OP-Private Strategia 25 -rahasto

Kohtuullista tuottoa pienellä riskillä
1

Private asiakkaamme vaivaton varainhoitoratkaisu

OP-Private Strategia 25 -erikoissijoitusrahasto sopii sijoittajalle, joka tavoittelee kohtuullista tuottoa, muttei kaipaa elämäänsä ylimääräisiä riskejä.

2

Sijoitukset hajautetaan laajasti eri sijoitusmarkkinoille

Rahasto sijoittaa korko- ja osakemarkkinoille sekä kiinteistö- ja metsäomaisuuteen muiden rahastojen avulla.

3

Oiva kivijalka kattavalle sijoitussalkulle

Rahasto sopii sijoitussalkun ydinsijoituksiksi, joita voidaan täydentää markkinatilanteeseen sopivilla lisäsijoituksilla.

Vaivatonta ja kattavaa varainhoitoa

OP-Private Strategia 25 -erikoissijoitusrahaston avulla saa vaivattoman ja kattavan aktiivisesti hoidetun varainhoitoratkaisun, jossa salkunhoitaja seuraa ja arvioi markkinoiden tarjoamia mahdollisuuksia ja tekee sijoituspäätökset.

Rahastot sijoittavat maailmanlaajuisesti sekä korko- että osakemarkkinoille.

Perustilanteessa rahaston varoista on sijoitettuna 25 % osakemarkkinoille ja 75 % korkomarkkinoille.

Osaavaa ja vastuullista salkunhoitoa

Rahaston salkunhoidosta vastaa OP Varainhoito, jolla on pitkä kokemus ja vankka osaaminen eri sijoitustuotteista.

Sijoitustoiminta arvio taloudellisten kriteerien lisäksi sijoituskohteiden vastuullisuutta ja pyrkii omistajana edesauttamaan kohdeyritystensä vastuullista toimintaa.

Merkintäpalkkio Vuosittainen hallintopalkkio Lunastuspalkkio
0,00 % 0,85 % 0,50 %

Rahaston minimimerkintäsumma on 1.000.000 euroa. Rahasto-osuudet kerryttävät OP-bonuksia. Rahasto maksaa sijoituskohteena olevista rahasto-osuuksista perityt hallinnointi- ja säilytyspalkkiot.

Rahaston tuotto oli marraskuussa +3.60% ja tuotto vuoden alusta +4.71%

Marraskuu oli sijoittajalle ja säästäjälle mahtavan positiivinen kuukausi lokakuun synkkyyden jälkeen. Osakemarkkina korjasi tiputuksensa ja jytisteli yhä ylemmäs korkojen laskiessa jyrkästi nostaen samaan aikaan myös korkosijoitusten arvoa vahvasti. Korko- ja osakesijoituksia sisällään pitävälle salkulle tuotot olivat harvinaisen hyviä yhden kuukauden tuotoiksi, jopa niin hyvät, ettei vastaavaa tuottoa ole nähty vuosiin. Pääsyy hyviin tuottoihin oli korkojen voimakas lasku. Korkojen nousu keskuspankkien rahapolitiikkojen kiristämisten myötä on ollut jyrkkä ja nyt keskuspankkien näyttäessä päässeen päätepysäkille, markkinoiden helpotuksen huokaus on mittava.

Strategiarahastoissa korkoriskin määrää on pidetty ja pidetään normaalia korkeammalla tasolla korkotason ollessa edelleen houkutteleva marraskuun voimakkaasta korkojen laskusta huolimatta. Korkoriskin määrää kuitenkin alennettiin hieman, koska korkojen lasku oli ohjauskorkojen nykyiseen tasoon nähden kenties jo liiankin voimakasta. Sijoitusten rakenteessa ei tehty suurempia muutoksia lukuun ottamatta inflaatiolinkattujen lainojen määrän pienentämistä inflaation edelleen jatkaessa laskuaan etenkin Euroopassa. Osakesijoituksissa kiinteistöyhtiöiden määrää alennettiin korkojen voimakkaan laskun aiheuttaman vahvan tuoton myötä ja siirrettiin varat matalan volatiliteetin osakkeisiin. Ruotsalaisia osakkeita vähennettiin vahvistuneen kruunun siivittämän hyvän tuoton jälkeen ja siirrettiin varoja samoin matalan volatiliteetin eurooppalaisiin osakkeisiin. Yhdysvalloissa samoja lisättiin pienentämällä Granahan- rahastoon tehtyjä sijoituksia. Osakesijoitusten rakennetta on liikutettu aiempaa hieman matalampiriskisen materiaalin suuntaan. Yhdysvalloissa painotusta on mm. laajan indeksin asemesta indeksin yhtiöitä tasapainoin sisällään pitäviä sijoituksia. Yhdysvaltalaiset ja Aasia-Tyynimeren osakkeet ovat ylipainossa ja eurooppalaiset vastaavasti alipainossa. Marraskuun lopun osakesijoitusten lisäämisessä kehittyvien maiden osakkeiden määrä nousi normaalia korkeammaksi. Vaihtoehtoisissa sijoituksissa lisättiin Schoedersin CAT-bondeihin sijoittavaa rahastoa.

Varainhoidon allokaatiossa osakkeiden määrä nostettiin normaalille tasolle aiemman alipainotuksen asemesta ja vielä ylipainoon marraskuun lopussa. Ostoja kohdistettiin ensin erityisesti Yhdysvaltoihin ja Aasia-Tyynenmeren osakkeisiin ja toisessa muutoksessa kehittyvien maiden osakkeisiin. Osakemarkkinat ovat onnistuneet sopeutumaan ainakin toistaiseksi korkojen nousuun ja tulos- ja talouskehitys jatkavat siedettävällä tasolla. Ohjauskorkojen nostojen loppuminen, korkomarkkinan heilunnan rauhoittuminen ja korkojen lasku tukevat osakemarkkinaa, eli netottavat talouskehityksen tulevan heikkenemisen vaikutusta.

Jatkossa korkomarkkinoiden ja osakemarkkinoiden vahva liitos varmastikin höltyy perinteisemmäksi, eli osakemarkkinan fokus siirtyy lähemmäs reaalitalouden kehityksen vaikutukseen yritysten tuloksiin korkokehityksen tuijottamisen asemesta. Osakemarkkinoilla nähdään yritysten tuloskasvun kääntyvän ensi vuonna vahvemmaksi, mutta nämä odotukset saattavat olla ylimitoitettuja kohdistuessaan erityisesti yhdysvaltalaisiin suuren markkina-arvon omaaviin yhtiöihin. Laajemmin odotukset Yhdysvaltain markkinoilla ovat itse asiassa maltilliset ja muilla markkinoilla kohtuulliset. Arvostustasot siten Yhdysvaltain ulkopuolisilla markkinoilla ovat historiallisesti normaalit, osin jopa edulliset. Yhdysvaltain talous on jatkanut vahvana, mutta olisi ainutlaatuista, jos korkojen jyrkkä nousu ei alkaisi näkymään heikompana talouskehityksenä, kun tietyt taloutta tukevat erityistekijät vaimenevat. Merkittävää on kuitenkin se, kuinka nopeaa tai jyrkkää tämä kehitys tulee olemaan ja se, tuleeko keskuspankki jo hätiin korkojaan laskemalla heikkouden ilmetessä. Korkomarkkinoiden kannalta tilanne on kuitenkin suotuisa juoksevan koron jatkaessa mainiolla tasolla ainakin viimeisen 10 vuoden mittapuulla, etenkin kun inflaatiotahti näyttää nyt rauhoittuneen.

Harri Kojonen
​salkunhoitaja

OP-Private Strategia 25 on yhdistelmärahasto, joka sijoittaa varansa pääosin kansainvälisille osake- ja korkomarkkinoille.

Perustilanteessa rahaston varoista 25 % sijoitetaan osakemarkkinoille ja 75 % korkomarkkinoille. Rahaston korkosijoitusten osuus Rahaston arvosta voi vaihdella välillä 90–60 % ja osakesidonnaisten sijoitusten osuus välillä 10–40 %. Rahaston korkoriski voi olla modifioidulla duraatiolla mitattuna enintään 10,0. Rahasto voi tehdä vähäisessä määrin sijoituksia myös vaihtoehtoisiin sijoitusmuotoihin (esim. kiinteistörahastot, raaka-ainerahastot ja absoluuttisen tuoton rahastot). Rahaston sijoitukset toteutetaan pääasiassa toisten rahastojen avulla. Rahasto voi käyttää sijoitustoiminnassaan johdannaisinstrumentteja suojautuakseen markkinoiden muutoksilta, korvatakseen suoria sijoituksia sekä edistääkseen muutoin tehokasta salkunhoitoa. Keskeisimmin johdannaisia käytetään osake- ja korkoriskien hallintaan. Rahaston sijoitukset tulevat hajautetuksi laajasti eri yhtiöiden osakkeisiin ja joukkovelkakirjalainoihin, koska rahaston sijoitukset toteutetaan pääasiassa rahastoilla. Rahasto on sijoitusrahastolaissa tarkoitettu erikoissijoitusrahasto, koska se voi sijoittaa sellaisiin sijoituskohteisiin, jotka eivät ole mahdollisia sijoitusrahastodirektiivin mukaisille rahastoille.

Rahasto edistää ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia käyttäen tämän varmistamiseksi ympäristöä, yhteiskuntaa ja hyvää hallintotapaa (ESG) koskevaa analyysimenetelmää ja sulkien pois tiettyjä sijoituskohteita. Lisätietoja käytetyistä ESG-menetelmistä on kerrottu tarkemmin rahastoesitteessä. ”Ei merkittävää haittaa” -periaatetta sovelletaan ainoastaan rahastoon sisältyviin sijoituksiin, joissa otetaan huomioon ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevat EU:n kriteerit. Muiden tähän rahastoon sisältyvien sijoitusten osuuden osalta ei oteta huomioon ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevia EU:n kriteerejä.

Rahasto edistää ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia integroimalla kestävyystekijöiden analyysin ja seurannan sijoitusprosessiin niin rahastotasolla kuin rahasto-omistusten läpivalaisutasolla. Rahasto ei painota tai priorisoi yksittäistä teemaa tai kestävyystekijää, vaan huomioi kestävyystekijöitä laajasti välttämällä sijoituksia kiistanalaisiin ja ympäristölle tai yhteiskunnalle haitallisiin liiketoimiin ja painottamalla rahastoja, jotka edistävät ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia tai joiden tavoitteena on tehdä kestäviä sijoituksia.  

Siltä osin, kun rahasto tekee kestäviä sijoituksia, eli sijoituksia taloudelliseen toimintaan, joka edistää joko ympäristö- tai yhteiskunnallista tavoitetta, varmistetaan, etteivät tällaiset kestävät sijoitukset aiheuta merkittävää haittaa yhdellekään kestävistä sijoitustavoitteista. OP Varainhoito hyödyntää useita eri tietolähteitä eri palveluntarjoajilta. 

Ensisijaisia tietolähteitä ovat Bloomberg, Morningstar, MSCI ESG Research ja S&P Trucost. Bloomberg:n ja Morningstar:n tietoa hyödynnetään pääosin rahastotason analyysiin. MSCI ESG Research ja S&P Trucost tarjoavat tietoa muun muassa kohdeyhtiöiden kestävyysriskeistä, haitallisten liiketoimintojen osuuksista, ilmastoriskeistä ja –mahdollisuuksista sekä siitä, kuinka kohdeyhtiöiden liiketoiminta on linjassa YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden kanssa. Näiden edellä mainittujen palveluntarjoajien tietoa hyödynnetään siltä osin kuin rahasto sijoittaa OP:n hallinnoimiin rahastoihin. Palveluntarjoajat hyödyntävät sekä yhtiöiden raportoimaa tietoa että arvioitua tietoa, joka pohjautuu kunkin palveluntarjoajan kehittämään arviointimalliin.

OP:n hallinnoimien rahastojen osalta haitalliset kestävyysvaikutukset (PAI) analysoidaan säännöllisesti läpivalaisemalla sijoitukset PAI-mittareiden osalta. Mikäli läpivalaisussa tunnistetaan kohdeyhtiöitä, joiden haitalliset kestävyysvaikutukset ovat huomattavia suhteessa kohdeyhtiön verrokkeihin, ja kyseinen PAI-mittari todetaan kohdeyhtiölle olennaiseksi, otetaan kohdeyhtiö tarkempaan seurantaan ja tarvittaessa poissuljetaan tai aloitetaan vaikuttamisprosessi. Muiden kuin OP-rahastoihin tehtyjen rahastosijoitusten osalta, se missä määrin PAI-tekijät pystytään huomioimaan, riippuu siitä, miten tietoja on saatavilla, ja prosessimme voivat kehittyä sitä mukaa kuin tietojen saatavuus ja laatu paranevat.

Lisätiedot Perustiedot, tuotto- ja tunnusluvut

Perustiedot

Salkunhoitaja
Harri Kojonen, Lauri Tynys
Vertailuindeksi
Yhdistelmäindeksi, katso tarkemmat tiedot Rahastoesitteestä.
Perustamispäivä
12.05.2015
ISIN
FI4000120654
Osuussarja
Kasvuosuus
Rahaston koko
816 Meur
Osuuden arvo (07.12.)
147,11 EUR
Kuukausikatsaus
Lataa
Avaintietoasiakirja
Lataa
Säännöt
Lataa
Kestävyystiedot
Lataa

Kumulatiivinen tuotto (07.12)

1kk 3kk 6kk 1 v 3 v p.a. 5 v p.a.
OP-Private Strategia 25 +3,31 % +2,62 % +2,87 % +3,07 % −0,20 % +1,94 %
Vertailuindeksi +3,37 % +3,19 % +4,06 % +4,70 % −0,43 % +2,91 %

Vuosittainen tuotto

2018 2019 2020 2021 2022 Vuoden alusta
OP-Private Strategia 25 −3,85 % +11,06 % +1,55 % +5,81 % −12,04 % +6,16 %
Vertailuindeksi −1,83 % +12,43 % +5,44 % +5,27 % −13,92 % +8,38 %

Tunnuslukuja

Volatiliteetti 12 kk vola 12kk Sharpe 12 kk Duraatio
OP-Private Strategia 25 4,32 % - 4,27
Vertailuindeksi - - -

Omistaja-asiakkaana säästäminen ja sijoittaminen kannattaa erityisesti, koska saat siihen erinomaisia etuja.

Edut rahasto- ja vakuutussäästämiseen:

 • Ostat ja myyt lähes kaikkia rahastoja ilman kuluja.*
 • Rahastoista ja vakuutussäästöistä kerrytät 0,325 % OP-bonuksia.** 
 • Aloitat vakuutussäästämisen maksutta. 
 • Vaihdat sijoituskohteita, teet lisäsijoituksia ja vaihdat maksu- ja sijoitussuunnitelmaa OP Sijoitusvakuutukseen ja OP Säästösopimukseen maksutta digipalveluissa.  

Edut osake- ja ETF-sijoittamiseen:

 • Avaat osakesäästötilin ja arvo-osuustilin maksutta.
 • Saat alennusta osakekaupoista ja 1 prosentin palkkiokaton kotimaisiin osakekauppoihin arvo-osuustilillä. Edut ovat voimassa digipalveluissa.
 • Saat osakesuositukset ja -analyysit maksutta käyttöösi.
 • Saat alennusta säästäjän ja sijoittajan palvelupaketeista:
  Osakesäästötili: 
  Säästäjä 0 €/kk (norm. 2,99 €/kk)
  Sijoittaja 9,99 €/kk (norm. 14,99 €/kk)
  Arvo-osuustili: 
  Säästäjä 0 €/kk (norm. 2,99 €/kk)
  Sijoittaja 0 €/kk (norm. 5,39 €/kk)

Muut edut:

 • Vain omistaja-asiakkaana voit sijoittaa Tuotto-osuuteen.

Varmista, että saat kaikki edut ja hyödyt käyttöösi:

*Seuraavista erikoissijoitusrahastoista veloitetaan normaalit kulut: OP-Palvelukiinteistöt, OP-Metsänomistaja, OP-Vuokratuotto, OP-Alternative Portfolio ja OP-Private Equity.

**OP-bonuksia käytetään pankin palvelumaksuihin ja vakuutusmaksuihin. OP-bonuksia ei kerry R2 Crystal -erikoissijoitusrahastosta ja rahastojen instituutiosarjoista. Seuraavat vakuutussäästöihin liitetyt sijoituskohteet eivät kerrytä OP-bonuksia: JPM Russia A, JPM Emerging Europe Equity Fund ja BlackRock GF Emerging Europe Fund A. Sijoitussidonnaiset vakuutukset kerryttävät OP-bonuksia, pois lukien yksilölliset sijoitusvakuutukset ja yksilölliset sijoitussopimukset.  

 

Rahastoja hallinnoi OP-Rahastoyhtiö Oy