Vallila OP logo

Omsorgsfullt utförande av order (Best Execution) i OP Gruppen

OP Gruppen erbjuder sina kunder och andra intresserade parter information om utförande av order. På den här sidan finns följande uppgifter:

• Hur och med vem vi bedriver handel då vi utför kundorder som gäller olika typer av finansiella instrument.
• Våra verksamhetsprinciper vid omsorgsfullt utförande av order
• Listor över marknadsplatser där våra order utförs i normala fall.
 
På en kunds order tillämpar vi verksamhetsprinciperna för det bolag, med vilket kunden har en kundrelation som gäller placeringstjänster. OP Kundtjänster Ab tar av andelsbankerna emot order som gäller obligationslån som andelsbankernas kunder lämnat. Målet är att för orderna nå bästa möjliga resultat för kunden genom att be om ett pris av en tjänsteleverantör som ingår i OP Gruppen och/eller en tjänsteleverantör utanför OP Gruppen.

Verksamhetsprinciper vid omsorgsfullt utförande av order

Verksamhetsprinciperna vid omsorgsfullt utförande av order (på engelska Best Execution Policy) beskriver de principer som vi iakttar då vi genomför kundorder. Med principerna säkerställer vi att vi vidtar alla åtgärder som behövs för att garantera bästa möjliga resultat för kunderna.

I OP Gruppens finns flera olika företag som genomför kundorder. Det finns därför också många olika verksamhetsprinciper. Ur tabellen nedan kan du välja vilka verksamhetsprinciper inom OP Gruppen som du vill fördjupa dig i. Bredvid varje verksamhetsprincip finns en lista med relevanta handelsplatser och motparter som kan anlitas för att genomföra kunders order. Om ingen sådan bilaga finns, ingår informationen direkt i verksamhetsprinciperna.

 

 

Rapportering över omsorgsfullt utförande av order

OP Gruppen offentliggör regelbundet för sina kunder och alla andra intresserade parter rapporter över omsorgsfullt utförande av order (på engelska Best Execution reports). Rapporterna består av två delar:

1. Information om kvaliteten på utförande av transaktioner då OP utgör handelsplats (Best Execution RTS27-rapporten)

Rapporten beskriver kvaliteten på utförandet då OP utgör handelsplats. Den beskriver antalet order, hur snabbt och säkert order utförs samt de kostnader som kunden har för handeln. Rapporten offentliggörs en gång per kvartal och den gäller då det föregående kvartalet. I OP gruppen görs handelsplatsens Best Execution -rapporten (MiFID II RTS27) av OP Företagsbanken. Rapportens maskinläsbara del (.CSV) kan läsas via länken på OP Gruppens tjänsteleverantörs hemsida.

 

2. De fem mest anlitade handelsplatserna och förmedlarna (Best Execution RTS28-rapporten)

Rapporten innehåller information om hur och var kundernas order utförs. Rapporten består av två delar. Delen om de fem mest anlitade handelsplatserna redogör instrumentklass för instrumentklass för till vilka handelsplatser order har förmedlats samt för kvaliteten på utförandet. Delen om de fem mest anlitade förmedlarna redogör instrumentklass för instrumentklass för till vilken förmedlare kundernas order har förmedlats då OP har vidarebefordrat orderna till en tredje part för utförande. Utöver rapporterna offentliggör vi en sammanfattning av analysen av och slutsatserna som vi dragit av den detaljerade övervakningen av kvaliteten på de handelsplatser där vi har utfört kundorder under det föregående året (deskriptiv del). Rapporten offentliggörs årligen i april och den gäller det föregående kalenderåret.

Andelsbankerna

Andelsbankerna

OP Företagsbanken Abp