Insiderövervakning

OP Företagsbanken har som tillhandahållare av placeringstjänster och emittent av värdepapper insider- och handelsanvisningar som utgör en del av OP Gruppens insideranvisningar. Anvisningarna innehåller bestämmelser om insiderinformation, förbudet mot missbruk och röjande av insiderinformation, offentliggörande av insiderinformation, offentliga insiderregister, icke offentliga insiderförteckningar, förteckningar över personer i ledande ställning samt anmälan och offentliggörande av affärstransaktioner, handelsbegränsningar som gäller insiders och insiderövervakningen. Dessutom behandlar anvisningarna begränsningar som gäller relevanta personer och uppläggningen av övervakningen av hur begränsningarna efterlevs. Personer som regelbundet anses ha tillgång till all insiderinformation om värdepapper som OP Företagsbanken Abp satt i omlopp hör till bolagets bestående icke-offentliga företagsspecifika insiderregister.

Insider- och handelsanvisningarna baserar sig på lagstiftningen om värdepappersmarknaden såsom Marknadsmissbruksförordningen, Finansinspektionens bestämmelser och insideranvisningarna för företagen på Nasdaq Helsingforsbörsen.

Syftet med anvisningarna är att främja förtroendet för OP Företagsbanken Abp:s verksamhet bland aktörerna på värdepappersmarknaden.

OP Juridiska tjänster för offentliga insiderregister, register över relevanta personer för de företag som ingår i OP Gruppen samt företagsspecifika bestående insiderförteckningar och förteckningar över personer i ledande ställning. Registren förs via Euroclear Finland Ab:s SIRE-system och OP Gruppens SIPI-system.

OP Företagsbanken Abp för vid behov själv projektspecifika insiderregister.

I sin egenskap av kreditinstitut deltar OP Företagsbanken i kundernas värdepappersaffärer och andra arrangemang som gäller värdepapper. OP Företagsbanken samt personer i ledande ställning och tjänstemän vid OP Företagsbanken kan också i samband med finansieringsarrangemangen eller som en del av OP Företagsbankens övriga sedvanliga verksamhet få insiderinformation som gäller kundföretagen. Bland annat av den här anledningen omfattas OP Företagsbanken samt personer i ledande ställning och tjänstemän vid dem av insiderbestämmelserna i lagen.

Utbildning i insiderfrågor hålls regelbundet. Utbildning ges speciellt då insideranvisningarna ändras.

Insiderregistrens och insiderförteckningarnas offentlighet och tillgänglighet

Var och en har rätt att ta del av det offentliga insiderregistret och mot kostnadsersättningar få utdrag och kopior ur registret. Fysiska personers personbeteckningar och adresser samt namnet på andra fysiska personer än insiders namn är dock inte offentliga. Information i andra än offentliga insiderregister såsom register över relevanta personer, bestående insiderförteckningar eller projektspecifika insiderförteckningar är inte offentliga. Utdrag och kopior ur det offentliga insiderregistret kan beställas från OP Juridiska tjänster/enheten Kapitalförvaltningsjuridik för privatkunder och sme-företag. En specificerad begäran om lämnande av upplysningar ska sändas skriftligt till adressen:

OP Juridiska tjänster
Kapitalförvaltningsjuridik för privatkunder och sme-företag
PB 1068
00013 OP