OP-Private Strategia 25 -erikoissijoitusrahasto

Kohtuullista tuottoa pienellä riskillä
1

Private-asiakkaamme vaivaton varainhoitoratkaisu

Private-asiakkaanamme varallisuutesi kartuttamisesta vastaavat OP Varainhoidon kokeneet salkunhoitajat, jotka tekevät kaikki sijoituspäätökset puolestasi ja reagoivat aktiivisesti markkinoiden muutoksiin.

2

Aktiivisesti hoidettu sijoitussalkku

Autamme valitsemaan Private Strategia -erikoissijoitusrahastoistamme sinulle parhaiten sopivan vaihtoehdon. Sijoituksesi kohdennetaan maailmanlaajuisille osake- ja korkomarkkinoille tavoitteidesi mukaisesti. Lisäksi Private-asiakkaanamme avaamme sinulle ovia muun muassa infrarahastoihin, joihin yksityishenkilöt eivät tavallisesti pääse sijoittamaan.

3

Sijoitukset hajautetaan laajasti

Huolellinen riskienhallinta on sijoitustoimintamme lähtökohta. Globaali hajautus useille toimialoille ja eri omaisuusluokkiin suojaa varallisuuttasi markkinoiden heilahduksilta.

Vaivatonta ja kattavaa varainhoitoa

OP-Private Strategia 25 -erikoissijoitusrahaston avulla saa vaivattoman ja kattavan aktiivisesti hoidetun varainhoitoratkaisun, jossa salkunhoitaja seuraa ja arvioi markkinoiden tarjoamia mahdollisuuksia ja tekee sijoituspäätökset.

Rahasto sijoittaa maailmanlaajuisesti korko- ja osakemarkkinoille sekä vaihtoehtoisten sijoitusten markkinoille.

Perustilanteessa rahaston varoista on sijoitettuna 65 % korkomarkkinoille, 25 % osakemarkkinoille ja 10 % vaihtoehtoisten sijoitusten markkinalle.

Osaavaa ja vastuullista salkunhoitoa

Rahaston salkunhoidosta vastaa OP Varainhoito, jolla on pitkä kokemus ja vankka osaaminen eri sijoitustuotteista.

Sijoitustoiminta arvioi taloudellisten kriteerien lisäksi sijoituskohteiden vastuullisuutta ja pyrkii omistajana edesauttamaan kohdeyritystensä vastuullista toimintaa.

Merkintäpalkkio Vuosittainen hallintopalkkio Lunastuspalkkio
0,00 % 0,85 % 0,50 %

Rahaston minimimerkintäsumma on 1.000.000 euroa. Rahasto-osuudet kerryttävät OP-bonuksia. Rahasto maksaa sijoituskohteena olevista rahasto-osuuksista perityt hallinnointi- ja säilytyspalkkiot.

Rahaston tuotto oli kesäkuussa +1,27 % ja tuotto vuoden alusta +3,02 %

Korkomarkkinat jatkoivat sahaamistaan korkotason ollessa hienoisessa laskussa. Euroopan keskuspankki laski ohjauskorkoaan ensimmäisen kerran kesällä 2022 alkaneen koronnostosyklinsä jälkeen indikoiden, että tämä ei ole koronlaskusyklin alku vaan päätöksiä tehdään joka kokouksessa erikseen perustuen talousdataan, etenkin inflaatiodataan. Inflaatiokehitys on Euroopassa ollut suotuisaa, joka avasi EKP:lle tilaisuuden koronlaskuun. Osakemarkkinoiden riemu jatkui myös kesäkuussa useimpien markkina-alueiden jatkaessa nousuaan, erityisesti Yhdysvaltain sekä kehittyvien maiden. Euroopassa vietettiin hiljaisempaa menoa EU-vaalituloksen aiheutettua ranskalaisten osakkeiden alamäen. Ranskan osakemarkkina oli ennen luisua arvokkain eurooppalainen markkina. Tätä kirjoitettaessa Ranskan vaalien tulokset eivät ole vielä tulleet, mutta lienee selvää oikeammalla olevien tahojen lisänneen selvästi kannatustaan edellisistä vaaleista Pelkoina tuloksen suhteen ovat heikentyvä fiskaaliasema ja ehkäpä myös Euroopan yhtenäisyyden rapautuminen. Osakevuosi on ollut toistaiseksi sijoittajan kannalta varsin miellyttävä tuottojen ollessa mukavasti positiivisia vuoden alusta mitattuna.

Korkosijoituksissa tuotot olivat lievästi positiivisia, mutta oman mausteensa kesäkuulle antoi EU-vaalien tulos, joka johti erityisesti Ranskaa kohtaan koettuun epävarmuuteen. Ranskan valtionlainojen korkoero leveni selvästi Saksan valtionlainojen korkotason laskettua perinteisen turvasatamastatuksen innoittamana. Kasvavaa valtiontalouden alijäämää kärsitään myös Yhdysvalloissa, vaikkakaan sen vaikutus valtionlainamarkkinoille on edelleen vaatimaton. Yhdysvaltain osakemarkkina jatkaa edelleen voittajana sikäläisten suurten teknologialiitännäisten yritysten kurssien reagoidessa positiivisesti satoi tai paistoi. Erityisesti tekoälyteemalla ratsastavan Nvidian kurssikehitys on ällistyttävä. Yritys on noussut maailman arvokkaimpien yritysten globaaliin joukkoon ennätysajassa sijoittajien hinnoitellessa äärikovan kasvun jatkuvan. Strategiarahaston osuudenomistaja omistaa tätäkin menestyvää yritystä Yhdysvalloista osana osakesijoituksiaan rahastossa. Parhaat tuotot rahaston vaihtoehtoisissa sijoituksissa ovat antaneet Access:n buy-out-rahasto ja fyysiseen kultaan sijoittava ETF 24% ja 15%:n tuotoillaan.

Korkosijoituksissa lisättiin High Yield-lainojen määrää aiemmasta alipainosta Varainhoidon allokaatiopäätöksen mukaisesti vähentämällä valtionlainoja ja IG-yrityslainoja. Luottohäiriöiden määrä pysyttelee edelleen vähäisenä. Inflaatiolinkatuista lainoista poistettiin Ranskan valtionlainat maan kohdattua poliittista turbulenssia ja sijoitettiin varat globaaleihin inflaatiolinkattuihin lainoihin. Valtionlainoissa vaihdettiin osa Saksan valtionlainoista maan takaamaan materiaaliin korkoeron noustua houkuttelevaksi.
Osakesijoituksissa vähennettiin tasapainoin Yhdysvaltoihin sijoittavaa, matalan volatiliteetin sekä RAFI-ETF:ä ja lisättiin tavalliseen S&P500-indeksiin sijoittavia ETF:iä, toki ESG-tekijät muistaen. Globaaleissa osakkeissa vähennettiin staples-sektorin sekä arvo-osakkeisiin sijoittavia ETF:iä ja ostettiin globaalia-indeksi-ETF:ää. Isojen yhdysvaltalaisyritysten kurssikehitys ajaa osakemarkkinoita, näillä muutoksilla lisättiin tässä kehityksessä mukana oloa.

Korkomarkkinoilla kehitys jatkuu tasaisena, vaikka korkojen mojovampaa laskua saadaan edelleen odotella. Markkinoiden hinnoittelu kertoo odotuksesta ohjauskorkojen laskun osalta, kuten myös pitempien korkojen. Inflaatiokehitys on merkittävässä roolissa. Kehitys on ollut korkojen kannalta positiivista, eli inflaatio on alentunut reippaasti korkeimmista tasoistaan, mutta voi olla, että tässä kehityksessä tulee hidastumista, joka puolestaan viivästyttää keskuspankkien ohjauskorkojen leikkauksia. Osakemarkkinoilla ei ole vieläkään havaittavissa laajaa huumaa, vaikka osakeindeksit ovatkin nousseet vuoden vaihteesta. Kehitys on ollut voimakkaasti vain tiettyjen yritysten, erityisesti suurimpien, kurssikehityksen varassa, eivätkä muut osakkeet ole kyenneet läheskään yhtä hyvään kehitykseen. Sama koskee yritysten tuloskehitystä, joka ei vieläkään huolimatta Yhdysvaltain talouden varsin hyvästä tilanteesta, ole heijastunut laajasti kohenevana tuloskehityksenä. Tämän eroavaisuuden nähdään kuitenkin kaventuvan loppuvuotta kohden.

Painotamme edelleen osakesijoituksia normaalia enemmän, eli osakkeiden määrä salkuissa on normaalia korkeampi ja korkosijoitusten normaalia pienempi. Jatkamme edelleen suomalaisten ja eurooppalaisten osakkeiden alipainottamista osakesijoituksissa ja vastaavasti muiden alueiden ylipainottamista, etenkin Yhdysvaltojen. Korkosijoituksissa valtionlainojen osuus on normaalia suurempi ja paremman luottokelpoisuuden yrityslainojen normaalia matalampi.

Harri Kojonen
​salkunhoitaja

OP-Private Strategia 25 on yhdistelmärahasto, joka sijoittaa varansa pääosin kansainvälisille osake- ja korkomarkkinoille.

Perustilanteessa rahaston varoista 25 % sijoitetaan osakemarkkinoille ja 75 % korkomarkkinoille. Rahaston korkosijoitusten osuus Rahaston arvosta voi vaihdella välillä 90–60 % ja osakesidonnaisten sijoitusten osuus välillä 10–40 %. Rahaston korkoriski voi olla modifioidulla duraatiolla mitattuna enintään 10,0. Rahasto voi tehdä vähäisessä määrin sijoituksia myös vaihtoehtoisiin sijoitusmuotoihin (esim. kiinteistörahastot, raaka-ainerahastot ja absoluuttisen tuoton rahastot). Rahaston sijoitukset toteutetaan pääasiassa toisten rahastojen avulla. Rahasto voi käyttää sijoitustoiminnassaan johdannaisinstrumentteja suojautuakseen markkinoiden muutoksilta, korvatakseen suoria sijoituksia sekä edistääkseen muutoin tehokasta salkunhoitoa. Keskeisimmin johdannaisia käytetään osake- ja korkoriskien hallintaan. Rahaston sijoitukset tulevat hajautetuksi laajasti eri yhtiöiden osakkeisiin ja joukkovelkakirjalainoihin, koska rahaston sijoitukset toteutetaan pääasiassa rahastoilla. Rahasto on sijoitusrahastolaissa tarkoitettu erikoissijoitusrahasto, koska se voi sijoittaa sellaisiin sijoituskohteisiin, jotka eivät ole mahdollisia sijoitusrahastodirektiivin mukaisille rahastoille.

Rahasto edistää ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia käyttäen tämän varmistamiseksi ympäristöä, yhteiskuntaa ja hyvää hallintotapaa (ESG) koskevaa analyysimenetelmää ja sulkien pois tiettyjä sijoituskohteita. Lisätietoja käytetyistä ESG-menetelmistä on kerrottu tarkemmin rahastoesitteessä. ”Ei merkittävää haittaa” -periaatetta sovelletaan ainoastaan rahastoon sisältyviin sijoituksiin, joissa otetaan huomioon ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevat EU:n kriteerit. Muiden tähän rahastoon sisältyvien sijoitusten osuuden osalta ei oteta huomioon ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevia EU:n kriteerejä.

Rahasto edistää ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia integroimalla kestävyystekijöiden analyysin ja seurannan sijoitusprosessiin niin rahastotasolla kuin rahasto-omistusten läpivalaisutasolla. Rahasto ei painota tai priorisoi yksittäistä teemaa tai kestävyystekijää, vaan huomioi kestävyystekijöitä laajasti välttämällä sijoituksia kiistanalaisiin ja ympäristölle tai yhteiskunnalle haitallisiin liiketoimiin ja painottamalla rahastoja, jotka edistävät ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia tai joiden tavoitteena on tehdä kestäviä sijoituksia.  

Siltä osin, kun rahasto tekee kestäviä sijoituksia, eli sijoituksia taloudelliseen toimintaan, joka edistää joko ympäristö- tai yhteiskunnallista tavoitetta, varmistetaan, etteivät tällaiset kestävät sijoitukset aiheuta merkittävää haittaa yhdellekään kestävistä sijoitustavoitteista. OP Varainhoito hyödyntää useita eri tietolähteitä eri palveluntarjoajilta. 

Ensisijaisia tietolähteitä ovat Bloomberg, Morningstar, MSCI ESG Research ja S&P Trucost. Bloomberg:n ja Morningstar:n tietoa hyödynnetään pääosin rahastotason analyysiin. MSCI ESG Research ja S&P Trucost tarjoavat tietoa muun muassa kohdeyhtiöiden kestävyysriskeistä, haitallisten liiketoimintojen osuuksista, ilmastoriskeistä ja –mahdollisuuksista sekä siitä, kuinka kohdeyhtiöiden liiketoiminta on linjassa YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden kanssa. Näiden edellä mainittujen palveluntarjoajien tietoa hyödynnetään siltä osin kuin rahasto sijoittaa OP:n hallinnoimiin rahastoihin. Palveluntarjoajat hyödyntävät sekä yhtiöiden raportoimaa tietoa että arvioitua tietoa, joka pohjautuu kunkin palveluntarjoajan kehittämään arviointimalliin.

OP:n hallinnoimien rahastojen osalta haitalliset kestävyysvaikutukset (PAI) analysoidaan säännöllisesti läpivalaisemalla sijoitukset PAI-mittareiden osalta. Mikäli läpivalaisussa tunnistetaan kohdeyhtiöitä, joiden haitalliset kestävyysvaikutukset ovat huomattavia suhteessa kohdeyhtiön verrokkeihin, ja kyseinen PAI-mittari todetaan kohdeyhtiölle olennaiseksi, otetaan kohdeyhtiö tarkempaan seurantaan ja tarvittaessa poissuljetaan tai aloitetaan vaikuttamisprosessi. Muiden kuin OP-rahastoihin tehtyjen rahastosijoitusten osalta, se missä määrin PAI-tekijät pystytään huomioimaan, riippuu siitä, miten tietoja on saatavilla, ja prosessimme voivat kehittyä sitä mukaa kuin tietojen saatavuus ja laatu paranevat.

Lisätiedot Perustiedot, tuotto- ja tunnusluvut

Perustiedot

Salkunhoitaja
Harri Kojonen, Lauri Tynys
Vertailuindeksi
Yhdistelmäindeksi, katso tarkemmat tiedot Rahastoesitteestä.
Perustamispäivä
12.05.2015
ISIN
FI4000120654
Osuussarja
Kasvuosuus
Rahaston koko
858 Meur
Osuuden arvo (19.07.)
155,05 EUR
Kuukausikatsaus
Lataa
Avaintietoasiakirja
Lataa
Säännöt
Lataa
Kestävyystiedot
Lataa

Kumulatiivinen tuotto (19.07)

1kk 3kk 6kk 1 v 3 v p.a. 5 v p.a.
OP-Private Strategia 25 +0,34 % +3,02 % +4,52 % +7,67 % +0,09 % +1,67 %
Vertailuindeksi +0,40 % +3,00 % +4,74 % +9,12 % +0,17 % +2,35 %

Vuosittainen tuotto

2019 2020 2021 2022 2023 Vuoden alusta
OP-Private Strategia 25 +11,06 % +1,55 % +5,81 % −12,04 % +8,05 % +3,55 %
Vertailuindeksi +12,43 % +5,44 % +5,27 % −13,92 % +10,19 % +4,20 %

Tunnuslukuja

Volatiliteetti 12 kk vola 12kk Sharpe 12 kk Duraatio
OP-Private Strategia 25 3,81 % - 3,72
Vertailuindeksi - - -

Omistaja-asiakkaana säästäminen ja sijoittaminen kannattaa erityisesti, koska saat siihen erinomaisia etuja.

Edut rahasto- ja vakuutussäästämiseen:

 • Ostat ja myyt lähes kaikkia rahastoja ilman kuluja.*
 • Rahastoista ja vakuutussäästöistä kerrytät 0,35 % OP-bonuksia.** 
 • Aloitat vakuutussäästämisen maksutta. 
 • Vaihdat sijoituskohteita, teet lisäsijoituksia ja vaihdat maksu- ja sijoitussuunnitelmaa OP Sijoitusvakuutukseen ja OP Säästösopimukseen maksutta digipalveluissa.  

Edut osake- ja ETF-sijoittamiseen:

 • Avaat osakesäästötilin ja arvo-osuustilin maksutta.
 • Saat alennusta osakekaupoista ja 1 prosentin palkkiokaton kotimaisiin osakekauppoihin arvo-osuustilillä. Edut ovat voimassa digipalveluissa.
 • Saat osakesuositukset ja -analyysit maksutta käyttöösi.
 • Saat alennusta säästäjän ja sijoittajan palvelupaketeista:
  Osakesäästötili: 
  Säästäjä 0 €/kk (norm. 2,99 €/kk)
  Sijoittaja 9,99 €/kk (norm. 14,99 €/kk)
  Arvo-osuustili: 
  Säästäjä 0 €/kk (norm. 2,99 €/kk)
  Sijoittaja 0 €/kk (norm. 5,39 €/kk)

Muut edut:

 • Vain omistaja-asiakkaana voit sijoittaa Tuotto-osuuteen.

Varmista, että saat kaikki edut ja hyödyt käyttöösi:

*Seuraavista erikoissijoitusrahastoista veloitetaan normaalit kulut: OP-Palvelukiinteistöt, OP-Metsänomistaja, OP-Vuokratuotto, OP-Alternative Portfolio ja OP-Private Equity.

**OP-bonuksia käytetään pankin palvelumaksuihin ja vakuutusmaksuihin. OP-bonuksia ei kerry R2 Crystal -erikoissijoitusrahastosta ja rahastojen instituutiosarjoista. Seuraavat vakuutussäästöihin liitetyt sijoituskohteet eivät kerrytä OP-bonuksia: JPM Russia A, JPM Emerging Europe Equity Fund ja BlackRock GF Emerging Europe Fund A. Sijoitussidonnaiset vakuutukset kerryttävät OP-bonuksia, pois lukien yksilölliset sijoitusvakuutukset ja yksilölliset sijoitussopimukset.  

 

Rahastoja hallinnoi OP-Rahastoyhtiö Oy