OP Andelslags styrelse

OP Andelslags (OP Gruppens centralinstitut) styrelse styr och övervakar centralinstitutets, centralinstitutskoncernens och OP Gruppens verksamhet.

Styrelsen har en stadgeenlig uppgift att styra centralinstitutets, centralinstitutskoncernens, sammanslutningens och hela OP Gruppens verksamhet i enlighet med förvaltningsrådets anvisningar samt att svara för centralinstitutets förvaltning och för att dess verksamhet är ändamålsenligt organiserad i enlighet med lagstiftningen och myndigheternas föreskrifter och beslut. Styrelsen ansvarar för att tillsynen av centralinstitutets bokföring och medelsförvaltning är ordnad på ett ändamålsenligt sätt (förvaltningsuppgift). Dessutom övervakar styrelsen att centralinstitutet, centralinstitutskoncernen, sammanslutningen och hela OP Gruppen sköts tillförlitligt och effektivt och i enlighet med försiktiga affärsprinciper, och att centralinstitutet, dess dotterföretag och övriga företag som ingår i sammanslutningen handlar i enlighet med den lagstiftning som gäller dem samt i enlighet med myndigheternas föreskrifter och beslut, sina stadgar eller bolagsordningar och förvaltningsrådets och styrelsens principer och anvisningar (tillsynsuppgift). 

Utöver detta har styrelsen till uppgift att för centralinstitutet utnämna en direktör som ansvarar för internrevisionen, en direktör som ansvarar för riskhanteringen, en direktör som ansvarar för compliance samt de övriga direktörer som rapporterar direkt till chefdirektören. Styrelsen fastställer sin egen arbetsordning och en arbetsordning för varje kommitté och eventuella andra beredningsorgan som styrelsen tillsatt samt väljer ordförande, vice ordförande och ledamöter till dem. 

Styrelsen fattar beslut om att sammankalla andelsstämman och ge förslag till andelsstämman om ärenden som andelsstämman har befogenhet att besluta om.

I styrelsens arbetsordning föreskrivs närmare om styrelsens uppgifter.

Styrelsen består av chefdirektören under dennas anställningstid och 9–13 övriga ledamöter som förvaltningsrådet ska välja. Minst fyra av kommittéledamöterna ska vara oberoende av centralinstitutet eller andra OP Gruppens företag.

Styrelseledamöter från 1.1.2022: 

Jaakko Pehkonen, f. 1960
Styrelseordförande från 1.1.2020
Ekonom, ekonomie doktor, finansieringsråd

Central arbetserfarenhet:
Jyväskylä universitet: professor i nationalekonomi 1998–
Jyväskylä universitet: prorektor 2010–2012
Jyväskylä universitet:  dekan, fakulteten för nationalekonomi, 1999–2008

Centrala förtroendeuppdrag:
OP Gruppens forskningsstiftelse: styrelseordförande 2013–2019, styrelseledamot 2009–
EduCluster Finland: styrelseledamot 2018–
OP Andelslag: förvaltningsrådsordförande 2013–2019, förvaltningsrådsledamot/vice ordförande för förvaltningsrådet 2008–2012
OP Keski-Suomi: styrelseordförande 2014–2019, styrelseledamot/vice ordförande för styrelsen 2008–2014


Jarna Heinonen, f.1965
Vice ordförande för styrelsen från 1.1.2020
Ekonomie magister, ekonomie doktor

Central arbetserfarenhet:
Handelshögskolan vid Åbo universitet: professor i företagande 2008–
Handelshögskolan vid Åbo universitet: enhetsdirektör 1998–2018
Åbo handelshögskola: forskare 1992–1997

Centrala förtroendeuppdrag:
OP Andelslag: förvaltningsrådsledamot 2012–2019, förvaltningsrådets arbetsutskott, ledamot 2018–2019, ledamot i/ordförande för förvaltningsrådets revisionskommitté 2012–2018
OP Turun Seutu: styrelseordförande 2011–2019, styrelseledamot 2006–2011


Jari Himanen, f. 1962
Styrelseledamot från 1.1.2020
Studentmerkonom, eMBA

Central arbetserfarenhet:
OP Suur-Savo: verkställande direktör 2018–
OP Andelslag: direktör för gruppstyrning/direktionsledamot 2014–2018
OP Etelä-Karjala: verkställande direktör 2009–2014
Andelsbankscentralen anl: bankdirektör 2002–2009

Centrala förtroendeuppdrag:
OP Koti Suur-Savo: styrelseordförande 2018–
Etelä-Savon Kauppakamari: styrelseledamot 2018–
OP-Tjänster Ab: styrelseledamot 2010–2012, 2014–2018, 2019
OP Företagsbanken Abp: styrelseledamot 2016–2018
Pohjola Försäkring: styrelseledamot 2016–2018


Kati Levoranta, f. 1970
Styrelseledamot från 1.1.2020
Juris kandidat, VH, LL.M, MBA

Central arbetserfarenhet:
P2X Solutions Oy: Executive Vice President, kommersiell och operativ direktör 2021–
Rovio Entertainment Oyj: verkställande direktör 2016–2020
Rovio Entertainment: direktör för juridiska ärenden 2012–2015
Nokia Siemens Networks Oy: flera olika uppdrag 2007–2012
Nokia Abp: jurist 2005–2007

Centrala förtroendeuppdrag:
Finavia Abp: styrelseledamot 2021–
Juuri Partners Oy:
styrelseledamot 2020–
Centralhandelskammaren: styrelseledamot 2016–2020


Pekka Loikkanen, f. 1959
Styrelseledamot från 1.1.2020
Ekonomie magister

Central arbetserfarenhet:
PricewaterhouseCoopers Oy: partner 2000–2020
PricewaterhouseCoopers Oy: regiondirektör 1997–2017, revisor 1988–1992, av Centralhandelskammaren godkänd revisor CGR 19932020

Centrala förtroendeuppdrag:
BLS Turva Oy: styrelseledamot 2021–
Tanhuvaaran säätiö sr: styrelseledamot 2021–
AM Security Oy: styrelseledamot 2021
PricewaterhouseCoopers Oy: ordförande för styrelsen, partnerutskottet och Corporate Responsibility Steering Group 2015–2019; styrelseledamot 2007–2011, 2013–2015; ledamot i nomineringskommittén 2011–2013


Tero Ojanperä, f. 1966
Styrelseledamot från 1.7.2020
Diplomingenjör, teknologie doktor

Central arbetserfarenhet:
Silo AI: verkställande direktör 2017–2019
Fonden Visionplus: grundande delägare och verkställande direktör 2012–2017
Nokia Abp: direktör med ansvar för servicerörelsen, teknik- och strategidirektör, direktionsledamot 2005–2011; Nokia Research Center, ledare, Nokia Networks, direktör och andra expert- och ledningsuppdrag 1990–2004

Centrala förtroendeuppdrag:
Silo AI: styrelseordförande 2019–
Fintraffic: styrelseordförande 2021–
Betolar Oy:
styrelseordförande 2020–
Siili Solutions Abp: styrelseledamot 2020–

Fonden Visionplus: styrelseordförande 2012–
Tailorframe Oy: styrelseordförande 2012–
DNA Abp: styrelseledamot 2014–2021
Kiosked Oy Ab: styrelseordförande, 2014–2016 och 2019–2021
Bittium Oyj: styrelseledamot 2017–2019
Veikkaus Ab: styrelseledamot, 2013–2017
Tammerfors tekniska universitet: styrelseordförande, 2012–2018


Riitta Palomäki, f. 1957
Styrelseledamot från 1.1.2020
Ekonomie magister

Central arbetserfarenhet:
Uponor Oyj: ekonomidirektör 2009–2017
Kuusakoski Group Oy: ekonomidirektör 2003–2009

Centrala förtroendeuppdrag:
Nordic Waterproofing Holding A/S: styrelseledamot och ordförande för revisionskommittén 2016–
OP Andelslag: förvaltningsrådsledamot 2017–2019, ledamot i/ordförande för revisionskommittén 2017–2019
HKScan Abp: styrelseledamot och ordförande för revisionskommittén 2017–2018
Componenta Abp: styrelseledamot och ordförande för revisionskommittén 2012–2017


Timo Ritakallio, f. 1962         
Styrelseledamot från 1.1.2020
Teknologie doktor, juris magister, MBA

Central arbetserfarenhet:
OP Gruppen: chefdirektör 2018–
Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen: verkställande direktör 2015–2018, vice verkställande direktör 2008–2014
OP Gruppen: flera olika uppdrag 1993–2008

Centrala förtroendeuppdrag:
OP Företagsbanken Abp: styrelseordförande 2018–
Pohjola Försäkring: styrelseordförande 2018–
Kesko Abp: styrelseledamot 2021
Finlands Näringsliv: styrelseledamot och ledamot i verkställande kommittén 2020–2021
Centralhandelskammaren: styrelseledamot 2019–2021, styrelseordförande 2022
Finans Finland rf: styrelseledamot/vice ordförande för styrelsen 2017–2019, 2022–, styrelseordförande 2020–2021
Finlands Olympiska Kommitté: styrelseordförande 2016–2020
Värdepappersmarknadsföreningen: styrelseledamot/ordförande 2014–2022

Petri Sahlström, f. 1971
Styrelseledamot från 1.1.2022
Ekonomie magister, Ekonomie doktor (Vasa universitet 2000)

Central arbetserfarenhet:
Uleåborgs universitet: professor i redovisning och finansiering 2005­–, dekanus 2011–2017, vicedekanus 2010–2011, institutionsledare 2008–2011
Vasa universitet: professor i redovisning och finansiering 2003–2005, institutionsledare 2003–2005

Centrala förtroendeuppdrag:
Oulun kauppakamari: ledamot i ekonomi- och lagutskottet 2016–, ledamot i revisionsutskottet 2010–2015
OP Andelslag: förvaltningsrådsledamot 2016–2021, ledamot i förvaltningsrådets riskhanteringskommitté 2017–2019
Oulun Osuuspankki: styrelseledamot 2011–2021, styrelseordförande 2018–2021
Association of Business Schools in Finland: ordförande 2014–2016
Aktiespararnas Centralförbund: styrelseledamot 2011–2016 


Olli Tarkkanen, f. 1962
Styrelseledamot från 1.1.2020  
Juris kandidat, eMBA

Central arbetserfarenhet:
OP Etelä-Pohjanmaa: verkställande direktör 2010–
OP Iisalmi: verkställande direktör 2005–2010
OP Etelä-Pohjanmaa: finansieringsdirektör 2004–2005, regiondirektör 2003–2004, bankjurist 1999–2003

Centrala förtroendeuppdrag:
Etelä-Pohjanmaan kauppakamari: ledamot i näringsutskottet 2016–
OP Andelslag: 2 vice ordförande för förvaltningsrådet 2016–2019; ledamot i förvaltningsrådet och arbetsutskottet 2015–2019


Mervi Väisänen, f. 1963
Styrelseledamot från 1.1.2020
Ekonomie magister, HHJ-examen

Central arbetserfarenhet:
Kajaanin ammattikorkeakoulu: lektor i marknadsföring 1997–
Företagare 1995–1997 (som bisyssla 2002 ->)
Hotelli Tulikettu: försäljningschef 1993–1994

Centrala förtroendeuppdrag:
OP Andelslag: förvaltningsrådsledamot 2010–2013, 1 vice ordförande för förvaltningsrådet 2013–2019, ledamot i ersättningskommittén 2013–2019, ledamot i arbetsutskottet 2012–2019
OP Kainuu: vice ordförande för styrelsen 2015–2018, styrelseordförande 2018–2019
OP Gruppens forskningsstiftelse: vice ordförande för styrelsen 2013–2019
OP-Eläkekassa: ordförande för representantskapet 2014–2019
OP-Eläkesäätiö: ordförande för förvaltningsrådet 2014–2019

 

Revisionskommittén ska biträda styrelsen med att följa upp och utvärdera det finansiella rapporteringssystemet och den interna kontrollens, internrevisionens och riskhanteringssystemens effektivitet, med att säkerställa revisionens och revisorns oberoende och med att bereda valet av revisor.

Revisionskommitténs uppgifter beskrivs närmare i dess arbetsordning.

Revisionskommittén består av en ordförande och minst två övriga ledamöter, vilka styrelsen årligen väljer inom sig. Av dem ska ordföranden och majoriteten av ledamöterna, inklusive ordföranden, vara oberoende av företag i OP Gruppen.

Till styrelsens revisionskommitt
é hör från 1.1.2022:

 • Riitta Palomäki, ordförande
 • Jarna Heinonen, vice ordförande
 • Pekka Loikkanen, ledamot
 • Tero Ojanperä, ledamot

Riskkommittén biträder styrelsen i ärenden som gäller centralinstitutets och hela OP Gruppens riskstrategi och risktagning samt vid övervakningen av att riskstrategin följs. Den bedömer om de priser som företagen i OP Gruppen tar ut för kapitalbindande tjänster motsvarar företagets affärsmodell och risktolerans. Om så inte är fallet, ska den förelägga styrelsen en åtgärdsplan för att rätta till saken. Riskkommittén ska också biträda ersättningskommittén med att upprätta sunda ersättningssystem och bedöma om ersättningssystemen sporrar till att beakta företagets risker, kapitalkrav och likviditetskrav samt periodiseringen av intäkter och sannolikheten för ackumuleringen av intäkter. Riskkommittén övervakar bland annat att affärsrörelsens interna kontroll, oberoende riskhantering och compliance-funktion är tillräckliga, att verksamheten är effektiv och pålitlig samt att de principer som gäller dessa iakttas.

Riskkommitténs uppgifter beskrivs närmare i dess arbetsordning. 

Riskkommittén består av en ordförande och minst två övriga ledamöter, vilka styrelsen årligen väljer inom sig. Av dem ska ordföranden och majoriteten av ledamöterna, inklusive ordföranden, vara oberoende av företag i OP Gruppen.

Till styrelsens riskkommitté hör från 1.1.2022:

 • Pekka Loikkanen, ordförande
 • Kati Levoranta, vice ordförande
 • Riitta Palomäki, ledamot
 • Petri Sahlström, ledamot

Nominerings- och ersättningskommittén har till uppgift att biträda styrelsen vid beslut om förvaltning och styrning av ersättningssystemen. Nominerings- och ersättningskommittén ska skapa riktlinjer för samt styra, följa upp och övervaka hur personalens löner och ersättningar utvecklas inom hela OP Gruppen. Kommittén bereder för styrelsen en rekommendation om löner till andelsbankernas verkställande ledning och om ersättningar till förvaltningspersonerna. Kommittén bereder ett förslag för styrelsen om ändring eller senareläggning av ersättningar, om tillämpningen av ersättningssystemet med anledning av situationen i omvärlden eller OP Gruppens ekonomiska ställning skulle strida mot gruppens intresse.

Nominerings- och ersättningskommitténs uppgifter beskrivs närmare i dess arbetsordning. 

Nominerings- och ersättningskommittén består av en ordförande och minst två övriga ledamöter, vilka styrelsen årligen väljer inom sig. Av dem ska ordföranden och majoriteten av ledamöterna, inklusive ordföranden, vara oberoende av företag i OP Gruppen. 

Till styrelsens nominerings- och ersättningskommitté hör från 1.1.2022:

 • Jaakko Pehkonen, ordförande
 • Tero Ojanperä, vice ordförande
 • Kati Levoranta, ledamot
 • Mervi Väisänen, ledamot