Lapsi käsi kädessä

Samarbete med intressentgrupper

Vår starka växelverkan med olika intressentgrupper är en del av vårt kooperativa arv och vår grunduppgift.

Vi utvecklar ansvarskänslan tillsammans med intressentgrupperna.

Växelverkan med intressentgrupperna är integrerad i vår kooperativa verksamhetsmodell. Till exempel består andelsbankernas förvaltningsorgan av ägarkunder som kan påverka bankens verksamhet.

Vårt mål är att föra en öppen och fortlöpande dialog med våra intressentgrupper. En av de viktigaste principerna i samarbetet med intressentgrupperna är att genom dialogen identifiera utvecklingsobjekt för OPs samhällsansvar. Vi kartlägger uppfattningarna och mäter hur samarbetet lyckas till exempel med olika undersökningar och enkäter.

Med hjälp av forumet för intressentgrupper förstärker vi dialogen med intressentgrupperna och vår samhälleliga roll.

Det informella forumet, som består av OPs externa intressentgrupper, träffas huvudsakligen i Vallgård några gånger per år. Medlemmarna i forumet för intressentgrupper är representanter för arbetsmarknadsorganisationer, think tanks, politiska partier, universitet och medborgarorganisationer. Ordförande för forumet är kommunikationsdirektör Tuuli Kousa.

Med hjälp av forumet för intressentgrupper förstärker vi dialogen med intressentgrupperna. Med en bra och öppen dialog förstår vi ännu bättre vad det omgivande samhället förväntar sig av vår verksamhet. Teman för forumet är till exempel utvärderingen av OPs framgång i sin samhälleliga roll, ansvarskänslan, aktuella teman i finansbranschen samt OPs strategiska förvandling till ett flerbranschföretag.

Medlemmarna i forumet för intressentgrupper 2019:

Antti Hakala, Fackförbundet Pro
Marianne Heikkilä, Marthaförbundet
Matti Huutola, FFC
Sami Karhu, Sällskapet Pellervo
Risto Kauppinen, Akava
Johanna Lampinen, Demos Helsinki
Kristiina Kumpula, Finlands Röda Kors
Timo Lindholm, ANM
Ole Norrback, Pensionärförbundens intresseorganisation
Antton Rönnholm, SDP
Mikael Pentikäinen, Företagarna i Finland
Anu Puusa, Östra Finlands universitet
Liisa Rohweder, WWF
Tuula Colliander, HelsingforsMissionen
Fredrik Guseff, SFP
Miika Huttunen, Slush
Mikko Salonen, Olympiska kommittén
Antti Oksanen, Skattebetalarnas Centralförbund
Marja-Liisa Rajakangas, STTK
Riikka Pirkkalainen, Centern i Finland.

Personalen

Vårt mål är att vara den attraktivaste arbetsgivaren inom finansbranschen och en av de mest uppskattade stora arbetsgivarna i Finland. Under 2013–2015 satsar vi särskilt på att utveckla ledningen, chefsarbetet och välbefinnandet på arbetsplatsen.

Vi anser att det är viktigt att jämställdheten verkställs i praktiken. Huvudprincipen för jämställdhetsplaneringen vid OP är att stöda en god och jämställd verksamhet i arbetsgemenskapen. Vi vill främja ändringar i olika personalgruppers sammansättning så att kvinnornas och männens andelar ska vara så jämnstora som möjligt.

Förtroendevalda

I OP avser man med förtroendevalda ledamöterna i andelsbankernas styrelser och förvaltningsråd samt OP Andelslags förvaltningsråd.

De förtroendevaldas kunskaper och insikter utvecklas genom nätstudiemiljön Lotsen för förtroendevalda. Målet med Lotsen för förtroendevalda är att stöda utvecklingen av kompetensen hos de personer som är medlemmar av förvaltningen. Personerna får bättre förutsättningar för att framgångsrikt sköta förtroendeuppdrag i andelsbankerna och förnya hela gruppen.

Samarbetet med kunderna är viktigt för OP. Vi lyssnar gärna på synpunkter om hur vi lyckats samt om våra utvecklingsobjekt. Vi följer aktivt med vårt responssystem. Våra kanaler på sociala medier gör det också möjligt att föra en mångsidig dialog och att diskutera idéer tillsammans med kunderna.

Vårt mål är att utveckla betjäningskanalerna i takt med att kundernas behov förändras. Därför utvecklar vi kraftigt och fortlöpande våra elektroniska tjänster. Ett sätt att genomföra ansvarskänslan är att på bästa möjliga sätt garantera våra kunder möjligheter att påverka.

I ägarkundskapet kombineras kundrelationen med ägarrollen. Som ägarkund kan man delta i sin banks förvaltning och beslutsfattande. Genom det kan man påverka näringslivet och välfärden i sin region. Ägarkunderna kan alltså vara med om att fatta viktiga beslut.

OP har upprättat samhällsansvarskriterier för leverantörerna. De måste iaktta kriterierna då de levererar tjänster eller varor till OP. I upphandlingsavtalen kräver vi att leverantörerna iakttar våra principer för god affärssed, internationella avtal samt de iakttar de lagar och föreskrifter som gäller vid respektive tidpunkt.

Närsamhället

Att nå framgång tillsammans är ett av våra värden.  I enlighet med det deltar OP Gruppen aktivt i att utveckla den lokala och regionala livskraften. Vi har det mest omfattande servicenätet med bank- och försäkringstjänster i Finland. Det säkerställer att kunderna har likställda möjligheter att sköta ärenden i hela landet.

En väsentlig del av OP Gruppens samhällsansvarsprogram består av riksomfattande, regionala och lokala projekt tillsammans med olika intressentgrupper. Andelsbankerna ordnar lokala evenemang runt om i Finland och beslutet om dem fattas lokalt.

Skolor och universitet

Andelsbankerna diskuterar regelbundet ekonomiska frågor med barn och unga. Vi strävar efter att främja finländarnas förmåga att förstå finansiell information samt bank- och försäkringsfrågor.

Vi samarbetar med universiteten runt om i Finland genom föreläsningar eller besök och vi har tillsammans utfört forskningsprojekt, arbetspraktik och kunskapsprov.

Som en del av samhällsansvarsarbetet donerade OP gruppen sammanlagt över 3 miljoner euro till de finländska universiteten år 2010.

Syftet med OPs kommunikation är att främja gruppens affärsrörelse genom att förmedla korrekt information om gruppens mål och verksamhet till samtliga intressegrupper. Både den externa och den interna kommunikationen baseras på fakta och ger en rättvisande bild av de omständigheter den gäller. Nyheter offentliggörs utan oskäligt dröjsmål.

Vi utvecklar fortlöpande våra kommunikationsrutiner eftersom våra intressentgrupper anser att öppen och begriplig kommunikation hör till det viktigaste inom OPs samhällsansvar.

OP deltar i arbetsgrupper vid EACB (European Association of Co-operative Banks) och Finansbranschens centralförbund samt i verksamheten vid företagsansvarsnätverket FIBS och FINSIF (Finland's Sustainable Investment Forum). Vi möter också regelbundet olika medborgarorganisationer och diskuterar aktuella samhällsansvarsfrågor med dem.

Vi för en fortlöpande och nära dialog med myndigheterna om utvecklingen i finansbranschen.