Vastuullinen rahoittaminen

Hållbar företagsfinansiering

OP kan med sitt omfattande produkt- och tjänstesortiment erbjuda kreditsökande övergripande, ekonomiska och trygga finansieringslösningar.

Finansieringen sker långsiktigt och med beaktande av kundens risker

Hos OP sker alltid kreditgivningen till kunderna övergripande. I fråga om företagskunder är det viktigt att identifiera de ekonomiska risker som gäller företagets verksamhet eller ett projekt som ska finansieras samt i vidare omfattning risker i anslutning till miljö, sociala aspekter och bolagets förvaltning.

Vi har ett indirekt ansvar för företagens verksamhet

Vi är medvetna om vår roll som en av Finlands största finansiärer och tar detta ansvar på allvar. Vi vill stötta våra kunder när de övergår till en hållbar ekonomi. Vi beaktar det sociala ansvaret och miljöaspekterna i våra kreditbeslut. Det centrala vid en bedömning är att identifiera potentiella risker hos betydande projekt och riskfyllda branscher.

Ur ett bankperspektiv innebär hållbar finansieringsverksamhet att ansvarsaspekterna beaktas och integreras i alla finansieringsbeslut och att medlen allokeras till objekt som är hållbara med tanke på miljön och klimatet. För bankverksamheten innebär detta att vi iakttar god sed på värdepappersmarknaden samt god bank- och försäkringssed, men också principerna för hållbar utveckling.

ESG-analysis

En ESG-analys ger OP en heltäckande bild av företagskundernas affärsrörelse, vilket gör det möjligt att identifiera riskerna med kundernas affärsrörelse och strategiskt stödja affärsrörelsens utväckling. ESG-analysen hjälper dessutom OP Företagsbanken att rekommendera sina kunder produkter för hållbar företagsfinansiering i varje enskilt fall.

OP Företagsbanken bedömer med hjälp av ESG-analysen de risker som gäller dess kundföretag och projekt som ska finansieras i anslutning till såväl miljömässiga, sociala som administrativa faktorer. I ESG-analysen granskas företag via ESG-faktorer som är väsentliga för branschen. ESG-analysen är en del av bedömningen av företagens kreditvärdighet. Dessutom bedöms företagens förmåga att mildra väsentliga ESG-risker som identifierats för branschen.

När det gäller till exempel miljöfrågor kan företag granskas i anslutning till klimatförändringen, vattendrag eller markanvändning. I fråga om sociala faktorer kan bolag bedömas i anslutning till exempelvis arbetarskydd, dataskydd, produktsäkerhet och hållbarheten i leveranskedjor.

Lösningar för hållbar företagsfinansiering

Lösningarna för hållbar företagsfinansiering kan i princip delas in i två klasser: finansiering av hållbara objekt och finansiering som anslutits till bolagets hållbarhet. Den här indelningen kan tillämpas på flera olika finansieringsinstrument. 

 

Finansiering av hållbara objekt

Finansiering som anslutits till bolagets hållbarhet

Använding av och mål för medel

Använding av medel begränsas till funktioner som har en positiv verkan. Objekt är en viss affärsrörelse eller ett visst projekt.

Objektet identifieras på förhand och dess effekter följs upp årligen.

Medlen används för allmänna ändamål i bolaget. Lämpar sig i första hand för alla branscher.

Lånevillkoren binds till bolagets allmänna hållbarhetsmål. 

Rapportering och referensramar

Bolaget rapporterar årligen om operationella uppgifter (t. ex. förnybar energi).

LMA Green loan principles, ICMA Green bond principles.

Bolaget rapporterar årligen om de uppställda målen till banken eller p 

LMA Sustainability linked-loan princiles, ICMA Sustainability linked-bond principles.

Finansieringslösningar

Gröna lån, gröna/samhälleliga obligationslån, grön leasing och investeringsfinansiering.

Lån enligt hållbarhetskriterier och obligationslån, hållbar leasing och investeringsfinansiering.

 

OP Företagsbanken tillhandahåller gröna lån och leasinglösningar där användningen av medlen i regel är förenlig med referensramen för OP Företagsbankens gröna finansiering. Grön finansiering kan beviljas exempelvis för produktion av förnybar energi, energieffektiva eller i övrigt förmånliga byggnader ur miljöperspektiv eller elektrisk mobilitet.

Referensramen Equator Principles vid finansiering av projekt

Ekvatorprinciperna (The Equator Principles, EP) är riskhanteringens referensram för finansbranschen som används för att analysera och hantera sociala risker och miljörisker inom projektfinansieringen. OP Gruppen tog i bruk EP:s referensram inom projektfinansiering 2016. Personal hos OP har utbildats för den interna EP-processen inom projektfinansieringen.

I OP Gruppen har EP:s tio principer beaktats i sju olika skeden:

  1. Affärsrörelsen identifierar ett projekt som en projektfinansiering
  2. Preliminär identifiering av projektet
  3. Bedömning av projektet
  4. Förhandlingar om projektet
  5. Beslutsfattande
  6. Övervakning
  7. Extern rapportering

Experter hos OP bedömer låntagarens förmåga att i tillräcklig omfattning identifiera, förebygga, mildra och hantera de viktigaste miljö- och sociala riskerna i och effekterna av projektet med hjälp av den dokumentation som lämnats av låntagaren, konsultationer som gäller miljö- och sociala risker och i vissa fall besök på arbetsplatsen. En preliminär identifiering och bedömning av projektet görs av ESG-experter eller ESG-analytiker. De experter som gör bedömningen föreslår för lånedokumentationen vid behov villkor för hantering av miljö- och sociala risker. Experterna samarbetar med avtalsteamet för att fastställa villkor för hantering av miljö- och sociala risker.

OP:s avtalsteam presenterar tillsammans med EP-översikten projektet för beslutsorganet, till vilket hör den högsta ledningen för relevanta affärsrörelser och representanter för kreditförvaltning och riskhantering.

OP övervakar hur aktiva EP-transaktioner klaras av och, om prestationen inte är förenlig med kraven, beslutar tillsammans med övriga långivare om ett ändamålsenligt verksamhetssätt.

OP rapporterar årligen om undertecknade EP-transaktioner till Equator Principles.