Vastuullinen sijoittaminen kuva

Ansvarsfulla placeringar

Vi tror att det går att bygga upp världen i en bättre riktning också genom att spara. Rätt placerade besparingar tryggar vår egen och vår gemensamma framtid.

Ansvarsfull placering i OP består av

  1. Beaktande av miljö, samhällsansvar och god förvaltningssed i placeringsbesluten: beaktande av ESG-avkastningsmöjligheter och -risker, positiv och negativ värdering samt uteslutningar.
  2. Aktivt ägande: Påverkan av företag samt deltagande i och röstning vid bolagsstämmor

Dessutom utgör uppföljningen av internationella normer en väsentlig del av definitionen av ESG-risker och påverkansarbetet.

Vi tror att granskningen av hur ansvarsfulla placeringsobjekten är och sporrandet av företag till allt hållbarare företagsverksamhet bidrar till att placeringsmålen på lång sikt nås. Ansvarsfull placering betyder alltså inte att man avstår från hög avkastningspotential. Ansvarsfulla företag har minst lika bra möjligheter som övriga företag att producera mervärde för placerarna.

Våra Principer för ansvarsfull placering kompletteras med Principer för ansvarsfull fastighetsplacering. Våra Principer för ansvarsfull fastighetsplacering omfattar placeringar i bostäder och verksamhetslokaler samt skog i Finland och placeringar i fastighetsfonder och fastighetsskuldebrev i Finland och utomlands.
OP Företagsbanken förbinder sig att bli klimatneutral i sina företagskreditportföljer och OP Kapitalförvaltning i de fonder som företaget förvaltar tillsammans med OP-Fondbolaget senast 2050.

Temafonder för ansvarsfull placering

För placerare som är intresserade av ansvarsfull placering erbjuder vi spar- och placeringsprodukter som är specialiserade på det här området. För dem som är intresserade av etiska aspekter finns OP-Hållbar Värld som lämpar sig för sparande. För dem som är intresserade av aktieplacering har vi temafonder som erbjuder placerarna en genuin möjlighet att delta i lösningen av miljöproblem.

Vid valet av placeringsobjekt accentueras produkter och tjänster som spelar en avgörande roll vid bekämpningen av globala hotbilder. Det kan vara frågan om hot mot miljön eller sociala hotbilder. Exempel på dessa är klimatförändringen eller en humanitär kris till följd av brist på mat eller dricksvatten.

Läs mer om produkter för ansvarsfull placering

Hanteringen av ansvarsrelaterade frågor i anslutning till fastighetsplaceringsfonderna

OP Kiinteistösijoitus Oy är portföljförvaltare för tre specialplaceringsfonder. Bolaget förvaltar dessutom fastighetsfonder som är avsedda för professionella placerare. Mer information om ansvarsrelaterade frågor som anknyter till specialplaceringsfonderna finns på fondernas egna webbsidor: OP-Hyresinkomst, OP-Servicefastigheter och OP-Skogsägare. Nedan ges mer information om öppna private equity-fonder som är avsedda för professionella placerare.

Påverka genom att placera

Med hållbarhetsplaceringar eftersträvas en mätbar positiv miljöeffekt och samhällelig nytta utöver placeringsavkastning. Klimatförändringen och de samhälleliga spänningarna utgör ett allt större hot mot företagens tillväxtmöjligheter och verksamhetsförutsättningar på lång sikt. De nya utmaningarna erbjuder samtidigt framsynta placerare möjligheter till god avkastning.

Fonden OP Finnfund Global Impact I tar ett nytt steg mot mer hållbara placeringar. Finlands första globala hållbarhetsfond placerar på tillväxtmarknader i ansvarsfulla bolag vars tjänster direkt svarar mot de globala utmaningarna, såsom klimatförändringen och livsmedelsförsörjningen, samt främjar jämställdheten mellan könen.

Hållbarhetsfonden OP Finnfund Global Impact Fund I Ky

Fondernas koldioxidavtryck

Vi offentliggör koldioxidavtrycket för OP-aktiefonderna halvårsvis. Genom att vi offentliggör uppgifterna om koldioxidintensitet erbjuder OP placerarna ett nytt nyckeltal för kolrisken som stöd för fondvalet.

Rapport över ansvarsfull placering

I den av OP Kapitalförvaltning sammanställda rapporten kan du se hur vi utövar ansvarsfull placering inom olika delområden.

Ansvarsfulla fastighetsplaceringar

Vi publicerar årligen en översikt över samhällsansvar sammanställd av OP Kiinteistösijoitus. Översikten sammanfattar ansvarsåtgärderna inom fastighetsplacering som nyckeltal och åtgärder.

OP Kiinteistösijoitus översikter över samhällsansvar

OP Kapitalförvaltnings årliga rapport till FN om ansvarsfulla placeringar

OP Kapitalförvaltning rapporterar årligen till UN PRI, FN:s principer för ansvarsfulla investeringar, om sina aktiviteter inom ansvarsfulla placeringar. OP Kapitalförvaltning klarade sig utmärkt för 2019 års del i detta världens viktigaste och mest omfattande rapporteringsramverk för ansvarsfulla placeringar, och nådde den bästa möjliga nivån i tre kategorier och en bättre nivå än medianen i sammanlagt fem kategorier. I de övriga fem rapportkategorierna av totalt tio kom OP Kapitalförvaltning upp till mediannivån.

För att säkerställa att OP Kapitalförvaltnings rapport om ansvarsfulla placeringar (UN PRI-rapport) och de processer den beskriver motsvarar UN PRI:s instruktioner, har OP Kapitalförvaltning bett en tredje part om en kritisk granskning av rapporten för 2017. Det slutliga utlåtandet i KPMG Oy Ab:s kritiska granskning kan läsas nedan.

Fondspecifika hållbarhetsrapporter

I fondens hållbarhetsrapport presenteras fondens innehåll ur ESG-perspektiv. ESG avser faktorer som gäller miljö, sociala frågor och bolagsstyrning. Utvärderingen av fondens miljöansvar, sociala ansvar och bolagsstyrning baserar sig på en analys av portföljens målbolag. Rapporten offentliggörs, om den ESG-analys som vi använder täcker över 50 procent av portföljens placeringar. De fondspecifika hållbarhetsrapporterna finns bland dokumenten på respektive fonds nätsida.

Uteslutningen av företag, dvs. negativ värdering

I principerna för ansvarsfull placering redogör vi för de kriterier enligt vilka vi kan utesluta företag från våra aktiva placeringar. Uteslutningen baserar sig vanligen på att företagens verksamhet bryter mot internationella normer eller OECD:s anvisningar, på tillverkningen av en viss typ av vapen eller på kolrisken.

Uppföljning av internationella normer

I uppföljningen av internationella normer utnyttjar vi en opartisk samarbetspartner (GES Investment Service) som för placeringsverksamheten tillhandahåller fortlöpande analys om hur internationella normer genomförs i placeringsobjekten. Dessutom granskar GES Investment Service OPs kapitalförvaltnings- och fondbolags placeringar två gånger per år med hänsyn till försummelser av internationella normer. Screeningen täcker de direkta, aktiva placeringar i aktier och företagslån som förvaltas av OPs kapitalförvaltningsbolag. Till exempel indexprodukterna och de fonder som förvaltas av utomstående portföljförvaltare blir utanför screeningen.

Principer för ägarstyrning

På den här sidan publiceras principerna för ägarstyrning i OP-Fondbolaget Ab och de andelsbanker som fungerar som kapitalförvaltare samt OP Kapitalförvaltning Ab. Principerna för ägarstyrning har godkänts av företagens styrelser. Åtgärderna inom ägarstyrningen rapporteras årligen på den här webbplatsen. OP-Fondbolaget informerar dessutom om ägarstyrningen i OP-fondernas halvårsrapport och årsredovisning samt i OP-fondernas fondprospekt.

OP Kapitalförvaltning Ab

OP-Fondbolaget

OP-Livförsäkrings Ab

Andelsbankerna

OP Kiinteistösijoitus Oy

OP Kiinteistösijoitus Oy upprättar och publicerar inte principer för ägarstyrning, eftersom de fonder som förvaltas av företaget inte placerar sina tillgångar i aktier i bolag som är föremål för handel på en reglerad marknad.