Kivipino kosken edustalla.

OP-Suomi

Tuottoa kotimaisista osakkeista

OP-Suomen salkkuun poimitaan vankkaa kotimarkkinaosaamista hyödyntäen kiinnostavimmat ja tuottopotentiaaliltaan houkuttelevimmat yhtiöt kokoon, näköön tai hajuun katsomatta. Sijoituskohteet ovat potentiaaliinsa nähden arvostukseltaan edullisia yhtiöitä, rakenteellisia voittajia tai houkuttelevia osingonmaksajia.

  • Sijoitukset hajautetaan noin 30-50 suomalaiseen yritykseen, joissa nähdään paras tuottopotentiaali.
  • Rahaston salkunhoidossa korostuu vahva paikallinen osaaminen.

OP-Suomi on osakerahasto joka sijoittaa varansa pääosin Suomen osakemarkkinoille yrityksiin, joiden tuottopotentiaali muodostuu osingosta ja arvonkehityksestä. Sijoituskohteet ovat potentiaaliinsa nähden arvostukseltaan edullisia yhtiöitä, rakenteellisia voittajia tai houkuttelevia osingonmaksajia.

Kotimaisiin osakkeisiin sijoittaessa OP Varainhoidon koeteltu paikallisosaaminen on sijoittajan vankka turva ja jatkuva voimavara. Kotimaiset pörssiyhtiöt maksavat yleensä hyviä osinkoja, ja pitkäjänteinen rahastosijoittaja maksaa niistä veron vasta kotiuttaessaan voittoja. Hyvin hajautetun rahaston kautta sijoittaja omistaa suurella todennäköisyydellä jokaisen pörssipäivän parhaita nousijoita ja rahasto-osuuden riski-tuottosuhteesta saadaan rakennettua houkuttelevampi kuin yksittäiseen osakkeeseen sijoitettaessa.

OP-Suomen elokuun tuotto -0,5%

Maailman osakemarkkinat, Suomi mukaan lukien, olivat hienoisessa laskussa elokuun aikana. Toisen vuosineljänneksen raportointikausi toi esiin eroja eri maanosien yhtiöiden tuloskunnossa: yhdysvaltalaisyritysten tulokset olivat odotuksia parempia laajalla rintamalla, eurooppalaisten olivat vaisumpia ja suomalaisten selvästi vielä eurooppalaista tasoa pehmeämpää. Useat suomalaiset suuryritykset ovat kärsineet joko yhtiökohtaisista ja tai toimialaliitännäisistä ongelmista kevään ja kesän aikana, mikä on näkynyt niiden niin tulos- kuin osakekurssikehityksessäkin. Kuluvan vuoden aikana Suomen osakemarkkinan kehitys onkin jäänyt selvästi jälkeen erityisesti Yhdysvaltojen, mutta myös Euroopan osakemarkkinoiden kehityksestä. Suomen osakemarkkinassa on keskimäärin enemmän syklisiä yhtiöitä kuin esimerkiksi Euroopassa ja se on osaltaan painanut Suomen osakemarkkinan kehitystä talousdatan ollessa vaatimatonta.

OP-Suomen kuun tuotto oli -0,5% vertailuindeksin tuottaessa -0,4%. Yhtiötasolla tuottoa vertailuindeksiä vastaan toivat eniten alipaino Koneessa ja ylipainot Orionissa ja Novo Nordiskissa. Yhtiötasolla suhteellista tuottoa rasittivat eniten ylipainot Qt Groupissa, Autostoressa ja Hexatronicissa.

Kuun aikana ostimme Orionia ja kevensimme konepajojen ja Fortumin painoa. Lisäsimme myös hieman Nesteen ja Sammon painoa. Suhteessa vertailuindeksiin suurimmat ylipainot kuun lopussa olivat Neste, UPM ja Topdanmark. Suurimmat alipainot puolestaan olivat Nordea, Kone ja Fortum.

Globaalin talouden kasvuriskit ovat hieman pienentyneet, mutta ne eivät ole poistuneet. Energian hinta ja logistiikkakustannukset ovat laskeneet, ja yritysten toimitusketjujen tilanne on selvästi parantunut, joskaan ei vielä täysin normalisoitunut. Nouseva korkotaso ahdistaa edelleen kuluttajaa ja vaikka inflaation kasvu vaikuttaisi taittuneen, yleinen noussut hintataso saattaa hillitä merkittävästikin kulutuskäyttäytymistä. Elvyttävistä toimista huolimatta riski Kiinan talouden pehmenemisestä lisää epävarmuutta niin maailman talouskasvuun kuin osakemarkkinoillekin. Painotamme osakevalinnoissamme rakenteellista kasvua sekä vahvaa tasetta, pitkällä aikavälillä kasvavaa osinkovirtaa sekä vakaata ja ennustettavaa liiketoimintaa.

Lauri Tillman
salkunhoitaja

OP-Suomi on osakerahasto joka sijoittaa varansa pääosin Suomen osakemarkkinoille yrityksiin, joiden tuottopotentiaali muodostuu osingosta ja arvonkehityksestä. Sijoituskohteet ovat potentiaaliinsa nähden arvostukseltaan edullisia yhtiöitä, rakenteellisia voittajia ja/tai houkuttelevia osingonmaksajia.

Rahaston sijoitukset toteutetaan pääasiassa suorien osakesijoitusten avulla. Rahasto voi käyttää sijoitustoiminnassaan johdannaisinstrumentteja suojautuakseen markkinoiden muutoksilta, korvatakseen suoria sijoituksia sekä edistääkseen muutoin tehokasta salkunhoitoa.

Rahaston varat sijoitetaan hajautetusti eri yhtiöiden osakkeisiin. Tyypillisesti rahasto sijoittaa varansa noin 30–50 yhtiön osakkeeseen, mutta määrä voi vaihdella salkunhoitajan näkemyksestä riippuen.

Rahaston sijoitukset voivat keskittyä myös toimialakohtaisesti, joten kyseisten toimialojen menestys voi vaikuttaa rahaston arvonkehitykseen.

Rahaston vertailuindeksi on OMX Helsinki Benchmark Cap. Rahasto pyrkii aktiivisella sijoittamisella saavuttamaan vertailuindeksiään paremman tuoton pitkällä aikavälillä. Rahasto ottaa pääsääntöisesti huomattavaa aktiiviriskiä ja voi poiketa merkittävästi vertailuindeksin koostumuksesta, painotuksista ja
riskitasosta.

Rahasto edistää ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia käyttäen tämän varmistamiseksi ympäristöä, yhteiskuntaa ja hyvää hallintotapaa (ESG) koskevaa analyysimenetelmää ja sulkien pois tiettyjä sijoituskohteita.

Poissulkeminen: Rahasto poissulkee aktiivisista suorista sijoituksistaan kiistanalaisten aseiden valmistajia, lämpöhiiltä tuottavia kaivosyhtiöitä, lämpöhiiltä käyttäviä sähköyhtiöitä, tupakkayhtiöitä sekä kansainvälisiä normeja rikkoneita yhtiöitä, joihin vaikuttaminen on ollut tuloksetonta.  Poissulkulista on julkinen. Yleisten poissulkusääntöjen lisäksi rahasto ei sijoita epätavanomaisen öljyn tai maakaasun tuotantoa päätoimisesti harjoittaviin yhtiöihin.

ESG-tiedon hyödyntäminen sijoituskohteiden analyysissa: ESG-tekijöitä huomioidaan osana sijoitusprosessia käyttämällä sekä ulkopuolisen ESG-palveluntarjoajan dataa, että sisäisesti kehitettyä OP Varainhoidon omaa ESG-työkalua. ESG-tekijöiden huomiointi osana sijoitusprosessia tarkoittaa esim. sitä, että ympäristöön, yhteiskuntaan ja hallintotapaan liittyviä riskejä ja mahdollisuuksia tehdään näkyviksi kultakin osa-alueelta valittujen eri mittareiden avulla.

Kansainväliset normirikkomukset: Rahasto läpivalaistaan säännöllisesti kansainvälisten normien rikkomusten osalta, ja mikäli rikkomus havaitaan, aloitetaan vaikuttamisprosessi kohdeyhtiön kanssa. Tavoitteena on, että normeja rikkoneet yhtiöt muuttavat toimintaansa ja alkavat noudattaa kansainvälisiä normeja toiminnassaan. Mikäli vaikuttaminen ei tuota tulosta, yhtiö voidaan poistaa rahastosalkusta ja lisätä poissulkulistalle.

Kestävien sijoitusten vähimmäisosuus: Rahasto allokoi alla kuvatun vähimmäismäärän mukaisesti sijoituksia kohdeyhtiöihin, joilla on liiketoimintaa, joka edistää yhtä tai useampaa YK:n Kestävän Kehityksen Tavoitetta (SDG), aiheuttamatta haittaa muille kestävyystekijöille tai tavoitteille. Kestävän sijoituksen määrittely tehdään OP Varainhoidon analyysimallilla, joka hyödyntää ulkopuolisen palveluntarjoajan SDG-, sekä kestävyystietoa.

Yhtiökokoukset: Rahasto äänestää yhtiökokouksissa palveluntarjoajan välityksellä vastuullisuusnäkökulmia huomioivan OP-Rahastoyhtiön omistajaohjauksen periaatteiden mukaisesti.

Toimintaperiaatteet hyvien hallintotapojen arvioimiseksi: Kohdeyhtiön hallintotavan analysointi on tärkeä osa sijoitusprosessia. Pidämme hyvän hallintotavan noudattamista tärkeänä peruspilarina yhtiön taloudelliselle menestykselle toimialasta riippumatta. Hallintotapaa arvioitaessa kiinnitetään huomioita esimerkiksi kohdeyhtiön hallintorakenteiden asianmukaisuuteen, kohdeyhtiön toimiin suhteessa henkilöstöönsä sekä kohdeyhtiön käytäntöihin palkitsemisen ja verotuksen suhteen. Hyvän hallintotavan arvioinnissa käytämme ulkoisen palveluntarjoajan analyysia, sekä omaa laadullista analyysia silloin kun ulkopuolista tietoa ei ole saatavilla. Läpivalaisemme rahastot säännöllisesti hyvän hallintotavan kriteereillä, joille on asetettu minimirajat.

Lisätiedot Perustiedot, tuotto- ja tunnusluvut

Perustiedot

Salkunhoitaja
Teemu Salonen
Vertailuindeksi
OMX Helsinki Benchmark Cap
Perustamispäivä
06.06.1994
ISIN
FI0008800206
Vuosittainen hallinnointipalkkio
1,60%
Osuussarja
Kasvuosuus
Rahaston koko
771 Meur
Osuuden arvo (22.09.)
376,84 EUR
Kuukausikatsaus
Lataa
Avaintiedot
Lataa
Säännöt
Lataa
Kestävyystiedot
Lataa

Kumulatiivinen tuotto

1kk 3kk 6kk 1 v 3 v p.a. 5 v p.a.
OP-Suomi A +3,30 % −1,93 % −6,81 % −1,79 % +2,72 % +2,75 %
Vertailuindeksi +2,84 % −2,94 % −5,81 % −0,04 % +3,28 % +3,29 %

Vuosittainen tuotto

2018 2019 2020 2021 2022 Vuoden alusta
OP-Suomi A −11,82 % +23,09 % +14,29 % +23,35 % −14,04 % −7,98 %
Vertailuindeksi −3,89 % +20,64 % +12,33 % +24,09 % −13,58 % −5,89 %

Tunnuslukuja

Volatiliteetti 12 kk vola 12kk Sharpe 12 kk Duraatio
OP-Suomi A 14,66 % - -
Vertailuindeksi 14,42 % - -