Hållbar företagsfinansiering

Vi stöder våra företagskunder när de övergår till en hållbar ekonomi. Vi beaktar hållbarheten i alla våra kreditbeslut.

Vi bedömer alltid kreditgivningen till våra företagskunder på ett övergripande sätt. Förutom de ekonomiska riskerna i anslutning till företagets verksamhet eller projektet som ska finansieras är det viktigt för oss att också identifiera risker i anslutning till miljö, samhälle och företagets förvaltning. Det är viktigt att hitta de potentiella riskfaktorerna i betydande projekt och riskfyllda branscher. 

Vi beaktar hållbarheten i alla kreditbeslut och allokerar medel till objekt som är hållbara med tanke på miljö och klimat. Vi iakttar god värdepappersmarknads-, bank- och försäkringssed samt principerna för hållbar utveckling.

ESG-analys

Vid bedömningen av företag använder vi en ESG-analys, vilken utgör en del av bedömningen av företagens kreditvärdighet. På det här sättet kan vi bättre identifiera riskerna i kundens affärsverksamhet, ge strategiskt stöd för utvecklingen av affärsverksamheten och erbjuda en hållbar finansieringslösning som lämpar sig för kundens behov.

De företag och projekt som ska finansieras bedöms genom en ESG-analys. De klassificeras i ESG-branschkategorier utifrån hur utsatta de är för ESG-faktorer som är typiska för deras bransch. För företagen fastställs en ESG-branschkategori som styr ESG-analysprocessen. På basis av kategorin ska kunden ha en ESG-analys på förbestämd nivå inför nya kreditbeslut.

Med hjälp av ESG-analysen bedömer vi de ESG-risker i anslutning till miljö, samhälle och förvaltning hos företaget och projekten som ska finansieras som är relevanta för branschen. 
Till exempel i fråga om miljön kan företagen granskas med tanke på klimatförändring, sjöar och vattendrag eller markanvändning. Sociala faktorer som beaktas är till exempel arbetarskydd, dataskydd, produktsäkerhet och hållbarheten i leverantörskedjorna.

Lösningar för hållbar företagsfinansiering

Lösningarna för hållbar företagsfinansiering kan delas in i två principiella klasser: finansiering av hållbara objekt och finansiering som kopplats till företagets hållbarhet. 

Vid finansiering av hållbara objekt begränsas användningen av medlen till finansieringen av en specifik affärsverksamhet eller ett specifikt projekt. Det finansierade objektets miljöeffekter följs upp årligen. Vi erbjuder gröna lån och leasinglösningar enligt kriterierna i OP Företagsbankens ramverk för grön finansiering. Finansiering av hållbara objekt kan beviljas för följande slags ändamål: 

  • Produktion av förnybar energi
  • Energiöverföring
  • Energieffektivitet
  • Gröna byggnader
  • Förebyggande och hantering av föroreningar
  • Markanvändning som är hållbar med tanke på miljön
  • Ren trafik

Vid finansiering som kopplats till företagets hållbarhet används medlen för företagets allmänna ändamål. Lånevillkoren binds till företagets allmänna hållbarhetsmål och företaget rapporterar årligen om målen som ställts.

Den här indelningen kan tillämpas på flera olika finansieringsprodukter. 

Ramverket Ekvatorprinciperna vid projektfinansiering

Ekvatorprinciperna (The Equator Principles, EP) är ett riskhanteringsramverk för finansbranschen som används för att bedöma och hantera sociala risker och miljörisker inom projektfinansieringen. OP Gruppen tog i bruk EP-ramverket inom projektfinansieringen 2016. 

  • OP:s experter bedömer låntagarens förmåga att i tillräcklig mån identifiera, förebygga, mildra och hantera projektets centrala miljörisker och sociala risker. Vi bedömer effekterna med hjälp av den dokumentation som låntagaren lämnat in, konsultationer som gäller miljörisker och sociala risker samt i en del fall besök på arbetsplatsen. Vid behov föreslår vi villkor som gäller hanteringen av miljörisker och sociala risker för lånet.
  • OP:s avtalsteam presenterar projektet och EP-översikten för beslutsorganet, som omfattar en del av affärsrörelsernas högsta ledning samt representanter för kreditförvaltningen och riskhanteringen.
  • OP övervakar EP-transaktionerna i projektfinansieringen och rapporterar årligen de undertecknade EP-transaktionerna till Equator Principles Association.