OP Gruppens kommunikations- och informationsgivningspolicy

Sidan har uppdaterats 21.12.2023.

Inledning

I den här kommunikations- och informationsgivningspolicyn redogörs för OP Gruppens kommunikation samt för hur OP Andelslags dotterbolag OP Företagsbanken Abp (OP Företagsbanken) och OP-Bostadslånebanken Abp (OPB) uppfyller sin informationsskyldighet. OP Gruppen informerar tillsammans med värdepappersemittenterna OP Företagsbanken och OPB om omständigheter som omfattas av informationsskyldigheten. I policyn beskrivs dessutom hur information som omfattas av den lagstadgade informationsskyldigheten ska offentliggöras, spridas och hållas tillgänglig.

OP Gruppen har ingen självständig informationsskyldighet. OP Gruppen offentliggör dock sådan information som enligt bestämmelserna omfattas av emittentens informationsskyldighet, eftersom bland annat skuldinvesterare och ratinginstitut bedömer OP Gruppen som en helhet.

OP Företagsbanken och OPB har ingen egen separat informationsgivningspolicy, utan de iakttar tillämpliga delar av den här kommunikations- och informationsgivningspolicyn som emittenter av finansiella instrument.

Den här kommunikations- och informationsgivningspolicyn har godkänts av OP Andelslags styrelse 26.10.2021, OP Företagsbankens styrelse 29.10.2021 och OPB:s styrelse 27.10.2021. Det har gjorts tekniska preciseringar i informationsgivningspolicyns bakgrundsuppgifter. Preciseringarna godkändes av chefdirektören 4.12.2023.  

OP Företagsbankens och OPB:s hemstat för den regelbundna informationsskyldigheten är Finland.

1 Bakgrund

OP Gruppen är en kooperativ finansgrupp som består av andelsbankerna och gruppens centralinstitut OP Andelslag med dotterföretag och närstående företag. En del av företagen i gruppen bildar en sammanslutning av inlåningsbanker, som övervakas gruppbaserat. Till sammanslutningen av inlåningsbanker hör centralinstitutet och dess medlemskreditinstitut samt de finansiella institut och tjänsteföretag som de har bestämmande inflytande i.

Sammanslutningens centralinstitut är OP Andelslag, vars medlemmar är de inlåningsbanker och andra kreditinstitut som hör till sammanslutningen. Enligt lagen är centralinstitutet berättigat att styra medlemskreditinstituten och skyldigt att övervaka deras verksamhet. OP Gruppen utgör också ett sådant finans- och försäkringskonglomerat som avses i lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat. OP Andelslag sköter de styrnings- och tillsynsuppgifter som ankommer på företaget i toppen av finans- och försäkringskonglomeratet samt fungerar som strategisk ägarsammanslutning för gruppen.

OP Andelslags dotterbolag OP Företagsbanken och OPB svarar för OP Gruppens upplåning på penning- och kapitalmarknaden. De värdepapper som företagen som hör till OP Gruppen satt i omlopp är föremål för handel på Euronext Dublin (emitterade 16.2.2018 eller senare), London Stock Exchange (emitterade före 16.2.2018) eller någon annan fondbörs, utöver eller i stället för på Nasdaq Helsingfors. Dessutom har OP Företagsbanken också emitterat och kan emittera onoterade obligationslån och/eller bankcertifikat på marknaden i Finland, England, Irland, Australien och Japan. Även OPB kan emittera onoterade masslån bland annat på marknaden i Tyskland.

1.1 Det solidariska ansvaret i sammanslutningen

Enligt lagen om en sammanslutning av inlåningsbanker ska OP Andelslag och dess medlemskreditinstitut solidariskt ansvara för varandras skulder och förbindelser. OP Andelslags medlemskreditinstitut utgörs av andelsbankerna, OP Företagsbanken Abp, OP-Bostadslånebanken Abp och OP Detaljkunder Abp.

Centralinstitutet är skyldigt att ge sina medlemskreditinstitut anvisningar om deras interna kontroll och riskhantering, deras verksamhet för att trygga likviditeten och kapitaltäckningen samt om enhetliga redovisningsprinciper vid upprättandet av sammanslutningens konsoliderade bokslut.

Centralinstitutet är skyldigt att som en sådan stödåtgärd som avses i sammanslutningslagen till ett medlemskreditinstitut betala så mycket som behövs för att förhindra att medlemskreditinstitutet försätts i likvidation. Dessutom ansvarar centralinstitutet för de av medlemskreditinstitutets skulder som inte kan betalas med medlemskreditinstitutets egna medel.

Ett medlemskreditinstitut är skyldigt att till centralinstitutet betala sin andel av det belopp som centralinstitutet har betalat antingen till ett annat medlemskreditinstitut som en stödåtgärd eller till ett annat medlemskreditinstituts borgenär för en skuld som förfallit till betalning och för vilken borgenären inte har fått betalning av medlemskreditinstitutet. Om centralinstitutet är insolvent har medlemskreditinstitutet dessutom enligt lagen om andelslag en obegränsad tillskottsplikt för centralinstitutets skulder.

Medlemskreditinstitutens ansvar för belopp som centralinstitutet på något medlemskreditinstituts vägnar har betalat till medlemskreditinstitutets borgenärer ska fördelas mellan medlemskreditinstituten i förhållande till deras senast fastställda balansomslutningar. OP Gruppens försäkringsbolag eller gruppens övriga företag omfattas inte av det solidariska ansvaret.

Innehavare av säkerställda obligationslån har i enlighet med 25 § i lagen om hypoteksbanker oberoende av OPB:s likvidation eller konkurs rätt till betalning i enlighet med avtalsvillkoren för obligationslånets hela lånetid före andra fordringar ur de tillgångar som antecknats som säkerhet för obligationslånet.

2 Mål och centrala informationsgivningsprinciper

Syftet med OP Gruppens kommunikation är att främja gruppens affärsrörelse genom att förmedla korrekt information om gruppens mål och verksamhet till samtliga intressentgrupper. Syftet med den externa och interna kommunikationen är att stöda gruppens strategiska och affärsmässiga mål, att bygga upp och upprätthålla en stark och ansvarsfull företagsprofil och att främja samarbetet inom gruppen. Både den externa och den interna kommunikationen baseras på fakta och ger en rättvisande bild av det som framställs.

Syftet med OP Gruppens kommunikations- och informationsgivningspolicy är att säkerställa att alla marknadsparter har tillräcklig och riktig information om omständigheter med anknytning till OP Gruppen som väsentligt kan påverka värdet av värdepapper som OP Företagsbanken eller OPB satt i omlopp. OP Gruppen avgör på gruppnivå hur informationen offentliggörs beroende på om det är fråga om en omständighet eller händelse som väsentligt påverkar OP Gruppens eller emittentens kapitaltäckning och återbetalningsförmåga och därmed värdepapprets värde eller inte.

Det är också viktigt att informationsgivningen är konsekvent, precis och opartisk med tanke på OP Gruppens och emittenternas myndighetskontakter, upprätthållandet av relationerna till ratinginstituten och andra intressentgrupper för extern kommunikation samt den interna kommunikationen.

2.1 Centrala principer

Centralinstitutets uppgift är att se till att information som omfattas av OP Gruppens, OP Företagsbankens och OPB:s lagstadgade informationsskyldighet offentliggörs. Meddelandena ges antingen som OP Gruppens och emittentens gemensamma meddelande eller som emittentens egna meddelande enbart i eget namn. OP Gruppen iakttar följande principer då den ger information som omfattas av informationsskyldigheten till marknaden:

  • Information offentliggörs så snart som möjligt.
  • Informationen ges konsekvent och exakt för att de som får informationen ska kunna bedöma informationens inverkan på emittentens ekonomiska läge och framtidsutsikter samt värdepapprets värde.
  • Informationen är neutral. Alla intressentgrupper får informationen samtidigt och informationen offentliggörs på det sätt som marknadsplatsen kräver på reglerade marknadsplatser där värdepapper som OP Företagsbanken eller OPB satt i omlopp är noterade, till centrala media och på företagets webbplats.

3 OP Företagsbankens och OPB:s lagstadgade informationsskyldighet

OP Gruppen, OP Företagsbanken och OPB iakttar i sin informationsgivningspolicy lagstiftning, förordningar och andra bindande bestämmelser samt Nasdaq Helsingfors’ och tillämpliga delar av andra börsers regler samt Finansinspektionens och Europeiska värdepappers- och marknadsmyndighetens (ESMA) föreskrifter och anvisningar. I OP Gruppens kommunikation beaktas utöver det som nämnts ovan anvisningarna om bolagsstyrning (Corporate Governance) och gruppens principer för god affärssed (Code of Business Ethics).

OP Andelslags uppgift är att se till att också information som omfattas av OP Företagsbankens och OPB:s lagstadgade informationsskyldighet offentliggörs, sprids och hålls tillgänglig. Dotterbolagen rapporterar och offentliggör separat egna delårsrapporter, verksamhetsberättelser och bokslut. OP Andelslag informerar om andra omständigheter som omfattas av informationsskyldigheten för dotterbolagens räkning och i deras namn. Informationsgivningen avgörs i fråga om värdepapper som satts i omlopp av OP Företagsbanken och OPB separat för respektive emittent. Respektive emittent har ansvaret för att emittentens informationsskyldighet uppfylls.

I informationsgivningspolicyn beskrivs de centrala principerna och verksamhetssätten enligt vilka OP Gruppen och dess emittenter kommunicerar med marknadsparter och andra intressentgrupper på kapitalmarknaden. I policyn beskrivs dessutom hur information som omfattas av den lagstadgade informationsskyldigheten ska offentliggöras, spridas och hållas tillgänglig. OP Gruppen utvärderar regelbundet och minst en gång per år hur konsekvent, fungerande och tillräcklig gruppens informationsgivningspolicy är.

3.1 Lagstadgad informationsskyldighet

En emittent ska enligt lagen regelbundet offentliggöra information om sin resultatutveckling och finansiella ställning (bokslut och verksamhetsberättelse, halvårsrapport och bokslutskommuniké) samt sin bolagsstyrningsrapport.

En emittent ska också så snart som möjligt informera allmänheten om insiderinformation som berör emittenten i fråga. Med insiderinformation avses information av specifik natur som inte har offentliggjorts, som direkt eller indirekt rör en eller flera emittenter eller ett eller flera finansiella instrument och som, om den offentliggjordes, sannolikt skulle ha en väsentlig inverkan på priset på dessa finansiella instrument eller på priset på relaterade finansiella derivatinstrument. Med insiderinformation avses till exempel information som enligt centralinstitutets bedömning väsentligt påverkar värdet av värdepapper som OP Företagsbanken eller OPB satt i omlopp och i synnerhet emittentens återbetalningsförmåga.

OP Gruppen och dess emittenter har interna anvisningar om offentliggörande av insiderinformation. Offentliggörandet av insiderinformation får skjutas upp, förutsatt att följande villkor är uppfyllda:

  1. omedelbart offentliggörande skadar sannolikt legitima intressen för emittenten,
  2. det är inte sannolikt att ett uppskjutet offentliggörande vilseleder allmänheten och
  3. emittenten kan säkerställa att informationen förblir konfidentiell.

Dessutom kan ett kreditinstitut i vissa specialfall skjuta upp offentliggörandet om kraven i regelverket uppfylls, exempelvis vid tillfälliga likviditetsproblem eller om kreditinstitutet behöver ett tillfälligt likviditetstillskott från en centralbank eller en långivare i sista hand.

Det säkerställs att informationen hålls konfidentiell bland annat med en insiderförteckning över de personer som har tillgång till insiderinformationen.

Utöver den information som offentliggörs med stöd av den lagstadgade informationsskyldigheten och utöver offentliggörandet av insiderinformation, ger OP Gruppen även information som på olika sätt är kompletterande och intresserar marknadsparterna, i enlighet med den här informationsgivningspolicyn.

4 Rapportering

4.1 Delårsrapporter

OP Gruppen publicerar kvartalsvis en delårsrapport (inklusive halvårsrapport och bokslut) om hur OP Gruppens affärsrörelse, resultat och finansiella ställning har utvecklats under rapportperioden. OP Gruppen offentliggör sitt resultat och uppgifter om sin finansiella ställning förutom på gruppnivå även för de viktigaste affärsrörelsernas (segmentens) del.

Också OP Företagsbanken och OPB upprättar och offentliggör sina egna delårsrapporter. Alla ovan nämnda rapporter upprättas i enlighet med standarden IAS 34 Delårsrapportering.

Delårsrapporterna har både en redogörelsedel och en tabelldel. Rapporterna innehåller siffrorna för rapportperioden och för den dittillsvarande räkenskapsperioden samt en jämförelse med motsvarande perioder föregående år.

4.2 Bokslut och verksamhetsberättelse samt revisionsberättelse

OP Gruppen, OP Företagsbanken och OPB upprättar och offentliggör bokslut som upprättats i enlighet med de IFRS-standarder som antagits av EU samt verksamhetsberättelser enligt gällande nationell lagstiftning. Bokslutet och verksamhetsberättelsen samt revisionsberättelsen offentliggörs minst tre veckor före den andelsstämma eller bolagsstämma där bokslutet läggs fram för fastställelse, dock senast inom tre månader efter räkenskapsperiodens slut.

OP Gruppen, OP Företagsbanken och OPB publicerar årligen en bokslutskommuniké om föregående räkenskapsperiods bokslut inom två månader efter räkenskapsperiodens slut. Bokslutskommunikéns innehåll motsvarar delårsrapporten för räkenskapsperiodens fjärde kvartal, varvid samma krav på innehållet som för delårsrapporterna efter tre, sex och nio månader tillämpas. Bokslutskommunikéns rapportperiod omfattar utöver fjärde kvartalet även hela räkenskapsperioden.

OP Gruppens, OP Företagsbankens och OPB:s delårsrapporter, bokslut, verksamhetsberättelser och revisionsberättelser publiceras på OP Gruppens webbplats samtidigt som de sänds till marknadsplatsoperatören för den reglerade marknaden och den nationella centrala lagringsenheten.

OP Gruppen och dess emittenter offentliggör tidpunkterna för resultatpublikationer i oktober–november året innan, och de kan läsas i OP Gruppens kalender för finansiell information på sidorna för skuldinvesterare i tjänsten op.fi.

4.3 Bolagsstyrningsrapport

OP Gruppen publicerar årligen i samband med offentliggörandet av OP Gruppens bokslut och verksamhetsberättelse eller senast tre månader efter räkenskapsperiodens slut en bolagsstyrningsrapport för det föregående året (Corporate Governance Statement). OP Gruppens verksamhet baserar sig på gällande lagar och förordningar samt på normer som utfärdats på basis av dem.

OP Gruppens verksamhet styrs främst av lagen om andelsbanker och andra kreditinstitut i andelslagsform, lagen om en sammanslutning av inlåningsbanker, kreditinstitutslagen, lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat, lagen om andelslag, aktiebolagslagen samt lagen om försäkringsbolag. Bolagsstyrningsrapporten ges ut separat från OP Gruppens verksamhetsberättelse.

OP Företagsbanken och OPB upprättar också bolagsstyrningsrapporter. Deras rapporter följer till väsentlig del OP Gruppens rapport.

En årlig bolagsstyrningsrapport och en uppdaterad beskrivning av OP Gruppens bolagsstyrningssystem samt emittenternas bolagsstyrningsrapporter och uppdaterade beskrivningar finns på OP Gruppens webbplats.

4.4 Årsrapport

OP Gruppen publicerar senast tre veckor före OP Andelslags andelsstämma en årsrapport som beskriver OP Gruppens verksamhet och föregående verksamhetsår. Årsrapporten kompletterar det officiella bokslutet och verksamhetsberättelsen och innehåller en översikt över gruppens verksamhet. Årsrapporten bildar tillsammans med den officiella verksamhetsberättelsen och bokslutet OP Gruppens årsredovisning. Årsredovisningen innefattar en redogörelse i enlighet med GRI-riktlinjerna för ansvarstagandet i OP Gruppens verksamhet. Dessutom rapporterar OP Gruppen på de sätt som överenskommits om hur internationella åtaganden för ansvarstagande iakttas. Årsrapporten offentliggörs på OP Gruppens webbplats på svenska, finska och engelska.

OP Företagsbanken och OPB offentliggör inte egna separata årsrapporter.

4.5 Ersättningar

OP Gruppen offentliggör information om ersättningar i enlighet med lagstiftningen och myndigheternas anvisningar i bokslutet, beskrivningen av bolagsstyrningssystemet samt i organens ersättningsrapport och ersättningspolicy. OP Gruppen offentliggör bl.a. följande:

  • Principerna och beslutsordningen för ersättningar
  • Förvaltningsrådets och styrelsens ersättningar
  • Chefdirektörens och den övriga ledningens ersättningar.

5 Information

5.1 Börsmeddelanden

OP Andelslags uppgift är att för OP Företagsbankens och OPB:s del se till att information som omfattas av den lagstadgade informationsskyldigheten offentliggörs i börsmeddelanden. Dessutom offentliggör OP Gruppen så snart som möjligt i enlighet med lagstiftningen och anvisningarna om värdepappersmarknaden alla sådana omständigheter och händelser som enligt centralinstitutets bedömning väsentligt kan påverka värdet av värdepapper som OP Företagsbanken eller OPB satt i omlopp.

OP Gruppen utfärdar börsmeddelanden i eget namn och gemensamt med emittenterna OP Företagsbanken och OPB. Som emittenter av finansiella instrument kan OP Företagsbanken och OPB dessutom vid behov utfärda börsmeddelanden i eget namn om information som omfattas av informationsskyldigheten.

Centralinstitutet ska se till att information om transaktioner som personer i ledande ställning hos emittenterna och dem närstående personer och företag genomfört med finansiella instrument emitterade av OP Företagsbanken eller OPB, eller med derivat som är kopplade till instrumenten, offentliggörs med ett börsmeddelande inom tre arbetsdagar från transaktionsdagen.

Transaktionsuppgifter från personer i ledande ställning hos emittenten och deras

närstående hålls framlagda på OP Gruppens webbsidor i fem år.

5.2 Pressmeddelanden

OP Gruppen redogör med pressmeddelanden för sådana händelser i gruppens affärsrörelse som inte uppfyller kriterierna för ett börsmeddelande, men som bedöms ha ett nyhetsvärde eller på annat sätt vara av allmänt intresse för intressentgrupperna.   

5.3 Förändringar i aktieinnehav i andra bolag

OP Andelslag offentliggör meddelanden om att lagstadgade gränser för innehav eller röstetal uppnåtts eller underskridits (flaggningsanmälan) för egen del och för företag som står under dess bestämmande inflytande (med undantag av OP-Fondbolaget Ab). Enligt lagen ska förändringar i ägar- och röstandelar anmälas och offentliggöras, om ägar- eller röstandelen respektive ägar- eller röstandelen som grundar sig på ett finansiellt instrument eller det sammanlagda beloppet av dem, uppnår, överskrider eller underskrider 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50 eller 90 procent eller två tredjedelar (66 2/3 procent) av röstetalet eller totalantalet aktier i målbolaget. Förändringar meddelas med ett börsmeddelande.

6 Handlingssätt

6.1 Informationskanaler

OP Gruppens Kommunikation ser till att börsmeddelanden distribueras till Nasdaq Helsingfors, andra börser och massmedia samt att pressmeddelanden distribueras till massmedia. Meddelandena offentliggörs alltid också på OP Gruppens webbplats.

Den huvudsakliga kanalen för uppdaterad information är OP Gruppens webbplats (www.op.fi). OP Gruppens mål är att webbplatsen ska tillhandahålla tillförlitlig och aktuell information genom vilken marknadsparter kan bilda sig en korrekt uppfattning om OP Gruppen samt om omständigheter och händelser som påverkar värdet av värdepapper som OP Företagsbanken och OPB satt i omlopp. På OP Gruppens webbplats finns också den information som omfattas av OP Företagsbankens och OPB:s informationsskyldighet.

OP Gruppen använder flera olika medel och kanaler utöver sin webbplats för att förmedla information till sina intressentgrupper. Sådana medel och kanaler är t.ex. meddelanden, offentliga framträdanden, konferenssamtal, OP Gruppens medieportal för kunder OP Media, kundtidningar och andra publikationer samt intervjuer. Dessutom sprider OP Gruppen information via sociala medier. 

OP Gruppens eller emittenternas börs- och pressmeddelanden hålls tillgängliga på gruppens webbplats i minst fem år. Ekonomiska rapporter är tillgängliga i minst fem år från deras publicering. Tiden för rapporternas tillgänglighållande förlängs till tio år för rapporter som offentliggjorts efter att ändringarna i värdepappersmarknadslagen (VML) trätt i kraft 26.11.2015. Börsmeddelandena har också arkiverats i den nationella centrala lagringsenheten som förs av Nasdaq Helsingfors. Emittenternas alla börsmeddelanden finns i den centrala lagringsenheten oberoende av om emittenten offentliggjort meddelandet ensam eller som ett gemensamt meddelande med OP Gruppen. Meddelanden förmedlas till utländska marknadsplatser via en kanal som marknadsplatsen godkänt.

6.2 Rapporteringsspråk

OP Gruppens officiella rapporteringsspråk är finska. OP Gruppens finansiella rapporter och börsmeddelanden, bolagsstyrningsrapporten samt ersättningsrapporten och ersättningspolicyn offentliggörs dessutom på svenska och engelska. OP Företagsbankens och OPB:s rapporter och börsmeddelanden offentliggörs främst på finska och engelska och vid behov på svenska. Presentationsmaterialet för skuldinvesterare publiceras endast på engelska. Pressmeddelanden publiceras på finska, svenska och oftast också på engelska.

6.3 Skuldinvesterar- och mediemöten

OP Gruppen svarar utan obefogat dröjsmål på förfrågningar från skuldinvesterare och medier per telefon eller e-post.

I samband med resultatpubliceringar och viktiga nyheter anordnar OP Gruppen ett pressmöte där chefdirektören och företrädare för direktionen är anträffbara.

OP Gruppen ordnar vid behov möten för bakgrundsinformation. OP Gruppen träffar aktivt företrädare för kapitalmarknaden och medierna. OP Gruppens investerarrelationer (IR) upprätthåller centralt kontakten med skuldinvesterare och analytiker. Gruppens högsta ledning är vid behov med på mötena tillsammans med företrädare för IR eller kommunikationen.

Mediemötena koordineras av kommunikationen. De riksomfattande medierelationerna sköts aktivt genom att regelbundet träffa representanter för pressen samt genom att för journalistgrupper ordna diskussionsmöten som ger bakgrundsfakta.

Syftet med mötena är att ge bakgrundsinformation om OP Gruppen, OP Företagsbanken och OPB samt om deras omvärld. Diskussionerna baserar sig på information som OP Gruppen, OP Företagsbanken och OPB publicerat eller som är allmänt tillgänglig på marknaden. Under diskussionerna lämnas ingen sådan information ut som inte offentliggjorts och som eventuellt skulle kunna påverka värdet av emittenternas värdepapper.

Enheten Kommunikation stöder andelsbankernas externa kommunikation, men andelsbankerna ansvarar själva för sina medierelationer. 

6.4 Uppskattning av framtida utveckling, resultatutsikter och vinstvarningar

I verksamhetsberättelsen samt delårsrapportens, halvårsrapportens och bokslutskommunikéns redogörelsedel presenterar OP Gruppen en bedömning av gruppens sannolika utveckling. Förutom allmänna efterfråge- och marknadsfaktorer innehåller bedömningen ett ställningstagande om faktorer och risker som påverkar den kommande utvecklingen. Bedömningen grundar sig på den då aktuella synen på OP Gruppens och affärsrörelsernas utveckling, och det verkliga utfallet kan således bli betydligt annorlunda.

I anslutning till framtidsutsikterna ger OP Gruppen verbala (icke numeriska) utsikter för det förväntade resultatet före skatt jämfört med föregående år eller motsvarande verksamhetsperiod. De verbala resultatutsikterna ges endast på gruppnivå.

OP Gruppen följer genom den information som befintliga rapporteringssystem genererar fortlöpande med hur de offentliggjorda framtidsutsikterna utfaller. Om det i det prognostiserade resultatet, den ekonomiska utvecklingen eller framtidsutsikterna inträffar en sådan förändring som väsentligt avviker från den tidigare bedömningen, ger OP Gruppen en resultatvarning så snart som möjligt. Resultatvarningen utgår från vad OP Gruppen själv tidigare offentligt prognostiserat eller från slutsatser som skäligen kunnat dras av de uppgifter som tidigare offentliggjorts. OP Gruppen ger resultatvarningar om försvagningar och förbättringar av publicerade utsikter i form av börsmeddelanden.

OP Företagsbanken och OPB presenterar också i sina verksamhetsberättelser en bedömning av den sannolika utvecklingen för emittenten. Om den bedömning av utvecklingen som gjorts ändras väsentligt, informerar OP Gruppen och emittenterna om det så snart som möjligt. 

6.5 Rykten och informationsläckor

OP Gruppen kommenterar inte rykten som sprids på marknaden eller konkurrenters eller kunders agerande, om det inte är nödvändigt för att rätta till väsentliga eller uppenbart felaktiga uppgifter. Också i sådana fall iakttar OP Gruppen den lagstadgade informationsskyldigheten.

Ifall information som inte offentliggjorts och som avser OP Gruppen, OP Företagsbanken eller OPB oavsiktligt getts till en krets utanför den begränsade insiderkretsen, informerar OP Gruppen om saken enligt den praxis som normalt tillämpas för publicering av väsentlig information.

6.6 Kriskommunikation

OP Gruppen tillämpar fastställda kommunikationsprinciper för undantagstillstånd och krissituationer. Kriskommunikationen utgör en del av riskhanteringen. Ledningsansvaret för kriskommunikationen har direktören för kommunikation. Chefdirektören, den funktionsansvariga direktören eller chefen samt kontaktpersonerna på kommunikationen informeras omedelbart om en krissituation. Kommunikationsprinciper som iakttas i krissituationer är kvalitetssäkring av de uppgifter som ska publiceras, öppenhet, snabbhet och aktivitet.

6.7. Anmälan om misstänkt missbruk

OP Gruppen har en visselblåsarkanal (whistleblowing). Via den konfidentiella kanalen kan vem som helst anmäla sina misstankar om missbruk, exempelvis brott mot bestämmelser och föreskrifter.

7 Intern kommunikation och insiderregler

Syftet med den interna kommunikationen är att ge personalen tillräcklig information för att var och en ska kunna utföra sina uppgifter väl och skapa en korrekt bild av företagets verksamhet, framtidsutsikter och bransch. Den interna kommunikationen stöder OP Gruppens gruppgemenskap, en ledningskultur som uppmuntrar till transparens, en utmärkt arbetstagar- och kundupplevelse samt ett självstyrande arbetssätt.

Den interna kommunikationen stöder också genomförandet av OP Gruppens strategi med hjälp av kommunikativa metoder. Genom en öppen intern kommunikation kan man eliminera missförstånd och öka förtroendet inom gruppen. Samtidigt utvecklas verksamhetsmodeller och kanaler för en aktiv intern kommunikation och en öppen dialog.

Personalen informeras om OP Gruppens resultat kvartalsvis efter varje resultatpublicering. Under de mellanliggande månaderna är resultatinformationen till OP Gruppens ledning begränsad med beaktande av informationens betydelse för OP Gruppen samt för OP Företagsbankens och OPB:s ställning som emittenter.

7.1 Insider- och handelsanvisningar

OP Företagsbankens och OPB:s insider- och handelsanvisning för emittenter av finansiella instrument baserar sig på lagstiftningen om värdepappersmarknaden, marknadsmissbruksförordningen och förordningar, föreskrifter och anvisningar som meddelats på basis av den samt på Nasdaq Helsingfors insideranvisningar. Syftet med anvisningen är att främja förtroendet för OP Gruppens, OP Företagsbankens och OPB:s verksamhet bland aktörerna på värdepappersmarknaden. Anvisningen beskriver bland annat offentliggörande av insiderinformation och uppskjutande av offentliggörandet samt insiderförteckningar. 

8 Ansvar och uttalanden

De principiella ställningstaganden och viktigaste nyheter som gäller OP Gruppen offentliggörs av gruppens högsta ledning eller direktören för kommunikation. Direktionsledamöterna, de övriga direktörerna och experterna kan ge utlåtanden om vars och ens eget ansvarsområde. I normalläge ges utlåtanden av experter inom respektive område. I krissituationer ges utlåtanden centraliserat av ledningen för kommunikationen.

Chefdirektören, ekonomi- och finansdirektören, direktören för kommunikation, chefen för investerarrelationer och personer som separat utsetts till det ger uttalanden om OP Gruppens ekonomiska utveckling.

Andelsbankerna utser själva de personer som får ge offentliga utlåtanden om banken.

OP Gruppens investerarrelationer (IR) svarar för relationerna med företrädare för kapitalmarknaden, koordinerar informationen till skuldinvesterare och svarar för genomförandet av skuldinvesteraraktiviteter (såsom roadshower och placerarmöten).

OP Gruppens Kommunikation samarbetar med Ekonomi och centralbank för att ta fram och distribuera börsmeddelanden och delårsrapporter samt för att sammanställa årsredovisningen. Kommunikation svarar för pressmeddelanden och OP Gruppens medierelationer.

OP Gruppens kommitté för offentliggörande svarar för att uppdatera Kommunikations- och informationsgivningspolicyn.

Den här OP Gruppens kommunikations- och informationsgivningspolicy träder i kraft 1.11.2021.