Vastuullisuusohjelma

Samhällsansvarsprogrammet

OP, som ägs av sina ägarkunder, är Finlands pålitligaste finansgrupp. Ansvarskänslan utgår från OP:s grunduppgift och värden. Ansvarskänslan är en integrerad del av OP:s strategi och hör till varje OP-anställds vardag, beslut och verksamhet. Ett lyckat ansvarsarbete kräver att vi för en aktiv dialog med våra intressentgrupper och öppet informerar om våra gärningar.

OP:s samhällsansvarsprogram baserar sig på megatrender i omvärlden samt på en väsentlighetsanalys som identifierar de mest centrala ansvarsaspekterna för OP och dess intressentgrupper.

Ansvarsprogrammet sammanfattas i fyra teman: Vi stärker finländarnas ekonomiska kunskaper, Vi främjar en hållbar ekonomi, Vi stöder den lokala livskraften och samhörigheten, Vi använder vårt kunskapskapital på ett ansvarsfullt sätt.

#vastuullisuusontekoja


 

Vi främjar hanteringen av den egna ekonomin och ökat välstånd i alla åldersgrupper. Vårt mål är att trygga våra kunders ekonomiska välfärd. Vi erbjuder ett brett urval av produkter och tjänster som hjälper finländarna hantera sin ekonomi på ett helhetsinriktat sätt. Vi är den främsta kunskapsspridaren inom ekonomi i vår bransch och främjar ett mångstämmigt tal om pengar. Ekonomikunskapsarbetet spelar en viktig roll i OP:s ansvarsarbete: vi lär ut ekonomikunskap till 100 000 barn och unga 2020. Vi handleder våra kunder i alla åldersgrupper i hur man hanterar sin ekonomi digitalt. Vi ger tiotusentals seniorer handledning i digitala kompetenser varje år.

Vi finns till för människorna. Vi bryr oss om våra kunder och vår arbetsgemenskap. Vi lyssnar aktivt på våra kunder och våra andra intressentgrupper och uppmanar dem att delta i utvecklingen av vår verksamhet.

Vi främjar mångfald i vår verksamhet. Vi främjar personalens välmående mångsidigt. Vi ger våra anställda möjlighet att göra frivilligarbete också på arbetstiden. Vi rapporterar och kommunicerar öppet. Vi respekterar de mänskliga rättigheterna.

Ett av våra värden är framgång tillsammans. OP Gruppen ägs av andelsbankernas två miljoner ägarkunder. I enlighet med vår grunduppgift skapar vi välfärd för våra ägarkunder och för vår omvärld. Vi behandlar kunderna jämlikt. Ett av våra värden är framgång tillsammans. Vi erbjuder finländarna sysselsättning, motionsmöjligheter och trygghet samt skapar välstånd. Vi stöder kultur, utbildning och kunnande. Vi främjar utvecklingen av den lokala ekonomiska livskraften genom att finansiera företagsverksamheten och stödja sysselsättningen runt om i Finland. Samarbetspartner är viktiga för oss vid genomförandet av vårt ansvarsarbete, och vi uppmuntrar till frivilligarbete för företag.

Vi främjar personalens välbefinnande och mångfald. OP Gruppen ser mångfald som en resurs, och vi garanterar alla lika möjligheter, rättigheter och bemötande. De anställda behandlas jämlikt bland annat när det gäller lönesättning, rekrytering och avancemang.

Vi stöder en hållbar utveckling och bekämpningen av klimatförändringen samt hjälper med anpassningen till dem. Vi är en föregångare inom ansvarsfull placering i Finland och fortsätter att utveckla vår praxis och vara en vägvisare i branschen. Finanssektorn är en betydande finansiär av hållbar ekonomi. Vi möjliggör investeringar såväl i hållbara tekniker och tjänster som i förnybar energi. Vi erbjuder finansieringsprodukter som stöder en hållbar utveckling. Vi fortsätter att bygga nya ansvarsfulla produkter och tjänster för både företags- och privatkunder.

Målet är att vi ska vara koldioxidpositiva 2025. Koldioxidpositiv innebär att vi är kolneutrala, det vill säga utsläppsfria beträffande den energi och det bränsle vi använder (scope 1 och scope 2), och att vi dessutom möjliggör minskade utsläpp även i vår leveranskedja.  Vårt mål är att bli kolneutrala senast 2025. För att uppnå målet använder vi förnybar energi bland annat i våra fastigheter och vi utvidgar bruket av solenergi.

Vi utnyttjar kunddata och artificiell intelligens på ett transparent sätt. Utgångspunkten för vår tjänsteutveckling är tillgänglighet och den bästa kundupplevelsen i alla våra kanaler. Förtroende är vårt viktigaste kapital, och en ansvarsfull användning av information utgör en viktig del av detta. Vi är det första finländska företaget som har publicerat sina etiska principer för artificiell intelligens. Vår dataskyddspraxis skyddar personuppgifterna om bland annat OP:s kunder, anställda, samarbetspartner och andra personer som handlar med OP. Vi publicerar årligen ett databokslut. Våra tjänster är jämlika och tillgängliga. Vi ser till att produkt- och tjänstevillkoren samt kundkommunikationsmaterialen är tydliga och lättförståeliga.