Tillgänglighetsutlåtande för Pohjola Försäkrings webbplats Elä se

Det här utlåtandet gäller tillgängligheten på webbplatsen Elä se (https://elase.pohjolavakuutus.fi). Tjänsten är en webbplats som tillhör Pohjola Försäkring.

Tillgängligheten på Pohjola Försäkrings webbplats Elä se har bedömts genom en självbedömning.

  • Vid självbedömningen har följande system använts:
  • Tillgängligheten med dator har testats med webbläsaren Chrome och skärmläsarprogrammet NVDA.

Tillgängligheten med mobila enheter har testats med Apple-enheter och webbläsaren Safari (touch gestures).

Bestämmelserna om tillgänglighetskraven finns i lagen om tillhandahållande av digitala tjänster.

Detta tillgänglighetsutlåtande avfattades 30.11.2021 och det uppdaterades senast 5.12.2022.

Tillgänglighetsstatus för den digitala tjänsten

Pohjola Försäkrings webbplats Elä se uppfyller kraven delvis. De krav som inte uppfylls och de undantag som tillämpas på kraven anges nedan. Webbplatsens innehåll består till största delen av funktioner som också kan användas med assisterande teknik.

Innehåll som inte är tillgängligt

Tillgänglighetsbrister finns bland annat i följande funktioner i tjänsten (Kartvyn i Bucket-listan):

  • en rubrik som beskriver innehållet saknas och
  • användarhandledningen uppfyller inte helt tillgänglighetskraven på grund av sidans karaktär.
  • 2.4.2 Sidans titel
  • 3.3.2 Ledtexter/etiketter eller instruktioner

Tillgänglighetsproblemen på webbplatsen åtgärdas när tjänstens innehåll uppdateras.

Tillgänglighetsrespons

Har du hittat brister i tillgängligheten i våra digitala tjänster? Ge respons om du inte hittade svaret i vårt tillgänglighetsutlåtande. 

Kan du inte logga in eller har du stött på något annat tekniskt problem i våra tjänster?

Behandling av personuppgifter i anknytning till respons

Responsen från en kund som inte har loggat in är anonym om kunden inte uppger sin kontaktinformation. En kund som inte har loggat in ombes lämna sitt namn och sin e-postadress eller sitt telefonnummer som behövs om kunden vill bli kontaktad. För en kund som loggat in sparas följande uppgifter i responssystemet: kundens eller företagets företrädares personbeteckning, namn och den lokala andelsbanken där kunden som ger respons är kund. För företagskunder sparas dessutom företagets namn och FO-nummer. Om en kund som loggat in vill bli kontaktad, sparas också telefonnumret eller e-postadressen. I responssystemet sparas dessutom kundens respons och kundens uppgift om det hjälpmedelsprogram eller den hjälpmedelsapparat som hen använder.

De begärda kunduppgifterna används endast för behandlingen av kundrespons, och syftet är att förbättra och utveckla kundupplevelsen samt OP Gruppens tjänster. Personuppgifter behandlas i kundregister som tillhör OP Gruppens finansiella institut.

Tillsynsmyndighet

Om det förekommer tillgänglighetsproblem på webbplatsen, och du inte hittar någon precisering av dem i tillgänglighetsutlåtandet, hoppas vi att du sänder oss respons via länken ovan. Du får svar av oss inom 14 dagar enligt lagen, om du ger dina kontaktuppgifter med blanketten. 

Om du inte är nöjd med vårt svar eller om vi inte alls skulle svara på din respons, kan du kontakta tillsynsmyndigheten, dvs. Regionförvaltningsverket i Södra Finland. 

Tillsynsmyndighetens kontaktinformation

Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Enheten för tillsyn av tillgänglighet
saavutettavuus@avi.fi
Telefonnummer växel 0295 016 000