Taloudellinen raportointi

Den finansiella rapporteringsprocessen

De olika delarna av ekonomiförvaltningen som är underställda OP Gruppens ekonomi- och finansdirektör upprättar de delårsrapporter, halvårsrapporterna, bokslutskommunikéerna och årliga bokslut för OP Gruppen och de företag som hör till gruppen som den externa redovisningen kräver samt de interna kalkyler som ledningen använder som verktyg, t.ex. upprättandet av månatliga rapporter som beskriver resultatet i affärsrörelsen. OP Gruppens Controller-funktion upprättar också resultatprognoser, analyserar den realiserade utvecklingen i relation till prognoserna samt rapporterar om avvikelser.

Grunden för tillförlitlig ekonomisk rapportering består av uppgifter på grupplanet som sammanställs korrekt av delbokföring och uppgifter om OP Gruppens företag.

Hur OP Gruppens rörelsemål och ekonomiska mål uppnås följs upp med en ekonomisk redovisning och riskredovisning som omfattar OP Gruppen samt genom en regelbunden genomgång av dem vid sammanträdena i den operativa ledningen och OP Andelslags styrelse. Uppgifterna om utfallet i de finansiella rapporterna jämförs med planerna. Dessutom analyseras eventuella differenser och bedöms resultatutsikterna för det innevarande året och på längre sikt. Den månatliga resultat- och riskrapporten för ledningen upprättas varje månad enligt samma principer. Då rapporten upprättas och då den granskas säkerställs att resultatet och rapporteringen är korrekt genom att analysera resultat- och riskpositionen samt avvikelser från målen.

Den externa rapporteringen baserar sig bland annat på IFRS-standarderna, aktiebolagslagen, kreditinstitutslagen, lagen om försäkringsbolag, bokföringslagen samt Finansinspektionens standarder och föreskrifter. I bokföringen, boksluten och koncernboksluten för OP Gruppens företag iakttas enhetliga principer. OP Gruppens centralinstitut OP Andelslag ansvarar för tolkning, anvisningar och rådgivning som gäller myndigheternas standarder, andra lagar som gäller upprättande av bokslut och myndigheternas bokföringsbestämmelser samt för upprättande och iakttagande av enhetliga bokslutsprinciper. Vid behov kan av revisorn skaffas ett utlåtande om de principer och tolkningar som valts.

Den finansiella rapporteringens organisation

OP Andelslags styrelse är det högsta beslutande organet i frågor som gäller ekonomistyrning. Styrelsen ansvarar för att tillsynen av bokföring och medelsförvaltning är ordnad på ett ändamålsenligt sätt. Styrelsen beslutar om rapportering, förfaranden samt kvalitets- och kvantitetsmätare för bedömningen av effektiviteten och resultatet i verksamheten. Styrelsen behandlar och godkänner OP Gruppens koncernbokslut och delårsrapporter (inkl. halvårsrapporten och bokslutskommunikén).

En av revisionskommitténs lagstadgade och stadgeenliga uppgifter är att biträda styrelsen vid uppföljningen och övervakningen av det ekonomiska rapporteringssystemet. För att utföra sin uppgift övervakar revisionskommittén tillförlitligheten och regelefterlevnaden i bokslutet, annan information om den finansiella ställningen och förvaltningen som offentliggörs samt de interna rapporterna och myndighetsrapporterna om den finansiella ställningen genom att:

  • behandla OP Gruppens bokslut, halvårs- och delårsrapporter samt annan information som publiceras om OP Gruppens finansiella ställning samt centralinstitutskoncernens bokslut
  • bedöma den årliga bolagsstyrningsrapporten
  • bedöma betydande eller exceptionella affärstransaktioner och ledningens bedömning av dem
  • bedöma processen för upprättande av bokslut samt halvårs- och delårsrapporter samt ändamålsenligheten och effektiviteten hos processerna för de interna rapporterna om den finansiell ställningen och för myndighetsrapporteringen samt tillräckligheten och tillförlitligheten hos de uppgifter som behandlas i processerna
  • regelbundet höra den som ansvarar för compliance-funktionen
  • fördjupa sig i inspektionsberättelser och andra rapporter från myndigheter som övervakar OP Gruppens verksamhet samt att bedöma vilka åtgärder de kräver
  • bedöma vilka lagar, förordningar och myndighetsbestämmelser och anvisningar samt myndighetskrav som ska följas
  • följa upp hur de bestämmelser som berör verksamheten utvecklas
  • övervaka att ledningen reagerar på observerade brister i den interna kontrollens funktion, på non-compliance-observationer samt på internrevisionens rekommendationer.

Verkställande direktören ansvarar enligt lagen om andelslag för att företagets bokföring följer lagen och att medelsförvaltningen är ordnad på ett betryggande sätt. För OP Gruppens finansiella rapportering svarar OP Andelslags funktioner Ekonomi och centralbank.

Upprättandet av de bokslutsuppgifter och delårsrapporter (inkl. halvårsrapporten och bokslutskommunikén) som offentliggörs har organiserats oberoende av affärsrörelsen. Vid rapporteringen användas i regel OP Gruppens gemensamma system. De operativa uppgifterna som gäller extern och intern revision har också koncentrerats.

Oberoendebedömning av den finansiella rapporteringen

Revisorerna ska enligt lagen bedöma hur korrekt den finansiella rapporteringen är. Revisorerna ska granska företagets och koncernens bokföring, bokslut och förvaltning för att säkerställa att boksluten är upprättade i enlighet med gällande författningar och föreskrifter samt att de ger ägarna och de övriga intressentgrupperna en rättvisande bild av företagets och koncernens finansiella ställning, operativa resultat och kassaflöde.

Internrevisionen ska under sina inspektioner av processer i tillämpliga delar också bedöma hur den finansiella rapporteringen fungerar och räcker till samt rapportera sina inspektioner till den verksamma ledningen och styrelsens revisionskommitté.

Som en del av bedömningen av den oberoende finansiella rapporteringen kompletterar revisorerna den egentliga revisionen genom att i enlighet med den internationella standarden för bestyrkandeuppdrag ISAE 3402 granska planeringen av kontrollerna av de centraliserade funktionerna och hur de fungerar. Revisorerna rapporterar separat över den här särskilda revisionen.

OP Gruppens bokslut har upprättats enligt internationella IFRS-standarder. Vid upprättandet av bokslutet iakttas de IAS- och IFRS-standarder samt de SIC- och IFRIC-tolkningar, som gällde 31.12.2021.