Eläkepalvelut

OP-Eläkekassa ja OP-Eläkesäätiö toimivat OP Ryhmän työeläke- ja etuusperäisen lisäeläketurvan eläkelaitoksina.

Eläkeyksikkö huolehtii eläkehallinnosta ja eläkehakemuskäsittelystä, maksaa eläkkeet, rekisteröi työsuhteet ja hoitaa eläkeneuvonnan.

Sijoitustoiminnasta vastaa toimitusjohtaja yhdessä hallituksen kanssa. Sijoitustoiminnan hoitaa OP Varainhoito Oy.

OP-Palvelut Oy hoitaa eläkelaitosten sisäisen ja ulkoisen laskennan kirjanpidon, maksuliikenteen, tilinpäätökset, raportoinnin ja taloussuunnittelun.

OP Osuuskunnan riskienhallinta hoitaa eläkelaitoksen riskienhallinnan sekä tuotto- ja toimintapääomaseurannan.

Lakisääteiset eläkkeet

OP-Eläkekassan myöntämät lakisääteiset eläke-etuudet ovat

 • vanhuuseläke
 • osittainen varhennettu vanhuuseläke
 • työkyvyttömyyseläke/kuntoutustuki
 • työuraeläke
 • perhe-eläke
 • työeläkekuntoutus.

Eläkearvion tilaaminen

Eläkearvion saat tilattua Työeläke Internet-sivuilta, josta löytyy sähköinen työeläkeote. Lisätietoa voit kysyä myös puhelimesta 010 252 7883 ma-pe klo 9.00-15.30 tai sähköpostitse osoitteesta op-elakekassa(a)op.fi.

Pieni lisäeläkesanasto:

Lisäeläke

OP-Eläkesäätiön lisäeläke on työnantajan työntekijöilleen vapaaehtoisesti kustantama eläke. OP-Eläkesäätiön lisäeläkkeeseen ovat oikeutettuja ne osuuspankin, OKL:n, OKO:n tai OP-Kiinteistökeskus Oy:n entiset työntekijät, joiden työsuhde on alkanut ennen 1.7.1991 ja jatkunut OP Ryhmän säätiöön kuuluvalla työnantajalla vähintään viiden vuoden ajan. Lisäeläke määräytyy työskentelyn keston ja maksettujen palkkojen perusteella.

Vapaakirja

Jos lisäeläkkeeseen oikeutettu henkilö poistuu OP Ryhmän palveluksesta, hänen siihen asti hankkimansa eläkeoikeudet siirtyvät mukana. Tätä eläkeoikeuden siirtymistä henkilön mukana kutsutaan vapaakirjaksi.

Eläkeoikeuden varhennus

Varhennus tarkoittaa vapaakirjaeläkeoikeuden ottamista maksuun ennen varsinaista OP-Eläkesäätiön sääntöjen mukaista vanhuuseläkeikää. Varhennus pienentää maksuun jäävän eläkkeen määrää pysyvästi.

OP-Eläkesäätiön myöntämät eläke-etuudet ja avustukset ovat

 • vanhuuseläke
 • työkyvyttömyyseläke/kuntoutustuki
 • perhe-eläke
 • sairausavustus
 • hautausavustus.

Eläkearvion tilaaminen

Eläkearvion saat tilattua sähköpostitse osoitteesta op-elakekassa(a)op.fi. Tällä hetkellä voimme toimittaa eläkearvion vain niille henkilöille, joille eläkkeelle jääminen on ajankohtaista. Puhelinpalvelu 010 252 7883 on avoinna maanantaista perjantaihin klo 9.00-15.30.

Lisäeläkettä on haettava kirjallisesti siihen tarkoitetulla lomakkeella. Lomakkeen voit tulostaa alla olevasta linkistä.

Työeläkekortti

OP-Eläkekassa lähettää automaattisesti työeläkekortin kaikille sellaisille eläkkeensaajille, joille on myönnetty oma pysyvä eläke.

OP-Eläkesäätiö lähettää automaattisesti työeläkekortin yli 60-vuotiaalle vanhuuseläkkeensaajalle.

Työeläkekortin ja henkilöllisyystodistuksen avulla voi todistaa saavansa työeläkettä esimerkiksi saadakseen eläkeläisalennuksia niitä myöntävistä yrityksistä.

Osittaista varhennettua vanhuuseläkettä, osatyökyvyttömyyseläkettä ja perhe-eläkettä saaville korttia ei lähetetä.

OP-Eläkekassa hoitaa ryhmän työntekijöiden lakisääteistä, työntekijän eläkelain (TyEL) mukaista eläketurvaa.

Eläkekassan osakkaina voivat olla OP Osuuskunta, sen tytäryhtiöt ja jäsenpankit, niiden keskusjärjestöt, niiden omistamat yhteisöt ja laitokset sekä niiden yhteydessä toimivat säätiöt.

Eläkekassan jäsen on jokainen eläkekassan osakkaan palveluksessa oleva työntekijä, jolle osakkaan on järjestettävä TyEL:n mukainen vähimmäiseläketurva.

OP-Eläkekassa perustettiin 14.4.1950. Eläkekassan perustamista edelsi vuodesta 1929 voimassa ollut eläkesääntö. Koko ryhmää kattava työeläkejärjestely tuli voimaan 1962 työeläkelakien säätämisen jälkeen.

OP-Eläkekassa hoitaa ryhmän työsuhteessa olevan henkilöstön TyEL:n mukaisen vähimmäiseläketurvan sekä sääntöjen mukaiset lisäeläkkeet ja avustukset.

Vuoden 2016 lopussa eläkekassan toimintapiiriin kuului 274 työnantajaa, joista 177 oli osuuspankkeja. Jäseninä eläkekassassa oli noin 11 700 toimihenkilöä. Eläkkeensaajia oli 8 500.

OP-Eläkekassa on hyvää tulosta tekevä vakavarainen työeläkelaitos, joka palauttaa vuosiylijäämänsä TyEL-maksualennuksina.

Eläkevastuu on kokonaisuudessaan katettu voimassa olevien asetusten ja STM:n määräysten mukaisesti.

Hallinnossa on edustettuna tasapuolisesti niin työnantajat kuin työntekijät. Kummastakin ryhmästä kuuluu edustajistoon 12 ja hallitukseen 3 jäsentä.

OP-Eläkesäätiössä on järjestetty työnantajien hyväksymä lisäeläketurva. Lisäeläketurvan järjestäminen on vapaaehtoista, joten kaikki eläkekassaan kuuluvat työnantajat eivät automaattisesti kuulu eläkesäätiöön.

Eläkesäätiöön toimintapiiriin on päässyt TEL:n alaisessa työsuhteessa ollut henkilö, joka on yhtäjaksoisesti ollut kaksi vuotta OP Ryhmään kuuluvan työnantajan palveluksessa ja jonka työsuhde on alkanut ennen 1.7.1991.

Henkilö, jonka työsuhde on alkanut 30.6.1991 jälkeen, ei pääse eläkesäätiön lisäetuuksien piiriin. Mikäli henkilö on kuitenkin kuulunut eläkesäätiön toimintapiiriin vähintään 10 vuoden ajan ja saanut ko. ajalta eläkesäätiön sääntöjen mukaisen vapaakirjan ja hän tulee uudelleen eläkesäätiöön kuuluvan työnantajan palvelukseen vakinaiseen työsuhteeseen, tulee hän samalla uudelleen myös eläkesäätiön toimintapiiriin. Tällöin hänen edunsaajillaan ei kuitenkaan ole oikeutta säätiön perhe-eläkkeeseen.

OP-Eläkesäätiö perustettiin eläkesäätiölain säätämisen jälkeen vuonna 1955. Kun työntekijäin eläkelaki tuli voimaan vuonna 1962, jäi säätiön tehtäväksi lisäeläketurvasta huolehtiminen. Eläkesäätiön toimintapiiriin ei voi kuulua henkilö, jonka työsuhde on alkanut 30.6.1991 jälkeen. Eläkesäätiö on suljettu.

Vuoden 2016 lopussa Eläkesäätiön toimintapiiriin kuului 253 työnantajaa, joista osuuspankkeja oli 172. Toimintapiiriin kuuluvien työntekijöiden lukumäärä oli noin 2 100 ja eläkkeensaajia oli noin 8 000.

Eläkesäätiö perii kannatusmaksua ja eläkevastuu on kokonaisuudessaan katettu voimassa olevana asetuksen ja STM:n määräysten mukaisesti.

Hallinnon muodostavat hallintoneuvosto, jossa on 7 työnantajien ja 5 työntekijöiden edustajaa sekä hallitus, jossa on 4 työnantajien ja 3 työntekijöiden edustajaa.

Eläkelaitosten osoite:

Gebhardinaukio 1, Helsinki
PL 308
00013 OP

Puhelinpalvelu on avoinna maanantaista perjantaihin klo 9.00-15.30.
Puh. 010 252 7883
Fax 010 252 2710
Sähköposti op-elakekassa(a)op.fi

Eläkeyksikössä palvelevat:

Toimitusjohtaja
Erkko Ryynänen, puh. 010 252 2093

Eläkehallintopäällikkö
Mika Kivinen, puh. 010 252 1155

Eläkeasiantuntijat

Heli Lystilä

Erja Manninen

Pia Nurmi

Heini Salmu

Aija Telamo

Eija Virtanen

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi(a)op.fi