OP-Modig

Skillnaden mellan modig och dumdristig är en aktiv portföljförvaltare

 • Få bättre avkastning med fondsparande

  OP-Modig är ett alternativ för långsiktigt sparande för placerare som strävar efter hög avkastning och inte är rädda för tidvisa värdefluktuationer.

 • En fond för långfristigt sparande

  OP-Modig lämpar sig t.ex. för dem som vill förbereda sig inför pensionstiden eller dem som planerar större anskaffningar.

 • Dra nytt av förmånerna för ägarkunder

  Som ägarkund köper, säljer och byter du andelar i fonden OP-Modig utan kostnader.  

En fond för den som sparar på aktiemarknaden

OP-Modig placerar merparten av sina tillgångar på aktiemarknaden och en mindre del på räntemarknaden. Fondens risknivå blir därmed lägre än för rena aktiefonder. På grund av den omfattande geografiska spridningen på ränte- och aktiemarknaden är OP-Modig en bra lösning för placerare som inte aktivt följer upp placeringsmarknaden. Den som sparar i OP-Modig kan lita på att experterna på portföljförvaltning följer upp marknaden oavbrutet och vidtar de åtgärder som behövs för att du ska kunna koncentrera dig på annat i lugn och ro.

Redan en liten placering kan spridas mycket omfattande och kostnadseffektivt.

En fond för den som är avkastningsorienterad och har tålamod

Fondens höga förväntade avkastning baserar sig på att fonden har en större aktievikt än våra andra fonder för sparare. Den medför en större benägenhet för fluktuationer på marknaden än hos ränteviktade fonder. Den som sparar med OP-Modig tål de perioder som värdet på besparingarna sjunker. Den vet att det vid långsiktig placering blir dags att ta hem andelarna då det kommer en gynnsammare period. OP-Modig passar bäst för sparare som planerar att lösa in sin andel tidigast om sex år. Fonder med en jämnare avkastningsutveckling passar bättre för kortfristigare sparande.

 
Teckningsprovision Årlig förvaltningsprovision Inlösenprovision
0,00 % 1,45 % 0,50 %

Det tas inte ut någon teckningsprovision på teckningar i fonden. Det samlas OP-bonus för fondandelarna.

OP-Modig är en blandfond som placerar sina tillgångar i huvudsak på den globala aktiemarknaden och med viktning på Finland och övriga Europa samt räntemarknaden i Europa.

I utgångsläget placeras 80 % av fondens tillgångar på aktiemarknaden och 20 % på räntemarknaden. Aktieplaceringarnas andel kan variera mellan 70 och 100 % och ränteplaceringarnas andel mellan 0 och 30 %.

Fonden placerar i regel via andra fonder. Fonden kan i sin placeringsverksamhet använda derivatinstrument för att säkra sig mot förändringar på marknaden, ersätta direkta placeringar samt i övrigt främja en effektiv portföljförvaltning. Mest används derivatinstrument för att hantera aktie- och ränterisken.

Fondens placeringar sprids brett på aktier i olika företag och i obligationslån, eftersom de genomförs i huvudsak via fonder.

Fondens jämförelseindex består av en kombination av flera index. Jämförelseindexets sammansättning framgår av fondprospektet. Fonden strävar med aktiv placering efter att på lång sikt nå en avkastning som är bättre än jämförelseindexet. Fonden tar i regel en avsevärt hög aktiv risk och kan avvika väsentligt från jämförelseindexets sammansättning, viktning och risknivå.

Fondens aktievikt regleras aktivt för att hantera aktiemarknadsrisken och dra nytta av avkastningsmöjligheterna. Derivatinstrument kan också användas i synnerhet för att hantera aktie- och ränterisker.

Läs portföljförvaltarens översikt på fondens finskspråkiga sidor.

Läs mer om fondens ansvarsfull på fondens finskspråkiga sidor.
Tilläggsinformation Grundfakta, avkastning- och nyckeltal

Grundfakta

Portföljförvaltare
Harri Kojonen
Jämförelseindex
Blandindex, se Fondprospektet för detaljer.
Begynnelsedag
15.02.1989
ISIN
FI0008802376
Andels-serie
Tillväxtandel
Fondens storlek
640 Meur
Andelens värde (01.12.)
115,39 EUR
Månadsöversikt
Ladda ner
Basfakta för placerare
Ladda ner
Stadgar
Ladda ner

Ackumulerad avkastning (30.11)

1mån 3mån 6mån 1 år 3 år p.a. 5 år p.a.
OP-Modig A +3,63 % −0,61 % −0,39 % −6,34 % +4,46 % +4,32 %
Jämförelseindex - - - - - -

Årlig avkastning

2017 2018 2019 2020 2021 Fr årets början
OP-Modig A +5,11 % −9,04 % +20,14 % +3,67 % +18,55 % −8,27 %
Jämförelseindex - - - - - -

Nyckeltal

Volatilitet 12 mån vola 12mån Sharpe 12 mån Duration
OP-Modig A 12,40 % -0,67 -
Jämförelseindex - - -

Ägarkundens förmåner från och med 1.1.2021

 

 • Värdeandelskonto och förvar 0 €: Förvaring av inhemska och utländska aktier och ETF:er utan månadsavgift.
 • Köp och sälj fondandelar 0 €: Köp, sälj och byt nästan alla våra fonder utan kostnader och samla OP-bonus för fondsparandet.*
 • Förmåner för aktiehandel: 
  • Courtagetak på 1 % för finska och svenska aktier samt värdepapper – aktier, warranter och ETF:er.
  • Courtage 0,05–0,17 %, det vill säga ju mer du handlar, desto lägre är dina handelskostnader. De ovan nämnda förmånerna gäller i OP-mobilen, OP-företagsmobilen och tjänsten op.fi.
 • Aktieanalyser 0 €: Aktie- och marknadsanalyser avgiftsfritt.
 • Förmåner som gäller försäkringssparande: Det kostar ingenting att öppna en försäkring, byta placeringsobjekt och överföra tillgångar. Det samlas OP-bonus för fondanknutna försäkringsbesparingar.**

*Det samlas inte OP-bonus för fonden R2 Crystal och fondernas intstitutionsserier. 

OP-bonus

En ägarkund samlar OP-bonus utöver för besparingar och placeringar också för

 • lån
 • medel på konton
 • försäkringspremier för hemmet, familjen och fordon.

Från och med 1.11.2020 samlas OP-bonus för:

 • bolån, banklån med säkerhet, studielån
 • spar- och placeringskonton
 • fonder och fondanknutna försäkringar
 • fakturor för skadeförsäkring

I och med ändringen 1.11.2020 samlas OP-bonus inte för:

 • insättningar på brukskonto
 • konsumentkrediter utan säkerhet (Flex-, Special-, Engångs- och Kontokredit)
 • OP:s avbetalningsfinansiering
 • inköp som betalats med OP-Visa Credit-funktionen, OP-Visa- och OP Duo-kortens kreditsaldo med ränta

OP-bonus används för bankens serviceavgifter och premier.

**Följande placeringsobjekt som anslutits till försäkringsbesparingar ger inte OP-bonus sedan 1.4.2022: OP-Venäjä A, JPM Russia A, JPM Emerging Europe Equity Fund och BlackRock GF Emerging Europe Fund A.

Kom ihåg att placering alltid medför risker. Placeringarnas värde kan öka eller minska, och placeraren kan förlora det placerade kapitalet delvis eller helt.  OP-fonderna förvaltas av OP-Fondbolaget Ab, och andelsbanken fungerar som ombud för bolaget. För följande specialplaceringsfonder debiteras normala handelskostnader: specialplaceringsfonderna OP-Servicefastigheter, OP-Skogsägare, OP-Hyresinkomst och OP-Alternative Portfolio.