Tillgänglighetsutlåtande för nättjänsten OP Tillgänglig

Det här tillgänglighetsutlåtandet gäller webbtillgängligheten i nättjänsten OP Tillgänglig (saavutettava.op.fi). OP Tillgänglig är en gemensam nättjänst för företagen i OP Gruppen. Den fungerar som en separat app vid sidan av nättjänsten op.fi.

Tillgängligheten i tjänsten OP Tillgänglig har bedömts av experter på tillgänglighet som utför uppdrag av projektnatur för OP Gruppen. Dessutom har man utfört självbedömning av webbplatsens tillgänglighet. En tillgänglighetsexpert från Annanpura har tillgänglighetstestat tjänsten i oktober 2016 och i mars 2017. De kritiska och betydande brister som uppdagades vid testerna har sedermera korrigerats.

Vid självbedömningen har följande system använts:

  • Tillgängligheten med dator har testats med webbläsaren Chrome och skärmläsarprogrammet NVDA.
  • Tillgängligheten med mobila enheter har testats med Apple-enheter, webbläsaren Safari (touch gestures) och läsprogrammet VoiceOver.

Bestämmelserna om tillgänglighetskraven finns i lagen om tillhandahållande av digitala tjänster.

Det här tillgänglighetsutlåtandet upprättades 26.10.2020 och uppdaterades senast 6.5.2024.

Tillgänglighetsstatus för den digitala tjänsten

Tjänsten OP Tillgänglig uppfyller kraven relativt väl.  Tjänsten har byggts upp med hänsyn till de särskilda behoven hos äldre personer, synskadade och personer med motoriska svårigheter. Därför innehåller tjänsten i princip inga diagram, bilder, tabeller eller andra element som ofta kan vara problematiska för tillgängligheten. I början av varje sida finns också en så kallad skipplänk, “Gå direkt till innehåll”, via vilken man kan gå direkt till det centrala innehållet.

Innehåll som inte är tillgängliga

Tillgänglighetsbristerna består bland annat av att färgkontrasterna på webbplatsen inte helt uppfyller tillgänglighetskraven.

WCAG  1.4.3 Kontrast (minimi) (Nivå AA) Kontrasten mellan text och bakgrund är otillräcklig

Innehåll som tillgänglighetskraven inte kan tillämpas på

Vid identifiering och inloggning kan man som del av koden använda ett växlande tal på en nyckeltalslista. Dessutom krävs en sms-bekräftelse för att bekräfta betalningar samt vid inloggning med cirka tre månaders mellanrum.

Tillgänglighetsrespons

Har du hittat brister i tillgängligheten i våra digitala tjänster? Ge respons om du inte hittade svaret i vårt tillgänglighetsutlåtande. 

Behandling av personuppgifter i anknytning till respons

Responsen från en kund som inte har loggat in är anonym om kunden inte uppger sin kontaktinformation. En kund som inte har loggat in ombes lämna sitt namn och sin e-postadress eller sitt telefonnummer som behövs om kunden vill bli kontaktad. För en kund som loggat in sparas följande uppgifter i responssystemet: kundens eller företagets företrädares personbeteckning, namn och den lokala andelsbanken där kunden som ger respons är kund. För företagskunder sparas dessutom företagets namn och FO-nummer. Om en kund som loggat in vill bli kontaktad, sparas också telefonnumret eller e-postadressen. I responssystemet sparas dessutom kundens respons och kundens uppgift om det hjälpmedelsprogram eller den hjälpmedelsapparat som hen använder.

De begärda kunduppgifterna används endast för behandlingen av kundrespons, och syftet är att förbättra och utveckla kundupplevelsen samt OP Gruppens tjänster. Personuppgifter behandlas i kundregister som tillhör OP Gruppens finansiella institut.

Tillsynsmyndighet

Om det förekommer tillgänglighetsproblem på webbplatsen, och du inte hittar någon precisering av dem i tillgänglighetsutlåtandet, hoppas vi att du sänder oss respons via länken ovan. Du får svar av oss inom 14 dagar enligt lagen, om du ger dina kontaktuppgifter med blanketten. 

Om du inte är nöjd med vårt svar eller om vi inte alls skulle svara på din respons, kan du kontakta tillsynsmyndigheten, dvs. Regionförvaltningsverket i Södra Finland. 

Tillsynsmyndighetens kontaktinformation

Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Enheten för tillsyn av tillgänglighet
saavutettavuus@avi.fi
Telefonnummer växel 0295 016 000