Viestintäperiaatteet

OP Gruppens kommunikations- och informationsgivningspolicy

Informationsgivningspolicyn har uppdaterats 14.2.2019.

Introduktion

I den här kommunikations- och informationsgivningspolicyn redogörs för OP Gruppens kommunikation samt för hur OP Andelslags dotterbolag OP Företagsbanken Abp (OP Företagsbanken) och OP-Bostadslånebanken Abp (OPB) uppfyller sin informationsskyldighet. OP Gruppen informerar tillsammans med värdepappersemittenterna OP Företagsbanken och OPB om omständigheter som omfattas av informationsskyldigheten. I policyn beskrivs dessutom hur information som omfattas av den lagstadgade informationsskyldigheten ska offentliggöras, spridas och hållas tillgänglig.

OP Gruppen har ingen självständig informationsskyldighet. OP Gruppen offentliggör dock sådan information som enligt bestämmelserna omfattas av emittentens informationsskyldighet, eftersom bland annat skuldplacerare och ratinginstitut bedömer OP Gruppen som en helhet.

OP Företagsbanken och OPB har ingen egen separat informationsgivningspolicy, utan de iakttar tillämpliga delar av den här kommunikations- och informationsgivningspolicyn som emittenter av finansiella instrument.

Den här kommunikations- och informationsgivningspolicyn har godkänts av OP Andelslags direktion 11.2.2019 samt OP Företagsbankens styrelse 12.2.2019 och OPB:s styrelse 13.2.2019.

OP Företagsbankens och OPB:s hemstat för den regelbundna informationsskyldigheten är Finland.

1 Bakgrund

De kreditinstitut som hör till OP Gruppen bildar en sådan sammanslutning som avses i lagen om en sammanslutning av inlåningsbanker. Dessutom består OP Gruppen av sådana företag som inte ingår i sammanslutningen, men av vilkas röster företag som hör till sammanslutningen innehar över hälften. Sammanslutningen övervakas gruppbaserat.

Sammanslutningens centralinstitut är OP Andelslag, vars medlemmar är inlåningsbanker och andra kreditinstitut som hör till sammanslutningen. Enligt lagen är centralinstitutet berättigat att styra medlemskreditinstituten och skyldigt att övervaka deras verksamhet. OP Gruppen utgör också ett sådant finans- och försäkringskonglomerat som avses i lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat. OP Andelslag sköter de styrnings- och tillsynsuppgifter som ankommer på företaget i toppen av finans- och försäkringskonglomeratet samt fungerar som strategisk ägarsammanslutning för gruppen.

OP Andelslags dotterbolag OP Företagsbanken och OPB svarar för OP Gruppens upplåning på penning- och kapitalmarknaden. De värdepapper som företag som hör till OP Gruppen satt i omlopp noteras utöver eller i stället för på Nasdaq Helsingfors, Euronext Dublin (emitterade efter 16.2.2018), London Stock Exchange (emitterade före 16.2.2018), SIX Swiss Exchange eller någon annan fondbörs. OP Företagsbanken har också emitterat onoterade obligationslån och/eller bankcertifikat på marknaden i Finland, England och Japan.

1.1 Det solidariska ansvaret i sammanslutningen

Enligt lagen om en sammanslutning av inlåningsbanker ska OP Andelslag och dess medlemskreditinstitut solidariskt svara för varandras skulder och förbindelser. OP Andelslags medlemskreditinstitut utgörs av andelsbankerna, OP Företagsbanken Abp, OP-Bostadslånebanken Abp, OP Detaljkunder Abp och OP Kundtjänster Ab.

Centralinstitutet är skyldigt att ge sina medlemskreditinstitut anvisningar om deras interna kontroll och riskhantering, deras verksamhet för att trygga likviditeten och kapitaltäckningen samt om enhetliga redovisningsprinciper vid upprättandet av sammanslutningens konsoliderade bokslut.

Centralinstitutet är skyldigt att som en sådan stödåtgärd som avses i sammanslutningslagen till ett medlemskreditinstitut betala så mycket som behövs för att förhindra att medlemskreditinstitutet försätts i likvidation. Dessutom svarar centralinstitutet för de av medlemskreditinstitutets skulder som inte kan betalas med medlemskreditinstitutets egna medel.

Ett medlemskreditinstitut är skyldigt att till centralinstitutet betala sin andel av det belopp som centralinstitutet har betalat antingen till ett annat medlemskreditinstitut som en stödåtgärd eller till ett annat medlemskreditinstituts borgenär för en skuld som förfallit till betalning och för vilken borgenären inte har fått betalning av medlemskreditinstitutet. Om centralinstitutet är insolvent har medlemskreditinstitutet dessutom enligt lagen om andelslag en obegränsad tillskottsplikt för centralinstitutets skulder.

Medlemskreditinstitutens ansvar för belopp som centralinstitutet på något medlemskreditinstituts vägnar har betalat till medlemskreditinstitutets borgenärer ska fördelas mellan medlemskreditinstituten i förhållande till deras senast fastställda balansomslutningar. OP Gruppens försäkringsbolag eller gruppens andra företag omfattas inte av det solidariska ansvaret.

Innehavare av säkerställda obligationslån har i enlighet med 25 § i lagen om hypoteksbanker oberoende av OPB:s likvidation eller konkurs rätt till betalning i enlighet med avtalsvillkoren för obligationslånets hela lånetid före andra fordringar ur de tillgångar som antecknats som säkerhet för obligationslånet.

2 Mål och centrala informationsgivningsprinciper

Syftet med OP Gruppens kommunikation är att främja gruppens affärsrörelse genom att förmedla korrekt information om gruppens mål och verksamhet till samtliga intressentgrupper. Syftet med den externa och interna kommunikationen är att stöda gruppens strategiska och affärsmässiga mål, att bygga upp och upprätthålla en stark och ansvarsfull företagsprofil och att främja samarbetet inom gruppen. Både den externa och den interna kommunikationen baseras på fakta och ger en riktig bild av de omständigheter den gäller.

Syftet med OP Gruppens kommunikations- och informationsgivningspolicy är att säkerställa att alla marknadsparter har tillräcklig och riktig information om omständigheter med anknytning till OP Gruppen som väsentligt kan påverka värdet av värdepapper som OP Företagsbanken eller OPB satt i omlopp. OP Gruppen avgör på grupplanet hur informationen offentliggörs beroende på om det är fråga om en omständighet eller händelse som väsentligt påverkar OP Gruppens eller emittentens kapitaltäckning och återbetalningsförmåga och därmed värdepapprets värde eller inte.

Det är också viktigt att informationsgivningen är konsekvent, precis och opartisk med tanke på OP Gruppens och emittenternas myndighetskontakter, upprätthållandet av relationerna till ratinginstituten och andra intressentgrupper för extern kommunikation samt den interna kommunikationen.

Centrala principer

Centralinstitutets uppgift är att se till att information som omfattas av OP Gruppens, OP Företagsbankens och OPB:s lagstadgade informationsskyldighet offentliggörs. Meddelandena ges antingen som OP Gruppens och emittentens gemensamma meddelande eller som emittentens egna meddelande enbart i eget namn. OP Gruppen iakttar följande principer då den ger information som omfattas av informationsskyldigheten till marknaden:

  • Information offentliggörs så snart som möjligt.
  • Informationen ges konsekvent och exakt för att de som får informationen ska kunna bedöma informationens inverkan på emittentens ekonomiska läge och framtidsutsikter samt värdepapprets värde.
  • Informationen är neutral. Alla intressentgrupper får informationen samtidigt och informationen offentliggörs på det sätt som marknadsplatsen kräver på reglerade marknadsplatser där värdepapper som OP Företagsbanken eller OPB satt i omlopp är noterade, till centrala media och på bolagets webbplats.

3 OP Företagsbankens och OPB:s lagstadgade informationsskyldighet

OP Gruppen, OP Företagsbanken och OPB iakttar i sin informationsgivningspolicy lagstiftning, föreskrifter och andra bindande bestämmelser samt Nasdaq Helsingfors och tillämpliga delar av andra börsers regler samt Finansinspektionens och Europeiska värdepappers- och marknadsmyndighetens (ESMA) föreskrifter och anvisningar. I OP Gruppens kommunikation beaktas utöver det som nämnts ovan anvisningarna om bolagsstyrning (Corporate Governance) och gruppens principer för god affärssed (Code of Business Ethics).

OP Andelslags uppgift är att se till att också information som omfattas av OP Företagsbankens och OPB:s lagstadgade informationsskyldighet offentliggörs, sprids och hålls tillgänglig. Dotterbolagen rapporterar och offentliggör separat egna delårsrapporter, verksamhetsberättelser och bokslut. OP Andelslag informerar om andra omständigheter som omfattas av informationsskyldigheten för dotterbolagens räkning och i deras namn. I praktiken ges meddelandena i sådana fall ut i OP Gruppens och emittentens namn. Informationsgivningen avgörs i fråga om värdepapper som satts i omlopp av OP Företagsbanken och OPB separat för respektive emittent. Respektive emittent har ansvaret för att emittentens informationsskyldighet uppfylls.

I informationsgivningspolicyn beskrivs de centrala principerna och verksamhetssätten enligt vilka OP Gruppen och emittenterna kommunicerar med marknadsparter och andra intressentgrupper på kapitalmarknaden. I policyn beskrivs dessutom hur information som omfattas av den lagstadgade informationsskyldigheten ska offentliggöras, spridas och hållas tillgänglig. OP Gruppen utvärderar minst en gång per år hur konsekvent, fungerande och tillräcklig gruppens informationsgivningspolicy är.

3.1 Lagstadgad informationsskyldighet

En emittent ska enligt lagen regelbundet offentliggöra information om bolagets resultatutveckling och finansiella ställning (bokslut och verksamhetsberättelse, delårsrapporter och bokslutskommuniké) samt bolagsstyrningsrapport. OP Gruppen och emittenterna tillkännager publiceringsdagarna för rapporter som omfattas av den lagstadgade informationsskyldigheten före utgången av föregående räkenskapsperiod.

En emittent ska också så snart som möjligt informera allmänheten om insiderinformation som direkt berör den emittenten. Med insiderinformation avses information av specifik natur som inte har offentliggjorts, som direkt eller indirekt rör en eller flera emittenter eller ett eller flera finansiella instrument och som, om den offentliggjordes, sannolikt skulle ha en väsentlig inverkan på priset på dessa finansiella instrument eller på priset på relaterade finansiella derivatinstrument. Med insiderinformation avses till exempel information som enligt centralinstitutets bedömning väsentligt påverkar värdet av värdepapper som OP Företagsbanken eller OPB satt i omlopp och i synnerhet emittentens återbetalningsförmåga.

OP Gruppen och dess emittenter har interna anvisningar om offentliggörande av insiderinformation. En emittent får skjuta upp offentliggörande av insiderinformation, förutsatt att följande villkor är uppfyllda:

1. omedelbart offentliggörande skadar sannolikt legitima intressen för emittenten,

2. det är inte sannolikt att ett uppskjutet offentliggörande vilseleder allmänheten och

3. emittenten kan säkerställa att informationen förblir konfidentiell.

Det säkerställs att informationen hålls konfidentiell bland annat med en insiderförteckning över den personal som har tillgång till insiderinformationen.

OP Gruppen ger utöver information som offentliggörs med stöd av den lagstadgade informationsskyldigheten på olika sätt marknadsparterna kompletterande intressant information enligt det som anges i den här informationsgivningspolicyn.

4 Rapportering

4.1 Rapporterande enheter

I delårsrapporterna (inkl. bokslutskommunikén) publicerar OP Gruppen och OP Företagsbanken-koncernen uppgifter om resultatet och den finansiella ställningen utöver på grupp- och koncernplanet också för de centrala affärsverksamheternas (segmenten) del. OPB offentliggör en egen delårsrapport. Alla ovan nämnda rapporter upprättas i enlighet med standarden IAS 34 Delårsrapportering.

Efter att bokslutet har publicerats sänds boksluten för centralinstitutskoncernens företag i enlighet med gällande bestämmelser till myndigheter såsom Finansinspektionen och handelsregistret.

4.2 Bokslut och verksamhetsberättelse samt revisionsberättelse

OP Gruppen, OP Företagsbanken och OPB upprättar och offentliggör bokslut som upprättats i enlighet med de IFRS-standarder som antagits av EU samt verksamhetsberättelser enligt gällande nationell lagstiftning. Bokslutet och verksamhetsberättelsen samt revisionsberättelsen offentliggörs minst tre veckor före den andelsstämma eller bolagsstämma där bokslutet läggs fram för fastställelse, dock senast inom tre månader efter räkenskapsperiodens slut.

OP Gruppen publicerar årligen en bokslutskommuniké om föregående års bokslut inom två månader efter räkenskapsperiodens slut. Bokslutskommunikéns innehåll motsvarar delårsrapporten för räkenskapsperiodens fjärde kvartal, varvid samma krav på innehållet som för delårsrapporterna efter tre, sex och nio månader tillämpas. Bokslutskommunikén omfattar jämte fjärde kvartalet även hela räkenskapsperioden.

OP Gruppens bokslutskommunikéer, bokslut, verksamhetsberättelser och revisionsberättelser publiceras på OP Gruppens webbplats samtidigt som de sänds till marknadsplatsoperatören och den centrala lagringsenheten. I samband med publiceringen offentliggör OP Gruppen ett meddelande om var placerarna kan få rapporterna.

Också OP Företagsbanken och OPB upprättar bokslutskommunikéer, bokslut och revisionsberättelser som tillsammans med revisionsberättelserna offentliggörs på OP Gruppens webbplats och sänds också till marknadsplatsoperatören och den centrala lagringsenheten. 

OP Gruppen och emittenterna offentliggör tidpunkterna för resultatpublikationer i oktober–november året innan och de kan läsas i OP Gruppens kalender för finansiell information på sidorna för skuldplacerare.

4.3 Bolagsstyrningsrapport

OP Gruppen publicerar på sin webbplats årligen i samband med offentliggörandet av OP Gruppens bokslut och verksamhetsberättelse eller senast tre månader efter räkenskapsperiodens slut en bolagsstyrningsrapport för det föregående året (Corporate Governance Statement). OP Gruppens verksamhet baserar sig på de lagar och förordningar som gäller samt bestämmelser som avgetts på basis av dem.

OP Gruppens verksamhet styrs främst av lagen om andelsbanker och andra kreditinstitut i andelslagsform, lagen om en sammanslutning av inlåningsbanker, kreditinstitutslagen, lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat, lagen om andelslag, aktiebolagslagen samt lagen om försäkringsbolag. Bolagsstyrningsrapporten ges ut separat från OP Gruppens verksamhetsberättelse.

Emittenterna (OP Företagsbanken och OPB) upprättar också bolagsstyrningsrapporter. Deras rapporter följer till väsentlig del OP Gruppens rapport.

En årlig bolagsstyrningsrapport och en uppdaterad beskrivning av OP Gruppens bolagsstyrningssystem samt emittenternas bolagsstyrningsrapporter och uppdaterade beskrivningar finns på OP Gruppens webbplats.

4.4 Årsrapport

OP Gruppen publicerar senast tre veckor före OP Andelslags andelsstämma en årsrapport som beskriver OP Gruppens verksamhet och föregående verksamhetsår. Årsrapporten kompletterar det officiella bokslutet och verksamhetsberättelsen och innehåller en översikt över gruppens verksamhet. Årsrapporten bildar tillsammans med den officiella verksamhetsberättelsen och bokslutet OP Gruppens årsredovisning. Årsredovisningen innefattar en redogörelse i enlighet med GRI-riktlinjerna för ansvarstagandet i OP Gruppens verksamhet. Dessutom rapporterar OP Gruppen på de sätt som överenskommits om hur internationella förbindelser om ansvarskänsla iakttas. Årsrapporten offentliggörs på OP Gruppens webbplats på svenska, finska och engelska.

OP Företagsbanken eller OPB offentliggör inte separata, egna årsrapporter.

4.5 Delårsrapporter

OP Gruppen publicerar kvartalsvis en delårsrapport om utvecklingen för OP Gruppens affärsrörelse, resultat och finansiella ställning under rapportperioden.

Delårsrapporterna har både en redogörelsedel och en tabelldel. Rapporterna innehåller siffrorna för rapportperioden och den del av räkenskapsperioden som upplöpt samt en jämförelse med motsvarande period föregående år.

Också OP Företagsbanken och OPB upprättar och offentliggör egna delårsrapporter.

4.6 Ersättningar

OP Gruppen offentliggör information om ersättningar i enlighet med lagstiftningen och myndigheternas föreskrifter i bokslutet, beskrivningen av bolagsstyrningssystemet samt i ersättningsförklaringen. OP Gruppen offentliggör bl.a. följande:

  • Principerna och beslutsordningen för ersättningar
  • Förvaltningsrådets och direktionens ersättningar
  • Chefdirektörens och den övriga ledningens ersättningar.

5 Information

5.1 Börsmeddelanden

OP Andelslags uppgift är att för OP Företagsbankens och OPB:s del se till att information som omfattas av den lagstadgade informationsskyldigheten offentliggörs. Dessutom offentliggör OP Gruppen så snart som möjligt i enlighet med gällande värdepappersmarknadslagstiftning och andra behöriga föreskrifter utan obefogat dröjsmål information om samtliga omständigheter och händelser som enligt centralinstitutets egen bedömning väsentligt påverkar värdet av värdepapper som OP Företagsbanken eller OPB satt i omlopp. OP Gruppen avgör hur informationen offentliggörs beroende på om det är fråga om ett beslut eller en omständighet som väsentligt påverkar emittentens återbetalningsförmåga och därmed värdepapprets värde eller inte.

OP Gruppen offentliggör börsmeddelanden i eget namn och tillsammans med emittenterna OP Företagsbanken och OPB bland annat då det gäller ändringar i strategier som OP Gruppen offentliggjort tidigare och finansiella mål i anslutning till strategierna samt ändringar i kreditbetyg som fastställts för OP Gruppen, OP Företagsbanken och OPB.

Dessutom kan OP Företagsbanken och OPB vid behov som emittenter offentliggöra börsmeddelanden i eget namn om information som omfattas av informationsskyldigheten.

Centralinstitutet ser till att det inom tre arbetsdagar från transaktionsdagen med ett börsmeddelande offentliggörs information om transaktioner som personer i ledande ställning hos emittenterna och dem närstående personer genomfört för egen räkning avseende finansiella instrument som emitteras av OP Företagsbanken eller OPB eller derivat som är kopplade till de finansiella instrumenten.

Uppgifterna om transaktioner från personer i ledande ställning hos emittenten och dem närstående personer hålls framlagda på OP Gruppens internetsidor i fem år.

5.2 Pressmeddelanden

OP Gruppen redogör med pressmeddelanden för händelser i gruppens affärsrörelse som inte fyller kriterierna för ett börsmeddelande, men som bedöms ha ett nyhetsvärde eller i övrigt vara av allmänt intresse för intressentgrupperna.  

5.3 Förändringar i aktieinnehav i andra bolag

OP Andelslag offentliggör meddelanden om att lagstadgade gränser för innehav eller röstetal uppnåtts eller underskridits (flaggningsanmälan) för egen del och företag som står under dess bestämmande inflytande (med undantag av OP-Fondbolaget Ab). Enligt lagen ska förändringar i ägar- och röstandelar anmälas och offentliggöras, om ägar- eller röstandelen respektive ägar- eller röstandelen som grundar sig på ett finansiellt instrument eller det sammanlagda beloppet av dem, uppnår, överskrider eller underskrider 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50 eller 90 procent eller två tredjedelar (66 2/3 procent) av röstetalet eller totalantalet aktier i målbolaget. Förändringar meddelas med ett börsmeddelande.

6 Handlingssätt

6.1 Informationskanaler

OP Andelslags uppgift är att för OP Företagsbankens och OPB:s del se till att information som omfattas av den lagstadgade informationsskyldigheten offentliggörs. Dessutom ska centralinstitutet se till att offentliggöra alla sådana omständigheter och händelser som enligt centralinstitutets bedömning väsentligt påverkar värdet av värdepapper som OP Företagsbanken eller OPB satt i omlopp. Informationen offentliggörs som ett gemensamt meddelande från OP Gruppen och emittenten eller i ett enskilt fall som OP Gruppens och emittenternas separata meddelanden.

Den huvudsakliga kanalen för information i realtid är OP Gruppens webbplats (www.op.fi). OP Gruppens mål är att webbplatsen ska tillhandahålla tillförlitlig och aktuell information genom vilken marknadsparter kan bilda sig en korrekt uppfattning om OP Gruppen samt om omständigheter och händelser som påverkar värdet av värdepapper som OP Företagsbanken och OPB satt i omlopp. På OP Gruppens webbplats redogörs också för all information som omfattas av OP Företagsbankens och OPB:s informationsskyldighet.

OP Gruppen använder flera olika medel och kanaler utöver sin webbplats för att förmedla information till sina intressentgrupper. Sådana medel och kanaler är t.ex. meddelanden, offentliga framträdanden, OP Gruppens kundtidningar och övriga publikationer, intervjuer samt gruppens blogg- och innehållsportal op.media. Dessutom sprider OP Gruppen information via sociala medier. 

OP Gruppens Kommunikation och samhällsrelationer ser till att börsmeddelanden distribueras till Nasdaq Helsingfors, andra börser och massmedia samt för att pressmeddelanden distribueras till massmedia. Meddelandena offentliggörs alltid också på OP Gruppens webbplats.

OP Gruppens eller emittenternas börs- och pressmeddelanden hålls tillgängliga på gruppens webbplats i minst fem år. Ekonomiska rapporter är tillgängliga minst fem år från deras publicering. Tiden för rapporternas tillgänglighållande förlängs till tio år för rapporter som offentliggjorts efter att ändringarna i värdepappersmarknadslagen (VML) trätt i kraft 26.11.2015. Börsmeddelandena har också arkiverats i den nationella centrala lagringsenheten som förs av Nasdaq Helsingfors. Emittenternas alla börsmeddelanden finns i den centrala lagringsenheten oberoende av om emittenten offentliggjort meddelandet ensam eller som ett gemensamt meddelande med OP Gruppen. Meddelanden förmedlas till utländska marknadsplatser via en kanal som marknadsplatsen godtar.

6.2 Rapporteringsspråk

OP Gruppens officiella rapporteringsspråk är finska. OP Gruppens alla finansiella rapporter och börsmeddelanden samt bolagsstyrningsrapporten offentliggörs dessutom på svenska och engelska. OP Företagsbankens och OPB:s rapporter, börsmeddelanden och presentationsmaterial som är avsett särskilt för skuldplacerare offentliggörs huvudsakligen på finska och engelska eller endast på engelska. Pressmeddelanden offentliggörs på finska, svenska och enligt behov på engelska.

6.3 Skuldplacerar- och mediemöten

OP Gruppen svarar utan obefogat dröjsmål på förfrågningar från skuldplacerare och medier per telefon eller via e-post.

I samband med resultatpubliceringar och viktiga nyheter anordnar OP Gruppen alltid ett pressmöte där chefdirektören och företrädare för direktionen är anträffbara.

OP Gruppen ordnar vid behov möten för bakgrundsinformation. OP Gruppen träffar aktivt företrädare för kapitalmarknaderna och medierna. OP Gruppens Upplåning och IR upprätthåller centralt kontakten med skuldplacerare och analytiker. Gruppens högsta ledning är vid behov med på mötena tillsammans med företrädare för IR eller kommunikationen.

Mediemötena koordineras av kommunikationen. De riksomfattande medierelationerna sköts aktivt genom att regelbundet träffa representanter för pressen samt genom att för journalistgrupper ordna diskussionstillfällen som ger bakgrundsfakta.

Syftet med mötena är att ge bakgrundsinformation om OP Gruppen, OP Företagsbanken och OPB samt om deras omvärld. Diskussionerna baserar sig på av OP, OP Företagsbanken och OPB offentliggjorda eller på marknaden allmänt tillgängliga uppgifter, och i dem framläggs ingen opublicerad information som eventuellt skulle kunna påverka värdet av emittenternas värdepapper.

Kommunikation och samhällsrelationer stöder andelsbankernas externa kommunikation men andelsbankerna ansvarar själv för sina medierelationer.

6.4 Uppskattning av framtida utveckling, resultatutsikter och vinstvarningar

I verksamhetsberättelsen samt delårsrapportens och bokslutskommunikéns redogörelsedel presenterar OP Gruppen en bedömning av den sannolika utvecklingen.

Förutom allmänna efterfråge- och marknadsfaktorer innehåller bedömningen ett ställningstagande om faktorer och risker som påverkar den kommande utvecklingen. Bedömningen grundar sig på den då aktuella synen på OP Gruppens och affärsrörelsernas utveckling och det verkliga utfallet kan således bli betydligt annorlunda.

I anslutning till framtidsutsikterna ger OP Gruppen verbala (icke numeriska) utsikter för koncernens förväntade resultat före skatt jämfört med föregående år eller motsvarande verksamhetsperiod. De verbala resultatutsikterna ges endast på grupplanet.

OP Gruppen följer genom den information som befintliga rapporteringssystem genererar fortlöpande med hur de publicerade framtidsutsikterna utfaller. Om det i det prognostiserade resultatet, den ekonomiska utvecklingen eller framtidsutsikterna inträffar en sådan förändring som väsentligt avviker från den tidigare bedömningen ger OP Gruppen en resultatvarning så snart som möjligt. Resultatvarningen utgår från vad OP Gruppen själv tidigare offentligt prognostiserat eller från slutsatser som skäligen kunnat dras av de uppgifter som tidigare offentliggjorts. OP Gruppen ger resultatvarningar om försvagningar och förbättringar av publicerade utsikter i form av börsmeddelanden.

OP Företagsbanken och OPB presenterar också i sina verksamhetsberättelser en bedömning av den sannolika utvecklingen för emittenten. Om den bedömning av utvecklingen som gjorts ändras väsentligt, informerar OP Gruppen och emittenterna om det så snart som möjligt.

6.5 Rykten och informationsläckor

OP Gruppen kommenterar inte rykten som sprids på marknaden, konkurrenters eller kunders agerande, om det inte är nödvändigt för att rätta till väsentliga eller uppenbart felaktiga uppgifter. Också i sådana fall iakttar OP Gruppen den lagstadgade informationsskyldigheten.

Ifall information som inte offentliggjorts och som avser OP Gruppen, OP Företagsbanken eller OPB oavsiktligt getts till en krets utanför den begränsade insiderkretsen informerar OP Gruppen om saken enligt den praxis som normalt tillämpas för publicering av väsentlig information.

6.6 Kriskommunikation

OP Gruppen tillämpar fastställda kommunikationsprinciper för undantagstillstånd och krissituationer. Kriskommunikationen utgör en del av riskhanteringen. Ledningsansvaret för kriskommunikationen har kommunikationsdirektören. Chefdirektören, den funktionsansvariga direktören eller chefen samt kontaktpersonerna på kommunikationen informeras omedelbart om en krissituation. Kommunikationsprinciper som iakttas i krisläge är kvalitetssäkring av publicerade uppgifter, öppenhet, snabbhet och aktivitet.

7 Intern kommunikation och insiderregler

Syftet med den interna kommunikationen är att ge personalen tillräcklig korrekt information för att var och en ska kunna utföra sina uppgifter och skapa en korrekt bild av bolagets verksamhet, framtidsutsikter och bransch. Den interna kommunikationen stöder en interaktiv ledningskultur, vilket kännetecknar en expertorganisation, där personalen uppmuntras till aktiv utveckling och till en öppen dialog.

Den interna kommunikationen stöder dessutom befästandet av OP Gruppens strategi med hjälp av kommunikativa metoder. Genom en öppen intern kommunikation kan man eliminera missförstånd och öka förtroendet inom gruppen. Samtidigt utvecklar man etablerade verksamhetsmodeller, med vilka man stöder en aktiv intern kommunikation om utvecklingen och produktionen av tjänster.

Personalen informeras om OP Gruppens resultat kvartalsvis efter varje resultatpublicering. Resultatinformationen under mellanliggande månader är begränsad av hänsyn till informationens betydelse för OP Gruppen samt för OP Företagsbankens och OPB:s ställning som emittenter. OP Gruppen tillämpar fastställda principer för koncernintern resultatpublicering.

Insider- och handelsanvisning

OP Företagsbankens och OPB:s insider- och handelsanvisningar för emittenter av finansiella instrument baserar sig på lagstiftningen om värdepappersmarknaden, marknadsmissbruksförordningen samt förordningar, föreskrifter och anvisningar som meddelats på basis av samt på Nasdaq Helsingfors insideranvisningar. Syftet med anvisningarna är att främja förtroendet för OP Gruppens, OP Företagsbankens och OPB:s verksamhet bland aktörerna på värdepappersmarknaden. Anvisningarna definierar bland annat offentliggörande av insiderinformation och uppskjutande av offentliggörande samt insiderförteckningar. 

8 Ansvar och uttalanden

De principiella ställningstaganden och viktigaste nyheter som gäller OP Gruppen offentliggörs av gruppens högsta ledning eller kommunikationsdirektören. Direktionsledamöterna, revisionsdirektören, avdelningscheferna och experterna kan ge utlåtanden om vars och ens eget ansvarsområde. I normalläge ges utlåtanden av experter inom respektive område. I krissituationer ges utlåtanden centraliserat av ledningen av kommunikationen.

Andelsbankerna utser själva de personer som får ge offentliga utlåtanden om banken.

Informationen till skuldplacerare koordineras inom OP Gruppen av Upplåning och IR, som verkar under direktören för OP Gruppens Balanshantering och centralbank. Funktionsdirektören rapporterar till gruppens ekonomidirektör.

Beslut om att offentliggöra börsmeddelanden fattas av ekonomidirektören, kommunikationsdirektören samt direktören för juridiska ärenden. Inga separata beslut fattas om att informera om ledningens och den närstående personers transaktioner.

OP Gruppens Kommunikation och samhällsrelationer samarbetar med OP Gruppens Ekonomi och centralbank för att ta fram och distribuera meddelanden och delårsrapporter som omfattas av den lagstadgade informationsskyldigheten samt för att sammanställa årsredovisningen.

Upplåning och IR svarar för skuldplaceraraktiviteter (såsom roadshower och placerarmöten).

Direktören för OP Gruppens balanshantering och centralbank ansvarar för OP Gruppens, OP Företagsbankens och OPB:s relationer till företrädarna för kapitalmarknaden. I skuldplacerarmötena deltar ekonomidirektören och/eller direktören för balanshantering och centralbank och/eller direktören för Upplåning och IR samt vid behov företrädare för IR och/eller rörelsesegmenten. De ovan nämnda kan delegera sitt deltagande också till andra experter.

OP Gruppens kommunikationsdirektör ansvarar för OP Gruppens medierelationer, sammanställningen av uppgifter som ska offentliggöras och iakttagandet av en enhetlig informationsgivningspolicy. Företrädare för bolagets affärsrörelser deltar i sammanställningen av uppgifter som gäller den egna verksamheten.

OP Gruppen, OP Företagsbanken och OPB uppger i sina meddelanden vilka personer som kan ge tilläggsupplysningar om det aktuella meddelandet.

OP Andelslags direktion samt OP Företagsbankens och OPB:s styrelse behandlar och godkänner bokslutet och delårsrapporterna. Dessutom ska OP Andelslags direktion godkänna betydande börsmeddelanden. Övriga börsmeddelanden ska beroende på ansvarsområde godkännas av en direktionsledamot eller ekonomidirektören och kommunikationsdirektören.

Chefdirektören, ekonomidirektören, kommunikationsdirektören, direktören för balanshantering och centralbank och personer som separat utsetts till det ger uttalanden om OP Gruppens ekonomiska utveckling.

9 Tolkningar av och avvikelser från kommunikations- och informationsgivningspolicyn

Ekonomidirektören och kommunikationsdirektören ansvarar för övervakningen och tolkningen av kommunikations- och informationsgivningspolicyn. Kommunikationsdirektören ger vid behov ytterligare anvisningar om hur kommunikations- och informationsgivningspolicyn genomförs i praktiken.

Den här OP Gruppens kommunikations- och informationsgivningspolicy träder i kraft 14.2.2019.