituksia. 

Siltä osin, kun sijoituskori tekee kestäviä sijoituksia, eli sijoituksia taloudelliseen toimintaan, joka edistää joko ympäristö- tai yhteiskunnallista tavoitetta, varmistetaan, etteivät tällaiset kestävät sijoitukset aiheuta merkittävää haittaa yhdellekään kestävistä sijoitustavoitteista. OP Varainhoito hyödyntää useita eri tietolähteitä eri palveluntarjoajilta.

Ensisijaisia tietolähteitä ovat Bloomberg, Morningstar, MSCI ESG Research ja S&P Trucost. Bloomberg:n ja Morningstar:n tietoa hyödynnetään pääosin rahastotason analyysiin. MSCI ESG Research ja S&P Trucost tarjoavat tietoa muun muassa kohdeyhtiöiden kestävyysriskeistä, haitallisten liiketoimintojen osuuksista, ilmastoriskeistä ja –mahdollisuuksista sekä siitä, kuinka kohdeyhtiöiden liiketoiminta on linjassa YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden kanssa. Näiden edellä mainittujen palveluntarjoajien tietoa hyödynnetään siltä osin kuin sijoituskori sijoittaa OP:n hallinnoimiin rahastoihin. Palveluntarjoajat hyödyntävät sekä yhtiöiden raportoimaa tietoa että arvioitua tietoa, joka pohjautuu kunkin palveluntarjoajan kehittämään arviointimalliin.

Siltä osin kuin sijoituskori sijoittaa OP:n hallinnoimiin rahastoihin, haitalliset kestävyysvaikutukset (PAI) analysoidaan säännöllisesti läpivalaisemalla sijoitukset PAI-mittareiden osalta. Mikäli läpivalaisussa tunnistetaan kohdeyhtiöitä, joiden haitalliset kestävyysvaikutukset ovat huomattavia suhteessa kohdeyhtiön verrokkeihin, ja kyseinen PAI-mittari todetaan kohdeyhtiölle olennaiseksi, otetaan kohdeyhtiö tarkempaan seurantaan ja tarvittaessa poissuljetaan tai aloitetaan vaikuttamisprosessi. Muiden kuin OP-rahastoihin tehtyjen sijoitusten osalta, se missä määrin PAI-tekijät pystytään huomioimaan, riippuu siitä, miten tietoja on saatavilla, ja prosessimme voivat kehittyä sitä mukaa kuin tietojen saatavuus ja laatu paranevat.

Lisätiedot Perustiedot, tuotto- ja tunnusluvut

Perustiedot

Salkunhoitaja
OP Varainhoito Oy
Perustamispäivä
01.04.2011
ISIN / Tunnus
XZ0000000257
Vuosittainen hallinnointipalkkio
1,35 % p.a
Osuuden arvo (11.07.)
226,13 EUR
Kuukausikatsaus
Lataa
Avaintiedot
Lataa
Säännöt
Lataa
Kestävyystiedot
Lataa

Kumulatiivinen tuotto

1kk 3kk 6kk 1 v 3 v p.a. 5 v p.a.
OP Premium 75 +2,35 % +4,81 % +11,94 % +18,67 % +4,75 % +7,67 %

Vuosittainen tuotto

2019 2020 2021 2022 2023 Vuoden alusta
OP Premium 75 +21,39 % +6,07 % +18,62 % −13,54 % +12,35 % +11,50 %

Tunnuslukuja

Volatiliteetti 12 kk vola 12kk Sharpe 12 kk
OP Premium 75 6,65 % -