OP Andelslags styrelse

OP Andelslags (OP Gruppens centralinstitut) styrelse styr och övervakar centralinstitutets, centralinstitutskoncernens och OP Gruppens verksamhet.

Styrelsen har en stadgeenlig uppgift att styra centralinstitutets, centralinstitutskoncernens, sammanslutningens och hela OP Gruppens verksamhet i enlighet med förvaltningsrådets anvisningar samt att svara för centralinstitutets förvaltning och för att dess verksamhet är ändamålsenligt organiserad i enlighet med lagstiftningen och myndigheternas föreskrifter och beslut. Styrelsen ansvarar för att tillsynen av centralinstitutets bokföring och medelsförvaltning är ordnad på ett ändamålsenligt sätt (förvaltningsuppgift). Dessutom övervakar styrelsen att centralinstitutet, centralinstitutskoncernen, sammanslutningen och hela OP Gruppen sköts tillförlitligt och effektivt och i enlighet med försiktiga affärsprinciper, och att centralinstitutet, dess dotterföretag och övriga företag som ingår i sammanslutningen handlar i enlighet med den lagstiftning som gäller dem samt i enlighet med myndigheternas föreskrifter och beslut, sina stadgar eller bolagsordningar och förvaltningsrådets och styrelsens principer och anvisningar (tillsynsuppgift). 

Utöver detta har styrelsen till uppgift att för centralinstitutet utnämna en direktör som ansvarar för internrevisionen, en direktör som ansvarar för riskhanteringen, en direktör som ansvarar för compliance samt de övriga direktörer som rapporterar direkt till chefdirektören. Styrelsen fastställer sin egen arbetsordning och en arbetsordning för varje kommitté och eventuella andra beredningsorgan som styrelsen tillsatt samt väljer ordförande, vice ordförande och ledamöter till dem. 

Styrelsen fattar beslut om att sammankalla andelsstämman och ge förslag till andelsstämman om ärenden som andelsstämman har befogenhet att besluta om.

I styrelsens arbetsordning föreskrivs närmare om styrelsens uppgifter.

Styrelsen består av chefdirektören under dennas anställningstid och 9–13 övriga ledamöter som förvaltningsrådet ska välja. Minst fyra av kommittéledamöterna ska vara oberoende av centralinstitutet eller andra OP Gruppens företag.

Styrelsen består av följande ledamöter från 1.1.2020: 

  • Jaakko Pehkonen (f. 1960, ekonom, ekonomie doktor; professor i nationalekonomi, Jyväskylä universitet), ordförande
  • Jarna Heinonen (f. 1965, ekonomie doktor; professor i företagande, handelshögskolan vid Åbo universitet), vice ordförande
  • Leif Enberg (f. 1954, ekonomie magister, HHJ; ordförande för styrelsen, Oy Mapromec Ab)
  • Jari Himanen (f. 1962, studentmerkonom, eMBA; verkställande direktör, OP Suur-Savo)
  • Kati Levoranta (f. 1970, juris kandidat, MBA; verkställande direktör, Rovio Entertainment Oyj)
  • Pekka Loikkanen (f. 1959, ekonomie magister, CGR; Partner, PricewaterhouseCoopers Ab)
  • Riitta Palomäki (f. 1957, ekonomie magister; professionell styrelseledamot)
  • Timo Ritakallio (f. 1962, juris magister, MBA, teknologie doktor; chefdirektör, OP Gruppen)
  • Olli Tarkkanen (f. 1962, juris kandidat, eMBA; verkställande direktör, Etelä-Pohjanmaan Osuuspankki)
  • Mervi Väisänen (f. 1963, ekonomie magister, HHJ; lektor i marknadsföring, Kajaanin ammattikorkeakoulu). 

Revisionskommittén ska biträda styrelsen med att följa upp och utvärdera det finansiella rapporteringssystemet och den interna kontrollens, internrevisionens och riskhanteringssystemens effektivitet, med att säkerställa revisionens och revisorns oberoende och med att bereda valet av revisor.

Revisionskommitténs uppgifter beskrivs närmare i dess arbetsordning.

Revisionskommittén består av en ordförande och minst två övriga ledamöter, vilka styrelsen årligen väljer inom sig. Av dem ska ordföranden och majoriteten av ledamöterna, inklusive ordföranden, vara oberoende av företag i OP Gruppen.

Revisionskommittén sammanträder på kallelse av ordföranden minst fyra gånger per år. 

Närvaro- och yttranderätt på sammanträdena har alla styrelseledamöter, chefdirektören eller dennas ställföreträdare, centralinstitutets ekonomidirektör, direktören för centralinstitutets internrevision, revisorernas representanter samt kommitténs sekreterare. I kommitténs sammanträden kan med kommitténs samtycke också delta andra personer, om deras närvaro behövs på grund av det ärende som behandlas.

Centralinstitutets ekonomidirektör ansvarar för beredningen och föredragningen av revisionskommitténs ärenden.

Riskkommittén biträder styrelsen i ärenden som gäller centralinstitutets och hela OP Gruppens riskstrategi och risktagning samt vid övervakningen av att riskstrategin följs. Den bedömer om de priser som företagen i OP Gruppen tar ut för kapitalbindande tjänster motsvarar företagets affärsmodell och risktolerans. Om så inte är fallet, ska den förelägga styrelsen en åtgärdsplan för att rätta till saken. Riskkommittén ska också biträda ersättningskommittén med att upprätta sunda ersättningssystem och bedöma om ersättningssystemen sporrar till att beakta företagets risker, kapitalkrav och likviditetskrav samt periodiseringen av intäkter och sannolikheten för ackumuleringen av intäkter. Riskkommittén övervakar bland annat att affärsrörelsens interna kontroll, oberoende riskhantering och compliance-funktion är tillräckliga, att verksamheten är effektiv och pålitlig samt att de principer som gäller dessa iakttas.

Riskkommitténs uppgifter beskrivs närmare i dess arbetsordning. 

Riskkommittén består av en ordförande och minst två övriga ledamöter, vilka styrelsen årligen väljer inom sig. Av dem ska ordföranden och majoriteten av ledamöterna, inklusive ordföranden, vara oberoende av företag i OP Gruppen.

Riskkommittén sammanträder på kallelse av ordföranden minst fyra gånger per år.

Närvaro- och yttranderätt på sammanträdena har alla styrelseledamöter, chefdirektören eller dennas ställföreträdare, riskhanteringsdirektören, ekonomidirektören samt kommitténs sekreterare. I kommitténs sammanträden kan med kommitténs samtycke också delta andra personer, om deras närvaro behövs på grund av det ärende som behandlas. 

Centralinstitutets riskhanteringsdirektör ansvarar för beredningen och föredragningen av riskkommitténs ärenden.

Nominerings- och ersättningskommittén har till uppgift att biträda styrelsen vid beslut om förvaltning och styrning av ersättningssystemen. Nominerings- och ersättningskommittén ska skapa riktlinjer för samt styra, följa upp och övervaka hur personalens löner och ersättningar utvecklas inom hela OP Gruppen. Kommittén kan vid behov förplikta en andelsbank eller ett företag inom centralinstitutskoncernen att ändra ersättningarna eller skjuta upp betalningen av ersättningar bland annat vid betydande förändringar i omvärlden. Kommittén styr och bereder också lönesättningen och ersättningarna inom andelsbankerna och OP Hem samt ger årligen en rekommendation om ersättningar till andelsbankernas förvaltningspersoner och om hur förvaltningspersonernas verksamhet ska bedömas. 

Nominerings- och ersättningskommitténs uppgifter beskrivs närmare i dess arbetsordning. 

Nominerings- och ersättningskommittén består av en ordförande och minst två övriga ledamöter, vilka styrelsen årligen väljer inom sig. Av dem ska ordföranden och majoriteten av ledamöterna, inklusive ordföranden, vara oberoende av företag i OP Gruppen. 

Närvaro- och yttranderätt på kommitténs sammanträden har styrelseledamöterna, personaldirektören och kommitténs sekreterare samt då ersättningsärenden behandlas den direktör vid centralinstitutet som ansvarar för ersättningar. Med kommitténs samtycke kan också andra personer delta i sammanträdena, om deras närvaro behövs på grund av det ärende som behandlas.