Lapsi käsi kädessä

Samarbete med intressentgrupper

Vår starka växelverkan med olika intressentgrupper är en del av vårt kooperativa arv och vår grunduppgift.

Vi utvecklar ansvarskänslan tillsammans med intressentgrupperna.

Växelverkan med intressentgrupperna är integrerad i vår kooperativa verksamhetsmodell. Till exempel består andelsbankernas förvaltningsorgan av ägarkunder som kan påverka bankens verksamhet.

Vårt mål är att föra en öppen och fortlöpande dialog med våra intressentgrupper. En av de viktigaste principerna i samarbetet med intressentgrupperna är att genom dialogen identifiera utvecklingsobjekt för OPs samhällsansvar. Vi kartlägger uppfattningarna och mäter hur samarbetet lyckas till exempel med olika undersökningar och enkäter.

Vårt ansvarsarbete styrs av hållbarhetsprogrammet som uppdaterades i 2022.

Personalen

Ett av OP Gruppens mål är att vara en attraktiv arbetsgivare. Ett av OP Gruppens fem strategiska fokusområden är en utmärkt arbetstagarupplevelse. Målet är en välmående, motiverad och kunnig personal som skapar den mest attraktiva kundupplevelsen.

Sedan hösten 2018 har OP:s centralinstitut stegvis övergått till en smidig och självstyrande verksamhetsmodell. Ett av målen för den nya modellen är att förbättra arbetstagarupplevelsen, och i fokus står självstyrda mångkunniga team. Den nya modellen förbättrar teammedlemmarnas möjligheter att påverka verksamhetsutvecklingen och stärker upplevelsen av att deras arbete är meningsfullt. Den nya verksamhetsmodellen är också ett svar på mvälvningarna i arbetslivet och ger personalen möjligheter att lära sig och utvecklas.

OP Gruppen ser mångfald som en resurs och vi garanterar alla anställda samma möjligheter, rättigheter och bemötande. Vårt mål är att mångfalden inom OP Gruppens personal i fråga om kompetens och erfarenhet, kön och åldersgrupper ska vara tillräcklig för att uppfylla affärsområdenas och de strategiska målens krav. När det gäller direktörsuppdrag är vårt mål att båda könen ska vara representerade enligt proportionen 60/40 procent.

Förtroendevalda

I OP avser man med förtroendevalda ledamöterna i andelsbankernas styrelser och förvaltningsråd samt OP Andelslags förvaltningsråd.

De förtroendevaldas kunskaper och insikter utvecklas genom nätstudiemiljön Lotsen för förtroendevalda. Målet med Lotsen för förtroendevalda är att stöda utvecklingen av kompetensen hos de personer som är medlemmar av förvaltningen. Personerna får bättre förutsättningar för att framgångsrikt sköta förtroendeuppdrag i andelsbankerna och förnya hela gruppen.

I ägarkundskapet kombineras kundrelationen med ägarrollen. Som ägarkund kan man delta i sin banks förvaltning och beslutsfattande. Genom det kan man påverka näringslivet och välfärden i sin region. Ägarkunderna kan alltså vara med om att fatta viktiga beslut.

Samarbetet med kunderna är viktigt för OP. Vi lyssnar gärna på synpunkter om hur vi lyckats samt om våra utvecklingsobjekt. Vårt mål är att utveckla betjäningskanalerna i takt med att kundernas behov förändras. Vi följer aktivt med vårt responssystem. Våra kanaler på sociala medier gör det också möjligt att föra en mångsidig dialog och att diskutera idéer tillsammans med kunderna.

 

 

OP:s upphandlingsenhet har som mål att säkerställa att de produkter, tjänster eller rättigheter som köps är totalkostnadseffektiva, högkvalitativa, tillförlitliga och etiska samt att leverantörshanteringen sköts professionellt till förmån för OP Gruppen och dess kunder.

OP har upprättat samhällsansvarskriterier för leverantörerna. De måste iaktta kriterierna då de levererar tjänster eller varor till OP. I upphandlingsavtalen kräver vi att leverantörerna iakttar våra principer för god affärssed, internationella avtal samt de iakttar de lagar och föreskrifter som gäller vid respektive tidpunkt. Kriterierna för leverantörers samhällsansvar (Supplier Code of Conduct) gäller alla gruppens tjänsteleverantörer, övriga leverantörer och samarbetspartner. OP är en betydande inköpare av varor och tjänster. Den sammanlagda inköpsvolymen för partnernätverket för tjänster, produkter, rättigheter och ersättningstjänster uppgick år 2019 till cirka 1 800 miljoner euro, och antalet leverantörer till över 22 000.

Närsamhället

Att nå framgång tillsammans är ett av våra värden. I enlighet med det deltar OP Gruppen aktivt i att utveckla den lokala och regionala livskraften. Vi har det mest omfattande servicenätet med bank- och försäkringstjänster i Finland. Det säkerställer att kunderna har likställda möjligheter att sköta ärenden i hela landet.

En väsentlig del av OP Gruppens samhällsansvarsprogram består av riksomfattande, regionala och lokala projekt tillsammans med olika intressentgrupper. Andelsbankerna ordnar lokala evenemang runt om i Finland och beslutet om dem fattas lokalt.

Skolor och universitet

Andelsbankerna diskuterar regelbundet ekonomiska frågor med barn och unga. Vi strävar efter att främja finländarnas förmåga att förstå finansiell information samt bank- och försäkringsfrågor. Att stödja finländarnas ekonomikunskap utgör en del av OP:s företagsansvar.

Vi samarbetar med universiteten runt om i Finland genom föreläsningar eller besök och vi har tillsammans utfört forskningsprojekt, arbetspraktik och kunskapsprov. OP har gett betydande donationer också till universitetens medelinsamlingar. År 2022 understödde OP finländsk utbildning och kompetens genom att donera totalt 1,8 miljoner euro till finländska universitet under den medelinsamlingsperiod som avslutades i juni 2022. Med donationerna stöder OP Gruppen kompetensen och forskningen i Finland, skapar förutsättningar för en hållbar tillväxt och främjar sin omvärlds framgång på lång sikt.

Syftet med OPs kommunikation är att främja gruppens affärsrörelse genom att förmedla korrekt information om gruppens mål och verksamhet till samtliga intressegrupper. Både den externa och den interna kommunikationen baseras på fakta och ger en rättvisande bild av de omständigheter den gäller. Nyheter offentliggörs utan oskäligt dröjsmål.

Vi utvecklar fortlöpande våra kommunikationsrutiner eftersom våra intressentgrupper anser att öppen och begriplig kommunikation hör till det viktigaste inom OPs samhällsansvar.

OP deltar i arbetsgrupper vid EACB (European Association of Co-operative Banks) och Finans Finland (FA) samt i verksamheten vid företagsansvarsnätverket FIBS och FINSIF (Finland's Sustainable Investment Forum). Vi möter också regelbundet olika medborgarorganisationer och diskuterar aktuella samhällsansvarsfrågor med dem.

Vi för en fortlöpande och nära dialog med myndigheterna om utvecklingen i finansbranschen.