Kuolinpesän asioiden hoitamisen kulun loppuvaiheessa valtakirja astuu voimaan. Sen jälkeen voidaan tehdä perinnönjako ja päättää palveluita.

Perunkirjoituksen jälkeen

Kun perukirja on tarkastettu, voivat osakkaat antaa yhdessä valtakirjan kuolinpesän pankkiasioiden hoitoon ja perinnönjaon toteuttamiseen. Ositus on tehtävä ennen perinnönjakoa.

Valtakirja kuolinpesän asioiden hoitoon

Kuolinpesän asioiden hoitamiseksi on hyvä laatia yksilöity valtakirja kaikkien osakkaiden kesken. Valtakirjassa määrittelette yhdessä, kenelle haluatte antaa oikeuden toimia kuolinpesän puolesta ja millä laajuudella. Valtakirja tulee voimaan, kun olemme tarkastaneet perukirjan. 

Pankilla on oltava mahdollisuus varmistua valtakirjan allekirjoitusten sekä sisällön oikeellisuudesta. Tästä johtuen emme voi hyväksyä OP Ryhmän ulkopuolisissa palveluissa sähköisesti allekirjoitettuja valtakirjoja. 

  • Asiakkaanamme voit täyttää kuolinpesän pankki- ja vakuutusasioiden valtakirjan op.fi-palvelussa. Muun pankin asiakkaana voit tulostaa valtakirjapohjan. Valtakirjapohja saapuu myös osanottokirjeen mukana. Huomaathan, että OP-Henkivakuutuksen tuotteille on oma valtakirjapohjansa, joka tulee täyttää erikseen aina, jos vainajalla on ollut OP-Henkivakuutuksen tuotteita.
  • Jos ette laadi valtakirjaa, tulee kaikkien osakkaiden olla paikalla kuolinpesään liittyviä pankkiasioita hoidettaessa.
  • Jos osakkaiden joukossa on asiakkaanamme oleva henkilö, suosittelemme valitsemaan hänet valtuutetuksi. Valtakirjaan kirjatut tilin käyttöoikeudet lisätään hänelle perukirjan tarkastuksen yhteydessä. Tilivarojen jakaminen helpottuu, jos valtuutettu on asiakkaamme.
Toimita täytetty valtakirja meille kätevästi verkossa tai vie se lähimpään osuuspankin konttoriin.
 

Sähköinen valtakirja

Tulostettavat valtakirjat

Perinnönjaon toteutus

Pääsääntöisesti kuolinpesän osakkaat ja leski saavat toimittaa osituksen ja perinnönjaon sopimallaan tavalla
 
Jos joku kuolinpesän osakkaista on alaikäinen, tai hänelle on määrätty edunvalvoja, on osituksen tai perinnönjaon toimittamiseen saatava Digi- ja väestötietoviraston lupa, jos se suoritetaan ilman pesänjakajaa. Tällöin voidaan mahdollisesti tarvita myös edunvalvojan sijainen edustamaan muuten esteellistä huoltajaa tai edunvalvojaa (esimerkiksi lapsi ja vanhempi osakkaita samassa kuolinpesässä). 
 
Jos jonkun kuolinpesän osakkaan osuus pesästä on ulosmitattu, eikä pesään haeta pesänjakajaa, varojen jakoon tarvitaan ulosottoviranomaisen lupa.
 
On suositeltavaa tehdä perinnönjako kirjallisesti. Perinnönjakosopimuksen allekirjoittavat kaikki osakkaat, joiden allekirjoitukset kaksi esteetöntä todistajaa todistaa oikeaksi.
 
  • Osakkaat määrittävät perinnönjaon jako-osuudet ja päättävät esinekohtaisesta jaosta itse. Pankki ei voi ottaa kantaa jaon sisältöön, ellei pankin lainopillisiin palveluihin ole annettu toimeksiantoa hoitaa ositus ja/tai perinnönjako.
  • Kuolinpesän valtuutettu voi hoitaa perinnönjaon suoraan omassa OP:n digipalvelussaan, mikäli perinnönjako koskee ainoastaan tilivaroja. Jos perinnönjako koskee rahasto- tai arvo-osuuksia, joita ei jaon yhteydessä realisoida/myydä, tulee pankille toimittaa lainvoimainen ositus- ja/tai perinnönjakokirja. 

Kuolinpesän tilin ja muiden palveluiden päättäminen

  • Kun perukirja on toimitettu ja tarkastettu, voi kuolinpesän valtuutettu jakaa perinnön ja lopettaa kuolinpesän palvelut. Voit myös pyytää tilin lopetusta suoraan viestillä op.fi-palvelussa tai OP-mobiilissa. Voit myös varata ajan palveluiden lopettamiseen mihin tahansa osuuspankkiin.
  • Sijoituspalveluiden, esimerkiksi arvo-osuuksien ja rahastojen, päättämistä varten suosittelemme varaamaan ajan konttorille. Voit varata ajan mihin tahansa osuuspankkiin.
  • Jos lopetat kuolinpesän tilin ennen seuraavia veronpalautuksia, muistathan ilmoittaa Verohallinnolle mille tilille veronpalautukset ohjataan.
  • Oliko vainaja omistaja-asiakkaamme? Jäsenosuusmaksu palautetaan yhden kokonaisen kalenterivuoden jälkeen tammikuussa. Jos lopetat tilin ennen jäsenmaksun palauttamista, muistathan ilmoittaa meille mille tilille jäsenmaksu ohjataan. 
  • Mikäli vainajalla oli omistuksissaan tuotto-osuuksia, ne palautuvat kuolinpesän tilille yhden kokonaisen kalenterivuoden päästä irtisanomisvuoden päättymisestä. Jos lopetat kuolinpesän tilin ennen tuotto-osuuksien palauttamista, muistathan ilmoittaa meille mille tilille tuotto-osuudet ohjataan.