Bolagsordning

OP Företagsbanken Abp:s bolagsordning

1 § Firma och hemort

Bolagets firma är på finska OP Yrityspankki Oyj, på svenska OP Företagsbanken Abp och på engelska OP Corporate Bank plc.

Bolagets hemort är Helsingfors.

2 § Verksamhetsområde

Bolaget är centralt finansiellt institut för andelsbankerna och bedriver som affärsbank sådan rörelse som avses i kreditinstitutslagen. Bolagets speciella ändamål är att som centralt finansiellt institut befrämja verksamheten hos andelsbankerna och de övriga företag som hör till OP Gruppen. Bolaget kan äga och besitta aktier och andelar i företag och andra sammanslutningar i finans- och försäkringsbranschen samt bedriva investeringsverksamhet. Bolaget tillhandahåller sådana investeringstjänster som avses 1 kap. 11 § i lagen om investeringstjänster.

3 § Deltagande i en sammanslutning av inlåningsbanker

Bolaget, sammanslutningens centralinstitut OP Andelslag, övriga företag som hör till centralinstitutets finansiella företagsgrupp, medlemskreditinstituten i centralinstitutet och företagen i medlemskreditinstitutens finansiella företagsgrupper samt sådana kreditinstitut, finansiella institut och tjänsteföretag av vilkas röster de ovan nämnda företagen tillsammans innehar över hälften utgör en sådan sammanslutning som avses i lagen om en sammanslutning av inlåningsbanker. Bolaget är medlem i OP Andelslag och hör till den sammanslutning som nämns ovan.

Bolaget är skyldigt att i enlighet med 5 kap. i lagen om en sammanslutning av inlåningsbanker delta dels i stödåtgärder för att förhindra att ett annat medlemskreditinstitut försätts i likvidation, dels i betalningen av skulder som centralinstitutet betalat för ett annat medlemskreditinstituts räkning.

Centralinstitutet övervakar bolagets verksamhet i enlighet med lagen om en sammanslutning av inlåningsbanker, fastställer för bolaget de allmänna principer för verksamhet som avses i 5 § i ovan nämnda lag samt ger bolaget för tryggande av dess likviditet och kapitaltäckning anvisningar om hantering av kapitaltäckningen och riskerna, tillförlitlig förvaltning och intern kontroll samt anvisningar om enhetliga redovisningsprinciper vid upprättande av sammanslutningens konsoliderade bokslut.

4 § Styrelse

Ordförande för styrelsen är ordföranden för direktionen vid centralinstitutet för den sammanslutning som avses ovan i 3 §. Till styrelsen hör dessutom minst två (2) och högst tre (3) övriga ledamöter som bolagsstämman väljer.

Mandattiden för de styrelseledamöter som bolagsstämman väljer börjar när den bolagsstämma som förrättat valet avslutas och upphör när följande ordinarie bolagsstämma avslutas.

5 § Verkställande direktören

Bolaget har en verkställande direktör som väljs av styrelsen.

6 § Företrädande

Bolaget företräds av styrelseledamöterna och verkställande direktören två tillsammans.

Styrelsen kan dessutom ge namngivna personer rätt att företräda bolaget två tillsammans eller var och en för sig tillsammans med en styrelseledamot eller verkställande direktören.

7 § Revisorn

För bolaget ska väljas en revisor som ska vara en av Centralhandelskammaren godkänd revisionssammanslutning.

Revisorernas mandattid utgörs av den räkenskapsperiod som löper vid valet och revisorns uppdrag upphör när den första ordinarie bolagsstämman efter valet avslutas.

8 § Stämmokallelse

Stämmokallelse ska utfärdas skriftligt tidigast fyra veckor och senast sju dagar före bolagsstämman.

9 § Ordinarie bolagsstämma

Ordinarie bolagsstämma ska hållas årligen på en dag som styrelsen bestämmer inom sex månader från räkenskapsperiodens slut.

Vid ordinarie bolagsstämma ska:

framläggas
- bokslutet, verksamhetsberättelsen,

beslutas om
- fastställande av bokslutet,
- disposition av den vinst som balansräkningen utvisar,
- ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören,
- antalet styrelseledamöter och deras arvoden,
- revisorsarvoden,

väljas
- styrelseledamöterna och revisor,

behandlas
övriga ärenden som nämnts i kallelsen.