Taloudellinen raportointi

Den finansiella rapporteringsprocessen

Den externa rapporteringen baserar sig bland annat på IFRS-standarderna, aktiebolagslagen, kreditinstitutslagen, lagen om försäkringsbolag, bokföringslagen samt Finansinspektionens standarder och föreskrifter. I bokföringen, boksluten och koncernboksluten för OP Gruppens företag iakttas enhetliga principer. OP Gruppens centralinstitut OP Andelslag ansvarar för tolkning, anvisningar och rådgivning som gäller myndigheternas IFRS-standarder, andra lagar som gäller upprättande av bokslut och myndigheternas bokföringsbestämmelser samt för upprättande och iakttagande av enhetliga bokslutsprinciper. Vid behov kan av revisorn skaffas ett utlåtande om de principer och tolkningar som valts.
 

Organisering av den finansiella rapporteringen

OP Andelslags styrelse är det högsta beslutande organet i frågor som gäller ekonomistyrning. Styrelsen ansvarar för att tillsynen av bokföring och medelsförvaltning är ordnad på ett ändamålsenligt sätt. Styrelsen beslutar om rapportering, förfaranden samt kvalitets- och kvantitetsmätare för bedömningen av effektiviteten och resultatet i verksamheten. Styrelsen behandlar och godkänner OP Gruppens bokslut och delårsrapporter (inkl. halvårsrapporten och bokslutskommunikén).
 
Styrelsens revisionskommittés lagstadgade och stadgeenliga uppgift är att biträda styrelsen vid uppföljningen och övervakningen av det ekonomiska rapporteringssystemet. För att utföra sin uppgift övervakar revisionskommittén tillförlitligheten och regelefterlevnaden i bokslutet, annan information om den finansiella ställningen och förvaltningen som offentliggörs samt de interna rapporterna och myndighetsrapporterna om den finansiella ställningen genom att:
 
 • behandla OP Gruppens bokslut, halvårs- och delårsrapporter samt annan information som publiceras om OP Gruppens finansiella ställning samt centralinstitutskoncernens bokslut
 • bedöma den årliga bolagsstyrningsrapporten
 • bedöma betydande eller exceptionella affärstransaktioner och ledningens bedömning av dem
 • bedöma processen för upprättande av bokslut och halvårs- och delårsrapporter samt ändamålsenligheten och effektiviteten hos processerna för de interna rapporterna om den finansiella ställningen och för myndighetsrapporteringen samt tillräckligheten och tillförlitligheten hos de uppgifter som behandlas i processerna
 • säkerställa att den finansiella rapporteringen uppfyller kraven i hållbarhetsregleringen
 • regelbundet höra den direktör som ansvarar för den oberoende compliance-funktionen
 • fördjupa sig i inspektionsberättelser och andra rapporter från myndigheter som övervakar OP Gruppens verksamhet samt bedöma vilka åtgärder de kräver
 • bedöma hur lagar, förordningar och myndighetsbestämmelser och anvisningar samt myndighetskrav följs
 • följa upp hur de bestämmelser som berör verksamheten utvecklas
 • övervaka att ledningen reagerar på observerade brister i den interna kontrollens funktion, på non-compliance-observationer samt på internrevisionens rekommendationer.
 
Verkställande direktören ansvarar enligt lagen om andelslag för att företagets bokföring följer lagen och att medelsförvaltningen är ordnad på ett betryggande sätt. För OP Gruppens finansiella rapportering svarar OP Andelslags funktion Ekonomi och centralbank.
 
Upprättandet av de bokslutsuppgifter och delårsrapporter (inkl. halvårsrapporten och bokslutskommunikén) som offentliggörs har organiserats oberoende av affärsrörelsen. Vid rapporteringen används i regel OP Gruppens gemensamma system. De operativa uppgifterna som gäller extern och intern revision har också koncentrerats.
 

Oberoende bedömning av den finansiella rapporteringen

Revisorerna ska enligt lagen bedöma hur korrekt den finansiella rapporteringen är. Revisorerna ska granska företagets och koncernens bokföring, bokslut och förvaltning för att säkerställa att boksluten är upprättade i enlighet med gällande författningar och föreskrifter samt att de ger ägarna och de övriga intressentgrupperna en rättvisande bild av företagets och koncernens finansiella ställning, operativa resultat och kassaflöde.
 
Internrevisionen ska under sina inspektioner av processer i tillämpliga delar också bedöma hur den finansiella rapporteringen fungerar och räcker till samt rapportera sina inspektioner till den verkställande ledningen och styrelsens revisionskommitté. 
 
Som en del av bedömningen av den oberoende finansiella rapporteringen kompletterar revisorerna den egentliga revisionen genom att i enlighet med den internationella standarden för bestyrkandeuppdrag ISAE 3402 granska planeringen av kontrollerna av de centraliserade funktionerna och hur de fungerar. Revisorerna rapporterar separat över den här särskilda revisionen.
 
OP Gruppens bokslut har upprättats enligt internationella IFRS-standarder. Vid upprättandet av bokslutet iakttas de IAS- och IFRS-standarder samt de SIC- och IFRIC-tolkningar som gällde 31.12.2022.
OP Gruppen började 2022 tillämpa följande standarder och tolkningar:
 
 • Ändringarna i standarderna IAS 37, IAS 16, IFRS 9 och IFRS 3 trädde i kraft 1.1.2022. De hade inte någon väsentlig inverkan på OP Gruppens bokslut.