Tunnetko tärkeimmät talouden tunnusluvut?

Kokosimme tähän tärkeimpiä talouden termejä ja tunnuslukuja - lue, mitä ne kertovat ja mihin niitä käytetään.

Talouden termejä

Kirjanpito tuottaa tärkeää tietoa yrityksen taloudesta ja tilasta yritykselle itselleen, sekä ulkoisille sidosryhmille. Kirjanpito tarkoittaa kaikkien yritystoimintaan liittyvien tulojen ja menojen tallentamista ja kirjaamista luotettavaan muotoon. Kirjanpidon perusteella laaditaan tilinpäätös. 

Liikevaihto on yrityksen tuotteiden tai palveluiden myynnistä saatujen tuottojen summa ilman arvonlisäveroa. Liikevaihto kuvastaa yrityksen toiminnan laajuutta eli sitä, kuinka hyvin myynti on sujunut tilikauden aikana. Siitä ei voi kuitenkaan päätellä tekikö yritys voittoa vai tappiota.

Tase kertoo yrityksen taloudellisen aseman. Taseessa yrityksen rahavirtoja tarkastellaan yksittäisenä päivänä. Tase kertoo yrityksen varallisuuden, velat ja oman pääoman tilikauden viimeisenä päivänä (tai muuna valittuna päivänä).

Tilinpäätös laaditaan yrityksen tilikaudelta. Se sisältää vähintään taseen, tuloslaskelman sekä liitetiedot.

Evästevalintasi eivät toistaiseksi vaikuta YouTuben evästekäytäntöihin. Kun käynnistät videon, YouTube voi asettaa omia evästeitä ja kerätä tietoa käyttäjistä.

Tulos eli liikevoitto ennen veroja ja rahoituseriä saadaan kun liikevaihdosta vähennetään kulut ja poistot. Jos luku menee miinukselle, puhutaan liiketappiosta. Vasta kun mahdolliset rahoitustuotot- tai kulut on huomioitu ja liikevoitosta on maksettu verot, selvillä on tilikauden tulos eli nettotulos.

Tuloslaskelma kuvaa tietyn tilikauden kannattavuutta. Tuloslaskelma listaa tuotot ja kulut tietyltä aikaväliltä (tilikaudelta).

Talouden tunnuslukuja

Kannattavuus

Kannattavuus on yritystoiminnan perusedellytys ja se onkin yritystoiminnan tärkeimpiä mittareita. Yrityksen liiketoiminta on kannattavaa, kun sen tulot ovat suuremmat kuin kustannukset. Jos kannattavuus on puolestaan heikko, yritystoiminta voi tuottaa tappiota ja kuluttaa omaa pääomaansa.

Käyttökate (%) kuvaa yrityksen liiketoiminnan tulosta ennen kuin siitä on vähennetty poistot, rahoituserät ja verot. Se siis kertoo, kuinka paljon liikevaihdosta jää toimintakulujen vähentämisen jälkeen katetta. 

Käyttökate= liiketulos + poistot ja arvonalentumiset. Käyttökate-%=käyttökate/liikevaihto x 100

Myyntikate (%)  kertoo, kuinka suuri osa tuotteen tai palvelun myynnistä jää yli niihin käytettyjen kustannusten vähentämisen jälkeen. Kustannuksia ovat esimerkiksi hankinta- ja tuotantokustannukset. Myyntikate ilmoitetaan prosenteissa. Myyntikateprosenttiin vaikuttaa paljon yrityksen kulurakenne sekä toimiala, joten sitä ei tule käyttää eri toimialoilla olevien yritysten vertailuun.

Myyntikate= liikevaihto – ainekulut – ulkopuoliset palvelut. Myyntikate-%=myyntikate/liikevaihto x 100.    

Oman pääoman tuottoaste (%) (ROE) kertoo tuotosta, jonka omistajat saavat sijoitukselleen eli kuinka hyvin sijoitettu oma pääoma on tuottanut voittoa tilikauden aikana. Tunnusluku soveltuu hyvin aloille, joiden toimintaan sitoutuu paljon pääomaa.

ROE= tulos / koko oma pääoma x 100

Sijoitetun pääoman tuottoaste (%) (ROI) kertoo, kuinka paljon yritykseen sijoitettu, tuottoa tavoitteleva pääoma on tuottanut. Sijoitettu pääoma on yritykseen sijoitettua, korollista vierasta pääomaa sekä omaa pääomaa. Sijoitetun pääoman tuotto% antaa siten tärkeää tietoa yrityksen tuloksentekokyvystä sijoittajille. Sen avulla voidaan verrata yrityksiä toimialasta riippumatta. 

ROI= (tulos+rahoituskulut+verot)/sijoitetun pääoman keskiarvo x 100

Vakavaraisuus

Vakavaraisuuden tunnusluvut kertovat, miten yritys on rahoitettu eli kuvastavat sitä, miten rahoituspotti jakaantuu: kuinka paljon yrityksen omaa rahoitusta on suhteessa velkarahoitukseen. Huono vakavaraisuus tarkoittaa sitä että velkaa on paljon. Mitä suurempi oman rahoituksen suhde velkarahaan on, sitä vakavaraisempi yritys on.

Nettovelkaantumisaste eli korollisten velkojen suhde omaan pääomaan. Mitä suurempi luku, sitä velkaantuneempi yritys on. Tunnusluku on erinomaisella tasolla, jos se on alle 10%, ja hyvällä, kun sen on 10-60%. Nettovelkaantumisaste kertoo yrityksen vakavaraisuudesta.

Nettovelkaantumisaste= korolliset velat/omat varat

Omavaraisuusaste kertoo yrityksen vakavaraisuudesta. Osuus yrityksen varallisuudesta, joka on rahoitettu omalla pääomalla. Luku kertoo, kuinka suuri osa yrityksen kaikista käytössä olevista varoista on omaa pääomaa. Mitä matalampi luku, sitä enemmän toimintaa rahoitetaan velkarahalla. Tunnuslukua pidetään erinomaisena, jos se on yli 50% ja hyvänä, jos se on 30-50%.

Omavaraisuusaste= oma pääoma / (taseen loppusumma-saadut ennakot) x 100

Maksuvalmius

Maksuvalmius kertoo yrityksen kyvystä selviytyä juoksevien kulujen, kuten palkkojen ja verojen maksuista ajallaan.  Maksuvalmiuden tunnusluvut kuvaavat yrityksen lyhytaikaista kassatilannetta. Ne kertovat, kuinka paljon yrityksellä on rahaa tileillä suhteessa lyhytaikaisiin velkoihin (esim. laskuihin tavarantoimittajille).

Current ratio tarkastelee myös yrityksen maksuvalmiutta. Erona quick ratioon, nopeasti rahaksi muutettaviin eriin lasketaan myös vaihto-omaisuus.  Nopeasti rahaksi muutettavat erät nähdään siis laveammin kuin quick ratiossa. Tunnusluku on hyvällä tasolla, jos se on 2 tai enemmän.  

Current ratio=(vaihto-omaisuus + lyhytaikaiset saamiset + rahat ja pankkisaamiset + rahoitusomaisuusarvopaperit) / lyhytaikainen vieras pääoma 

Vaihto-omaisuus eli sellaisinaan tai jalostettuina luovutettaviksi tai kulutettaviksi tarkoitetut hyödykkeet, esim. keskeneräiset tuotteet tai varastossa olevat tuotteet tai raaka-aineet.

Quick ratio kuvastaa yrityksen maksuvalmiutta. Se kertoo yrityksen kyvystä selviytyä lyhytaikaisista veloistaan. Käytetään myös nimitystä happotesti. Tunnusluku mittaa sitä, kuinka hyvin yritys voisi kattaa lyhytaikaiset velat nopeasti rahaksi muutettavalla omaisuudellaan, kuten käteisvaroilla ja rahoitusarvopapereilla. Tunnusluku on hyvällä tasolla, jos se on vähintään 1. 

Quick ratio= (lyhytaikaiset saamiset + rahoitusarvopaperit + rahat ja pankkisaamiset) / (lyhytaikainen vieras pääoma – lyhytaikaiset saadut ennakot