OP Gruppens pensionsanstalter

Reglementet för pensionsfonden för OP Gruppens personal godkändes 1929. Då penningvärdet minskade under krigsåren, och det inte var möjligt att förkovra pensionsfonden, tillsattes 1944 en kommitté för att bereda ett förslag till hur pensionsskyddet skulle ordnas. Utredningen av pensionsskyddet avancerade inte på flera år, utan arbetsgruppens arbete ledde till att pensionskassan OP-Eläkekassa grundades 14.4.1950.

Arbetsgivarna fick en lagstadgad skyldighet att ordna arbetspensionsskyddet först då lagen om pension för arbetstagare stiftades 8.7.1961 och trädde i kraft 1.7.1962.

Pensionsskyddet enligt lagen om pension för arbetstagare är försäkrat i OP-Eläkekassas A-avdelning för de anställda vid:

 • OP Försäkring Ab
 • OP Kapitalförvaltning Ab
 • Pohjola Hälsa Ab
 • OP Kiinteistösijoitus Oy
 • OP Asset Management Execution Services Oy

Det frivilliga tilläggspensionsskydd som kompletterar den lagstadgade arbetspensionen, vilket OP-Eläkekassa ansvarade för innan det lagstadgade arbetspensionsskyddet infördes, är försäkrat i OP-Eläkekassas B-avdelning. Nya anställda ansluts inte till tilläggspensionsskyddets verksamhetskrets och alla personer som hör till verksamhetskretsen har uppnått pensionsåldern.

Vid sidan av OP-Eläkekassa grundades 1955 pensionsstiftelsen OP-Eläkesäätiö som ansvarar för att försäkra det tilläggspensionsskydd som kompletterar det lagstadgade arbetspensionsskyddet för OP Gruppens anställda.

OP-Eläkesäätiö är stängd för nya personer sedan 1.7.1991, men den som hört till stiftelsens verksamhetskrets kan inträda i den på nytt, om

 • den anställda har hört till OP-Eläkesäätiös verksamhetskrets i minst 10 år och
 • fått ett sådant fribrev som avses i OP-Eläkesäätiös stadgar och
 • återinträder i tjänst i en ordinarie anställning hos en arbetsgivare som hör till OP-Eläkesäätiö

När gå i pension?

Du kan gå i ålderspension från ingången av månaden efter den månad då du har nått den nedre gränsen för ålderspension för din åldersklass och din nuvarande anställning har upphört. Ju längre du arbetar, desto större är din lagstadgade arbetspension.

Din ålder för ålderspension bestäms utifrån ditt födelseår. Du kan granska tabellen över åldern för ålderspension och andra nyttiga uppgifter på adressen https://www.ilmarinen.fi/sv/min-pension/information-om-pension/nar-kan-man-ga-i-alderspension/.

På basis av tilläggspensionsskyddet kan du ha rätt att gå i ålderspension redan före du nått åldern för ålderspension för din åldersklass. Närmare information om ditt ålderspensionsskydd får du av OP-Eläkesäätiös och OP-Livförsäkrings experter.

Partiell förtida ålderspension

Den partiella ålderspensionen gör det möjligt för dig att gå i pension redan före din egentliga ålder för ålderspension. Då kan gå i partiell förtida ålderspension tidigast vid 61 års ålder och ta ut 25 % eller 50 % av din arbetspension.

Den partiella ålderspensionen ger dig fria händer att arbeta vid sidan av pensionen. Inga gränser ställs för arbetet, men det krävs inte heller att man arbetar.

Du kan inte ta ut partiell ålderspension om du redan får någon annan arbetspension för ditt arbete i Finland eller om du har invalidpension som lämnats vilande på grund av förvärvsarbete.

Beloppet av den partiella ålderspensionen utgör 25 % eller 50 % av den pension som du har tjänat in vid slutet av det kalenderår som föregår det kalenderår då pensionen börjar.

Om du går i partiell ålderspension innan du nått den lägsta åldern för ålderspension, görs en förtidsminskning i din pension fram till ålderspensionen för din åldersklass. Förtidsminskningen är bestående och den minskar också din framtida ålderspension.

Närmare information om den partiella ålderspensionen finns på adressen https://www.ilmarinen.fi/sv/min-pension/du-gar-snart-i-pension/partiell-alderspension/.

Om din arbetsgivare kompletterar ditt lagstadgade arbetspensionsskydd med en tilläggspension, kontrollera innan du går i partiell ålderspension hur uttaget av arbetspensionen påverkar dina tilläggspensionsarrangemang.

Då arbetsförmåga blir svagare

Du kan få invalidpension, om din arbetsförmåga har minskat till följd av en sjukdom eller en skada för minst ett års tid. Yrkesinriktad rehabilitering är det första alternativet före invalidpensionen. Då arbetsoförmågan inte pågår i ett år kan man få sjukdagpenning från FPA.

Du kan få invalidpensionen som fortlöpande eller tidsbestämd. Den tidsbestämda invalidpensionen kallas för rehabiliteringsstöd.

Det finns två typer av fortlöpande invalidpension:

 • delinvalidpension
 • full invalidpension.

Du kan få full invalidpension, om din arbetsförmåga är mindre än 40 % efter rehabilitering och vård.

Du kan få partiell invalidpension, om din arbetsförmåga efter rehabilitering och vård är mindre än 60 %.

Du kan också få tidsbestämd invalidpension, dvs. rehabiliteringsstöd, antingen till fullt belopp eller partiellt.

Den behandlande läkaren ger försäkringsanstalten de uppgifter som behövs för beslutet om invalidpension. Läkaren gör bland annat följande:

 • undersöker patienten
 • bedömer patientens funktionsförmåga
 • gör en diagnos
 • ger vård
 • följer upp återhämtningen
 • upprättar till försäkringsanstalten ett utlåtande som beskriver patientens läge.

Försäkringsläkaren bedömer om den behandlande läkarens beskrivning uppfyller de kriterier som lagen kräver för att invalidpensionen ska kunna beviljas. Försäkringsläkaren gör bland annat följande:

 • tar del av utlåtandena från den behandlande läkaren
 • försäkrar sig om att patienten är korrekt undersökt och behandlad
 • försäkrar sig om att alla sökanden behandlas jämlikt och rättvist
 • bedömer hurdant arbete som sökandens återstående arbetsförmåga räcker eller inte räcker till för
 • ger medicinska motiveringar för beslutet om arbetsoförmåga.

Du får ytterligare information på adressen https://www.ilmarinen.fi/sv/min-pension/Rehabilitering/.

Du får närmare information om invalidpension på adressen https://www.ilmarinen.fi/sv/min-pension/information-om-pension/arbetsformagan-har-forsamrats/.

Vad innebär familjepensionen?

I händelse av ett dödsfall kan den efterlevande maken och de minderåriga barnen få familjepension.

En sambo har inte rätt till familjepension.

Familjepensionens belopp baserar sig på beloppet av förmånslåtarens arbetspension.

Du får närmare information om familjepension och villkoren för den på adressen https://www.ilmarinen.fi/sv/min-pension/information-om-pension/familjepension-for-efterlevande-makemaka-och-barn/.

OP-Eläkesäätiös tilläggspension kompletterar din lagstadgade arbetspension: Du kan ta ut din tilläggspension före din lagstadgade ålder för ålderspension, du kan ha rätt till tilläggspension vid sidan av din arbetspension eller få andra förmåner i förhållande till arbetspensionssystemet.

Din arbetsgivare betalar kostnaderna för OP-Eläkesäätiös tilläggspensionsförsäkring.

Bestämmelser om tilläggspensionsskyddet finns i OP-Eläkesäätiös stadgar, som fastställs av Finansinspektionen på ansökan av OP-Eläkesäätiö. Du kan läsa våra stadgar här (länk).

OP-Eläkesäätiös förmåner:

 • ålderspension
 • invalidpension/rehabiliteringsstöd
 • familjepension
 • sjukbidrag
 • begravningsbidrag.

Kontrollera ditt arbetspensionsutdrag

Du kan kontrollera beloppet av den arbetspension som flutit in fram till nu i ditt arbetspensionsutdrag. Av det framgår hur mycket du fått i lön, när du fått lönen, vem som du varit anställd hos och hur mycket dina anställningar eller företagarverksamhet har gett dig pension. Om dina anställningar har angetts korrekt i pensionsutdraget, vet du att din arbetsgivare har tagit hand om ditt pensionsskydd.

Det lättaste sättet för dig att få ett arbetspensionsutdrag är adressen www.ilmarinen.fi. På den kan du när som helst kontrollera ditt arbetspensionsutdrag. Om du upptäcker brister eller fel i ditt arbetspensionsutdrag, rapportera det i Ilmarinens nättjänst.

Det lönar sig att granska uppgifterna i arbetspensionsutdraget, för då det är dags att fastställa din pension, beräknas den utifrån de anställningar och löneuppgifter som syns på arbetspensionsutdraget.

Uppgifterna i arbetspensionsutdraget är alltid aktuella och av det framgår beloppet av den pension som du tjänat in månad för månad.

Närmare information om arbetspensionsutdraget får du på nätsidan https://www.ilmarinen.fi/sv/min-pension/information-om-pension/granska-ditt-pensionsutdrag/.

Arbetspensionsbolaget Ilmarinen postar också arbetspensionsutdragen för anställda som är försäkrade hos OP-Eläkekassa.

I pensionsutdraget finns inte uppgifter om tilläggspensionsskydd från OP-Eläkesäätiö eller OP-Livförsäkrings Ab.

OP-Eläkesäätiö sänder från och med 2019 varje år de personer som ingår i dess verksamhetskrets ett tilläggspensionsbesked.

Du kan kontrollera beloppet av den arbetspension som flutit in fram till nu i ditt arbetspensionsutdrag. Av det framgår hur mycket du fått i lön, när du fått lönen, vem som du varit anställd hos och hur mycket dina anställningar eller företagarverksamhet har gett dig pension. Om dina anställningar har angetts korrekt i pensionsutdraget, vet du att din arbetsgivare har tagit hand om ditt pensionsskydd.

Det lättaste sättet för dig att få ett arbetspensionsutdrag är adressen www.ilmarinen.fi. På den kan du när som helst kontrollera ditt arbetspensionsutdrag. Om du upptäcker brister eller fel i ditt arbetspensionsutdrag, rapportera det i Ilmarinens nättjänst.

Det lönar sig att granska uppgifterna i arbetspensionsutdraget, för då det är dags att fastställa din pension, beräknas den utifrån de anställningar och löneuppgifter som syns på arbetspensionsutdraget.

Uppgifterna i arbetspensionsutdraget är alltid aktuella och av det framgår beloppet av den pension som du tjänat in månad för månad.

Närmare information om arbetspensionsutdraget får du på nätsidan https://www.ilmarinen.fi/sv/min-pension/information-om-pension/granska-ditt-pensionsutdrag/.

Arbetspensionsbolaget Ilmarinen postar också arbetspensionsutdragen för anställda som är försäkrade hos OP-Eläkekassa, och alla anställda i OP Gruppen kan kontrollera arbetspensionsutdraget i Ilmarinens nättjänst.

I pensionsutdraget finns inte uppgifter om tilläggspensionsskydd från OP-Eläkesäätiö eller OP-Livförsäkrings Ab.

Separata pensionsberäkningar, Ilmarinens kunder

Då din arbetspension är försäkrad hos Ilmarinen, får du enklast en pensionsberäkning genom att logga in i Ilmarinens nättjänst https://www.ilmarinen.fi/vape/engine

Du når Ilmarinens kundtjänst på numret 010 195 000 mån.–fre. kl. 8–17. (Numret till den svenskspråkiga telefontjänsten 010 284 3719)

Separata pensionsberäkningar, OP-Eläkekassas och OP-Eläkesäätiös kunder

Vi upprättar en pensionsberäkning då du planerar att gå i pension.

Om det inte ännu är aktuellt att söka pension, får du information om din tilläggspension med ett tilläggspensionsbesked och arbetspensionsutdrag som kommer hem med posten.

OP-Eläkesäätiö sänder från och med 2019 varje år de personer som ingår i dess verksamhetskrets ett tilläggspensionsbesked.

Du kan be om en separat pensionsberäkning över beloppet av arbetspensionen eller tilläggspensionen genom att sända e-post till adressen op-elakekassa(a)op.fi eller ringa vår kundtjänst på numret 010 252 7883.

Man ska ansöka om arbetspension och tilläggspension skriftligt. Det finns separata blanketter för arbetspension och tilläggspension.

För en del anställda i OP Gruppen har det lagstadgade arbetspensionsskyddet ordnats hos Ilmarinen och för en del hos OP-Eläkekassa.

Tilläggspensionsskyddet för de anställda vid OP-Gruppen kan vara försäkrat hos OP-Eläkesäätiö, OP-Livförsäkrings Ab eller Mandatum Life.

Ansökan om lagstadgad arbetspension

Ansök om pension cirka en månad innan du tänker gå i pension. Man måste alltid själv ta initiativ till att söka pension. Pensionsbolaget uppmanar inte någon att söka pension. Då du nått den lägsta åldern för ålderspension kan du gå i pension vid den tidpunkt som du väljer. Pensionen börjar alltid den första dagen i en månad. Kom ihåg att anställningen måste sluta innan pensionen börjar.

Du behöver inga separata bilagor till ansökan om ålderspension eller partiell förtida ålderspension – det räcker med själva ansökan. Som bilaga till ansökan om invalidpension behövs dessutom ett B-utlåtande från din läkare.

Då din arbetspension är försäkrad hos Ilmarinen

Du kan göra beräkningar för olika pensionsalternativ och olika begynnelsetidpunkter samt söka pension i Ilmarinens nättjänst.

Kontaktinformation till kundbetjäningen:

Telefon: 010 195 000, vardagar kl. 8–17

Adress: Porkalagatan 1, 00010 Ilmarinen

Då din arbetspension är försäkrad hos OP-Eläkekassa

Det lagstadgade arbetspensionsskyddet för en del anställda vid OP Gruppen är inte försäkrat hos Ilmarinen utan hos OP-Eläkekassa. Om din arbetsgivare är:

 • OP Försäkring Ab
 • OP Kapitalförvaltning Ab
 • OP Kiinteistösijoitus Oy
 • OP Asset Management Execution Services Oy eller
 • Pohjola Hälsa Ab.

kan du be att får en pensionsberäkning av OP-Eläkekassa. Du kan skriva ut pensionsansökan t.ex. på sidan www.tyoelake.fi eller ilmarinen.fi.

Ansökan om tilläggspension från OP-Eläkesäätiö

Om du omfattas av tilläggspensionsskyddet från OP-Eläkesäätiö och du har rätt till tilläggspension, behöver du fylla i en separat ansökan om tilläggspensionen och returnera den till OP-Eläkesäätiö.

OP-Eläkesäätiös och OP-Eläkekassas personal behandlar och betalar pensionerna samt tar hand om kundbetjäningen.

För placeringsverksamheten svarar verkställande direktören tillsammans med styrelsen. OP Kapitalförvaltning Ab sköter placeringsverksamheten.

OP-Tjänster Ab tar hand om försäkringsanstalternas interna och externa redovisning, betalningsrörelse, bokslut, rapportering och ekonomiska planering.

OP Andelslags riskhantering handhar försäkringsanstalternas riskhantering samt uppföljning av avkastningen och verksamhetskapitalet.

OP-Eläkekassas representantskap och OP-Eläkesäätiös förvaltningsråd utgör pensionsanstalternas högsta beslutande organ. Till deras uppgifter hör bl.a.:

 • att besluta om de åtgärder som det föregående årets bokslut föranleder
 • att fastställa bokslutet
 • att besluta om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
 • att välja revisorer och besluta om beloppet av revisorernas arvode
 • att besluta om arvodena för de förtroendevalda för följande räkenskapsperiod
 • att välja styrelseledamöter och personliga suppleanter för dem
 • att fastställa stadgeändringar
 • att få en översikt över pensionsanstalternas verksamhet

De anställda och arbetsgivarna utser egna företrädare till förvaltningsrådet och representantskapet.

OP-Eläkesäätiös och OP-Eläkekassas styrelse ansvarar för pensionsanstalternas hela verksamhet.

Styrelsen bär helhetsansvar för den interna kontrollen som säkerställer att pensionsanstalterna:

 • uppnår de mål som ställts
 • effektivt använder sina resurser
 • håller riskerna i rätt proportion till pensionsanstalternas riskhanteringsförmåga och riskvillighet
 • har tillförlitlig och riktig ekonomisk och övrig information
 • handlar i enlighet med lag och föreskrifter
 • iakttar sina förvaltningsorgans beslut och interna anvisningar om förfaringssätt.

Styrelsens uppdrag är bl.a. att:

 • utse och entlediga tjänstemän och verkställande direktören
 • besluta om att placera medel och godkänna en placeringsplan som ställer upp gränserna för placeringsverksamheten och riskerna som får tas i den
 • besluta om att debitera försäkringspremier
 • besluta om avtal som pensionsanstalterna ingår
 • ansvara för att bokföringen och medelsförvaltningen är ändamålsenligt ordnad
 • bereda de ärenden som ska behandlas av OP-Eläkekassas representantskap och OP-Eläkesäätiös förvaltningsråd
 • tilldela och återta den rätt att teckna namnet som avses i stadgarna
 • upprätta en verksamhetsberättelse i samband med bokslutet
 • upprätta ett förslag till åtgärder som föranleds av det överskott eller underskott som bokslutet visar
 • upprätta ett förslag till ändring av stadgar för OP-Eläkekassas representantskap och OP-Eläkesäätiös förvaltningsråd.

De anställda och arbetsgivarna utser egna företrädare till styrelsen.

Besöksadress:
Gebhardsplatsen 1,
00510 Helsingfors

Postadress:
PB 308
00013 OP

Telefon:
010 252 7883

Vår telefontjänst svarar vardagar kl. 9.00–15.00.

Gemensam e-post
op-elakekassa(a)op.fi

OP-Eläkekassas FO-nummer: 0200028-2
OP-Eläkesäätiös FO-nummer: 0201804-4

Bägge pensionsanstalters hemvist är Helsingfors

Syftet med OP-Eläkekassas placeringsverksamhet är att nå minst en avkastning som motsvarar ökningen i pensionsansvaret. Vi placerar i noterade aktier i regel via passiva produkter och fonder. Därför spelar den aktiva ägarstyrningen inte en betydande roll.

Hösten 2019 offentliggör vi principerna för ägarstyrning i OP Gruppens företag.

OP-Eläkesäätiös förvaltningsråd och OP-Eläkekassas representantskap fastställer årligen de arvoden som betalas till förtroendevalda samt principerna för ersättningar.

OP-Eläkesäätiös styrelse och OP-Eläkekassas styrelse beslutar om de anställdas och verkställande direktörens löne- och ersättningspolitik.

OP-Eläkesäätiö och OP-Eläkekassa följer i sin verksamhet OP Gruppens principer för löne- och ersättningspolitik.

Pensionsanstalternas anställda omfattas av ett ersättningssystem som förutom verkställande direktören gäller hela personalen på lika principer. Kriterierna för ersättningssystemet fastställs av pensionsanstalternas styrelser.

I löne- och ersättningsprinciperna beaktas pensionsstiftelselagens och försäkringskasselagens krav på effektiv och aktsam förvaltning samt på att undvika osund risktagning och intressekonflikter.

Ersättningssystemet strider inte mot de försäkrades och förmånstagarnas förmåner.