Sivuston käyttöehdot

Käyttöehdot

Nämä ovat käyttöehdot OP:n verkkosivujen käyttämiselle. Tutustu näihin ehtoihin huolellisesti ennen kuin käytät OP:n verkkosivuja. Käymällä näillä sivuilla hyväksyt ehdot.

Eri sivut voivat sisältää näiden ehtojen lisäksi ensisijaisesti sovellettavia erityisiä palvelukohtaisia ehtoja. OP:n tunnusten avulla käytettäviin palveluihin sovelletaan osuuspankin verkkopalvelun ja tunnusten käyttöä koskevia yleisiä sopimusehtoja tai muun OP Ryhmään kuuluvan yrityksen vastaavia ehtoja.

Tutustu verkkopalveluehtoihin

Muiden palveluntarjoajien kuin OP:n tunnusten avulla käytettäviin palveluihin käytetään näitä ehtoja tai OP:n digitaalisten palveluiden ehtoja.

Tutustu OP:n digitaalisten palveluiden ehtoihin

OP:n verkkosivut on suunnattu käytettäviksi Suomessa. Sivujen käyttöön sovelletaan Suomen lakia aina, riippumatta siitä, mistä maasta sivuja käytetään.

OP:lla on oikeus muuttaa näitä käyttöehtoja, sivujen ja niiden sisältämien palveluiden sisältöä, ulkoasua ja saatavuutta sekä sivujen käyttämiseksi tarvittavien laitteiden vaatimuksia tai estää pääsy näille sivuille tai sulkea sivut ilmoittamatta asiasta etukäteen.

Palveluntarjoaja

Näillä sivuilla voidaan tarjota OP Ryhmään kuuluvien yritysten tarjoamia palveluja. Kaikista ryhmään kuuluvista yrityksistä käytetään näissä ehdoissa nimitystä "palveluntarjoaja".

OP Ryhmään kuuluvat OP Osuuskunta, sen konserniyritykset (kuten OP Yrityspankki Oyj, Pohjola Vakuutus Oy ja OP-Henkivakuutus), OP Osuuskunnan jäsenpankit, Osuuspankkien Keskinäinen Vakuutusyhtiö, OP-Eläkesäätiö, OP-Eläkekassa sekä muut nykyiset ja tulevat yritykset, yhteisöt ja säätiöt, joissa vähintään yksi edellä mainituista yksin tai yhdessä käyttää/käyttävät määräysvaltaa.

OP Ryhmän luottolaitokset, rahoitusalan yritykset sekä vakuutusyhtiöt muodostavat rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta annetussa laissa (699/2004) määritellyn rahoitus- ja vakuutusryhmittymän.

Muut palveluntarjoajat

Näillä sivuilla voidaan tarjota myös ulkopuolisten palveluntarjoajien palveluja.  Ulkopuolisen palveluntarjoajan yhteystiedot ilmenevät kunkin palvelun yhteydestä.

Valvontaviranomaiset

Finanssivalvonta valvoo OP Ryhmään kuuluvien luotto- ja rahoituslaitosten
sekä vakuutus-, rahasto- ja sijoitusyhtiöiden toimintaa.

Finanssivalvonta
Snellmaninkatu 6, PL 103
00101 Helsinki

Tietosuojavaltuutettu valvoo henkilötietoja koskevien säännösten
noudattamista.

Tietosuojavaltuutetun toimisto
Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki
PL 800, 00531 Helsinki

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom valvoo vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja
sähköisistä luottamuspalveluista annetun lain noudattamista.

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom
PL 320, 00059 TRAFICOM
(Opastinsilta 12 A, 00520 Helsinki)

Tuomioistuimen ulkopuoliset riidanratkaisuelimet

Asiakkailla voi olla mahdollisuus saattaa OP:ta kohtaan esitettävät vaatimukset alla lueteltujen puolueettomien ja riippumattomien riidanratkaisuelinten käsiteltäviksi. Riidanratkaisuelinten toiminnasta saa tarkempaa tietoa niiden omilta verkkosivuilta.

FINE
Vakuutus- ja rahoitusneuvonta
Vakuutuslautakunta, Pankkilautakunta, Arvopaperilautakunta

Porkkalankatu 1,
00180 HELSINKI

Kuluttajariitalautakunta
Hämeentie 3, PL 306
00531 HELSINKI

Tunnistusvälineiden käyttö verkkopalvelussa

OP tunnistaa tarvittaessa asiakkaan hyväksymillään tunnistusvälineillä ja hyväksyttyjen tunnistusvälineiden käyttäminen verkkopalvelussa vastaa asiakkaan allekirjoitusta ja asiakkaan henkilöllisyyden todentamista hyväksytystä henkilöllisyystodistuksesta. Yritys- ja yhteisöasiakkaalle luovutettujen verkkopalvelutunnusten käyttäminen vastaa yritys- ja yhteisöasiakkaan kauppa-, yhdistys- tai säätiörekisterin mukaista virallista allekirjoitusta.

Asiakas vastaa palvelussa antamiensa tietojen oikeellisuudesta.

Palveluntarjoajan vastuu

Näillä sivuilla annetaan yleistä tietoa OP:sta sekä tarjottavista palveluista. Sivuston sisältö toimitetaan "sitoumuksetta ja sellaisenaan".  Sivuilla annettua informaatiota ei voida pitää sitovana tarjouksena, muuna velvoittavana ilmaisuna tai kehotuksena oikeustoimen tekemiseen, eikä myöskään neuvona tai kehotuksena myydä tai ostaa arvopapereita tai muita taloudellisia instrumentteja, ellei sellaista ole erikseen nimenomaan ilmoitettu.

Palvelun sisällölle, kuten julkaistuille teksteille, kuville, äänitiedostoille, animaatiolle, laskureille ja muille mahdollisesti tallennetuille tiedoille tai palvelun toimivuudelle ei anneta takuuta.

Palveluntarjoaja ei vastaa sivujen toimivuudesta eikä ulkopuolisten palveluntarjoajien toiminnasta tai näiden tuottaminen palveluiden sisällöstä. Palveluntarjoaja ei vastaa tietojen eikä muun materiaalin soveltuvuudesta kaupankäyntiin tai johonkin muuhun erityiseen tarkoitukseen.

Palveluntarjoaja ei vastaa mistään kuluista, menetyksistä tai muista mahdollisista vahingoista, jotka saattavat aiheutua näiden sivujen käyttämisestä tai näillä sivuilla annetusta neuvonnasta tai muusta informaatiosta. Asiakas vastaa itse sijoitustoimintansa taloudellisesta tuloksesta.

Immateriaalioikeudet

Näiden sivujen tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet kuuluvat jollekin OP Ryhmään kuuluvalle yritykselle tai erikseen ilmoitetulle kolmannelle taholle. Materiaalia saa katsella, selata ja tallentaa asiakkaan päätelaitteelle sekä tulostaa siitä osia henkilökohtaista käyttöä varten. Sivuilla esitetyn aineiston kopiointi, tallentaminen, lainaaminen, edelleenvälittäminen ja muu hyödyntäminen kaupallisessa tarkoituksessa on kielletty.

Avoimessa tietoverkossa tapahtuva viestintä

Sivujen käyttäjää huomautetaan, että avoimessa tietoverkossa lähetettyjen sähköpostiviestien luottamuksellisuutta ei voida taata. Palveluntarjoajalla on oikeus asiakkaan pyynnöstä lähettää yleistä tietoa sisältävää aineistoa asiakkaan sähköpostiosoitteeseen tai matkapuhelimeen. Palveluntarjoaja lähettää pankki- tai vakuutusyhtiösalaisuuden alaista tietoa asiakkaan ilmoittamaan sähköposti- tai matkapuhelinosoitteeseen vain, jos asiakas on antanut tähän suostumuksensa. Palveluntarjoaja ei vastaa avoimessa tietoverkossa lähetettyjen viestien aiheuttamista vahingoista.

Muut ehdot

Arvopaperi- ja muita sijoituspalveluja ei tarjota Yhdysvalloissa asuville henkilöille eikä Yhdysvalloista käsin liiketoimintaansa harjoittaville yrityksille ja yhteisöille.

Securities investment services and other investment services will not be offered to any person residing in the USA and to companies and institutions conducting their business from the USA.