Styrelsen

Val av styrelse

Ordförande för bolagets styrelse är ordföranden för direktionen vid centralinstitutet för sammanslutningen och dessutom ska i styrelsen ingå minst två och högst fem övriga ledamöter som bolagsstämman väljer. Med undantag av styrelsens ordförande väljer bolagsstämman ledamöterna i styrelsen för en mandattid som upphör när följande ordinarie bolagsstämma avslutas. Ordförande för styrelsen ska enligt lagen om andelsbanker och andra kreditinstitut i andelslagsform vara ordföranden för direktionen vid centralinstitutet OP Andelslag.

I bolagsordningen nämns ingen övre gräns för styrelseledamöternas ålder, inte heller några begränsningar angående ledamöternas mandattider eller andra begränsningar (med undantag av valet av styrelseordförande) som begränsar bolagsstämmans beslutanderätt angående valet av styrelseledamöter. 

Förslagen till bolagsstämman om val av styrelseledamöter bereds av moderbolaget OP Andelslag.

Av ledamöterna i styrelser för kreditinstitut krävs enligt kreditinstitutslagen och myndigheternas bestämmelser tillförlitlighet, kompetens och lämplighet (s.k. fit & proper). Fit & proper-bedömningen av styrelseledamöterna genomförs regelbundet.

Styrelsens mångfald

Förvaltningsorganens sammansättning planeras på lång sikt i hela OP Gruppen. För att arbetet ska vara effektivt krävs att förvaltningsorganens expertis, kunskaper och erfarenheter är tillräckliga. Läs mer om principerna för förvaltningsorganens mångfald i punkt 2.2 i OP Gruppens bolagsstyrningssystem 2018.

Styrelsens sammansättning

Styrelseledamöternas personuppgifter finns på adressen op.fi (SV) > OP Gruppen > Skuldinvesterare > Bolagsstyrning och ledning (OP Företagsbanken Abp) > Styrelseledamöterna.

Styrelseledamöternas oberoende

Alla ledamöter i bolagets styrelse är beroende av bolaget och/eller dess aktieägare (OP Andelslag). Reijo Karhinen var verkställande direktör för OP Andelslag och ordförande för dess direktion, Harri Luhtala ekonomidirektör vid OP Andelslag och Jari Himanen direktör för gruppstyrning vid OP Andelslag. Timo Ritakallio är chefdirektör för OP Gruppen och ordförande för OP Andelslags direktion, Tony Vepsäläinen direktör för grupptjänster och vice ordförande för OP Andelslags direktion, Tia Tuovinen direktör för juridiska ärenden och ledamot i OP Andelslags direktion, Vesa Aho ekonomidirektör, verkställande direktör för OP Andelslag och ledamot i OP Andelslags direktion samt Jarmo Viitanen verkställande direktör för Helsingforsnejdens Andelsbank.

Styrelsens uppgifter

Styrelsen svarar för bolagets förvaltning och för att dess verksamhet är ändamålsenligt organiserad samt för att tillsynen över bolagets bokföring och medelsförvaltning är ordnad på ett behörigt sätt. Styrelsen behandlar frågor som med tanke på bolagets och koncernens verksamhet är av stor betydelse och principiellt viktiga.

Styrelsen och verkställande direktören ska leda bolaget och koncernen yrkesmässigt och enligt sunda och försiktiga affärsprinciper.

Styrelsen har fastställt en skriftlig arbetsordning om styrelsens uppgifter och mötesrutiner.

Styrelsen utför sitt uppdrag bland annat genom att:

 • för att trygga fortsatt framgång i bankens affärsrörelse se till att verksamheten är planmässig, effektiv och lönsam samt att den anpassas till förändringar i omvärlden och att riskerna är under kontroll

 • se till att bankens interna kontroll och kontrollsystem är tillräckliga och tillförlitliga

 • se till att bestämmelserna om kreditinstitutsverksamhet, OP Gruppens gemensamma verksamhetsprinciper och centralinstitutets anvisningar efterlevs

 • se till att styrelseledamöterna är tillräckligt insatta i sitt uppdrag och att de fortlöpande upprätthåller sitt kunnande

 • fastställa bankens värden, strategi och verksamhetsplaner som härletts ur OP Gruppens strategi, bankens mål på kort och lång sikt samt regelbundet följa upp hur de genomförs

 • fastställa ersättningsprinciper i enlighet med OP Gruppens gemensamma principer

 • anteckna för kännedom de anvisningar som avses i 17 § i sammanslutningslagen samt övriga anvisningar i enlighet med centralinstitutets anvisningar

 • fastställa bankens kapitalplan, vilken innefattar mål för kapitaltäckningen och buffertarna samt en beredskapsplan

 • fastställa anvisningar för bankens riskhantering, risklimiter och bokslutsprinciper i enlighet med centralinstitutets anvisningar

 • besluta om hur internrevisionen och compliance-verksamheten läggs upp och genomförs samt besluta om de åtgärder som internrevisionsberättelserna och rekommendationerna i dem kräver

 • identifiera eventuella intressekonflikter och besluta om förfaringssätt för att hantera dem i enlighet med de anvisningar som centralinstitutet fastställt

 • se till att banken har upprättat en kontinuitetsplan i enlighet med OP Gruppens rutiner, att kontinuitetsplanen är tidsenlig och att den testas varje år

 • fastställa bankens ledningssystem och organisation, besluta om att enligt behov inrätta och lägga ner kommittéer samt fastställa uppgiftsbeskrivningar för och sammansättning hos kommittéerna samt utse ledamöter till bankens ledningsgrupp

 • besluta om val av verkställande direktör

 • på förslag av verkställande direktören anställa och avskeda tjänstemän samt bestämma deras löneförmåner, om inte styrelsen inom gränser som den bestämt har gett de här uppgifterna åt en av styrelsen tillsatt kommitté, åt verkställande direktören eller åt utsedda tjänstemän

 • besluta om utläggning av funktioner i enlighet med OP Gruppens principer

 • besluta hur bankens kostnader ska godkännas

 • årligen upprätta en verksamhetsplan för styrelsen och årligen utvärdera sin verksamhet

 • se till att banken iakttar OP Gruppens anvisningar och avtal på grupplanet.

På styrelsesammanträdena tillämpas följande rutiner:

 • Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande.

 • Styrelsen är beslutför när över hälften av dess ledamöter är närvarande.

 • I styrelsens sammanträden deltar styrelseledamöterna, verkställande direktören samt vid behov också andra personer i enlighet med styrelsens beslut.

 • Vid styrelsens sammanträden ska föras ett protokoll. Protokollet ska undertecknas av styrelsens ordförande, sekreteraren och åtminstone en styrelseledamot som styrelsen valt att underteckna det.

Styrelseordförandens uppgifter

Styrelseordföranden har till uppgift att försäkra sig om att styrelsens verksamhet är effektiv och att styrelsen genomför alla uppgifter som hör till styrelsen. Som en del av säkerställandet av styrelsens verksamhetsförutsättningar ska styrelsens ordförande försäkra sig om att de enskilda styrelseledamöternas erfarenhet och yrkesskicklighet ger förutsättningar för att sköta uppdragen på ett ändamålsenligt sätt. Styrelseordföranden ska tillsammans med verkställande direktören bereda de ärenden som ska behandlas vid styrelsens sammanträden. Ordföranden ska också säkerställa att tillräckligt med tid reserveras för behandlingen av ärenden samt att alla som deltar i sammanträden har en möjlighet att yttra sig om ärendena. Styrelsens ordförande ansvarar dessutom för att utveckla styrelsens verksamhet och att ägarstyrningen genomförs i bolaget.