OP Ryhmän eläkelaitokset

OP Ryhmän henkilökunnan eläkerahaston ohjesääntö hyväksyttiin vuonna 1929. Kun rahan arvo sotavuosina laski, eikä eläkerahastoa ollut mahdollista kartuttaa, vuonna 1944 asetettiin toimikunta valmistelemaan ehdotusta eläketurvan järjestämistavasta. Eläketurvan järjestämisen selvittäminen jäi useaksi vuodeksi lepäämään, kunnes työryhmän työ johti OP-Eläkekassan perustamiseen 14.4.1950.

Työnantajille tuli lakiin perustuva velvollisuus järjestää työeläketurva vasta, kun työntekijäin eläkelaki säädettiin 8.7.1961 ja se tuli voimaan 1.7.1962.

OP-Eläkekassan A-osastossa vakuutetaan työntekijän eläkelain mukainen eläketurva:

 • Pohjola Vakuutus Oy:n työntekijöille
 • OP Varainhoito Oy:n työntekijöille
 • Pohjola Sairaalan työntekijöille
 • OP Kiinteistösijoitus Oy:n työntekijöille
 • OP Asset Management Execution Services Oy:n työntekijöille

OP-Eläkekassan B-osastossa vakuutetaan lakisääteistä työeläkettä täydentävää vapaaehtoista lisäeläketurva, joka oli OP-Eläkekassan vastuulla ennen lakisääteisen työeläketurvan säätämistä. Lisäeläketurvan toimintapiiriin ei liitetä uusia työntekijöitä ja kaikki siihen kuuluvat henkilöt ovat saavuttaneet vanhuuseläkeiän.

OP-Eläkekassan rinnalle perustettiin vuonna 1955 OP-Eläkesäätiö, joka vastaa OP Ryhmän työntekijöiden lakisääteistä työeläketurvaa täydentävän lisäeläketurvan vakuuttamisesta.

OP-Eläkesäätiö on suljettu uusilta henkilöiltä 1.7.1991 alkaen, mutta siihen kuulunut henkilö voi palata OP-Eläkesäätiön toimintapiiriin, jos

 • hän on kuulunut OP-Eläkesäätiön toimintapiiriin vähintään 10 vuoden ajan ja
 • saanut OP-Eläkesäätiön sääntöjen mukaisen vapaakirjan ja
 • palaa takaisin OP-Eläkesäätiöön kuuluvan työnantajan palvelukseen vakinaiseen työsuhteeseen

Milloin jäädä eläkkeelle?

Voit siirtyä vanhuuseläkkeelle seuraavan kuukauden alusta, kun olet täyttänyt oman ikäluokkasi vanhuuseläkkeen alaikärajan ja nykyinen työsuhteesi on päättynyt. Mitä pidempään työskentelet, sitä suurempi lakisääteinen työeläkkeesi on.

Vanhuuseläkeikäsi määräytyy syntymävuotesi perusteella. Eläkeikätaulukon ja muuta hyödyllistä tietoa voit tarkastaa osoitteesta  https://www.ilmarinen.fi/henkiloasiakas/tietoa-elakkeista/milloin-vanhuuselakkeelle/.

Sinulla voi olla lisäeläketurvan perusteella oikeus jäädä vanhuuseläkkeelle jo ennen oman ikäluokkasi mukaista vanhuuseläkeikää. Tarkempaa tietoa lisäeläketurvasta saat OP-Eläkesäätiön ja OP-Henkivakuutuksen asiantuntijoilta.

 

Osittainen varhennettu vanhuuseläke

Osittainen vanhuuseläke mahdollistaa eläkkeelle siirtymisen jo ennen varsinaista vanhuuseläkeikääsi. Voit jäädä osittaiselle vanhuuseläkkeelle aikaisintaan 61-vuotiaana ja ottaa maksuun 25% tai 50% työeläkkeestäsi.

Osittainen vanhuuseläke antaa vapaat kädet työntekoon eläkkeen rinnalla. Työskentelyä ei rajoiteta, mutta ei myöskään edellytetä.

Et voi nostaa osittaista vanhuuseläkettä, jos saat jo jotain muuta omaan työskentelyysi perustuvaa työeläkettä Suomesta tai työkyvyttömyyseläkkeesi on lepäämässä työnteon vuoksi.

Osittaisen vanhuuseläkkeen määrä on 25% tai 50% siitä eläkkeestä, joka sinulle on kertynyt eläkkeen alkamista edeltävän kalenterivuoden loppuun mennessä.

Jos jäät osittaiselle vanhuuseläkkeelle ennen kuin täytät alimman vanhuuseläkeiän, eläkkeeseesi tehdään varhennusvähennys oman ikäluokkasi mukaiseen vanhuuseläkkeeseen saakka. Varhennusvähennys on pysyvä ja se leikkaa myös tulevaa vanhuuseläkettäsi.

Lisää tietoa osittaisesta vanhuuseläkkeestä saat osoitteesta https://www.ilmarinen.fi/henkiloasiakas/siirtymassa-elakkeelle/osittainen-vanhuuselake/.

Mikäli työnantajasi täydentää lakisääteistä työeläketurvaasi lisäeläkkeellä, varmistathan ennen osittaiselle vanhuuseläkkeelle jäämistä, miten työeläkkeen nostaminen vaikuttaa lisäeläkejärjestelyysi.

 

Työkyvyn heikentyessä

Voit saada työkyvyttömyyseläkkeen, jos työkykysi on alentunut sairauden tai vamman vuoksi vähintään vuoden ajaksi. Ammatillinen kuntoutus on ensisijainen vaihtoehto ennen työkyvyttömyyseläkettä. Alle vuoden kestävään työkyvyttömyyteen voi saada Kelan maksamaa sairauspäivärahaa.

Voit saada työkyvyttömyyseläkkeen jatkuvana tai määräaikaisena. Määräaikaista työkyvyttömyyseläkettä kutsutaan kuntoutustueksi.

Jatkuvaa työkyvyttömyyseläkettä on kahdenlaista:

 • osatyökyvyttömyyseläke
 • täysi työkyvyttömyyseläke.

Täyden työkyvyttömyyseläkkeen voi saada, jos kuntoutuksesta ja hoidosta huolimatta sinulla on työkykyä jäljellä alle 40 %.

Osatyökyvyttömyyseläkkeen voi saada, jos kuntoutuksesta ja hoidosta huolimatta sinulla on työkykyä jäljellä alle 60 %.

Myös määräaikaista työkyvyttömyyseläkettä eli kuntoutustukea voi saada joko täytenä tai osittaisena.

Hoitava lääkäri antaa vakuutuslaitokselle työkyvyttömyyseläkepäätöstä varten tarvittavat tiedot. Hän mm.:

 • tutkii potilaan
 • arvioi tämän toimintakykyä
 • tekee diagnoosin
 • antaa hoidon
 • seuraa paranemista
 • laatii lausunnon vakuutuslaitokselle, jossa hän kuvaa potilaan tilanteen.

Vakuutuslääkäri arvioi, täyttääkö hoitavan lääkärin kuvaus ne kriteerit, joita laki edellyttää, että työkyvyttömyyseläke voidaan myöntää. Hän mm.:

 • perehtyy hoitavien lääkärien lausuntoihin
 • varmistaa, että potilas on tutkittu ja hoidettu asianmukaisesti
 • varmistaa, että kaikki hakijoita kohdellaan tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti
 • arvioi, millaiseen työhön hakijan jäljellä oleva työkyky riittää tai ei riitä
 • antaa lääketieteelliset perusteet työkyvyttömyydestä tehtävää päätöstä varten.

Saat lisätietoa kuntoutuksesta osoitteesta https://www.ilmarinen.fi/henkiloasiakas/kuntoutus/.

Työkyvyttömyyseläkkeestä saat tarkempia tietoja osoitteesta https://www.ilmarinen.fi/henkiloasiakas/tietoa-elakkeista/tyokyky-heikkenee/.

 

Mikä on perhe-eläke?

Kuoleman jälkeen puoliso ja alaikäiset lapset voivat saada perhe-eläkettä.

Avopuolisolla ei ole oikeutta perhe-eläkkeeseen.

Perhe-eläkkeen määrä perustuu edunjättäjän työeläkkeen määrään.

Perhe-eläkkeestä ja sen edellytyksistä saat lisätietoja osoitteesta https://www.ilmarinen.fi/henkiloasiakas/tietoa-elakkeista/lesken-ja-lapsen-perhe-elake/.

OP-Eläkesäätiön lisäeläke täydentää lakisääteistä työeläkettäsi: Voit jäädä lisäeläkkeelle ennen lakisääteistä vanhuuseläkeikääsi, sinulla saattaa olla oikeus saada lisäeläkettä työeläkkeesi rinnalla tai saada toisenlaisia etuuksia työeläkejärjestelmään nähden.

Työnantajasi maksaa OP-Eläkesäätiön lisäeläkevakuutuksesta aiheutuvat kulut.

Lisäeläketurvasta määrätään OP-Eläkesäätiön säännöissä, jotka Finanssivalvonta vahvistaa OP-Eläkesäätiön hallintoneuvoston hakemuksesta. Voit perehtyä sääntöihimme tästä.

OP-Eläkesäätiön etuudet:

 • vanhuuseläke
 • työkyvyttömyyseläke/kuntoutustuki
 • perhe-eläke
 • sairausavustus
 • hautausavustus.

Tarkista työeläkeotteesi

Tähän asti kertyneen työeläkkeesi määrän voit tarkistaa työeläkeotteestasi. Siitä näet, kuinka paljon olet saanut palkkaa, milloin ja kenen palveluksessa ja kuinka paljon työsuhteistasi tai yrittäjyydestäsi on kertynyt sinulle eläkettä. Kun työsuhteesi näkyy eläkeotteessasi juuri sellaisena kuin pitääkin, tiedät että työnantajasi on huolehtinut eläketurvastasi.

Saat työeläkeotteen helpoiten osoitteesta www.ilmarinen.fi, jossa voit milloin tahansa tarkistaa työeläkeotteesi. Jos huomaat työeläkeotteellasi puutteita tai virheitä, ilmoita siitä Ilmarisen verkkopalvelussa.

Työeläkeotteen tietojen tarkistaminen kannattaa tehdä, sillä eläkkeesi lasketaan aikanaan työeläkeotteella näkyvien työsuhteiden ja palkkatietojen perusteella.

Työeläkeotteella on aina ajantasainen tieto ja näet kertyneen eläkkeesi määrän kuukausittain.

Lisää tietoa työeläkeotteesta saat verkkosivuilta https://www.ilmarinen.fi/henkiloasiakas/tietoa-elakkeista/tarkista-elakkeesi-tyoelakeotteesta/.

Työeläkeyhtiö Ilmarinen postittaa myös OP-Eläkekassassa vakuutettujen työntekijöiden työeläkeotteet.

Työeläkeote ei sisällä tietoja OP-Eläkesäätiön tai OP-Henkivakuutuksen lisäeläketurvasta.

OP-Eläkesäätiö lähettää vuosittain toimintapiiriinsä kuuluville henkilöille erikseen lisäeläke-etuusotteen vuodesta 2019 alkaen.

Tähän asti kertyneen työeläkkeesi määrän tarkistat helpoiten työeläkeotteestasi. Siitä näet, kuinka paljon olet saanut palkkaa, milloin ja kenen palveluksessa, ja kuinka paljon työsuhteistasi tai yrittäjyydestäsi on kertynyt sinulle eläkettä. Kun työsuhteesi näkyy eläkeotteessasi juuri sellaisena kuin pitääkin, tiedät että työnantajasi on huolehtinut eläketurvastasi.

Saat työeläkeotteen helpoiten osoitteesta www.ilmarinen.fi, jossa voit milloin tahansa tarkistaa työeläkeotteen. Jos huomaat työeläkeotteella puutteita tai virheitä, ilmoita siitä Ilmarisen verkkopalvelussa.

Työeläkeotteen tietojen tarkistaminen kannattaa, sillä eläkkeesi lasketaan aikanaan työeläkeotteella näkyvien työsuhteiden perusteella.

Työeläkeotteella on aina ajantasainen tieto ja näet kertyneen eläkkeesi määrän kuukausittain.

Lisää tietoa työeläkeotteesta saat verkkosivuilta https://www.ilmarinen.fi/henkiloasiakas/tietoa-elakkeista/tarkista-elakkeesi-tyoelakeotteesta/

Työeläkeyhtiö Ilmarinen postittaa myös OP-Eläkekassassa vakuutettujen työntekijöiden työeläkeotteet ja kaikki OP Ryhmän työntekijät voivat tarkistaa työeläkeotteen Ilmarisen verkkopalvelusta.

Työeläkeote ei sisällä tietoja OP-Eläkesäätiön tai OP-Henkivakuutuksen lisäeläketurvasta.

Erilliset eläkearviot, Ilmarisen asiakkaat

Kun työeläkkeesi on vakuutettu Ilmarisessa, saat eläkearvion helpoiten kirjautumalla Ilmarisen verkkopalveluihin https://www.ilmarinen.fi/vape/engine

Ilmarisen asiakaspalvelun tavoitat puhelinnumerosta 010 195 000 ma–pe klo 8–17. (Ruotsinkielisen puhelinpalvelun numero 010 284 3719)

Erilliset eläkearviot, OP-Eläkekassan ja OP-Eläkesäätiön asiakkaat

Teemme eläkearvioita, kun suunnittelet eläkkeelle jäämistä.

Mikäli eläkkeen hakeminen ei ole vielä ajankohtaista saat tietoja lisäeläkkeestä kotiisi postitettavalta lisäeläkeotteelta ja työeläkeotteelta.

OP-Eläkesäätiö lähettää vuosittain toimintapiiriinsä kuuluville henkilöille erikseen lisäeläke-etuusotteen vuodesta 2019 alkaen.

Voit pyytää erillisen eläkearvion työeläkkeen tai lisäeläkkeen määrästä lähettämällä sähköpostia osoitteeseen op-elakekassa(a)op.fi tai soittamalla asiakaspalveluumme puhelinnumeroon 010 252 7883.

Työeläkettä ja lisäeläkettä on haettava kirjallisesti. Työeläkkeen ja lisäeläkkeen hakemiseen on omat lomakkeensa.

Osalle OP Ryhmän työntekijöistä lakisääteinen työeläketurva on järjestetty Ilmarisessa ja osalle OP-Eläkekassassa.

OP Ryhmän työntekijöiden lisäeläketurva voi olla vakuutettuna OP-Eläkesäätiössä, OP-Henkivakuutuksessa tai Mandatum Lifessä.

Lakisääteisen työeläkkeen hakeminen

Hae eläkettä noin kuukautta ennen kuin haluat jäädä eläkkeelle. Eläkettä on aina haettava itse. Eläkeyhtiö ei erikseen kehota hakemaan eläkettä. Voit alimman vanhuuseläkeiän täytettyäsi jäädä eläkkeelle siinä vaiheessa, kun itse haluat. Eläke alkaa aina kuukauden 1. päivänä. Muistathan, että työsuhteen täytyy päättyä ennen eläkkeen alkamista.

Vanhuuseläkkeen tai osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen hakemukseen et tarvitse erillisiä liitteitä – pelkkä hakemus riittää. Työkyvyttömyyseläkehakemuksen liitteeksi tarvitaan lääkärisi laatima B-lausunto.

Kun työeläkkeesi on vakuutettu Ilmarisessa

Voit tehdä laskelmia eri eläkevaihtoehdoista ja eri alkamisajankohdista ja hakea eläkettä Ilmarisen verkkopalvelussa.

Ilmarisen asiakaspalvelun yhteystiedot:

Puhelin: 010 195 000, arkisin klo 8-17

Osoite: Porkkalankatu 1, 00010 Ilmarinen

Kun työeläkkeesi on vakuutettu OP-Eläkekassassa:

Osalla OP Ryhmän työntekijöistä lakisääteisen työeläketurvan vakuuttaa Ilmarisen sijaan OP-Eläkekassa. Jos työnantajasi on:

 • Pohjola Vakuutus Oy
 • OP Varainhoito Oy
 • OP Kiinteistösijoitus Oy
 • OP Asset Management Execution Services Oy tai
 • Pohjola Sairaala.

Voit pyytää eläkearvion ja eläkehakemuksen OP-Eläkekassasta. Eläkehakemuksen voit tulostaa esim. www.tyoelake.fi  tai ilmarinen.fi sivulta.

OP-Eläkesäätiön lisäeläkkeen hakeminen

Jos kuulut OP-Eläkesäätiön lisäeläketurvan piiriin ja sinulla on oikeus lisäeläkkeeseen, sinun täytyy täyttää erillinen hakemus lisäeläkkeen osalta ja palauttaa OP-Eläkesäätiöön.

OP-Eläkesäätiön ja OP-Eläkekassan oma henkilöstö vastaa eläkkeiden käsittelystä, maksamisesta ja asiakaspalvelusta.

Sijoitustoiminnasta vastaa toimitusjohtaja yhdessä hallituksen kanssa. Sijoitustoiminnan hoitaa OP Varainhoito Oy.

OP-Palvelut Oy hoitaa eläkelaitosten sisäisen ja ulkoisen laskennan kirjanpidon, maksuliikenteen, tilinpäätökset, raportoinnin ja taloussuunnittelun.

OP Osuuskunnan riskienhallinta hoitaa eläkelaitoksen riskienhallinnan sekä tuotto- ja toimintapääomaseurannan.

OP-Eläkekassan edustajisto ja OP-Eläkesäätiön hallintoneuvosto ovat eläkelaitosten ylimmät päättävät toimielimet, joiden tehtäviin kuuluu mm.:

 • päättää toimenpiteistä, joihin edellisen vuoden tilinpäätös antaa aihetta
 • vahvistaa tilinpäätös
 • päättää vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
 • valita tilintarkastajat ja päättää heille maksettavan palkkion määrä
 • päättää luottamustoimessa oleville henkilöille maksettavat palkkiot seuraavalle tilikaudelle
 • nimetä hallituksen jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet
 • vahvistaa sääntömuutos
 • saada katsaus eläkelaitosten toiminnasta

Työntekijät ja työnantajat nimeävät hallintoneuvostoon ja edustajistoon omat edustajansa.

OP-Eläkesäätiön ja OP-Eläkekassan hallitus vastaavat kaikesta eläkelaitosten toiminnasta.

Hallituksella on kokonaisvastuu sisäisestä valvonnasta, jolla varmistetaan eläkelaitosten:

 • asetettujen tavoitteiden saavuttaminen
 • resurssien tehokas käyttäminen
 • riskien pitäminen oikeassa suhteessa eläkelaitosten riskinkantokykyyn ja riskinottohalukkuuteen
 • taloudellisen ja muun informaation luotettavuus ja oikeellisuus
 • lainmukainen toiminta ja määräysten noudattaminen
 • hallintoelinten päätösten ja sisäisten menettelytapaohjeiden noudattaminen.

Hallituksen tehtävänä on mm.:

 • nimittää ja erottaa toimihenkilöt ja toimitusjohtajan
 • päättää varojen sijoittamisesta ja hyväksyä sijoitussuunnitelma, joka asettaa kehykset sijoitustoiminnalle ja siinä otettavalle riskille
 • päättää vakuutusmaksujen perimisestä
 • päättää eläkelaitosten tekemistä sopimuksista
 • vastata kirjanpidon ja varainhoidon asianmukaisesta järjestämisestä
 • valmistella OP-Eläkekassan edustajiston ja OP-Eläkesäätiön hallintoneuvoston kokouksessa käsiteltävät asiat
 • antaa ja poistaa sääntöjen mukainen nimenkirjoitusoikeus
 • laatia tilinpäätöksen yhteyteen toimintakertomus
 • laatia esitys tilinpäätöksen mukaisen yli- tai alijäämän aiheuttamista toimenpiteistä
 • laatia sääntömuutosehdotus OP-Eläkekassan edustajistolle ja OP-Eläkesäätiön hallintoneuvostolle

Työntekijät ja työnantajat nimeävät hallitukseen omat edustajansa.

Käyntiosoite:
Gebhardinaukio 1,
00510 Helsinki

Postiosoite:
PL 308
00013 OP

Puhelin:
010 252 7883

Puhelinpalvelumme vastaa tiedusteluihin arkisin kello 9.00-15.00.

Ryhmäsähköposti
op-elakekassa(a)op.fi

OP-Eläkekassan Y-tunnus: 0200028-2
OP-Eläkesäätiön Y-tunnus: 0201804-4

Kummankin eläkelaitoksen kotipaikka on Helsinki

OP-Eläkekassan sijoitustoiminnan tavoitteena on saavuttaa vähintään eläkevastuun kasvua vastaava tuotto. Sijoitamme listattuihin osakkeisiin pääsääntöisesti passiivituotteiden ja rahastojen kautta. Tällä tavoin toimien aktiivinen omistajaohjaus ei ole merkittävässä roolissa. 

Syksyllä 2019 julkaisemme tarkemmat OP Ryhmän yhteisöjen omistajaohjauksen periaatteet.

OP-Eläkesäätiön hallintoneuvosto ja OP-Eläkekassan edustajisto vahvistavat vuosittain luottamushenkilöille maksettavat palkkiot ja palkkioperiaatteet.

OP-Eläkesäätiön hallitus ja OP-Eläkekassan hallitus päättävät niiden henkilöstön ja toimitusjohtajan palkka- ja palkkiopolitiikasta.

OP-Eläkesäätiö ja OP-Eläkekassa seuraavat toiminnassaan OP Ryhmän palkka- ja palkkiopolitiikan periaatteita. 

Eläkelaitosten henkilöstöllä on käytössä kannustinjärjestelmä, joka koskee toimitusjohtajan lisäksi yhtäläisin periaattein koko henkilöstöä. Kannustinjärjestelmän kriteerit vahvistetaan eläkelaitosten hallituksissa.

Palkka- ja palkkioperiaatteissa on otettu huomioon eläkesäätiölain ja vakuutuskassalain vaatimukset tehokkaasta ja varovaisesta hallinnosta sekä epäterveen riskinoton ja eturistiriitojen välttämisestä. 

Palkitsemisjärjestelmä ei ole ristiriidassa vakuutettujen ja etuudensaajien etujen kanssa.