Lähikuva viljasta jota puimuri leikkaa taustalla.

Maatilatuotannon vakuutukset

Kattava pakettivakuutus maatilallesi

Maatilatuotannon vakuutuksella turvaat kattavasti maatilan omaisuutta, toimintaa ja satoa. Vakuutus sopii myös maatilan sivuelinkeinojen vakuuttamiseen.

Voit vakuuttaa tarpeidesi mukaan

 • omaisuutta (esim. tuotantorakennukset, tuotteet ja tarvikkeet, koneet ja kalusto, moottorikäyttöiset koneet, tuotantoeläimet, turkistarhan omaisuus)
 • maatilan taloutta vahingonkorvausvelvollisuuden varalta vastuu- ja oikeusturvavakuutuksilla
 • omia ansiotulojasi, jos maatilan toiminnan keskeyttäminen aiheuttaa lisäkustannuksia.

Harvinaisen tai poikkeuksellisen sääilmiön aiheuttaman satomenetyksen varalta vakuutukseen voidaan liittää myös satovahinkovakuutus.

Kartoitamme maatilasi riskit aina ennen vakuuttamista. Maatilan omalla riskienhallinnalla ja riskienhallintakulttuurilla on suuri merkitys vakuuttamiseen ja vakuutusten hinnoitteluun. Voit siis tuottajana itse vaikuttaa myös siihen, minkä hintaiseksi vakuutusmaksusi muodostuvat.
Teppo Pöllänen‚ Kehittämispäällikkö, Pohjola Vakuutus
Millaisia maatiloja vakuutetaan? toimiva maatila pää- tai sivuelinkeinona

Maatilatuotannon vakuutus on tarkoitettu aktiivisesti toimiville maatiloille. Tilan vakuutukset on hyvä tarkistaa vuosittain ja kaikissa muutostilanteissa. Investoinnit, tuotantosuunnan muutokset ja uudet sivuelinkeinot vaikuttavat vakuutustarpeeseen.

Maatilan yhtiömuodolla ei ole merkitystä vakuutuksen myöntämisen kannalta. Vakuutus voidaan merkitä niin yksityishenkilön kuin juridisen henkilön (esim. kuolinpesän) omistamalle maatilalle, jolla pää- tai osa-aikaisesti harjoitetaan perinteistä maataloutta tai erikoistuotantoa.

Entä jos harjoitan myös muuta elinkeinotoimintaa?

Muuta pää- tai sivutoimista elinkeinotoimintaa voidaan mahdollisuuksien mukaan vakuuttaa Maatilatuotannon vakuutuksella tai vaihtoehtoisesti Yritysvakuutuksella. Ota meihin yhteyttä, niin asiantuntijamme auttaa sinua valitsemaan sopivimman ja kattavimman vakuutuskokonaisuuden.

Esinevakuutus on maatilatuotannon vakuutuksen perusosa. Vakuutettuna voi olla irtain tai kiinteä omaisuus ja eläimet. Sillä vakuutetaan tarpeidesi mukaan esimerkiksi maatilan rakennukset, tuotteet, tarvikkeet, koneet ja kalusto.

Vakuutukseen eivät kuulu traktorit, puimurit tai muut omalla konevoimalla kulkevat työkoneet. Ne vakuutetaan erikseen työkonevakuutuksella.

Laaja vakuutusturva

Esinevakuutus tarjoaa laajaa turvaa maatilasi omaisuudelle. Se kattaa useimmat ja tavanomaisimmat tuotantoa uhkaavat ilmiöt, kuten palon, räjähdyksen, sähköilmiön, salamaniskun, varkauden, vahingonteon, vuodon ja myrskyn.

Laaja vakuutusturva kattaa myös muut äkilliset ja ennalta arvaamattomat vahingot. Tällaisia voivat olla esimerkiksi irtaimiston, koneiden ja laitteiden rikkoutumiset tai pesuvesien joutuminen maidon joukkoon laitevian tai käyttövirheen seurauksena.

Lisäkustannukset osana vakuutusta

Merkittäviä lisäkustannuksia voi syntyä silloin, kun maatilasi toimintaa joudutaan jatkamaan tilapäisin ratkaisuin omaisuuteen kohdistuvan vahingon vuoksi. Kustannuksia voi syntyä esimerkiksi rakennuksen vuokraamisesta tai koneurakoitsijan käytöstä, kun vahinko estää oman rakennuksen tai koneen käytön. Myös näitä lisäkustannuksia korvataan esinevakuutuksesta.

Ympäristövahingot

Esinevakuutus korvaa ympäristövahinkoja, jos ne ovat seurausta korvattavasta esinevahingosta, kuten öljysäiliön rikkoutumisesta. Maaperälle aiheutuneissa ympäristövahingoissa korvataan tutkimuksista, puhdistuksesta ja maaperän vaihtamisesta aiheutuneita kustannuksia tiettyyn korvaussummaan asti.

Satovahinkovakuutuksella voidaan vakuuttaa useimpien peltoviljelyssä viljeltävien kasvien sato epätavallisten sääilmiöiden aiheuttamia menetyksiä vastaan.

Millaiset pellot voi vakuuttaa?

Kasvin pitää olla viljelty sadon‭korjuutarkoituksessa. Viherlannoitusnurmet, luonnonhoitopellot tai laitumet eivät voi olla vakuutuksen kohteina. Vakuutuksella ei voida vakuuttaa puutarhakasveja, marjoja eikä ‭hedelmiä. Vakuutuksen tulee olla voimassa ennen kasvuston kylvöä.‬‬

Mitä korvataan?

Korvattava vahinko syntyy, kun satovahingon aiheuttaa jokin seuraavista ilmiöistä:

 • raesade
 • harvinaisen voimakas rankkasade tai halla‬
 • poikkeuksellinen kuivuus, märkyys, pitkäaikainen sadekerty‭mä tai tulva‬‬
 • poikkeuksellisista sääilmiöistä johtuva syyskylvetyn tai mo‭nivuotisen kasvuston epäonnistunut talvehtiminen.‬

Korvaamme nettoansiomenetyksen, kun

 • kasvusto pellolla tuhoutuu
 • sadon kauppakelpoisuus menetetään‬
 • korjuuolosuhteet huononevat niin, että satoa ei päästä korjaamaan.

Tuotantoeläinten katastrofivakuutus korvaa vakavia, eläimiin kohdistuneita menetyksiä. Vakuutettuina voivat olla naudat, siat, lampaat, vuohet, siipikarja ja rajoitetusti turkiseläimet.

Vahinko voi olla aiheutunut sairaudesta, tapaturmasta, katoamisesta, anastuksesta tai ilkivallasta. Turkiseläinten osalta korvataan vain sairauden aiheuttamia vahinkoja. Korvausperusteena on eläinten käypä arvo. Korvauksiin kuuluu omavastuu, joka sovitaan vahinkokohtaisesti vakuutussopimuksessa.

Onko maatilallasi ajoneuvoja tai traktoreita, puimureita ja muita työkoneita, jotka pitäisi vakuuttaa? Entä omistatko metsää? Näitä omaisuuseriä turvataan erillisillä vakuutuksilla.

Lue lisää:

Miten olet varautunut tilanteisiin, joissa oma tai työntekijäsi toiminta tai maatilasi tuote aiheuttaa yllättävää harmia esimerkiksi yhteistyökumppanille? Maatilavakuutukseen sisältyvä vastuuvakuutuspaketti on järkevä ratkaisu erilaisten vastuuvahinkojen varalta.

Selvitämme vastuuvahinkojen korvausvelvollisuuden vakuutetun puolesta, ja mikäli korvausvastuuta joudutaan selvittämään oikeudessa asti, vakuutus kattaa myös oikeudenkäyntikulut.

Toiminnan vastuuvakuutus korvaa ulkopuoliselle aiheutuneita henkilö- ja esinevahinkoja, joista vakuutettu henkilö on korvausvastuussa. Vahinko voi olla aiheutunut omasta, perheenjäsenen, työntekijän tai harjoittelijan toiminnasta.

Tuotevastuuvakuutus korvaa maatilatalouden tuottaman ja luovuttaman tuotteen aiheuttamia henkilö- ja esinevahinkoja, joista vakuutettu on korvausvastuussa. Tällaisia vahinkoja voivat olla esimerkiksi ruokamyrkytykset tai pilaantuneen tuotteen aiheuttama vahinko ostajan varastolle.

Oikeusturvavakuutus korvaa asianajo- ja oikeudenkäyntikuluja sekä antaa turvaa myös tietyissä rikosoikeudellisissa tapauksissa.

Toiminnan keskeytyminen pidemmäksi aikaa saattaa vaarantaa maatilayrityksen talouden tai jopa tulevaisuuden. Toiminnan keskeytymiseen kannattaa varautua keskeytysvakuutuksella. Se korvaa ansionmenetyksiä esinevakuutuksen piiriin kuuluvissa vahingoissa, kuten tuotantorakennuksen palossa tai eläimiin kohdistuvissa vahingoissa.

Vakuutuksen kohteena on keskeytysvakuutuskate eli katetuotto-osuus menetetystä liikevaihdosta, joka voi olla enintään vakuutuskirjaan merkityn liikevaihdon suuruinen vuotta kohti.

Oletko ennakoinut ja suunnitellut maatilasi toimintaa sairauden varalta? Miten olet huolehtinut työterveyshuollosta ja onko tilallesi tehty jo työskentelyolosuhteita kartoittava tilakäynti? Huolehdi maataloustoiminnan jatkuvuudesta ja ota haltuun maatilasi henkilöriskit. Olet yritystoimintasi tärkein voimavara ja hyvinvoinnistasi huolehtiminen on tärkeää. Usein terveyden muutokset yllättävät, mutta ammattitaitoisen hoidon kautta pääset mahdollisimman nopeasti terveenä töihin.

Lue lisää:

Vakuutuksen hinnoitteluun vaikuttavat omavastuu ja maatilasi riskienhallintakulttuuri.

Vakuutuksen omavastuutaso tulee aina suhteuttaa yrityksen riskinkantokykyyn. Kannattaa siis huomioida, että omavastuut ovat riittävällä tasolla maatilasi riskeihin nähden.

Riskienhallinta lisää maatilasi turvallisuutta ja toimintavarmuutta. Jokaisessa maatilataloudessa tulisi toteuttaa riskien kartoitus, joka rakentaa perustan päivittäiselle riskienhallintatyölle sekä myös vakuutusratkaisuille.

Yleiseen riskienhallintakulttuuriin kuuluvat

 • palosuojaus (automaattinen sammutus- tai paloilmoitinjärjestelmä)
 • savunpoistojärjestelmä
 • murtosuojauksen tason parannus
 • rikosilmoitinjärjestelmä
 • vuotoilmaisimet
 • putkistojen kunnosta huolehtiminen
 • koneiden ja laitteiden määräaikaistarkistukset ja huolto.

Yrityksen vakuutukset myöntää Pohjola Vakuutus Oy tai A-Vakuutus Oy. Vahingot korvataan lakien ja vakuutusehtojen mukaan.