Äidin ja lasten halituokio

Henkivakuutus

Tärkeä osa nykyaikaista henkilöstöpolitiikkaa

Henkivakuutus täydentää lakisääteisten vakuutusten antamaa perusturvaa. Se antaa vakuutetun lähiomaisille turvaa kuoleman varalta ja takaa yhdessä muiden vakuutusten kanssa perheen elintason säilymisen.

Henkivakuutuksen ottamalla edesautat yrityksesi henkilöstöpolitiikan siirtymistä nykyaikaan. Vakuutus on monipuolinen ja se sopii sekä yrittäjän, avainhenkilöiden tai määriteltyjen henkilöstöryhmien että koko henkilöstön vakuuttamiseen.

Hyödyt yrityksellesi:

  • Parantaa yrityskuvaa ja sitouttaa henkilöstöä
  • Pienentää henkilöstöön liittyviä taloudellisia riskejä
  • Turvaa yritystoimintasi jatkuvuutta muutostilanteissa
  • Toimii yrityslainojen lisävakuutena
  • On verotuksellisesti edullinen ratkaisu, sillä maksut ovat pääsääntöisesti vähennyskelpoisia kuluja verotuksessa

Yksilöllinen henkivakuutus sopii yrittäjän tai yrityksen yksittäisen avainhenkilön henkilöriskien vakuuttamiseen. Vakuutus voidaan myöntää 18-68-vuotiaalle henkilölle. Vakuutuksen voi ottaa myös pariturvana, jolloin vakuutettuina ovat esimerkiksi yrittäjäpariskunta tai yrityskumppanit. Pariturva on yksilöllisiä vakuutuksia edullisempi ratkaisu kahdelle.

Yksilöllinen henkivakuutus päättyy sen vakuutuskauden lopussa, jonka aikana vakuutettu tai pariturvassa vanhempi vakuutetuista täyttää 70 vuotta. Vakuutus päättyy myös vakuutetun kuollessa. Lisäksi yksilöllinen henkivakuutus voi päättyä irtisanomiseen.

Pariturvasta maksetaan sovittu korvaus vain kertaalleen. Tämä koskee myös tapauksia, joissa molemmat vakuutetut kuolevat samanaikaisesti. Tällöin kummankin edunsaajalla on oikeus puoleen korvausmäärästä.

Yksilöllisen henkivakuutuksen voi ottaa myös alenevasummaisena yhden hengen kuolintapausturvana. Tällöin vakuutusturva alenee portaittain 20 prosenttia viiden vuoden välein siitä vakuutuskaudesta alkaen, jonka aikana vakuutettu täyttää 46 vuotta.

Alenevasummainen henkivakuutus käy tilanteeseen, jossa vakuutusturvan määrää halutaan alentaa, esimerkiksi vastuulla olevia velkoja mukaillen.

Ryhmävakuutuksella voidaan vakuuttaa yrityksen tietty henkilöryhmä tai koko henkilöstö. Vakuutettuja tulee kuitenkin olla vähintään viisi. Ryhmähenkivakuutus voidaan ottaa 18–68-vuotiaille yrityksessä työskenteleville henkilöille.

Vakuutus päättyy yksittäisen vakuutetun osalta viimeistään sitä seuraavan kuukauden ensimmäisestä päivästä, jonka aikana vakuutettu on täyttänyt 70 vuotta. Vakuutus päättyy yksittäisen vakuutetun osalta myös vakuutetun kuollessa. Vakuutus voi päättyä joko yksittäisen vakuutetun osalta tai kokonaan irtisanomiseen.

Ryhmähenkivakuutukseen liittyy OP-Henkivakuutuksen myöntämä lisäetu, jonka vakuutuksenottaja voi valita vakuutussumman korotuksena tai vakuutusmaksun alennuksena. Lisäedun määrä vahvistetaan vuosittain ja se on voimassa vuoden kerrallaan.

Ohjeet ja lomakkeet henkivakuutuskorvauksen hakemiseen.

Vakuutuksen verotustiedot perustuvat kulloinkin voimassaolevaan lainsäädäntöön. Huomioi, että tiedot voivat muuttua vakuutuksen voimassaoloaikana.

Kuolintapauskorvaukset ovat edunsaajina oleville vakuutetun lähiomaisille perintöverotettavaa omaisuutta. Muille kuin vakuutetun lähiomaisille vakuutuksen edunsaajana maksettu kuolintapauskorvaus on koko määrältään veronalaista pääomatuloa

Verotuksellisesti lähiomaisiksi katsotaan:

  • Aviopuoliso
  • Rekisteröidyssä parisuhteessa asuvat henkilöt
  • Omat lapset, ottolapset, kasvattilapset sekä kaikkien näiden lapset
  • Aviopuolison lapset
  • Vanhemmat ja isovanhemmat

Avopuoliso katsotaan verotuksellisesti lähiomaiseksi, jos avopuolisoilla on yhteinen lapsi ja he ovat asuneet jatkuvasti avioliitonomaisesti, tai jos avopuolisot asuvat avioliitonomaisesti ja ovat aikaisemmin olleet aviopari.

Perintöveron alaisista korvauksista OP lähettää tiedon verottajalle.

Perunkirjoituksessa tulee ilmoittaa kaikki kuolintapaussummat, joissa edunsaajana on lähiomainen tai kuolinpesä.

Vakuutuksen myöntää OP-Henkivakuutus Oy.