Vastuullinen sijoittaminen kuva

Ansvarsfulla placeringar

Vi tror att det går att bygga upp världen i en bättre riktning också genom att spara. Rätt placerade besparingar tryggar vår egen och vår gemensamma framtid.

Ansvarsfull placering i OP omfattar

  • beaktandet av ansvarsfullheten i placeringsbeslut
  • aktivt ägande
  • positiv och negativ värdering
  • processen för uppföljning av internationella normer samt påverkan

Vi tror att granskningen av hur ansvarsfulla placeringsobjekten är och sporrandet av företag till allt hållbarare företagsverksamhet bidrar till att placeringsmålen på lång sikt nås. Ansvarsfull placering betyder alltså inte att man avstår från hög avkastningspotential. Ansvarsfulla företag har minst lika bra möjligheter som övriga företag att producera mervärde för placerarna.

Fondernas koldioxidavtryck

Vi offentliggör koldioxidavtrycket för OP-aktiefonderna halvårsvis. Genom att vi offentliggör uppgifterna om koldioxidintensitet erbjuder OP placerarna ett nytt nyckeltal för kolrisken som stöd för fondvalet.

Rapport över ansvarsfull placering

I den av OP Kapitalförvaltning sammanställda rapporten kan du se hur vi utövar ansvarsfull placering inom olika delområden.

OP Kapitalförvaltnings årliga rapport till FN om ansvarsfulla placeringar

OP Kapitalförvaltning rapporterar årligen till UN PRI, FN:s principer för ansvarsfulla investeringar, om sina aktiviteter inom ansvarsfulla placeringar. OP Kapitalförvaltning klarade sig utmärkt för 2019 års del i detta världens viktigaste och mest omfattande rapporteringsramverk för ansvarsfulla placeringar, och nådde den bästa möjliga nivån i tre kategorier och en bättre nivå än medianen i sammanlagt fem kategorier. I de övriga fem rapportkategorierna av totalt tio kom OP Kapitalförvaltning upp till mediannivån.

För att säkerställa att OP Kapitalförvaltnings rapport om ansvarsfulla placeringar (UN PRI-rapport) och de processer den beskriver motsvarar UN PRI:s instruktioner, har OP Kapitalförvaltning bett en tredje part om en kritisk granskning av rapporten för 2017. Det slutliga utlåtandet i KPMG Oy Ab:s kritiska granskning kan läsas nedan.

Fondspecifika hållbarhetsrapporter

I fondens hållbarhetsrapport presenteras fondens innehåll ur ESG-perspektiv. ESG avser faktorer som gäller miljö, sociala frågor och bolagsstyrning. Utvärderingen av fondens miljöansvar, sociala ansvar och bolagsstyrning baserar sig på en analys av portföljens målbolag. Rapporten offentliggörs, om den ESG-analys som vi använder täcker över 50 procent av portföljens placeringar. De fondspecifika hållbarhetsrapporterna finns bland dokumenten på respektive fonds nätsida.

Uteslutningen av företag, dvs. negativ värdering

I principerna för ansvarsfull placering redogör vi för de kriterier enligt vilka vi kan utesluta företag från våra aktiva placeringar. Uteslutningen baserar sig vanligen på att företagens verksamhet bryter mot internationella normer eller OECD:s anvisningar, på tillverkningen av en viss typ av vapen eller på kolrisken.

Uppföljning av internationella normer

I uppföljningen av internationella normer utnyttjar vi en opartisk samarbetspartner (GES Investment Service) som för placeringsverksamheten tillhandahåller fortlöpande analys om hur internationella normer genomförs i placeringsobjekten. Dessutom granskar GES Investment Service OPs kapitalförvaltnings- och fondbolags placeringar två gånger per år med hänsyn till försummelser av internationella normer. Screeningen täcker de direkta, aktiva placeringar i aktier och företagslån som förvaltas av OPs kapitalförvaltningsbolag. Till exempel indexprodukterna och de fonder som förvaltas av utomstående portföljförvaltare blir utanför screeningen.

Principer för ägarstyrning

På den här sidan publiceras principerna för ägarstyrning i OP-Fondbolaget Ab och de andelsbanker som fungerar som kapitalförvaltare samt OP Kapitalförvaltning Ab. Principerna för ägarstyrning har godkänts av företagens styrelser. Åtgärderna inom ägarstyrningen rapporteras årligen på den här webbplatsen. OP-Fondbolaget informerar dessutom om ägarstyrningen i OP-fondernas halvårsrapport och årsredovisning samt i OP-fondernas fondprospekt.  

OP Kapitalförvaltning Ab

OP-Fondbolaget

Andelsbankerna

OP Kiinteistösijoitus Oy

OP Kiinteistösijoitus Oy upprättar och publicerar inte principer för ägarstyrning, eftersom de fonder som förvaltas av företaget inte placerar sina tillgångar i aktier i bolag som är föremål för handel på en reglerad marknad.