Digi

Värdeandelskontot och tjänstekonceptet för aktieplacerare

Fördelaktigare och smartare aktieplacering
1

Öppna ett värdeandelskonto enkelt på nätet

Du får tillgång till et värdeandelskonto och värdepappersförvar då du öppnar tjänstekonceptet för aktieplacerare. Om du är kund hos OP kan du öppna tjänstekonceptet för aktieplacerare enkelt på nätet.

2

Förmånligt och mångsidigt

Vi erbjuder mångsidiga och omfattande tjänster för aktieplacerare alltid till ett förmånligt pris. Båda tjänstekoncepten innehåller dessutom inhemska, heltäckande och högklassiga aktieanalysttjänster.

3

Op.fi och OP-mobilen är lätta att använda

Då du har öppnat ett värdeandelskonto och tjänstekonceptet för aktieplacerare, kan du handla med aktier samt följa upp hur dina placeringar utvecklas både i tjänsten op.fi och OP-mobilen. 

4

Dra nytt av förmånerna för ägarkunder

Som ägarkund kan du betala tjänstekonceptet för aktieplacerare med OP-bonus.

Vad är ett värdeandelskonto

Värdeandelskontot är ett konto avsett för hantering av elektroniska värdepapper. På kontot förvaras olika elektroniska värdepapper såsom aktier och obligationer. Då en placerar köper en värdeandel får hen inte ett fysiskt aktiebrev, obligation eller annat värdepapper, utan innehavet registreras direkt på värdeandelskontot. Värdeandelskontot är alltså ett elektroniskt förvaringskonto för värdepapper.

På värdeandelskontot registreras uppgifter om innehavaren av värdeandelarna, värdeandelarnas antal samt vilka värdeandelar det är frågan om. Ur kontouppgifterna framgår också värdeandelsinnehavarens rättigheter och begränsningar. 

Värdeandelskontot är nödvändigt för många placerare

Värdeandelskontot liknar ett bankkonto och omfattas av registersekretess. På ett värdeandelskonto går det dock att förvara endast värdepapper. Det går alltså inte att sätta in pengar på ett värdeandelskonto. Det går inte heller att ta ut pengar eller betala räkningar från kontot. 

Förutom värdeandelskontot behövs det alltså också ett separat, vanligt bankkonto på vilket t.ex. utdelningarna betalas och via vilket penningtrafiken i anslutning till aktieaffärerna och eventuella serviceavgifter sköts.  

Varje år får placeraren i slutet av året ett kontoutdrag över sina innehav och intäkter såsom utdelningar. Dessa uppgifter behövs för beskattningen. Uppgifterna om placeringarna överförs till skattemyndigheterna, men det är också skäl att själv gå igenom uppgifterna. 

Det är inte automatiskt nödvändigt att förvara alla värdepapper på ett värdeandelskonto. Men förvaret av och handeln med börsnoterade aktier sker dock alltid just via ett värdeandelskonto. Också en del onoterade bolag har omvandlat sina aktier till värdeandelar varvid de ska förvaras på ett värdeandelskonto.

Så här öppnar du et värdeandelskonto

Om du har OP:s nättjänstkoder kan du själv öppna ett värdeandelskonto och ett värdepappersförvar enkelt i OP:s nättjänst genom att välja det ena av tjänstekoncepten för aktieplacerare (konceptet för sparar eller placerare).

Tjänsterna för aktieplacerare erbjuds i form av två olika koncept enligt handelsaktiviteten. Ett värdepappersförvar och ett värdeandelskonto ingår automatiskt i båda tjänstekoncepten. Båda tjänstekoncepten innehåller dessutom inhemska, heltäckande och högklassiga aktieanalystjänster.

Välj tjänstekonceptet för sparare om du handlar med aktier då och då och det räcker att du har omfattande och högklassiga bastjänster. Om du t.ex. varje vecka eller oftare handlar med aktier och vill följa upp aktiemarknaden i realtid, rekommenderar vi att du väljer det mer omfattande tjänstekonceptet för placerare. Om du vill kan du mot en tilläggsavgift komplettera baskonceptet med en mer omfattande marknadsinformation i realtid.

Om du inte ännu har OP:s nättjänstavtal ska du kontakta närmaste andelsbank, telefontjänsten eller lämna en kontaktbegäran så kontaktar vi dig så fort som möjligt. 

Om ditt värdepappersförvar överförs till OP från ett annat förvarsinstitut ska du vara beredd på ett avbrott på fem vardagar i din aktiehandel. Överför ett förvar till andelsbanken.

Det går att betala tjänstekoncepten för aktieplacerare med OP-bonus 

För tjänstekoncepten för aktieplacerare används automatiskt OP-bonus om du har hunnit samla bonus. 

Som ägarkund samlar du OP-bonus för alla ärenden som ger rätt till bonus – utan begräsningar. Till exempel pengar på konton, inköp som betalats med OP-Visa och OP-Mastercards credit-funktion, betalda försäkringspremier, lån samt besparingar och placeringar ger bonus.

Sarastus
Internationell aktieplacering
Utvidga din placeringsrymd. Det erbjuds tusentals aktier till och med på 15 olika marknadsplatser globalt.

OPs tjänstekoncept för sparare och placerare

Månadsavgifterna för tjänstekoncepten och deras innehåll framgår av följande tabell:

 

  Sparare Placerare
Pris - privatkunder 2,80 euro/mån fr.o.m 5,20 euro/mån
Differentierat courtage
Värdepappersförvar och värdeandelskonto*
Mobiltjänster för placerare
Internationell handel
Rapportering
Aktieanalys
Smart Order Routing

Verktyg för teknisk analys

Marknadsuppföljningsverktyg
Kurser i realtid (1 nivå)
Kurser i realtid (5 nivåer) + 35,00 euro/mån

Nyheter i realtid

+ 5,00 euro/mån
 

*För förvaring av andra än finländska värdepapper debiteras dessutom en årsavgift på 0,10 %.

Avgifterna för tjänstekoncepten betalas automatiskt med OP-bonus som samlats.

Med blankning avses försäljning av ett värdepapper som man inte ännu äger. Den eventuella avkastningen utgörs av skillnaden mellan värdepapprets försäljningspris och inköpspris. Blankningen gör det möjligt att inom en dag göra en negativ bedömning av en viss aktie eller att göra en säkring för en position man redan innehar.

Placeraren måste stänga positionen, dvs. köpa tillbaka de blankade aktierna vid slutet av dagen. Du kan blanka inom handelslimiten och då du har ingått ett separat avtal om blankning med andelsbanken.

Blankning är möjligt i nättjänsten op.fi med aktier som bestämts separat. Listan kan uppdateras utan separata meddelanden. På listan finns normalt de största och likvidaste aktierna. Ta del av listan via länken invid.

Med blankning kan du dra nytta av en kursnedgång under dagens lopp:

  •  Först säljer du aktierna och om kursen sjunker under dagen kan du senare under dagen köpa de aktier du sålt till ett billigare pris.
     Om kursen stiger, förlorar säljaren pengar eftersom värdepappren då måste köpas till högre kurs.
     Det antal värdepapper som man har sålt ska köpas under samma handelsdag, dvs. positionen ska täckas före dagens slut. I fråga om handelslimiten behandlas blankningarna som värdepappersköp, dvs. de minskar på den limit som kan utnyttjas.

Så här kan du börja använda blankningstjänsten

Kontakta din andelsbank för att avtala om tjänsten.

Via OP-nättjänsten kan du lämna aktieorder av följande typer:

  • limiterade order
  • order till marknadspris
  • allt du får (FAK)
  • allt eller ingenting (FOK)
  • stop-order (aktiveringspris)

Limiterade order är möjliga på alla marknader. Genom att ange ett gränspris kan du bestämma det maximipris som du accepterar att betala för köp av en aktie och det minimipris som du är beredd att sälja innehav till. Den maximala giltighetstiden för en limiterad order på handelsplatsen i Helsingfors är 90 dagar, i Stockholm 7 dagar och på andra internationella marknader 1 dag.

Order till marknadspris, dvs. order utan gränspris kan du lämna endast genom att välja FAK-order och lämna fältet för gränspris tomt. En order utan gränspris utförs alltid till den bästa köp- eller säljkursen.

Allt du får (FAK = fill and kill) innebär att den del av ordern som just då kan utföras på handelsplatsen genomförs medan återstoden blir outförd. Du kan använda en FAK-order för såväl order till marknadspris som limiterade order. Den här typen av order kan du lämna på handelsplatserna i Helsingfors och Stockholm.

Allt eller ingenting (FOK = fill or kill) betyder att en order utförs genast helt och hållet eller så blir den outförd. Den här typen av order kan du lämna på handelsplatserna i Helsingfors och Stockholm.

Stop-order (aktiveringspris) innebär en order som primärt har som syfte att begränsa den eventuella förlustrisken i säljorder, men ordergivaren kan lämna köporder utöver vid sjunkande kurser också vid stigande kurser. En Stop-order förmedlas till handelssystemet på börsen först då marknadskursen på aktien stigit eller sjunkit till den aktiveringsnivå (aktiveringspris) som har fastställts på förhand.

Handelsriktlinjer för utförande av order i nättjänsten op.fi och via Andelsbankerna.

Tjänsterna för aktieplacering tillhandahålls av andelsbanken.