OP Ryhmän viestintä- ja tiedonantopolitiikka

Sivua on päivitetty 21.12.2023.

Johdanto

Tässä viestintä- ja tiedonantopolitiikassa käsitellään OP Ryhmän viestintää sekä OP Osuuskunnan tytäryhtiöiden OP Yrityspankki Oyj:n (OP Yrityspankki) ja OP-Asuntoluottopankki Oyj:n (OPA) tiedonantovelvollisuuden täyttämistä. OP Ryhmä viestii yhdessä arvopaperin liikkeeseenlaskijoiden OP Yrityspankin ja OPAn kanssa tiedonantovelvollisuuden piiriin kuuluvista asioista. Lisäksi politiikassa kuvataan lainmukaisen tiedonantovelvollisuuden piiriin kuuluvien tietojen julkistamista, jakelua ja saatavilla pitoa.

OP Ryhmällä ei ole itsenäistä tiedonantovelvollisuutta. OP Ryhmä julkistaa kuitenkin liikkeeseenlaskijan tiedonantovelvollisuuden piiriin kuuluvat säännellyt tiedot, sillä esimerkiksi velkasijoittajat ja luottoluokittajat arvioivat OP Ryhmää kokonaisuutena.

OP Yrityspankilla ja OPAlla ei ole omaa erillistä tiedonantopolitiikkaa, vaan ne noudattavat rahoitusvälineen liikkeeseenlaskijana tätä viestintä- ja tiedonantopolitiikkaa soveltuvin osin.

Tämä viestintä- ja tiedonantopolitiikka on hyväksytty OP Osuuskunnan hallituksessa 26.10.2021, OP Yrityspankin hallituksessa 29.10.2021 ja OPAn hallituksessa 27.10.2021. Tiedonantopolitiikan taustatietoihin on tehty teknisiä täsmennyksiä, jotka pääjohtaja on hyväksynyt 4.12.2023.

OP Yrityspankin ja OPAn säännöllisen tiedonantovelvollisuuden kotivaltio on Suomi.

1 Taustaa

OP Ryhmä on osuustoiminnallinen finanssiryhmä, joka muodostuu osuuspankeista sekä ryhmän keskusyhteisö OP Osuuskunnasta tytär- ja lähiyhteisöineen. Osa ryhmän yhteisöistä muodostaa talletuspankkien yhteenliittymän, jota valvotaan konsolidoidusti. Talletuspankkien yhteenliittymään kuuluvat keskusyhteisö ja sen jäsenluottolaitokset sekä niiden määräysvallassa olevat rahoituslaitokset ja palveluyritykset.

Yhteenliittymän keskusyhteisönä toimii OP Osuuskunta, jonka jäseniä ovat yhteenliittymään kuuluvat talletuspankit ja muut luottolaitokset. Lain mukaan keskusyhteisö on oikeutettu ohjaamaan jäsenluottolaitoksia ja sillä on velvollisuus valvoa niiden toimintaa. OP Ryhmä muodostaa myös Rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta annetussa laissa tarkoitetun ryhmittymän. OP Osuuskunta hoitaa ryhmittymän johdossa olevalle yritykselle kuuluvat ohjaus- ja valvontatehtävät ja toimii ryhmän strategisena omistusyhteisönä.

OP Osuuskunnan tytäryhtiöt OP Yrityspankki ja OPA vastaavat OP Ryhmän varainhankinnasta raha- ja pääomamarkkinoilta. OP Ryhmään kuuluvien yhteisöjen liikkeeseenlaskemat arvopaperit ovat kaupankäynnin kohteena Nasdaq Helsingin ohella tai sijaan Euronext Dublinissa (16.2.2018 lähtien liikkeeseen lasketut), London Stock Exchangessa (ennen 16.2.2018 liikkeeseen lasketut) tai muissa arvopaperipörsseissä. Lisäksi OP Yrityspankki on laskenut ja voi laskea liikkeeseen listaamattomia joukkovelkakirjalainoja ja/tai sijoitustodistuksia muun muassa Suomen, Englannin, Irlannin, Australian ja Japanin markkinoille. Myös OPA voi laskea liikkeeseen listaamattomia joukkovelkakirjalainoja muun muassa Saksan markkinoille.

1.1 Yhteenliittymän keskinäinen vastuu

Talletuspankkien yhteenliittymästä annetun lain mukaan OP Osuuskunta ja sen jäsenluottolaitokset ovat keskinäisessä vastuussa toistensa veloista ja sitoumuksista. OP Osuuskunnan jäsenluottolaitoksia ovat osuuspankit, OP Yrityspankki Oyj, OP-Asuntoluottopankki Oyj ja OP Vähittäisasiakkaat Oyj.

Keskusyhteisö on velvollinen antamaan jäsenluottolaitoksilleen ohjeita niiden sisäisestä valvonnasta sekä riskienhallinnasta, niiden toiminnasta maksuvalmiuden ja vakavaraisuuden turvaamiseksi sekä yhtenäisten tilinpäätösperiaatteiden noudattamisesta yhteenliittymän yhdistellyn tilinpäätöksen laatimisessa.

Keskusyhteisö on velvollinen suorittamaan yhteenliittymälaissa tarkoitettuna tukitoimena jäsenluottolaitokselle määrän, joka on tarpeen jäsenluottolaitoksen selvitystilan estämiseksi. Lisäksi keskusyhteisö vastaa jäsenluottolaitoksen niistä veloista, joita ei saada suoritetuksi jäsenluottolaitoksen varoista.

Jäsenluottolaitos on velvollinen suorittamaan keskusyhteisölle osuutensa määrästä, jonka keskusyhteisö on suorittanut joko toiselle jäsenluottolaitokselle tukitoimena taikka toisen jäsenluottolaitoksen velkojalle maksuna erääntyneestä velasta, johon velkoja ei ole saanut suoritusta jäsenluottolaitokselta. Jäsenluottolaitoksella on lisäksi keskusyhteisön maksukyvyttömyystilanteessa osuuskuntalaissa tarkoitettu rajaton lisämaksuvelvollisuus keskusyhteisön veloista.

Jäsenluottolaitoksen vastuu määrästä, jonka keskusyhteisö on jonkin jäsenluottolaitoksen puolesta tämän velkojalle suorittanut, jakautuu jäsenluottolaitosten kesken niiden viimeksi vahvistettujen taseiden loppusumman mukaisessa suhteessa. OP Ryhmän vakuutusyhtiöt tai muut ryhmän yhteisöt eivät kuulu keskinäisen vastuun piiriin.

Katetun joukkolainan haltijalla on kiinnitysluottopankkitoiminnasta annetun lain 25 §:n mukaisesti OPAn selvitystilan tai konkurssin estämättä oikeus saada suoritus koko joukkovelkakirjalainan laina-ajalta sopimusehtojen mukaisesti joukkovelkakirjalainan vakuudeksi merkityistä varoista ennen muita saatavia.

2 Tavoitteet ja keskeiset tiedonantoperiaatteet

OP Ryhmän viestinnän tehtävänä on edistää ryhmän liiketoimintaa välittämällä oikeaa tietoa ryhmän tavoitteista ja toiminnasta kaikille sidosryhmille. Ulkoisen ja sisäisen viestinnän tavoitteena on tukea ryhmän strategisia ja liiketoiminnallisia tavoitteita sekä rakentaa ja ylläpitää osaltaan vahvaa ja vastuullista yrityskuvaa ja edistää ryhmän yhteistoimintaa. Sekä ulkoinen että sisäinen viestintä ovat tosiasioihin pohjautuvia ja antavat oikean kuvan esitettävistä asioista.

OP Ryhmän viestintä- ja tiedonantopolitiikan tavoitteena on turvata, että kaikilla markkinaosapuolilla on riittävä ja oikea tieto OP Ryhmään liittyvistä seikoista, jotka ovat omiaan olennaisesti vaikuttamaan OP Yrityspankin ja OPAn liikkeeseenlaskemien arvopaperien arvoon. OP Ryhmä arvioi tietojen julkistamista ryhmätasoisesti sen perusteella, onko kyse olennaisesta OP Ryhmän tai liikkeeseenlaskijan vakavaraisuuteen ja takaisinmaksukykyyn ja sitä kautta arvopaperin arvoon vaikuttavasta asiasta tai tapahtumasta.

Johdonmukaisella, täsmällisellä ja tasapuolisella tiedonantovelvollisuuden täyttämisellä on myös olennainen merkitys OP Ryhmän ja liikkeeseenlaskijoiden viranomaissuhteiden hoidossa, suhteiden ylläpidossa luottoluokittajiin ja muihin ulkoisen viestinnän sidosryhmiin sekä sisäisessä viestinnässä.

2.1 Keskeiset tiedonantoperiaatteet

Keskusyhteisön tehtävänä on huolehtia OP Ryhmän, OP Yrityspankin ja OPAn lainmukaisen tiedonantovelvollisuuden piiriin kuuluvien tietojen julkistamisesta. Tiedotteet annetaan joko OP Ryhmän ja liikkeeseenlaskijan yhteisenä tiedotteena tai liikkeeseenlaskija antaa tiedotteen yksin omissa nimissään. OP Ryhmä noudattaa tiedonantovelvollisuuden piiriin kuuluvien tietojen antamisessa markkinoille seuraavia periaatteita:

  • Tiedot julkistetaan mahdollisimman pian.
  • Tiedottaminen on johdonmukaista ja täsmällistä, jotta tietojen vastaanottajan on mahdollista arvioida niiden vaikutusta liikkeeseenlaskijan taloudelliseen tilaan ja tulevaisuuden näkymiin sekä arvopaperin arvoon.
  • Tiedottaminen on tasapuolista. Kaikki sidosryhmät saavat tiedot samanaikaisesti, ja tiedot julkistetaan markkinapaikan edellyttämällä tavalla säännellyille markkinapaikoille, joissa OP Yrityspankin ja OPAn liikkeeseenlaskemat arvopaperit on listattu, keskeisille tiedotusvälineille ja yhtiön internetsivuille.

3 OP Yrityspankin ja OPAn lainmukainen tiedonantovelvollisuus

OP Ryhmä, OP Yrityspankki ja OPA noudattavat tiedonantopolitiikassaan lainsäädäntöä, asetuksia ja muuta sitovaa sääntelyä sekä Nasdaq Helsingin ja soveltuvin osin muiden pörssien sääntöjä sekä Finanssivalvonnan ja Euroopan Arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) määräyksiä ja ohjeita. OP Ryhmän viestinnässä huomioidaan edellisten lisäksi Corporate Governance -ohjeistus ja ryhmän hyvän liiketavan periaatteet (Code of Business Ethics).

OP Osuuskunnan tehtävänä on huolehtia myös OP Yrityspankin ja OPAn osalta lainmukaisen tiedonantovelvollisuuden piiriin kuuluvien tietojen julkistamisesta, jakelusta ja saatavilla pidosta. Tytäryhtiöt raportoivat ja julkaisevat erikseen omat osavuosikatsauksensa, toimintakertomuksensa ja tilinpäätöksensä. OP Osuuskunta tiedottaa muista tiedonantovelvollisuuden piiriin kuuluvista asioista tytäryhtiöiden puolesta ja nimissä. Tiedottaminen arvioidaan OP Yrityspankin ja OPAn liikkeeseenlaskemien arvopapereiden osalta liikkeeseenlaskijakohtaisesti. Vastuu liikkeeseenlaskijan tiedonantovelvollisuuden täyttämisestä on kullakin liikkeeseenlaskijalla.

Tiedonantopolitiikassa on kuvattu ne keskeiset toimintaperiaatteet ja -tavat, joiden mukaisesti OP Ryhmä ja sen liikkeeseenlaskijat kommunikoivat pääomamarkkinoiden markkinaosapuolien ja muiden sidosryhmien kanssa. Politiikassa kuvataan lisäksi lainmukaisen tiedonantovelvollisuuden piiriin kuuluvien tietojen julkistamista, jakelua ja saatavilla pitoa. OP Ryhmä arvioi ryhmän tiedonantopolitiikan johdonmukaisuutta, toimivuutta ja riittävyyttä säännöllisesti vähintään vuosittain.

3.1 Lainmukainen tiedonantovelvollisuus

Liikkeeseenlaskijan on lain mukaan julkistettava säännöllisesti tietoa tuloksensa kehityksestä ja taloudellisesta asemastaan (tilinpäätös ja toimintakertomus, puolivuosikatsaus ja tilinpäätöstiedote) sekä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästään.

Liikkeeseenlaskijan on myös ilmoitettava yleisölle mahdollisimman pian sisäpiiritiedosta, joka koskee kyseistä liikkeeseenlaskijaa. Sisäpiiritiedolla tarkoitetaan luonteeltaan täsmällistä ja julkistamatonta tietoa, joka liittyy suoraan tai välillisesti yhteen tai useampaan liikkeeseenlaskijaan tai rahoitusvälineeseen ja jolla, jos se julkistettaisiin, todennäköisesti olisi huomattava vaikutus kyseisten rahoitusvälineiden hintoihin tai niihin liittyvien rahoitusjohdannaisten hintaan. Sisäpiiritiedolla tarkoitetaan esimerkiksi tietoja, jotka keskusyhteisön arvion mukaan ovat omiaan olennaisesti vaikuttamaan OP Yrityspankin ja OPAn liikkeeseenlaskemien arvopapereiden arvoon ja erityisesti liikkeeseenlaskijan takaisinmaksukykyyn.

OP Ryhmällä ja sen liikkeeseenlaskijoilla on sisäpiirintiedon julkistamista koskeva sisäinen ohjeistus. Sisäpiiritiedon julkistamista on mahdollista lykätä, mikäli kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät:

  1. välitön julkistaminen todennäköisesti vaarantaisi liikkeeseenlaskijan oikeutetut edut,
  2. julkistamisen lykkääminen ei todennäköisesti johtaisi yleisöä harhaan ja
  3. liikkeeseenlaskija pystyy takaamaan kyseisen tiedon säilymisen luottamuksellisena.

Lisäksi luottolaitos voi lykätä julkistamista tietyissä erityistilanteissa sääntelyn edellytysten täyttyessä, esimerkiksi tilapäisen maksuvalmiusongelman käsillä ollessa tai mikäli luottolaitoksella on tarve saada tilapäistä maksuvalmiusapua keskuspankilta tai hätärahoittajalta.

Tiedon säilyminen luottamuksellisena varmistetaan muun muassa pitämällä sisäpiiriluetteloita henkilöistä, joilla on pääsy sisäpiiritietoon.

Lainmukaisen tiedonantovelvollisuuden perusteella julkistettavien tietojen ja sisäpiiritiedon julkistamisen ohella OP Ryhmä antaa eri tavoilla täydentävää markkinaosapuolia kiinnostavaa tietoa tässä tiedonantopolitiikassa esitetyllä tavalla.

4 Raportointi

4.1 Osavuosikatsaukset

OP Ryhmä julkaisee neljännesvuosittain osavuosikatsauksen (ml. puolivuosikatsaus ja tilinpäätöstiedote), jossa tarkastellaan OP Ryhmän liiketoiminnan, tuloksen ja taloudellisen aseman kehitystä katsauskaudella. OP Ryhmä julkaisee tuloksensa ja taloudellista asemaa koskevat tietonsa ryhmätason lisäksi keskeisten liiketoimintojen (segmenttien) osalta.

Myös OP Yrityspankki ja OPA laativat ja julkistavat omat osavuosikatsauksensa. Kaikki edellä mainitut raportit laaditaan IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti.

Osavuosikatsaukset sisältävät sekä selostusosan että taulukko-osan. Katsaukset sisältävät katsauskauden ja siihenastisen tilikauden luvut sekä vertailun edellisen vuoden vastaavien ajanjaksojen välillä.

4.2 Tilinpäätös ja toimintakertomus sekä tilintarkastuskertomus

OP Ryhmä, OP Yrityspankki ja OPA laativat ja julkistavat EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen IFRS-standardien mukaan laaditut tilinpäätökset sekä kansallisen sääntelyn mukaisen toimintakertomuksen. Tilinpäätös ja toimintakertomus sekä tilintarkastuskertomus julkistetaan vähintään kolme viikkoa ennen sitä osuuskunnan kokousta tai yhtiökokousta, jossa tilinpäätös on esitettävä vahvistettavaksi, kuitenkin viimeistään kolmen kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

OP Ryhmä, OP Yrityspankki ja OPA julkaisevat vuosittain viimeistään kahden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä edellisen tilikauden tilinpäätöstä koskevan tilinpäätöstiedotteen. Tilinpäätöstiedote vastaa sisällöltään neljättä osavuosikatsausta, jolloin siihen sovelletaan samoja sisältövaatimuksia kuin kolmelta, kuudelta ja yhdeksältä kuukaudelta laadittaviin osavuosikatsauksiin. Tilinpäätöstiedotteen raportointijakso kattaa neljännen kvartaalin ohella koko tilikauden.

OP Ryhmän, OP Yrityspankin ja OPAn osavuosikatsaukset, tilinpäätökset, toimintakertomukset ja tilintarkastuskertomukset julkistetaan OP Ryhmän internetsivuilla samalla, kun ne toimitetaan säännellyn markkinan ylläpitäjälle ja kansalliseen tiedotevarastoon.

OP Ryhmä ja sen liikkeeseenlaskijat julkistavat tulosjulkistusten ajankohdat edellisen vuoden loka–marraskuussa, ja ne ovat luettavissa OP Ryhmän taloudellisesta kalenterista op.fi-palvelun velkasijoittajasuhdesivuilla.

4.3 Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

OP Ryhmä julkistaa vuosittain OP Ryhmän tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen julkistamisen yhteydessä tai viimeistään kolmen kuukauden kuluttua tilikauden päättymisestä selvityksen edellisen vuoden hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement). OP Ryhmän toiminta perustuu voimassa olevien lakien ja asetusten sekä niiden nojalla annettujen normien noudattamiseen.

OP Ryhmän toimintaa säätelevät etenkin laki osuuspankeista ja muista osuuskuntamuotoisista luottolaitoksista, laki talletuspankkien yhteenliittymästä, laki luottolaitostoiminnasta, laki rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta, osuuskuntalaki, osakeyhtiölaki sekä vakuutusyhtiölaki. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä annetaan erillisenä OP Ryhmän toimintakertomuksesta.

Myös OP Yrityspankki ja OPA laativat selvitykset hallinto- ja ohjausjärjestelmistään. Niiden selvitykset noudattavat oleellisin osin OP Ryhmän selvitystä.

Vuotuinen selvitys sekä ajantasainen kuvaus OP Ryhmän hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä liikkeeseenlaskijoiden selvitykset ja ajantasaiset kuvaukset ovat saatavilla OP Ryhmän internetsivuilla.

4.4 Vuosikatsaus

OP Ryhmä julkaisee viimeistään kolme viikkoa ennen OP Osuuskunnan kokousta OP Ryhmän toimintaa ja edellistä toimintavuotta kuvaavan vuosikatsauksen. Vuosikatsaus täydentää virallista tilinpäätöstä ja toimintakertomusta ja sisältää katsauksen ryhmän toimintaan. Vuosikatsaus sekä virallinen toimintakertomus ja tilinpäätös muodostavat yhdessä OP Ryhmän vuosikertomuksen. Vuosikertomuskokonaisuudessa kerrotaan OP Ryhmän toiminnan vastuullisuudesta GRI-ohjeiston mukaisesti. Lisäksi OP Ryhmä raportoi kansainvälisten vastuullisuussitoumusten noudattamisesta niissä sovituilla tavoilla. Vuosikatsaus julkistetaan OP Ryhmän internetsivuilla suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

OP Yrityspankki tai OPA eivät julkaise erillisiä, omia vuosikatsauksia.

4.5 Palkitseminen

OP Ryhmä julkistaa palkitsemiseen liittyvät tiedot lainsäädännön ja viranomaisohjeistuksen mukaisesti tilinpäätöksessä, hallinto- ja ohjausjärjestelmän kuvauksessa, toimielinten palkitsemisraportissa ja palkitsemispolitiikassa. OP Ryhmä julkistaa mm. seuraavia tietoja:

  • Palkitsemisen periaatteet ja päätöksentekojärjestys
  • Hallintoneuvoston ja hallituksen palkitseminen
  • Pääjohtajan ja muun johdon palkitseminen.

5 Tiedottaminen

5.1 Pörssitiedotteet

OP Osuuskunnan tehtävänä on huolehtia OP Yrityspankin ja OPAn lainmukaisen tiedonantovelvollisuuden piiriin kuuluvien tietojen julkistamisesta pörssitiedotteella. Lisäksi OP Ryhmä julkistaa mahdollisimman pian arvopaperimarkkinoita koskevan lainsäädännön ja muun asianomaisen ohjeistuksen mukaisesti kaikki sellaiset asiat ja tapahtumat, jotka keskusyhteisön oman arvion mukaan ovat omiaan olennaisesti vaikuttamaan OP Yrityspankin ja OPAn liikkeeseenlaskemien arvopapereiden arvoon.

OP Ryhmä antaa pörssitiedotteita omissa nimissään ja yhteisesti liikkeeseenlaskijoiden OP Yrityspankin ja OPAn kanssa. Lisäksi OP Yrityspankki ja OPA voivat antaa tarvittaessa omissa nimissään rahoitusvälineen liikkeeseenlaskijoina pörssitiedotteita tiedonantovelvollisuuden piiriin kuuluvista tiedoista.

Keskusyhteisö huolehtii, että liikkeeseenlaskijoiden johtotehtävissä toimivien henkilöiden sekä heidän lähipiiriinsä kuuluvien henkilöiden ja yhteisöjen tekemät kaupat OP Yrityspankin tai OPAn liikkeeseenlaskemilla rahoitusvälineillä tai niihin liittyvillä johdannaisilla julkistetaan pörssitiedotteella kolmen työpäivän kuluessa liiketoimesta.

Liikkeeseenlaskijan johtotehtävissä toimivien ja heidän lähipiirinsä ilmoittamat kauppatiedot pidetään OP Ryhmän internetsivuilla viiden vuoden ajan.

5.2 Lehdistötiedotteet

OP Ryhmän julkistamilla lehdistötiedotteilla kerrotaan sellaisista ryhmän liiketoimintaan liittyvistä tapahtumista, jotka eivät täytä pörssitiedotteelle määriteltyjä kriteereitä, mutta joilla arvioidaan olevan uutisarvoa tai muutoin yleistä mielenkiintoa sidosryhmien keskuudessa.

5.3 Osakeomistusten muutokset muissa yhtiöissä

OP Osuuskunta julkistaa ilmoitukset laissa määrättyjen omistus- ja ääniosuusrajojen saavuttamisesta tai alittamisesta (liputusilmoitus) omasta ja määräysvaltayhteisöjensä puolesta (pois lukien OP-Rahastoyhtiö Oy). Lain mukaan omistus- ja ääniosuusrajojen muutokset tulee ilmoittaa ja julkistaa, jos omistus- tai ääniosuus, rahoitusvälineeseen perustuva omistus- tai ääniosuus, tai näin yhteenlaskettu määrä saavuttaa, ylittää tai vähenee alle 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50 tai 90 prosentin tai kaksi kolmasosaa (66 2/3 prosentin) kohdeyhtiön äänimäärästä tai yhtiön osakkeiden kokonaismäärästä. Muutoksista ilmoitetaan pörssitiedotteella.

6 Toimintatavat

6.1 Tiedotuskanavat

OP Ryhmän Viestintä huolehtii pörssitiedotteiden jakamisesta Nasdaq Helsingille, muille pörsseille ja tiedotusvälineille sekä lehdistötiedotteiden jakamisesta tiedotusvälineille. Tiedotteet julkistetaan aina myös OP Ryhmän internetsivuilla.

Pääasiallinen ajantasaisen tiedon kanava on OP Ryhmän internetsivut (www.op.fi). OP Ryhmän tavoitteena on tarjota sivuilla luotettavaa ja ajantasaista tietoa, jonka avulla markkinaosapuolet voivat muodostaa oikean kuvan OP Ryhmästä ja OP Yrityspankin sekä OPAn liikkeeseenlaskemien arvopaperien arvoon vaikuttavista seikoista ja tapahtumista. Myös OP Yrityspankin ja OPAn tiedonantovelvollisuuden piiriin kuuluvat tiedot löytyvät OP Ryhmän internetsivuilta.

OP Ryhmällä on käytössään internetsivujen lisäksi useita eri tapoja ja kanavia tiedon välittämiseen sidosryhmille, kuten tiedotteet, julkiset esiintymiset, konferenssipuhelut, OP Ryhmän asiakasmedia OP Media, asiakaslehdet ja muut julkaisut sekä haastattelut. Lisäksi OP Ryhmä jakaa tietoa sosiaalisen median kanavien kautta. 

OP Ryhmän tai liikkeeseenlaskijoiden julkistamat pörssi- ja lehdistötiedotteet ovat saatavilla ryhmän internetsivuilla vähintään viiden vuoden ajan. Taloudelliset raportit ovat saatavilla vähintään viiden vuoden ajan siitä, kun ne on julkistettu. Raporttien saatavilla pitoaikaa pidennetään kymmeneen vuoteen arvopaperimarkkinalain (AML) 26.11.2015 voimaan tulleiden muutosten jälkeen julkaistavien raporttien osalta. Pörssitiedotteet on myös arkistoitu kansalliseen tiedotevarastoon, jota ylläpitää Nasdaq Helsinki. Kaikki liikkeeseenlaskijan pörssitiedotteet löytyvät tiedotevarastosta riippumatta siitä, onko liikkeeseenlaskija antanut tiedotteen yksin vai yhteisenä tiedotteena OP Ryhmän kanssa. Ulkomaisille markkinapaikoille tiedotteet välitetään markkinapaikan hyväksymän kanavan kautta.

6.2 Raportointikieli

OP Ryhmän virallinen raportointikieli on suomi. OP Ryhmän taloudelliset raportit ja pörssitiedotteet, selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä, palkitsemisraportti ja palkitsemispolitiikka julkistetaan lisäksi englannin- ja ruotsinkielisenä. OP Yrityspankin ja OPAn raportit sekä pörssitiedotteet julkistetaan pääasiassa suomen- ja englanninkielisenä ja tarpeen mukaan ruotsiksi. Velkasijoittajille suunnattu esitysaineisto julkistetaan vain englanninkielisenä. Lehdistötiedotteet julkaistaan suomeksi, ruotsiksi ja pääosin myös englanniksi.

6.3 Velkasijoittaja- ja mediatapaamiset

OP Ryhmä vastaa ilman aiheetonta viivytystä velkasijoittajien ja median kyselyihin puhelimitse tai sähköpostitse.

OP Ryhmä järjestää tuloksen julkistamisen ja merkittävien uutisointien yhteydessä lehdistötilaisuuden, jossa pääjohtaja ja johtokunnan edustajia on tavattavissa.

OP Ryhmä järjestää tarvittaessa taustatietotilaisuuksia. OP Ryhmä tapaa aktiivisesti pääomamarkkinoiden ja median edustajia. OP Ryhmän sijoittajasuhteet (IR) hoitaa keskitetysti yhteydenpidon velkasijoittajien ja analyytikoiden kanssa. Ryhmän ylin johto on tarvittaessa mukana tapaamisissa yhdessä sijoittajasuhteiden tai viestinnän edustajien kanssa.

Mediatapaamiset koordinoidaan viestinnässä. Valtakunnallisia mediasuhteita hoidetaan aktiivisesti tapaamalla säännöllisesti toimitusten edustajia sekä järjestämällä taustoittavia keskustelutilaisuuksia toimittajaryhmille.

Tapaamisten tavoitteena on antaa taustatietoa OP Ryhmästä, OP Yrityspankista ja OPAsta sekä niiden toimintaympäristöstä. Keskustelut perustuvat OP Ryhmän, OP Yrityspankin ja OPAn julkaisemiin tai markkinoilla yleisesti saatavilla oleviin tietoihin eikä niissä tuoda esille julkistamatonta, liikkeeseenlaskijoiden arvopapereiden arvoon mahdollisesti vaikuttavaa tietoa.

Viestintä tukee osuuspankkien ulkoista viestintää, mutta osuuspankit vastaavat omista mediasuhteistaan. 

6.4 Arvio tulevasta kehityksestä, tulosnäkymät ja tulosvaroitukset

OP Ryhmä esittää toimintakertomuksessa sekä osavuosikatsauksen, puolivuosikatsauksen ja tilinpäätöstiedotteen selostusosassa arvion OP Ryhmän todennäköisestä tulevasta kehityksestä. Arvio sisältää yleisten kysyntä- ja markkinatekijöiden lisäksi kannanoton myös tulevaan kehitykseen vaikuttavista tekijöistä ja riskeistä. Esitetyt arviot perustuvat antoajankohdan mukaiseen näkemykseen OP Ryhmän ja sen liiketoimintojen kehityksestä, ja toteutuvat tulokset voivat olla merkittävästikin erilaiset.

OP Ryhmä antaa esitettyjen tulevaisuudennäkymien yhteydessä sanallisen (ei numeerisen) tulosnäkymän odotetusta tuloksesta ennen veroja edelliseen vuoteen tai vastaavaan toimintakauteen verrattuna. Sanallinen tulosnäkymä annetaan ainoastaan ryhmätasoisesti.

OP Ryhmä seuraa käytössä olevien raportointijärjestelmien tuottaman tiedon perusteella jatkuvasti julkistamiensa tulevaisuudennäkymien toteutumista. Jos ennakoiduissa tuloksessa, taloudellisen aseman kehityksessä tai tulevaisuudennäkymissä tapahtuu sellainen muutos, joka olennaisesti poikkeaa aikaisemmin annetusta arviosta, OP Ryhmä antaa tulosvaroituksen mahdollisimman pian. Tulosvaroitus perustuu siihen, mitä OP Ryhmä on itse aikaisemmin julkisesti ennakoinut tai mitä aikaisemmin julkistetuista tiedoista voidaan perustellusti päätellä. OP Ryhmä antaa tulosvaroituksen, joka voi koskea julkistettujen näkymien heikentymistä tai parantumista, pörssitiedotteena.

Myös OP Yrityspankki ja OPA esittävät toimintakertomuksissaan arvion liikkeeseenlaskijaa koskevasta todennäköisestä tulevasta kehityksestä. Mikäli annettu arvio tulevasta kehityksestä olennaisesti muuttuu, OP Ryhmä ja liikkeeseenlaskijat tiedottavat asiasta mahdollisimman pian.

6.5 Huhut ja tietovuodot

OP Ryhmä ei kommentoi markkinoilla liikkuvia huhuja tai kilpailijoiden tai asiakkaiden toimia, ellei se ole välttämätöntä olennaisten tai selvästi virheellisten tietojen oikaisemiseksi. Näissäkin tilanteissa OP Ryhmä noudattaa sääntelyn mukaista tiedonantovelvollisuutta.

Mikäli OP Ryhmää, OP Yrityspankkia tai OPAa koskevaa julkistamatonta tietoa on tahattomasti annettu rajatulle sisäpiiriin kuulumattomalle piirille, OP Ryhmä tiedottaa asiasta noudattaen käytäntöä, jota tavanomaisesti sovelletaan olennaisen tiedon julkistamiseen.

6.6 Kriisiviestintä

OP Ryhmällä on käytössä vahvistetut poikkeus- ja kriisitilanteiden viestinnän periaatteet. Kriisiviestintä on osa riskienhallintaa. Kriisiviestinnän johtamisesta vastaa viestintäjohtaja. Kriisitilanteesta informoidaan välittömästi pääjohtajaa, toiminnosta vastaavaa johtajaa tai esimiestä sekä viestinnän yhteyshenkilöitä. Kriisitilanteessa noudatettavia viestintäperiaatteita ovat julkistettavien tietojen laadun varmistaminen, avoimuus, nopeus ja aktiivisuus.

6.7 Väärinkäytösepäilyistä ilmoittaminen

OP Ryhmässä on käytössä whistleblowing-kanava. Luottamuksellisen kanavan kautta kuka tahansa voi ilmoittaa epäillystä väärinkäytöksestä, kuten säännösten ja määräysten rikkomisesta.

7 Sisäinen viestintä ja sisäpiiriohjeistus

Sisäisen viestinnän tarkoituksena on antaa henkilökunnalle riittävästi tietoa, jotta jokainen kykenee hoitamaan hyvin tehtävänsä sekä muodostamaan oikean kuvan yhtiön toiminnasta, tulevaisuuden näkymistä ja toimialasta. Sisäisellä viestinnällä tuetaan OP Ryhmän ryhmäyhtenäisyyttä, läpinäkyvyyteen kannustavaa johtamiskulttuuria, erinomaista työntekijäkokemusta sekä asiakaskokemusta ja itseohjautuvaa työskentelytapaa.

Sisäinen viestintä tukee OP Ryhmän strategian toteuttamista viestinnällisin keinoin. Avoimella sisäisellä viestinnällä eliminoidaan väärinkäsityksiä ja lisätään ryhmän sisäistä luottamusta. Samalla kehitetään toimintamalleja ja kanavia, joilla tuetaan aktiivista sisäistä viestintää ja avointa vuoropuhelua.

OP Ryhmän tuloksesta kerrotaan koko henkilöstölle neljännesvuosittain tulosjulkistuksen jälkeen. Neljännesvuosien välikuukausina tuloksesta kerrotaan rajoitetusti OP Ryhmän johdolle ottaen huomioon tiedon merkitys OP Ryhmälle sekä OP Yrityspankin ja OPAn asema liikkeeseenlaskijoina.

7.1 Sisäpiiri- ja kaupankäyntiohjeet

OP Yrityspankin ja OPAn rahoitusvälineen liikkeeseenlaskijoiden sisäpiiri- ja kaupankäyntiohje perustuu arvopaperimarkkinoita koskevaan lainsäädäntöön, markkinoiden väärinkäyttöasetukseen ja sen nojalla annettuihin asetuksiin, määräyksiin ja ohjeisiin sekä Nasdaq Helsinki Oy:n sisäpiiriohjeeseen. Ohjeen tarkoituksena on edistää arvopaperimarkkinoilla toimivien luottamusta OP Ryhmän, OP Yrityspankin ja OPAn toimintaa kohtaan. Ohjeessa kuvataan muun muassa sisäpiiritiedon julkistaminen ja julkistamisen lykkääminen sekä sisäpiiriluettelot.  

8 Vastuut ja lausunnon antajat

OP Ryhmää koskevat periaatteelliset kannanotot sekä näiden kannalta merkittävimmät uutiset kertoo julkisuuteen ryhmän ylin johto tai viestintäjohtaja. Johtokunnan jäsenet, muut johtajat ja asiantuntijat voivat antaa lausuntoja oman vastuualueensa osalta. Normaalitilanteessa lausuntoja antavat kyseessä olevan alueen asiantuntijat. Kriisitilanteissa lausuntoja antaa keskitetysti viestinnän johto.

OP Ryhmän taloudellista kehitystä koskevia lausuntoja antavat pääjohtaja, talous- ja rahoitusjohtaja, viestintäjohtaja, sijoittajasuhteista vastaava päällikkö ja siihen erikseen valtuutetut muut henkilöt.

Osuuspankit päättävät osaltaan ne henkilöt, jotka voivat kommentoida pankin asioita julkisuudessa.

OP Ryhmän sijoittajasuhteet (IR) vastaa suhteista pääomamarkkinoiden edustajiin, koordinoi velkasijoittajien informointia ja vastaa velkasijoittaja-aktiviteettien (kuten roadshowt ja sijoittajatapaamiset) toteuttamisesta.

Pörssitiedotteiden ja osavuosikatsausten tuottamisesta ja jakelusta sekä vuosikertomusten toteutuksesta huolehtii OP Ryhmän Viestintä yhdessä Talouden ja keskuspankin kanssa. Lehdistötiedotteista ja OP Ryhmän mediasuhteista vastaa Viestintä.

Viestintä- ja tiedonantopolitiikan ajantasaisuudesta vastaa OP Ryhmän julkistamiskomitea.

Tämä OP Ryhmän viestintä- ja tiedonantopolitiikka tulee voimaan 1.11.2021.