Upphandling på OP

OP:s upphandling leds via en centraliserad upphandlingsorganisation.

OP Gruppens centraliserade upphandlingsorganisation ansvarar för verksamhetsplanerna för upphandlingen av OP:s tjänster och produkter, konkurrensutsättning och leverantörsval, avtals- och leverantörsadministration samt beställningshantering.

Vi ansvarar också för leverantörsavtal och -administration för skadekunder inom Skadeförsäkringens Ersättningstjänster inklusive upprätthållandet av avtalsleverantörsnätverket i anslutning till ersättningstjänsterna. Affärsföretagen och de övriga sammanslutningarna inom OP Gruppen ansvarar var och en för sig för planeringen och inköpsbesluten för beställningar som görs för den egna verksamhetens behov.

Upphandlingen på OP omfattar gruppens mest centrala produkt- och servicehelheter. Målet är att säkerställa att de produkter, tjänster eller rättigheter som upphandlas är kostnadseffektiva överlag, högklassiga, tillförlitliga och etiska samt att leveransstyrningen är professionell till förmån för OP Gruppen och dess kunder.

OP:s upphandlingar, förutom små upphandlingar, grundar sig på ett avtal eller minst en köpförbindelse, dvs. beställning. Leverantörerna väljs genom konkurrensutsättning i enlighet med OP:s leverantörskrav och mål som ställts upp för valet. Alla OP:s leverantörer förbinder sig till att iaktta OP:s

I enlighet med OP:s leveransstyrningsmodell följs leverantörens prestation upp regelbundet utifrån mätare som OP och leverantören tillsammans avtalat om.