Taloudellinen raportointi

Den finansiella rapporteringsprocessen

De olika delarna av ekonomiförvaltningen som är underställda OP Gruppens ekonomidirektör upprättar de delårsrapporter, halvårsrapporterna, bokslutskommunikéerna och årliga bokslut för OP Gruppen och de företag som hör till gruppen som den externa redovisningen kräver samt de interna kalkyler som ledningen använder som verktyg, t.ex. månatliga rapporter som beskriver resultatet i affärsrörelsen. OP Gruppens Business Control-funktion upprättar också resultatprognoser, analyserar den realiserade utvecklingen i relation till prognoserna samt rapporterar om avvikelser.

Grunden för tillförlitlig ekonomisk rapportering består av uppgifter på grupplanet som sammanställs korrekt av delbokföring och uppgifter om OP Gruppens företag

Hur OP Gruppens rörelsemål och finansiella mål uppnås följs upp med en finansiell rapportering och riskrapportering som omfattar OP Gruppen samt genom en regelbunden genomgång av dem vid den verksamma ledningens och OP Andelslags styrelses sammanträden. Uppgifterna om utfallet i de finansiella rapporterna jämförs med planerna. Dessutom analyseras eventuella differenser och bedöms resultatutsikterna för det innevarande året och på längre sikt. Den månatliga resultat- och riskrapporten för ledningen upprättas varje månad enligt samma principer. Då rapporten upprättas och då den granskas säkerställs att resultatet och rapporteringen är korrekt genom att analysera resultat- och riskpositionen samt avvikelser från målen.

Den externa rapporteringen baserar sig bland annat på IFRS-standarderna, aktiebolagslagen, kreditinstitutslagen, lagen om försäkringsbolag, bokföringslagen samt Finansinspektionens standarder och föreskrifter. I bokföringen, boksluten och koncernboksluten för OP Gruppens bolag iakttas enhetliga principer. Gruppens centralinstitut OP Andelslag ansvarar för tolkning, anvisningar och rådgivning som gäller standarder, andra lagar som gäller upprättande av bokslut och myndigheternas bokföringsbestämmelser samt för upprättande och iakttagande av enhetliga bokslutsprinciper. Vid behov kan av revisorerna skaffas ett utlåtande om de principer och tolkningar som valts.

Den finansiella rapporteringens organisation

OP Andelslags styrelse är det högsta beslutande organet i frågor som gäller ekonomistyrning. Styrelsen ansvarar för att tillsynen av bokföringen och medelsförvaltningen är ordnad på ett ändamålsenligt sätt. Styrelsen beslutar om rapportering, förfaranden samt kvalitets- och kvantitetsmätare för bedömningen av effektiviteten och resultatet i verksamheten. Styrelsen behandlar och godkänner gruppens koncernbokslut och delårsrapporter (inkl. halvårsrapporten och bokslutskommunikén).

Styrelsens revisionskommittés uppgift är att biträda styrelsen med att säkerställa att centralinstitutskoncernen och OP Gruppen har ett adekvat och fungerande system för intern kontroll som täcker hela verksamheten samt att se till att tillsynen över centralinstitutskoncernens och OP Andelslags bokföring och medelsförvaltning är ordnad på ett ändamålsenligt sätt. För att utföra sitt uppdrag bereder kommittén gruppens bokslutsprinciper och principer för kapitaltäckningsanalys för fastställande av förvaltningsrådet. Dessutom övervakar kommittén för sin del den finansiella rapporteringen

  • genom att bedöma gruppens bokslut och delårsrapporter (inkl. halvårsrapporten och bokslutskommunikén) samt centralinstitutskoncernens bokslut
  • genom att bedöma den årliga bolagsstyrningsrapporten
  • genom att bedöma betydande eller exceptionella affärstransaktioner och ledningens bedömning av dem och
  • genom att följa upp bokslutsprocessen, övervaka den finansiella rapporteringsprocessen samt
  • genom att bedöma hur korrekt och regelrätt den finansiella rapporteringen är.

Verkställande direktören ansvarar enligt lagen om andelslag för att bolagets bokföring följer lagen och att medelsförvaltningen är ordnad på ett betryggande sätt. För OP Gruppens finansiella rapportering svarar OP Andelslags funktioner Ekonomi och centralbank.

Upprättandet av de bokslutsuppgifter och delårsrapporter (inkl. halvårsrapporten och bokslutskommunikén) som offentliggörs har organiserats oberoende av affärsrörelsen. Vid rapporteringen användas i regel OP Gruppens gemensamma system. De operativa uppgifterna som gäller extern och intern revision har också koncentrerats.

Oberoendebedömning av den finansiella rapporteringen

Revisorerna ska enligt lagen bedöma hur korrekt den finansiella rapporteringen är. Revisorerna ska granska bolagets och koncernens bokföring, bokslut och förvaltning för att säkerställa att boksluten är upprättade i enlighet med gällande författningar och föreskrifter samt att de ger ägarna och de övriga intressentgrupperna en rättvisande bild av bolagets och koncernens finansiella ställning, operativa resultat och kassaflöde.

Internrevisionen ska under sina inspektioner av processer i tillämpliga delar också bedöma hur den finansiella rapporteringen fungerar och räcker till samt rapportera sina inspektioner till direktionen och styrelsens revisionskommitté.

Som en del av bedömningen av den oberoende finansiella rapporteringen kompletterar revisorerna den egentliga revisionen genom att i enlighet med den internationella standarden för bestyrkandeuppdrag ISAE 3402 granska planeringen av kontrollerna av de centraliserade funktionerna och hur de fungerar. Revisorerna rapporterar separat över den här särskilda revisionen.