Vastuullinen rahoittaminen

Ansvarsfull finansiering

OP kan med sitt omfattande produkt- och tjänstesortiment erbjuda kreditsökande övergripande, ekonomiska och trygga finansieringslösningar.

Finansiering långsiktigt med beaktande av kundens risker

Hos OP sker alltid kreditgivningen till kunderna övergripande. De största frågorna som gäller kreditgivningen till privatkunder är skuldbetalningsförmågan och dimensioneringen av kreditbeloppet. För företagskunderna är det viktigt att identifiera ekonomiska risker och miljörisker i anslutning till verksamheten eller finansieringsobjektet.

Utgångspunkten är att kundens situation utreds noggrant

Finansieringen av privatkunder baserar sig hos oss på principer om god affärssed och etiska anvisningar för kreditgivningen. Vid finansieringen av privatkunderna betonas det ekonomiska och sociala ansvaret. I kreditgivningen beaktar vi bestämmelserna om god kreditgivningssed samt Finansinspektionens rekommendationer.

I finansieringen av privatkunder strävar vi efter hållbara kundrelationer. Vid beviljningen av kredit reder vi noggrant ut kundens skuldbetalningsförmåga och dimensionerar lånebeloppet så att det motsvarar betalningsförmågan. Vårt omfattande produkt- och tjänstesortiment ger en god grund för att erbjuda kreditsökande övergripande alternativ som beaktar kundens ekonomiska fördel och trygghet.

Om betalningssvårigheter dyker upp, ger vi kunden rådet att snabbt kontakta banken, för ett tidigt ingripande gör det i regel möjligt att använda flera medel för att korrigera läget än om ingripandet sker sent.

Vi har ett indirekt ansvar för företagens verksamhet

Som finansgrupp har OP ett indirekt ansvar vid finansieringen av företagskunder. Vi beaktar det sociala ansvaret och miljöaspekterna i våra kreditbeslut. Det centrala vid den här bedömningen är att identifiera potentiella risker hos betydande projekt och riskfyllda branscher.

Utöver den egna analysen konsulterar vi vid behov oberoende värderare som granskar miljöriskerna hos en enskild kund eller ett enskilt finansieringsobjekt. De risker som identifierats påverkar kreditbeslutet.

Branschpolicyer

OP Företagsbanken har upprättat policyer för branscher som är av stor betydelse för OP Företagsbankens kreditstock och som har betydande ESG-konsekvenser. OP Företagsbanken strävar efter att kontinuerligt utveckla sin praxis för en ansvarsfull affärsrörelse och sporra företag att integrera ansvarsfulla och miljövänliga lösningar i sin verksamhet.

Branschpolicyerna baserar sig på klassificeringen av hållbara verksamheter, alltså taxonomin, i Europeiska kommissionens handlingsplan för hållbar finansiering. Den centrala tanken är att en miljövänlig verksamhet har en betydande positiv inverkan i någon av taxonomins konsekvenskategorier, men inte någon betydande negativ inverkan i de övriga konsekvenskategorierna. Branschpolicyerna ska omsätta taxonomin i praktiken genom att vid behov förenkla den och anpassa den till en finländsk kontext.

ESG-analys

Under 2019 utvecklade OP Företagsbanken sin ESG-analys (Environmental, Social & Governance) som ett led i bedömningen av företagens kredit-värdighet. I analysen granskas företag och projekt som ska finansieras – t.ex. deras konsekvenser och risker i anslutning till klimatförändringen, vattnen eller markanvändningen. Bland samhälls- och förvaltningsaspekterna granskas t.ex. personalens välbefinnande, ledningens oberoende och beskatt-ningens transparens. Målet med analysen är att bättre än med traditionella kreditvärdighetsbedömningar identifiera nya risker och styrkor i bolagens affärsverksamhet.

Produkter

Under 2019 har OP Företagsbanken utvecklat två ansvarsfulla företagsfinansieringsprodukter som bygger på internationella principer: gröna lån och lån enligt hållbarhetskriterier. Kunder som beviljas gröna lån åtar sig att använda de lånade medlen för öronmärkta ändamål. När lån enligt hållbarhetskriterier beviljas förbinder sig företagskunderna till specifika företagsansvarsmål som väljs ut i samarbete med OP. Företagsansvarsmålen i lån enligt hållbarhetskriterier påverkar lånemarginalen.

Ansvarsfull projektfinansiering

Ekvatorprinciperna (The Equator Principles, EP) är en benchmark (riskhanteringens referensram) för finansbranschen som används för att analysera och hantera sociala risker och miljörisker inom projektfinansieringen. OP Gruppen har tagit i bruk Ekvatorprinciperna (EP) vid slutet av 2016.

Verksamhetsmodellen för Ekvatorprinciperna

Den personal vid Företagsbankens projektfinansiering som har en central position inom projektfinansiering och finansiering i anslutning till den har fått utbildning om OPs interna Ekvatorprinciper (EP)-process.

I praktiken iakttar OP EP-principerna med följande steg:

Den personal vid OP som har en central position i projekten identifierar de projekt som till omfattningen och arten uppfyller EP-kriterierna. OP bedömer projekten utifrån miljöperspektiv och socialt perspektiv med hjälp av det material som kunderna lämnat in, oberoende konsulter och vid behov genom besök på byggplatserna. Vid företagsfinansieringen arbetar en EP-expert som utifrån det material som lämnats in bedömer projektets miljörisker och vilka metoder som finns för att minska dem. Experten samarbetar med dem som förhandlar om att finansiera projektet samt med den juridiska enheten för att upprätta villkoren för finansieringen.

Experten ska tillsammans med den som ansvarar för finansieringen föredra projektet i det beslutsorgan som anges i riskpolicyn, och kommittén ska fastställa EP-risknivån och EP-verksamhetsplanen. Kommitténs utlåtande om EP-duglighet ska fogas till kreditbeslutet.

OP följer upp projekten på årsplanet för att försäkra sig om att de åtgärder som planerats för projekten genomförs ur miljöperspektiv och socialt perspektiv. Kunden ska lämna in rapporter om hur projekten utvecklas. Om missbruk kommer fram, vidtar OP lämpliga åtgärder i samråd med de övriga finansiärerna.

OP rapporterar årligen de projekt som omfattas av EP-standarderna till EP.