OP: Efterfrågan på ansvarsfull placering har ökat under coronakrisen

Efterfrågan på OP:s ansvarsfulla temafonder har ökat i rask takt. Antalet nya fondandelsägare var nästan tre gånger större på våren än under motsvarande tid i fjol. De ansvarsfulla temafonderna hör nu till de populäraste bland OP:s fonder.

Ansvarskänslan syns i allt fler finländares placeringsportfölj. Det växande intresset återspeglar både den pågående samhälleliga diskussionen och de finländska placerarnas värderingar. OP erbjuder redan fyra ansvarsfulla temafonder: OP-Hållbar Värld, OP-Klimatet, OP-Rent Vatten och OP-Koldioxidsnål Värld. Antalet placerare i de ansvarsfulla temafonderna har ökat med mer än 150 procent under de senaste tre åren.

- Ansvarsfulla temafonder är för många det enklaste sättet att börja placera i ansvarsfulla objekt. Dämpande av klimatförändringen, produktion av utsläppssnåla energiformer och tryggande av en tillräcklig tillgång på rent vatten är också lönsam affärsverksamhet för många företag, säger Tuomas Virtala som är direktör för OP Företagsbankens kapitalförvaltning.

Coronapandemin har inte rubbat placerarnas ansvarskänsla, utan många har placerat i hållbar affärsverksamhet under krisen. Till exempel OP:s ansvarsfulla temafonder fick under våren nästan tre gånger fler nya andelsägare än under motsvarande tid i fjol. De ansvarsfulla fonderna hade också under den marknadsturbulens som coronapandemin förorsakade mindre inlösningar jämfört med andra fonder och nettoteckningarna har med undantag av mars månad varit positiva.

- Det ser ut som om placeringarna i ansvarsfulla temafonder skulle göras på längre sikt och så att man litar på en positiv utveckling. Trots svårigheterna på marknaden och i omvärlden till följd av coronapandemin har avkastningen under de 12 senaste månaderna varit positiv till exempel för fonderna OP-Klimatet och OP-Rent Vatten, säger Virtala.

Finländarna tror på god avkastning på ansvarsfulla placeringar

OP undersökte i slutet av 2019 finländarnas intresse för ansvarsfull placering. Enligt enkäten är tre finländska privatplacerare av fyra intresserade av ansvarsfull placering och en tredjedel av svararna trodde att de ansvarsfulla placeringarna också är lönsamma.

Av de svarande ville 63 procent inte placera i objekt vars verksamhet inte är etiskt hållbar. Dessutom sade 60 procent att de vill placera i företag som aktivt motverkar exempelvis klimatförändringen.

Uppgifterna baserar sig på en enkät om ansvarsfull placering som OP låtit utföra. Uppgifterna samlades in under slutet av 2019. I enkäten deltog sammanlagt 1 528 personer, alla med placeringstillgångar på över 1 000 euro.

Ytterligare information och intervjuförfrågningar:

OP:s kommunikation, tfn 050 5239904, viestinta@op.fi