Perunkirjoituksen jälkeen

Perunkirjoituksen jälkeen tehdään ositus ja perinnönjako. Kuolinpesän asioiden hoitamiseksi on hyvä laatia valtakirja kaikkien osakkaiden kesken.

Valtakirja kuolinpesän asioiden hoitoon

Kuolinpesän asioiden hoitamiseksi on hyvä laatia valtakirja kaikkien osakkaiden kesken. Valtakirjassa määrittelette yhdessä, kenelle haluatte antaa oikeuden toimia kuolinpesän puolesta ja millä laajuudella. Valtakirja tulee voimaan, kun olemme tarkastaneet perukirjan. Perunkirjoitusta varten ei vielä tarvita valtakirjaa, voitte täyttää valtakirjapohjan perunkirjoituksen jälkeen.

 • Asiakkaanamme voit täyttää kuolinpesän pankki- ja vakuutusasioiden valtakirjan op.fi-palvelussa. Muun pankin asiakkaana voit tulostaa valtakirjapohjan. Kyseinen valtakirjapohja saapuu myös osanottokirjeen mukana. Huomaathan, että OP-Henkivakuutuksen tuotteille on oma valtakirjapohjansa, joka tulee täyttää erikseen aina, jos vainajalla on ollut OP-Henkivakuutuksen tuotteita.
 • Jos ette laadi valtakirjaa, tulee kaikkien osakkaiden olla paikalla kuolinpesään liittyviä pankkiasioita hoidettaessa.
 • Jos osakkaiden joukossa on asiakkaanamme oleva henkilö, suosittelemme valitsemaan hänet valtuutetuksi. Näin ollen valtakirjaan kirjatut tilin käyttöoikeudet lisätään automaattisesti perukirjan tarkastuksen yhteydessä. Tilivarojen jakaminen helpottuu, jos valtuutettu on asiakkaamme.

Toimita täytetty valtakirja meille kätevästi verkossa tai vie se lähimpään osuuspankin konttoriin.

Ositus ja perinnönjako

Onko ositus pakko tehdä? Kuinka kauan perinnönjako voi kestää? Miten perinnänjako etenee?

Kuolinpesän omaisuuden osituksessa ja perinnönjaossa on kysymys kahdesta eri toimituksesta.

 • Ositus tarkoittaa aviovarallisuussuhteen purkamista. Osituksessa selvitetään, mikä varallisuus kuuluu leskelle ja mikä taas vainajan perillisille. Osituksessa ratkaistaan myös lesken mahdollinen oikeus tasinkoon aviopuolisonsa kuolinpesästä. Leskellä taas ei ole velvollisuutta luovuttaa tasinkoa ensin kuolleen aviopuolisonsa perillisille, vaikka leski olisikin ollut varakkaampi.
 • Perinnönjako puolestaan tarkoittaa vainajalle kuuluneen, kaikkien velkojen maksamisen jälkeen jäljelle jääneen netto-omaisuuden jakamista perillisille.

Lain mukaan aviopuolisoiden välillä on tehtävä ensin omaisuuden ositus, tai avio-oikeuden puuttuessa erottelu. Vasta tämän jälkeen voidaan tehdä perinnönjako. Ositukselle ja perinnönjaolle ei ole laissa määrätty mitään määräaikaa. Ositusta tai perinnönjakoa ei saa toimittaa ennen kuin pesän ja vainajan velat on maksettu.

Perinnönjaon toteutus

Pääsääntöisesti kuolinpesäosakkaat ja leski saavat toimittaa osituksen ja perinnönjaon sopimallaan tavalla. Sääntöön on kuitenkin kaksi pääpoikkeusta:

Jos joku kuolinpesäosakkaista on alaikäinen, tai hänelle on määrätty edunvalvoja, on osituksen tai perinnönjaon toimittamiseen saatava Digi- ja väestötietoviraston lupa, jos se suoritetaan ilman pesänjakajaa. Tällöin voidaan mahdollisesti tarvita myös edunvalvojan sijainen edustamaan muuten esteellistä huoltajaa tai edunvalvojaa (esimerkiksi lapsi ja vanhempi kuolinpesäosakkaita samassa kuolinpesässä).
Jos jonkun kuolinpesäosakkaan osuus pesästä on ulosmitattu, eikä pesään haeta pesänjakajaa, varojen jakoon tarvitaan ulosottoviranomaisen lupa.

Pesänjakaja

Sopimukseen perustuvan osituksen ja perinnönjaon sijasta voidaan kuolinpesään hakea yhdenkin kuolinpesäosakkaan aloitteesta pesänjakajaa. Pesänjakaja on henkilö, jonka tuomioistuin määrää toimittamaan osituksen ja/tai perinnönjaon, jos kuolinpesäosakkaat eivät saa asiaa keskenään sovituksi.

Perinnönjakosopimus

Täyttääkseen lain sille asettamat vaatimukset, on osituksesta tai perinnönjaosta laadittava kirjallinen sopimus, jonka kaikki osakkaat allekirjoittavat ja jonka allekirjoitukset kaksi esteetöntä todistajaa todistaa oikeaksi.

 • Jako-osuuksien määrittäminen kuuluu siis kuolinpesän osakkaille itselleen. Emme pankkina voi ottaa kantaa jako-osuuksiin, ellei pankin lainopillisiin palveluihin ole annettu toimeksiantoa hoitaa ositus ja/tai perinnönjako.
 • Jotta voimme kirjata arvo-osuustilille osakkaan perinnönjaossa saamat arvo-osuudet, tulee meille toimittaa lainvoimainen ositus- ja perinnönjakokirja.

Perukirjan toimittaminen verottajalle

 • Toimita perukirjan kopio liitteineen Verohallinnolle kuukauden kuluessa sen valmistumisesta. Voit toimittaa sen myös sähköisesti siirtymällä Verohallinnon sivuille.

Siirry Verohallinnon sivuille

 • Muistathan lähettää perukirjan ajoissa Verohallinnolle. Myöhässä toimitetusta perukirjasta täytyy maksaa myöhästymismaksua tai veronkorotusta.
 • Tavallisesti perintöverotuspäätös valmistuu noin 6-12 kuukauden kuluttua perukirjan toimittamisesta Verohallinnolle.

Kuolinpesän tilin ja muiden palveluiden lopettaminen

 • Kun kuolinpesän perukirja on toimitettu ja tarkistettu, voit kaikkien kuolinpesäosakkaiden valtuuttamana lopettaa kuolinpesän palvelut ajanvarauksella missä tahansa osuuspankin konttorissa.
 • Suosittelemme pitämään tiliä voimassa seuraavien veronpalautusten yli. Jos lopetat kuolinpesän tilin ennen seuraavia veronpalautuksia, muistathan ilmoittaa Verohallinnolle mille tilille veronpalautukset ohjataan.
 • Oliko vainaja omistaja-asiakkaamme? Jäsenosuusmaksu palautetaan yhden kokonaisen kalenterivuoden jälkeen tammikuussa. Jos lopetat tilin ennen jäsenmaksun palauttamista, muistathan ilmoittaa meille mille tilille jäsenmaksu ohjataan.