Vastuullinen sijoittaminen kuva

Hållbarhet och ansvarsfulla placeringar

Vi tror att det går att föra världen i en bättre riktning genom att spara och placera. Att främja hållbarhet är viktigt för oss. Läs mer om hur vi främjar hållbarheten i vår placeringsverksamhet.

Genom att följa upp hur ansvarsfulla placeringsobjekten är och sporra företagen till en mer hållbar verksamhet, bidrar vi till att placeringsmålen på lång sikt kan nås. Ansvarsfulla placeringar betyder alltså inte att man avstår från en god avkastning, utan företag med hållbar verksamhet har minst lika goda möjligheter att ge avkastning som andra företag. Rätt placerade besparingar tryggar din egen och vår gemensamma framtid.

 • I enlighet med våra rutiner tillämpar vi ESG-analys och ESG-data i olika strategier för att komplettera bedömningen av den finansiella ställningen. 
 • Vi använder uteslutning när det är fråga om brott mot internationella normer, vapen som enligt vissa avtal är förbjudna, tobakstillverkning eller ekonomiska grunder som hänför sig till klimatförändringar. Förteckningen över uteslutna placeringsobjekt finns offentligt tillgänglig och uppdateras efter behov.
 • I fråga om fonder som omfattas av artikel 8 och 9 och som även främjar ESG-faktorer och har hållbarhetsmål, tillämpar vi inte bara de allmänna uteslutningskriterierna utan utesluter i ännu större utsträckning olika branscher och bolag. 
 • En regelbunden uppföljning efter placeringen är en hörnsten vid ansvarsfulla placeringar. Uppföljningen möjliggör rapportering både enligt regleringskraven och till kunderna om måluppfyllelsen för de ansvarsfulla placeringarna. 
 • Tema- och påverkansfonder avser placeringar som följer megatrender och hållbarhetsteman. Fonderna placerar på aktie- och räntemarknaden. Våra ansvarsfulla temaplaceringar fokuserar särskilt på teman som anknyter till miljön. 
 • I dialog med våra placeringsobjekt skaffar vi närmare information som gäller företagsansvaret. Vi påverkar företagen så att de ska svara mot hållbarhetsutmaningarna.
 • Vi påverkar genom att delta i placerarnas samarbetsinitiativ. De gemensamma initiativen kan handla om att placerarna kräver mer ambitiösa mål och åtgärder av företagen i fråga om klimatförändringarna.
 • Vi deltar i finländska och utländska börsbolags stämmor. Ägarpolicyn för fonder förvaltade av OP-Fondbolaget beskrivs närmare i principerna för ägarstyrning.
 • Genom att iaktta principerna för ansvarsfull placering och placera hållbart, bidrar vi till att främja hållbarheten. I våra principer för ansvarsfull placering redogör vi för kriterierna för att utesluta företag från våra aktiva placeringar. Uteslutningen baserar sig vanligen på att företagets verksamhet bryter mot internationella normer eller OECD:s anvisningar, eller på att det tillverkar en viss typ av vapen, är ett tobaksbolag eller innebär en koldioxidrisk.
 • Principerna för ansvarsfull fastighetsplacering kompletterar principerna för ansvarsfull placering. De omfattar placeringar i bostäder och verksamhetslokaler, i skog i Finland och i fastighetsfonder och fastighetsskulder i Finland och utlandet.
 • OP Kapitalförvaltnings hållbarhetsarbete styrs av flera riktlinjer och principer. Vi har förbundit oss att följa lagar och bestämmelser men också att iaktta internationella förbindelser som styr vår verksamhet. 
 • OP Gruppen, OP-Fondbolaget Ab, OP Kapitalförvaltning Ab och de andelsbanker som fungerar som kapitalförvaltare rapporterar årligen om principerna för ägarstyrning. Principerna för ägarstyrning har godkänts av företagens styrelser. OP-Fondbolaget informerar dessutom om ägarstyrningen i OP-fondernas halvårsrapport och årsredovisning samt i fondprospekten. 

 

Hållbarhetsklasser för fonder

Ett av målen med EU:s reglering av hållbar finansiering är ökad transparens och tillgänglighet till information om hållbarhet i fråga om placeringsprodukter samt bättre jämförbarhet av produkter. Fonder delas därför i fortsättningen in i tre klasser, beroende på hållbarhetsmålen för fonderna: artikel 9, artikel 8 och artikel 6. Att främja hållbarhet genom våra fonder är viktigt för oss.

Så här känner du igen det Hållbarhetsklass Beskrivning
Artikel 9, det vill säga hållbara placeringsprodukter Fonder med hållbara placeringar som mål. De placerar i företag som har en positiv inverkan på miljön och/eller samhället och människornas välbefinnande.
Artikel 8, det vill säga placeringsprodukter som främjar ESG-egenskaper Fonder som främjar miljö- eller samhällsrelaterade aspekter genom att utesluta företag med verksamhet som är skadlig för miljön och samhället. Till fonder väljs och prioriteras företag som bättre än referensföretagen beaktar miljön, socialt ansvar och god förvaltningssed.
  Artikel 6, det vill säga övriga placeringsprodukter Fonder som beaktar hållbarhetsrisker, men som inte uttryckligen främjar eller strävar efter aspekter som hänför sig till miljön eller samhället. 

Vi gör en hållbarhetsbedömning, det vill säga en ESG-analys av största delen av våra fonder där vi använder vår egen ESG-analysmodell.

Se våra fonder

 

Rapporter över ansvarsfull placering

Rapport över ansvarsfull placering 2023 (på finska)

OP Kiinteistösijoitus hållbarhetsrapporter​

Vi publicerar årligen OP Kiinteistösijoitus hållbarhetsrapport. Rapporten sammanfattar hållbarhetsåtgärderna inom fastighetsplacering som nyckeltal och åtgärder.

Fondspecifika hållbarhetsrapporter​

I en fonds hållbarhetsrapport presenteras fondens innehåll ur ESG-perspektiv. ESG avser faktorer som gäller miljö, sociala frågor och god förvaltningssed. Utvärderingen av fondens miljöansvar och sociala ansvar samt god förvaltningssed baserar sig på analys av målbolagen. Rapporten offentliggörs, om den ESG-analys som vi använder täcker över 50 procent av portföljens placeringar. De fondspecifika hållbarhetsrapporterna finns i fondernas månadsöversikter.

OP Kiinteistösijoitus Oy är portföljförvaltare för tre specialplaceringsfonder. Bolaget förvaltar dessutom fastighetsfonder som är avsedda för professionella placerare. Mer information om hållbarhetsfrågor som anknyter till specialplaceringsfonderna finns på fondernas egna sidor: 
Information om öppna private equity-fonder avsedda för professionella placerare:
OP Kiinteistösijoitus Oy upprättar och publicerar inte principer för ägarstyrning, eftersom de fonder som förvaltas av företaget inte placerar sina tillgångar i aktier i bolag som är föremål för handel på en reglerad marknad.